meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Painovoiman avulla tutkitaan maankamaran tiheysvaihteluiden aiheuttamia painovoiman muutoksia ja tulkitaan niiden perusteella malmiesiintymien ja geologisten muodostumien koostumusta, sijaintia, kokoa, muotoa ja rakennetta. Painovoimamittaukset ovat kallioperäkartoituksessa ja raaka-ainevarojen etsinnässä olennainen osa geologista tutkimusta. Painovoimamittauksia on tehty alueellisena hajapistemittauksena, profiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina. Hajapistemittaukset ovat olleet osa alueellista painovoimakartoitusohjelmaa tai osa hankkeiden käyttöön tarkoitetun perustiedon tuottamista. Pistetiheys hajapistemittauksissa on vaihdellut 4-6 pistettä / km2. Profiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauslinjoja. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Mittaussuurena saadaan suhteellinen painovoima-arvo. Koska painovoimaan vaikuttaa myös mittauspisteen korkeus ja maanpinnan topografia, mittauspisteiden korkeudet on mitattava tarkemmin kuin muissa menetelmissä. Käytön helpottamiseksi mittaustulokset redukoidaan Bouguer-anomaliaksi, joka heijastaa maankamaran tiheysvaihteluita paremmin kuin itse painovoima-arvot.
/
Gravity method is used in the survey of gravitational changes caused by density variations on the ground. The results are interpreted to give clues about the composition, location, size, shape and structure of ore deposits and geological formations. Gravimetric surveys are an essential part of geological bedrock research and exploration of raw material reserves. The gravity method is used also in environmental studies to estimate overburden thickness mostly in conjunction with assessing and protecting groundwater resources. Gravimetric surveys have been conducted in regional scale as individual point measurements or in local scale profile measurements and systematic measurements. In regional scale the individual point measurements have been a part of the regional gravity mapping or the generation of basic data for various projects. In individual point measurements, the station density has varied between 1-8 points per km2. Profile measurements are mostly tentative survey lines. Systematic measurements commonly used a line spacing of 50-100 metres and a station spacing of 20 metres. The direction of measurement lines was selected on the basis of local geology. The measured quantity is a relative value of gravity. Since the gravity is affected by the elevation of the measurement point and topography, the elevation of the measurement points must be measured accurately. Measured gravity values are reduced into Bouguer anomaly, which reflects the density variations of the ground better than the gravity values themselves.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu malminetsintään, kallioperäkartoitukseen ja maaperätutkimuksiin. Aineistosta voidaan tulkita geologisten muodostumien koostumusta, sijaintia, kokoa, muotoa ja rakennetta. Maaperätutkimuksissa sitä voidaan käyttää maapeitteen paksuuden arviointiin.
/
The gravity data is suitable for ore exploration, bedrock mapping and soil surveys. The gravity data can be used in the interpretation of the composition, location, size, shape and structure of geological formations. In soil surveys, it can be used to assess the thickness of soil cover.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Teema avainsana:
Theme keyword:
geofysiikka, painovoima-anomalia / geophysics, gravity anomalies
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-06-07
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
gtk_gravimetric_surveys.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Painovoimamittaukset/Gravimetric field surveys
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1970-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2017-03-28
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Gravimetraus
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2017-03-28
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, painovoimamenetelmät, maastomittaukset / geophysics, geophysical methods, gravity methods, field surveying
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka, painovoima-anomalia / geophysics, gravity anomalies
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Painovoiman avulla tutkitaan maankamaran tiheysvaihteluiden aiheuttamia painovoiman muutoksia ja tulkitaan niiden perusteella malmiesiintymien ja geologisten muodostumien koostumusta, sijaintia, kokoa, muotoa ja rakennetta. Painovoimamittaukset ovat kallioperäkartoituksessa ja raaka-ainevarojen etsinnässä olennainen osa geologista tutkimusta. Painovoimamittauksia on tehty alueellisena hajapistemittauksena, profiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina. Hajapistemittaukset ovat olleet osa alueellista painovoimakartoitusohjelmaa tai osa hankkeiden käyttöön tarkoitetun perustiedon tuottamista. Pistetiheys hajapistemittauksissa on vaihdellut 4-6 pistettä / km2. Profiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauslinjoja. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Mittaussuurena saadaan suhteellinen painovoima-arvo. Koska painovoimaan vaikuttaa myös mittauspisteen korkeus ja maanpinnan topografia, mittauspisteiden korkeudet on mitattava tarkemmin kuin muissa menetelmissä. Käytön helpottamiseksi mittaustulokset redukoidaan Bouguer-anomaliaksi, joka heijastaa maankamaran tiheysvaihteluita paremmin kuin itse painovoima-arvot.
/
Gravity method is used in the survey of gravitational changes caused by density variations on the ground. The results are interpreted to give clues about the composition, location, size, shape and structure of ore deposits and geological formations. Gravimetric surveys are an essential part of geological bedrock research and exploration of raw material reserves. The gravity method is used also in environmental studies to estimate overburden thickness mostly in conjunction with assessing and protecting groundwater resources. Gravimetric surveys have been conducted in regional scale as individual point measurements or in local scale profile measurements and systematic measurements. In regional scale the individual point measurements have been a part of the regional gravity mapping or the generation of basic data for various projects. In individual point measurements, the station density has varied between 1-8 points per km2. Profile measurements are mostly tentative survey lines. Systematic measurements commonly used a line spacing of 50-100 metres and a station spacing of 20 metres. The direction of measurement lines was selected on the basis of local geology. The measured quantity is a relative value of gravity. Since the gravity is affected by the elevation of the measurement point and topography, the elevation of the measurement points must be measured accurately. Measured gravity values are reduced into Bouguer anomaly, which reflects the density variations of the ground better than the gravity values themselves.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu malminetsintään, kallioperäkartoitukseen ja maaperätutkimuksiin. Aineistosta voidaan tulkita geologisten muodostumien koostumusta, sijaintia, kokoa, muotoa ja rakennetta. Maaperätutkimuksissa sitä voidaan käyttää maapeitteen paksuuden arviointiin.
/
The gravity data is suitable for ore exploration, bedrock mapping and soil surveys. The gravity data can be used in the interpretation of the composition, location, size, shape and structure of geological formations. In soil surveys, it can be used to assess the thickness of soil cover.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Astrock Oy. Lapin Malmi Oy. Oulun yliopisto. Outokumpu Oy. Rautaruukki Oy. Suomen Malmi Oy.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/gravimetrinen_mittaus.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/linjoitus_paikannus.pdf

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
215250.830000
Itä:
East:
715848.180000
Pohjoinen:
North:
7729772.780000
Etelä:
South:
6667064.060000
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
407

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) maastogeofysiikassa siirryttiin digitaaliseen tiedonkeruujärjestelmään 1980-luvulla. Vanhempi eli vuosien 1974 -1980 aineisto, joka alun perin on tallennettu maastossa havaintokirjoille tai vastaaville, on pääsääntöisesti tallennettu digitaaliseen muotoon. Ennen vuotta 1974 tehtyjen mittausten osalta aineistoa on tallennettu resurssien ja aineiston laadun mukaan. Vanhimmat GTK:n arkistoista löytyvät geofysiikan mittaukset ovat 1940-luvulta. Painovoimaeroja mittaava laite on gravimetri ja mittauksen perusyksikkö on mGal. Painovoimamittaus aloitetaan ja lopetetaan sidontapisteillä, joiden avulla painovoima-arvot lasketaan FOGN-järjestelmään (Suomen 1. luokan painovoimaverkko). Vanhemmissa mittauksissa ei FOGN-sidontaa ole aina tehty, vaan mittauksen taso voi olla paikallinen(valittu). Vuoksikorjaus tehdään joko automaattisesti mittalaitteella, lasketaan jälkikäteen tuloskäsittelyn yhteydessä tai vuoksivaikutus korjataan runkoarvomittauksen avulla. Gravimetrin käynti korjataan ajan suhteen lineaarisella käyntikorjauksella sidontapisteiden välille. Korkeudenmääritys on painovoimamittauksissa ratkaisevan tärkeä. Korkeus tarvitaan mittaustulosten redukoimiseksi geologisesti merkitseviksi painovoima-anomalioiksi, Bouguer-anomalioiksi. Gravimetrisia mittauksia varten tehdään gravimetri- ja korkeuskiintopisteverkko, johon mittaukset sidotaan. Alueellisessa hajapistemittauksessa hajaprofiilimittausten paikannus on tehty aikaisemmin maastokiintopisteiden ja peruskartan avulla suunnistamalla (paikannustarkkuus noin 20 metriä). GPS-laitteiden yleistettyä profiilien paikannus on tehty absoluuttisella mittauksella GPS-laitteilla (tarkkuus yleensä 10-50 m) tai differentiaalisena paikanmäärityksenä DGPS-laitteilla (tarkkuus 2-5 metriä). Alueellisessa hajapistemittauksessa korkeudenmääritykseen on käytetty aiemmin barometrejä, joiden sulkuaika tunnetuille korkeussidontapisteille on tyypillisesti ollut alle 2 tuntia. Barometrisen korkeudenmäärityksen tarkkuus on luokkaa 0.5-1 m edellä kuvatulla tavalla mitaten. Nykyään on käytössä suhteellisen paikanmäärityksen GPS-laitteita, joilla päästään korkeuden mittauksessa alle 10 cm tarkkuuteen ja korkeus mitataan jokaiselle mittauspisteelle tällä tarkkuudella. Hajaprofiilimittauksessa korkeussidonnat tehdään tyypillisesti 500-1000 m välein ja korkeus mitataan sidontapisteiden välillä suhteellisena mittauksena letkuvaa’alla (korkeustarkkuuden sulkuvirhe on tyypillisesti alle 50 cm/500m ). Hajapiste- ja hajaprofiilimittauksen sulkuvirheet tasoitetaan pistemäärän tai kellonajan suhteen lineaarisesti sidontapisteiden välille. Systemaattiset mittaukset koostuvat linjoitetulla alueella tehdyistä yhdensuuntaisista profiileista, jossa mittauslinjojen suunta määräytyy paikallisen geologian mukaan. Systemaattisten mittausten paikannustarkkuus vaihtelee riippuen mittausvuodesta ja käytetystä paikannustekniikasta, mutta on yleensä alle 5 metriä. Systemaattisen mittauksen mittauslinjojen päät on aiemmin merkattu metsään avattujen runko- ja kevytlinjojen paalutuksin. Runkolinjojen (yleensä 2 km:n välein) teossa käytettiin teodoliittia. Kevytlinjojen alkusuunnat määritettiin prismalla tai teodoliitilla ja tehtiin tähtäämällä. Linjoituksen sisäinen tarkkuus on yleensä parempi kuin 2 metriä, mutta absoluuttinen tarkkuus vaihtelee muutamasta metristä kymmeniin metreihin lähtöpisteen tarkkuuden mukaan. Paras tarkkuus on geodeettisia kiintopisteitä lähtöpisteinä käyttävillä linjoituksilla, heikoin kartalta mitatuilla lähtöpisteillä. GPS-laitteiden myötä linjoituksen aukaisu on jäänyt historiaan ja paalut merkataan GPS-mittauksin joko DGPS mittauksella tai suhteellisen paikanmäärityksen mittauksella. Suhteellisella paikanmäärityksellä saavutetaan alle 5 cm paikannustarkkuus. Suhteellisen paikanmäärityksen menetelminä ovat staattinen GPS mittaus (jälkilaskenta) tai reaaliaikainen kinemaattinen mittaus (RTK). RTK mittauksessa tarvitaan liikkuvan mittaavan laitteen ja tunnerulla pisteellä olevan laitteen välille tiedonsiirtoyhteys. RTK-mittauksessa käytetään nykyään usein kiinteisiin tukiasemiin perustuvaa verkko-RTK-menetelmää (VRS-menetelmä), jossa tukiasemana toimiin mittaavan laitteen lähelle luotu virtuaalinen tukiasema (virtual reference station). Suhteellista paikanmääritystä käytetään nykyisin paalutuksessa, koska tarvitaan tarkkaa korkeustietoa. Korkeussidonnat systemaattisissa mittauksissa tehdään yleensä 500 m välein linjoituksen paaluihin. Aiemmin tämä tehtiin jonovaaituksella, mutta nykyään suhteellisen paikanmäärityksen GPS-mittauksella. Korkeudenmäärityksen sulkuvirhe on alle 50 cm/500m. Painovoimamittauksia on tehty sekä GTK:n omalla mittauskalustolla että ostopalveluina SMOY:lta ja Astrock Oy:ltä. OKU:n luopuessa malminetsinnästä 2000-luvun alussa geofysiikan mittausaineisto siirtyi GTK:n hallintaan. OKU oli siirtänyt suurimman osan geofysiikan maastomittauksista Oracle-tietokantaan joka on implementoitu GTK:n tietojärjestelmään. Numeeristamaton aineisto on arkistoituna Outokummun paloasemalle. OKU-aineisto on käsitelty heidän omien prosessien mukaisesti, joista ei ole dokumentaatiota saatavilla.
/
GTK adopted a digital data collection system in the 1980s for geophysical investigations in the field. Older material dating between 1974-1980 that was originally recorded on observation logs, etc. in the field, has for the most part been converted into digital format. The results of measurements conducted before 1974 are stored depending on the available resources and material quality. The oldest geophysical measurements at the GTK archives are from the 1940s. The gravitational variations are measured by a gravimeter, and the basic unit of gravity is mGal. A gravity survey is started and finished with reference points, that are used in the calculation of gravity values for the FOGN system (First Order Gravity Net of Finland). Older surveys were not always tied to the FOGN system, but might use a local level (selected level). A tidal correction is calculated either automatically by the measurement device, calculated afterwards during the processing of results, or corrected by means of a base value measurement. The drift of the gravimeter between the reference points is corrected by a correction linear with regard to time. Determining elevation in gravity surveys is of critical importance. Elevation is required to reduce the measurement results to geologically significant gravity anomalies called Bouguer anomalies. Gravimetric measurements require the creation of a network of gravity and elevation points to which the measurements are tied. In the past, the location of individual profile measurements in regional surveys was determined by landmarks and the base map (resulting in an accuracy of about 20 metres). Since the adoption of GPS devices for widespread use, the position fixing of geophysical ground surveys has been performed with the aid of absolute measurements carried out with GPS devices (with a location accuracy of 10 to 50 metres) or through differential positioning using DGPS devices (with a location accuracy of 2 to 5 metres).In the past, elevation in regional surveys was measured by barometers with a typical closing time of less than two hours for known reference elevation points.The accuracy of barometrically determined elevation is 0.5-1 m, when measured as described above. Modern GPS devices enable a relative determination of location, which yields a accuracy of less than10 cm in elevation. The elevation of each measurement point is measured with this accuracy. In individual profile measurements, elevations are tied typically every 500-1 000 metres, and the elevation is measured between the tie points as a relative measurement using a water level (the error-of-closure in the accuracy of elevation is typically less than 50 cm/500 m). The errors-of-closure in individual point measurements and profile measurements are levelled linearly between the tie points by the number of points or time. Systematic measurements consist of parallel profiles obtained from areas marked by survey lines where the direction of the survey lines is determined by local geology. The location accuracy of systematic measurements varies depending on the year of individual measurements and the positioning technique used but, generally speaking, it remains below 5 metres. The ends of survey lines were previously marked by staked base and light lines opened up in the forest. The direction of base lines (which were normally separated by a distance of 2km) was determined using a theodolite. The opening direction of light lines were determined using a theodolite or a prism, and were performed through sighting. While the internal accuracy of staked lines normally exceeds 2 metres, the absolute accuracy varies from a few metres to several dozen, depending on the location accuracy of line starting points. Staked lines determined using geodetic fixed points exhibit the best accuracy, with the starting points determined using the map exhibiting the poorest. With the advent of GPS devices, opening up lines for staking has become obsolete, and the stakes are now marked with GPS measurements using either DGPS measurements or relative position fixing. Using relative position fixing, a location accuracy of less than 5cm can be achieved. The methods falling under relative position fixing comprise static GPS measurements (post-processing) and real-time kinematic measurements (RTK). In RTK measurements, a data transfer connection between a mobile measurement device and a known fixed point is required. Today, RTK measurements are often conducted using the VRS method which makes use of fixed base stations. In this method, a virtual reference station (VRS) located in the vicinity of the measurement instrument acts as a base station. Relative position fixing is applied to staking in context of gravity measurements where precise altitude information is required. In systematic measurements, elevation is usually tied at 500 metre intervals to the line stokes. This was previously done by means of sequential leveling, but currently the same is achieved by relative GPS positioning. The error-of-closure in elevation determination is less than 50 cm/500 m. Gravimetric surveys have been conducted using GTK’s own measurement equipment and also purchased from SMOY and Astrock Oy. As OKU gave up mineral exploration in the early 2000s, custody of the geophysical measurement data was transferred to GTK. OKU had transferred most of the geophysical field measurements to an Oracle database that is implemented in the GTK’s information system. Un-digitised data is archived at Outokumpu fire station. OKU processed their data in a proprietary manner for which no documentation is available.
Prosessointihistoria:
Process step:
Mittausten tunniste-, paikka- ja kellonaikatiedot, gravimetrin lukema, gravimetrin/gravimetrin jalustan korkeus maanpinnasta/kiintopisteestä sekä tarvittaessa veden ja lumen syvyys, vaakakoordinaatit ja korkeus merenpinnasta tai tätä koskevat barometri- tai muut havainnot tallentuvat laitteiden omiin tai niihin liitettyihin tiedonkeruulaitteisiin, josta ne puretaan jatkokäsittelyä varten tietokoneeseen. Ennen kuin painovoima-aineisto voidaan hyödyntää, täytyy mittaustuloksista poistaa kaikki ne systemaattiset muutokset, jotka eivät ole maankamaran tiheysvaihtelun aiheuttamia. Gravimetrin lukema muuttuu ajan funktiona vaikka painovoimakentän voimakkuus pysyisi samana. Tiettyä painovoima-arvoa vastaavan lukeman ajallista muuttumista sanotaan gravimetrin käynniksi. Käynti johtuu jousijärjestelmän vähittäisistä epäelastisista muodonmuutoksista, lämpötilavaihteluista, värinästä ja tärähdyksistä. Leveysastereduktion tarkoitus on poistaa painovoimahavainnoista ne vaihtelut, jotka vastaavat normaalipainovoiman muuttumista leveysasteen funktiona. Ilmareduktion poistetaan painovoimahavainnoista ne vaihtelut, jotka vastaavat normaalipainovoiman muuttumista korkeuden funktiona. Bouguer-reduktion tarkoitus on poistaa painovoimahavainnoista havaintopisteen ja reduktiotason väliin jäävän massan vaikutus olettaen että tämä massa on ääretön vaakasuora laatta, jonka paksuus on havaintopisteen ja reduktiotason välinen korkeusero. Topografisella korjauksella poistetaan painovoimahavainnoista Bouguer-laatan yläpinnan ja maanpinnan ja merellä Bouguer-laatan alapinnan ja merenpohjan väliin jäävien massavajausten ja -ylijäämien vaikutukset. Vesialueilla tehdyillä mittauksissa mitataan myös veden syvyys, jotta tuloksista voidaan laskennallisesti poistaa veden ja bouguer-laatan välinen tiheysero. Talviaikaan tehdyille mittauksille voidaan tehdä myös lumikorjaus, jotta lumen vaikutus saadaan poistettua painovoimatuloksista. Mittaustulosten alustava tarkistus tehdään päivittäin kentällä jotta mahdolliset laiteviat ja koordinaattivirheet voidaan paikallistaa. Varsinainen tuloskäsittely tehdään toimistossa. Mittaustulokset konvertoidaan Geosoft XYZ-muotoon ja mittaustiedoston alkuun lisätään 12 otsakeriviä jotka sisältävät mittausaluekohtaista tietoa mittauskohteesta, mittausajankohdasta, mittalaitteista ja paikannuksesta. Paikalliskoordinaatistosta tehdyille mittauksille lasketaan myös KKJ-koordinaattijärjestelmän mukaiset koordinaatit.
/
The measurement ID, location, time, gravimeter reading, elevation of the gravimeter/gravimeter stand from the ground surface/reference point, depth of water and snow when necessary, horizontal coordinates and elevation from sea level and any associated barometric or other observations are stored in built-in or connected data loggers, where they are subsequently exported into a computer for further processing. Before the gravity data can be used, all systematic errors not caused by density variations in the ground must be eliminated from the measurement results. The gravimeter reading changes as a function of time, even if the strength of the gravity field remains the same. The temporal change of a reading corresponding to a specific value of gravity is called the gravimeter’s drift. The drift is caused by gradual inelastic deformations of the spring system, temperature variations, vibrations and impacts. The purpose of the latitude reduction is to eliminate from the gravity observations any variations caused by the change of normal gravity as a function of latitude. The purpose of free-air reduction is to eliminate from the gravity observations any variations caused by the change of normal gravity as a function of elevation. The purpose of the Bouguer reduction is to eliminate from the gravity observations the effect of mass between the observation points and reduction level, assuming that this mass is an infinite horizontal plate whose thickness equals the difference of the elevation between the observation point and reduction level. Terrain correction eliminates from the gravity observations the effects of mass defects and surpluses between the top surface of the Bouguer slab and ground surface. If a measurement was conducted on a body of water during winter, water corrections related to the depth of water have been performed using a water density of 1 000 kg/m3. If a measurement was conducted when the ground was covered with snow, a snow correction related to the depth of snow cover might be performed using a snow density of 300 kg/m3. The measurement results are checked daily in the field to detect any device malfunctions and coordinate errors. The actual processing of results is carried out in the office. The measurement results are converted into Geosoft XYZ format and the data file is prefixed with 12 header rows containing survey area specific information on the target, time of measurement, measurement devices and the location method. In addition, coordinates compliant with the KKJ or EUREF-FIN coordinate system are calculated for measurements conducted in a local coordinate system.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Painovoimamittauksia on tehty Wordenin Scintrexin gravimetreilla. Tiedonkeruulaitteina on käytössä KTP-84, Telxon PTC-701ES ja Telxon PTC-860ES. Paikanmääritykseen on käytetty teodoliitteja ja prismaa linjoituksessa ja bussolia suunnistuksessa, nyttemmin GPS-laitteita (Garmin 12, 12XL), DGPS-laitteita (Trimble Pathfinder, Trimble SV6 (fokus-palvelu) ja suhteellisen paikanmäärityksen GPS-laitteita (Aschtech Z12, Javad Odyssey, Javad Legacy, Javad Maxor(VRS-RTK), Leica system 1200 (VRS-RTK)). Mittaustulosten tiedonsiirto, tarkistus, korjaus ja konvertointi arkistoitavaan muotoon tehdään GTK:ssa tehdyillä ohjelmistoilla.
/
Gravimetric surveys have been conducted with Worden and Scintrex CG-3 and CG-5 gravimeters. The data collection devices are KTP-84, Telxon PTC-701ES and Telxon PTC-860ES, currently the measurement devices have built-in data loggers. In the past, location was determined with theodolites and prisms when creating a line, and a compass for navigation; currently location is determined with GPS devices (Garmin 12, 12XL), DGPS devices (Trimble Pathfinder, Trimble SV6 (focus-service) and relative GPS devices (Aschtech Z12, Javad Odyssey, Javad Legacy, Javad Maxor(VRS-RTK), Leica system 1200 (VRS-RTK)). Data transfer, verification, correction and conversion of the measurement results to an archivable format are performed using softwares developed at GTK.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back