meta

Tiivistelmä:
Abstract:
GTK on tehnyt geofysikaalista lentomittauskartoitusta ns. matalalentomittauksena vuosina 1972-2007. Lentokorkeutena on ollut 30-40 metriä ja lentolinjojen väli on ollut pääasiassa 200 metriä. Lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntaukseen perustuen ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla on ollut 6-50 metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran sähkömagneettinen kenttä ja luonnon gammasäteily. Magneettisissa mittauksissa mitataan maan magneettikentän voimakkuutta (magneettivuon tiheyttä) ja mittaustuloksena saatava suure on kokonais- eli totaalimagneettikentän voimakkuus. Mittaukset on tehty vuoteen 1991 asti 1-3 protonimagnetometrilla ja vuodesta 1991 alkaen 1-2 cesium-magnetometrilla. Pääosa maapinta-alasta on lennetty kahta magnetometriä käyttäen.
/
The Geological Survey of Finland (GTK) has carried out systematic aerogeophysical low-altitude surveys during the period 1972-2007. The flight altitude (main terrain clearance) has been 30-40 m with a nominal flight line spacing of 200 m. The standard flight lines chosen run North-South and East-West and follow the main geological trends. The distance between the measuring points along the survey lines has been 6-50 m. The geophysical parameters measured include Earth's magnetic field, the electromagnetic field and natural gamma radiation. Magnetic measurements determine the Earth's magnetic field strength (magnetic flux density), and the parameter obtained is the total magnetic intensity. The measurements have been made with one to three proton magnetometers until 1991 and thereafter with one or two cesium magnetometers. Most of the land area has been flown using two magnetometers.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu malminetsintään, kallioperäkartoitukseen ja ympäristötutkimuksiin alueellisessa mittakaavassa. Magneettisten ominaisuuksien vaihtelu maankamarassa aiheuttaa mittaustuloksiin paikallisia magneettisia anomalioita. Anomalioista voidaan tulkita magnetoituman sijaintia, laajuutta, syvyyttä, asentoa ja voimakkuutta. Tulkinnassa päätellään malmiesiintymän, kivilajien, kokoa, ominaisuuksia ja keskinäisiä suhteita. / The data can be applied to ore exploration, bedrock mapping and environmental studies at a regional scale. Variation in the magnetic properties of the ground cause local magnetic anomalies in the measurement results. The position, extent, depth, attitude, and strength of the magnetisation can be interpreted from these. In interpretation, the relationships between an ore deposit and rock types, size and properties are determined.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu lähinnä alueelliseen tutkimukseen, jossa minimimittakaava on 1:100 000.
/
The data is mainly suitable for regional surveys with a minimum scale of 1:100 000.
Teema avainsana:
Theme keyword:
geofysiikka, magneettiset anomaliat / geophysics, magnetic anomalies
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Geosoft, xyz
Geosoft, GRD
ErMapper ERS
ErMapper ECW, 2.0
Aineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-11-05
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineistosarja/series
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Aeromagneettiset matalalentomittaukset/Aerogeophysical low altitude surveys
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1972-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2007-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Magneettiset lentomittaukset
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2007-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, magneettiset menetelmät, lentomittaukset, aeromagneettiset kartat / geophysics, geophysical methods, magnetic methods, airborne methods, aeromagnetic maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
1972-2007
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka, magneettiset anomaliat / geophysics, magnetic anomalies
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
GTK on tehnyt geofysikaalista lentomittauskartoitusta ns. matalalentomittauksena vuosina 1972-2007. Lentokorkeutena on ollut 30-40 metriä ja lentolinjojen väli on ollut pääasiassa 200 metriä. Lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologisen pääsuuntaukseen perustuen ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla on ollut 6-50 metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran sähkömagneettinen kenttä ja luonnon gammasäteily. Magneettisissa mittauksissa mitataan maan magneettikentän voimakkuutta (magneettivuon tiheyttä) ja mittaustuloksena saatava suure on kokonais- eli totaalimagneettikentän voimakkuus. Mittaukset on tehty vuoteen 1991 asti 1-3 protonimagnetometrilla ja vuodesta 1991 alkaen 1-2 cesium-magnetometrilla. Pääosa maapinta-alasta on lennetty kahta magnetometriä käyttäen.
/
The Geological Survey of Finland (GTK) has carried out systematic aerogeophysical low-altitude surveys during the period 1972-2007. The flight altitude (main terrain clearance) has been 30-40 m with a nominal flight line spacing of 200 m. The standard flight lines chosen run North-South and East-West and follow the main geological trends. The distance between the measuring points along the survey lines has been 6-50 m. The geophysical parameters measured include Earth's magnetic field, the electromagnetic field and natural gamma radiation. Magnetic measurements determine the Earth's magnetic field strength (magnetic flux density), and the parameter obtained is the total magnetic intensity. The measurements have been made with one to three proton magnetometers until 1991 and thereafter with one or two cesium magnetometers. Most of the land area has been flown using two magnetometers.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu malminetsintään, kallioperäkartoitukseen ja ympäristötutkimuksiin alueellisessa mittakaavassa. Magneettisten ominaisuuksien vaihtelu maankamarassa aiheuttaa mittaustuloksiin paikallisia magneettisia anomalioita. Anomalioista voidaan tulkita magnetoituman sijaintia, laajuutta, syvyyttä, asentoa ja voimakkuutta. Tulkinnassa päätellään malmiesiintymän, kivilajien, kokoa, ominaisuuksia ja keskinäisiä suhteita.
/
The data can be applied to ore exploration, bedrock mapping and environmental studies at a regional scale. Variation in the magnetic properties of the ground cause local magnetic anomalies in the measurement results. The position, extent, depth, attitude, and strength of the magnetisation can be interpreted from these. In interpretation, the relationships between an ore deposit and rock types, size and properties are determined.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Ilmatieteenlaitos. Kar-Air. Malmilento. Suomen ilmailuopisto. Utin Lento.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_039.pdf
http://gtk.summon.serialssolutions.com/#!/search?bookMark=ePnHCXMw42LgTQStzc4rAe_hSmFm4AJW4mbmRgbgLbvsGuklmkYmFpwMFr6JiboKWYkK2Ymg1QkFqUWHl-QppKfmpwHdl50IOv4vtUShpLQkOzO3FHRCJbARmZN7eAmwASju5hri7KGbXpIdDx3kiAdVg0a4ZQCiMy_4

Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu lähinnä alueelliseen tutkimukseen, jossa minimimittakaava on 1:100 000.
/
The data is mainly suitable for regional surveys with a minimum scale of 1:100 000.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
76825.296100
Itä:
East:
735431.504200
Pohjoinen:
North:
7776754.099800
Etelä:
South:
6632157.892400
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
1972
Lopetus pvm:
End date:
2007
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
300

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Vuosikymmenten varrella aineistoa on mitattu eri lentokoneilla ja erilaisilla mittausjärjestelmillä ja siten aineisto ei ole täysin yhtenäistä ja sen laatu on eri vuosina eritasoista. Aineisto on kuitenkin kerätty ja tallennettu systemaattisesti sekä yhtenäistetty mahdollisuuksien mukaan. Paikannustarkkuus on myös vuosien varrella vaihdellut. Vuosien 1972-1975 paikannus perustuu pelkästään kiintopistesidontoihin, jolloin tarkkuus kiintopisteiden kohdalla on luokkaa 50-100m, pisteiden välillä epätarkempaa. Vuonna 1976 käyttöön saatiin Doppler-navigointilaite, jolloin myös kiintopisteiden välillä pystyttiin pitämään tarkkuus suunnilleen samana kuin kiintopisteiden kohdalla. Vuonna 1993 siirryttiin differentiaaliseen GPS–järjestelmään, ja tällöin tarkkuudessa päästiin metrin kertaluokkaan. Magneettisen sidonnan apuna on käytetty Ilmatieteen laitoksen toimittamia geofysikaalisten observatorioiden keräämiä magneettikentän tuntikeskiarvoja.
/
Over the decades, the data have been gathered using different aircraft and various measurement systems consequently the data are not fully homogeneous (standardised) and vary in quality between years. Nevertheless, the data have been gathered and recorded systematically and combined (standardised) where possible. Positioning accuracy has also varied over the years. Positioning in 1972-1975 was based solely on fixed points that were then accurate within the 50-00 m range and there was less precision between points. In 1976, a Doppler navigation device was introduced making it possible to maintain an accuracy between fixed points approximately the same as that for individual points. The transfer to a differential GPS system was made in 1993, allowing accuracy within an order of magnitude of one metre. To assist magnetic levelling, hourly average values for the magnetic field collected by geophysical observatories and supplied by the Department of Geomagnetism of the Finnish Meteorological Institute have been used.
Prosessointihistoria:
Process step:
Mitatuille alkuperäisille magnetometrimittaustuloksille on tehty mittausvuonna perustarkistukset ja loogiset korjaukset. Sen jälkeen koko lennon data on jaettu lentolinjakohtaiseksi dataksi ja siihen on yhdistetty koordinaattitieto. Magneettiset mittaustulokset lentokoneesta käsin vaativat menetelmäkorjauksia, jotta muuttuvat häiriötekijät saadaan eliminoitua mahdollisimman tarkasti. Lentokone itsessään on magnetoitunut kappale ja se aiheuttaa korjaamattomana lentokoneen asennosta ja lentosuunnasta riippuvan virheen. Automaattisella kompensoinnilla korjataan koneen alati muuttuvasta asennosta aiheutuvaa virhettä. Kompensointia ei ole ollut alun perin käytössä, vaan se tuli mukaan vasta 90-luvun puolessa välissä. Etukäteen määritellyllä suuntakorjausarvoilla puolestaan saadaan lentosuunnasta aiheutuva virhe minimoitua. Maan magneettikenttä muuttuu hitaasti vuosien mittaan ja se vaatii korjausta mittaustuloksista, jotta useamman vuosikymmenen kuluessa mitatut arvot voidaan yhdistää tarkasti samaan tasoon. Lisäksi mittaustapahtumassa ja rekisteröinnissä syntyvä viive sekä koneen hydraulipumpun aiheuttamat valeanomaliat on korjattu aineistosta pois. Lopuksi aineistoa on tasokorjattu eri menetelmin eri aikoina. Vaatimukset vuosien mittaan ovat kasvaneet, mahdollisuudet korjata aineistoa ovat parantuneet sekä mittalaitteet ovat kehittyneet. Siksi aineisto ei laadultaan ole samanlaista kauttaaltaan. 70- ja 80-luvuilta peräisin oleva data saattaa sisältää kymmenien nT:n tasoeroja viereisten lentolinjojen välillä. Aineiston laatua parannetaan lähivuosina tasokorjaamalla aineisto uudelleen. Alueelliset mittausaineistot on interpoloitu rasterikuvaksi 50 m x 50 m pisteverkkoon. Interpolointimenetelmänä on käytetty 'Minimum curvature' -algoritmia. Eri vuosina tehtyjen mittaustulosten yhtenäistämiseksi DGRF1965.0 referenssikenttä on poistettu. Tämän jälkeen alueelliset mittaukset on yhdistetty koko maan kattavaksi rasterikuvaksi, jossa magneettisen anomaliakentän standardipoikkeama on 300 nT luokkaa. Pisteverkkoa on saatavilla eri tiheyksillä, 50m x 50m, 100m x 100m, 200m x 200m, 400m x 400m, 500m x 500m ja 1km x 1km. 1 km:n pisteverkko on ilmaiseksi jakelussa.
/
Basic checks and logical corrections have been carried out on the original magnetometer readings during the year of measurement. After that the data for the whole flight area have been split according to flight line and they have been combined with coordinate information. Magnetic measurements made from an aircraft require methodical corrections to allow an elimination of interfering factors that is as precise as possible. The aircraft itself is a magnetised object and it causes an error depending on the attitude of the aircraft and the flight direction if not corrected. Automatic compensation is used to correct errors caused by the constantly changing attitude of the aircraft. Compensation was not used originally; being introduced just after the mid-1990s. An error arising from the direction of flight is minimized using predetermined heading correction values. Over the years the Earth's magnetic field changes slowly and consequently measurement results require correction so that, several decades later, the values measured can be accurately combined at the same level. Additionally the delay associated with a measurement event and with registration as well as the false anomalies caused by the aircraft's hydraulic pump have been removed from the data. Finally the data has been levelled using different methods at various times. Over time, requirements have increased and the opportunities to correct the data have been improved. There has also been development in instrumentation. Consequently, the data does not have the same quality throughout. Data originating from the 1970s and 1980s may contain differences of tens of nT between adjacent flight lines. The quality of the material will be improved in the coming years by re-levelling the data. Regional measurement data has been interpolated into a grid with a pixel size of 50 m x 50 m. The “minimum curvature” algorithm has been used as an interpolation method. The DGRF1965.0 reference field used in different years to combine the data has been removed. Thereafter, the regional measurements have been combined in a raster image covering the whole country, in which the standard deviation of the magnetic anomaly field is in the 300 nT range. Different grid densities are available: 50 m x 50 m, 100 m x 100 m, 200 m x 200 m, 400 m x 400 m, 500 m x 500 m and 1 km x 1 km; the l km grid being available without cost.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Kotimaan lentokartoitusmittaukset on tehty DC3 (1972-1979), Twin Otter (1980-2007) ja Cessna Caravan (2000-2006) lentokoneista käsin. Lentokoneiden operaattoreina ja omistajina ovat toimineet: Kar-Air, Malmilento, Suomen Ilmailuopisto ja Utin Lento. Magneettiset ja säteilymittaukset on tehty kaupallisilla instrumenteilla, sähköiset Geologian tutkimuskeskuksessa rakennetuilla mittalaitteilla. Ohjelmistot ovat alkuaan olleet kokonaan GTK:ssa tehtyjä ja vasta 90-luvun puolessa välissä siirryttiin käyttämään joiltakin osin kaupallisesti saatavissa olevia ohjelmistoja lähinnä interpoloinnissa ja visualisoinnissa (Geosoft Oasis Montaj, ErMapper ja Interpid). 90-luvun puoleen väliin saakka käytettiin Etelä-Suomen yksikön keskustietokonetta ja mikroaikakauden alkaessa siirryttiin mahdollisuuksien mukaan käyttämään henkilökohtaisia PC:tä ja edelleen kannettavia PC:tä kentällä.
/
National airborne surveys have been made using DC3 (1972-1979), Twin Otter (1980-2007) and Cessna Caravan (2000-2006) aircraft operated and owned by Kar-Air, Malmilento, Suomen Ilmailuopisto (Finnish Aviation Academy) and Utin Lento. Magnetic and radiometric measurements have been made with commercial instruments while electrical measurements have been made with equipment built by the GTK. Initially the software has been written completely at the GTK while partial use of commercial software only began in the mid-1990s; mainly in interpolation and visualisation (Geosoft Oasis montaj, ERDAS ER Mapper and INTREPID). The mainframe computer of the GTK's Southern Finland office was used until the mid-1990s when, as the era of the microcomputer progressed, there was a transfer to using personal PCs in the office and, further, laptops in the field.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Geosoft, xyz
Geosoft, GRD
ErMapper ERS
ErMapper ECW, 2.0
Jakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/
Palvelutunnit:
Planned available date time:
09:00 - 15:00
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Aineiston tilaus mieluiten sähköpostitse
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
tilaus/order
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back