meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Indusoidun polarisaation (IP) menetelmä on ollut käytössä 1950-luvun puolivälistä lähtien. IP on galvaaninen menetelmä, jossa tutkitaan maaperän ominaisvastuksen taajuusriippuvuutta, varautuvuutta tai lähetetyn ja vastaanotetun signaalin vaihe-eroa. IP-efekti aiheutuu sähkökemiallisista ilmiöistä, jotka voidaan luokitella kahteen pääryhmään. Elektrodipolarisaation aiheuttavat elektroniset johteet, joita ovat metallit ja puolijohteet. Tausta- eli elektrolyyttipolarisaation aiheuttavat ioninvaihtokykyiset mineraalit, joita ovat mm. savimineraalit ja kloriitti. IP mittauksia voidaan tehdä joko ns. linjamittauksena käyttämällä yhtä vastaanotindipolia tai luotauksena käyttäen useampaa vastaanotindipolia. Luotauksissa informaatiota saadaan eri syvyyksiltä. IP mittauksia on tehty hajaprofiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina. Hajaprofiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauksia. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 10-20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Mittauksia on tehty eri puolilla Suomea lähinnä malminetsinnän tarpeisiin. Menetelmällä soveltuu erityisesti pirotetyyppisten sulfidimineralisaatioiden tutkimiseen, joiden sähkönjohtavuus on liian alhainen sähkömagneettisille menetelmille. Mittaustuloksista lasketaan myös maankamaran näennäinen ominaisvastus. Monielektrodimittauksista (luotaukset) voidaan tulkita maapeitteen paksuutta sekä maapeitteen ja kallion sähkönjohtavuutta.
/
The induced polarization (IP) method has been used since the 1950s. The IP effect is caused by electrochemical phenomena that can be classified into two main groups. Electrode polarization is caused by electronic conductors, i.e. metals and semiconductors. Membrane polarization is caused by ion-exchanging minerals, such as clays and chlorite. IP measurements can be conducted by using one receiver dipole, so-called line measurement (profiling), or by using multi-receiver dipoles, so-called multi-electrode measurement (sounding). IP measurements have been conducted as individual profile measurements and systematic measurements. Individual profile measurements are mostly individual tentative measurements. Systematic measurements commonly used a line interval of 50-100 metres and a point interval of 10-20 metres. The direction of measurement lines was selected on the basis of local geology. The measurements have been conducted in various locations in Finland mostly for ore exploration purposes. IP is a galvanic method that investigates chargeability (or polarizability) in time domain, variation of characteristic resistivity by frequency (so called frequency effect), or the phase difference between the transmitted and received signal in frequency domain. The method is particularly suitable for studying disseminated sulfide minerals, since their conductivity is too low for electromagnetic methods. The measurement results serve as input for the calculation of the apparent resistivity of the ground also. Multi-electrode measurements can be used to study the thickness of soil cover and the conductivity of soil cover and bedrock.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu erityisesti pirotetyyppisten sulfidimineralisaatioiden etsintään ja ympäristötutkimuksiin. Monielektrodimittauksista (luotaukset) voidaan tulkita maapeitteen paksuutta sekä maapeitteen ja kallion sähkönjohtavuutta.
/
The material is particularly well-suited for exploration of disseminated sulfide mineralizations and environmental studies. Multi-electrode measurements is used to study the thickness of soil cover and the conductivity of soil cover and bedrock.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Teema avainsana:
Theme keyword:
geofysiikka, IP anomalia / geophysics, IP anomalies
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-06-07
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Indusoidun polarisaation maastomittaukset/Induced polarization, IP, field surveys
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1973-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2017-03-28
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
IP
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2017-03-28
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, indusoitu polarisaatio, maastomittaukset / geophysics, geophysical methods, induced polarization, field surveying
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka, IP anomalia / geophysics, IP anomalies
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Indusoidun polarisaation (IP) menetelmä on ollut käytössä 1950-luvun puolivälistä lähtien. IP on galvaaninen menetelmä, jossa tutkitaan maaperän ominaisvastuksen taajuusriippuvuutta, varautuvuutta tai lähetetyn ja vastaanotetun signaalin vaihe-eroa. IP-efekti aiheutuu sähkökemiallisista ilmiöistä, jotka voidaan luokitella kahteen pääryhmään. Elektrodipolarisaation aiheuttavat elektroniset johteet, joita ovat metallit ja puolijohteet. Tausta- eli elektrolyyttipolarisaation aiheuttavat ioninvaihtokykyiset mineraalit, joita ovat mm. savimineraalit ja kloriitti. IP mittauksia voidaan tehdä joko ns. linjamittauksena käyttämällä yhtä vastaanotindipolia tai luotauksena käyttäen useampaa vastaanotindipolia. Luotauksissa informaatiota saadaan eri syvyyksiltä. IP mittauksia on tehty hajaprofiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina. Hajaprofiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauksia. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 10-20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Mittauksia on tehty eri puolilla Suomea lähinnä malminetsinnän tarpeisiin. Menetelmällä soveltuu erityisesti pirotetyyppisten sulfidimineralisaatioiden tutkimiseen, joiden sähkönjohtavuus on liian alhainen sähkömagneettisille menetelmille. Mittaustuloksista lasketaan myös maankamaran näennäinen ominaisvastus. Monielektrodimittauksista (luotaukset) voidaan tulkita maapeitteen paksuutta sekä maapeitteen ja kallion sähkönjohtavuutta.
/
The induced polarization (IP) method has been used since the 1950s. The IP effect is caused by electrochemical phenomena that can be classified into two main groups. Electrode polarization is caused by electronic conductors, i.e. metals and semiconductors. Membrane polarization is caused by ion-exchanging minerals, such as clays and chlorite. IP measurements can be conducted by using one receiver dipole, so-called line measurement (profiling), or by using multi-receiver dipoles, so-called multi-electrode measurement (sounding). IP measurements have been conducted as individual profile measurements and systematic measurements. Individual profile measurements are mostly individual tentative measurements. Systematic measurements commonly used a line interval of 50-100 metres and a point interval of 10-20 metres. The direction of measurement lines was selected on the basis of local geology. The measurements have been conducted in various locations in Finland mostly for ore exploration purposes. IP is a galvanic method that investigates chargeability (or polarizability) in time domain, variation of characteristic resistivity by frequency (so called frequency effect), or the phase difference between the transmitted and received signal in frequency domain. The method is particularly suitable for studying disseminated sulfide minerals, since their conductivity is too low for electromagnetic methods. The measurement results serve as input for the calculation of the apparent resistivity of the ground also. Multi-electrode measurements can be used to study the thickness of soil cover and the conductivity of soil cover and bedrock.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu erityisesti pirotetyyppisten sulfidimineralisaatioiden etsintään ja ympäristötutkimuksiin. Monielektrodimittauksista (luotaukset) voidaan tulkita maapeitteen paksuutta sekä maapeitteen ja kallion sähkönjohtavuutta. / The material is particularly well-suited for exploration of disseminated sulfide mineralizations and environmental studies. Multi-electrode measurements is used to study the thickness of soil cover and the conductivity of soil cover and bedrock.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Lapin Malmi Oy. Outokumpu Oy. Rautaruukki Oy. Suomen Malmi Oy.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/ip_mittaus.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/linjoitus_paikannus.pdf f

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
208943.640000
Itä:
East:
718849.440000
Pohjoinen:
North:
7623822.410000
Etelä:
South:
6710118.500000
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
289

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) maastogeofysiikassa siirryttiin digitaaliseen tiedonkeruujärjestelmään 1980-luvulla. Vanhempi eli vuosien 1974-1980 aineisto, joka alun perin on tallennettu maastossa havaintokirjoille tai vastaaville, on pääsääntöisesti tallennettu digitaaliseen muotoon. Ennen vuotta 1974 tehtyjen mittausten osalta aineistoa on tallennettu resurssien ja aineiston laadun mukaan. Vanhimmat GTK:n arkistoista löytyvät geofysiikan mittaukset ovat 1940-luvulta. IP -mittauksissa maankamaraan syötetään virtaa lähetinelektrodien kautta. Virtapulssin katkaisun jälkeen mitataan yleensä vastaanotinelektrodien välistä potentiaalieroa tai sen aikaintegraalia. Vaihe-IP mittauksissa mitataan lähetin- ja vastaanotinsignaalien välistä vaihe-eroa. Mittaustuloksista lasketaan näennäinen ominaisvastus, jonka yksikkö on Ohmm ja varautuvuus, jonka yksikkö on mV/V tai vaihe-IP mittauksissa radiaani (rad). Monielektrodimittauksissa mitataan lähettimen aiheuttamaa jännitettä samanaikaisesti useilla vastaanotindipoleilla. Mittausten syvyysulottuvuuteen vaikuttaa käytetty elektrodijärjestelmä, elektrodien väli ja elektrodienmäärä. Valtaosa mittauksista on tehty siten, että lähetin- ja vastaanotinelektrodit ovat samalla linjalla (esimerkiksi dipoli-dipoli elektrodijärjestelmä). Hajaprofiilimittausten paikannus on tehty aikaisemmin maastokiintopisteiden ja peruskartan avulla suunnistamalla (paikannustarkkuus noin 20 metriä). GPS-laitteiden yleistettyä profiilien paikannus on tehty absoluuttisella mittauksella GPS-laitteilla (tarkkuus yleensä 10-50 m) tai differentiaalisena paikanmäärityksenä DGPS-laitteilla (2-5 metriä). Systemaattiset mittaukset koostuvat linjoitetulla alueella tehdyistä yhdensuuntaisista profiileista, jossa mittauslinjojen suunta määräytyy paikallisen geologian mukaan. Systemaattisten mittausten paikannustarkkuus vaihtelee riippuen mittausvuodesta ja käytetystä paikannustekniikasta, mutta on yleensä alle 5 metriä. Systemaattisen mittauksen mittauslinjojen päät on aiemmin merkattu metsään avattujen runko- ja kevytlinjojen paalutuksin. Runkolinjojen (yleensä 2 km:n välein) teossa käytettiin teodoliittia. Kevytlinjojen alkusuunnat määritettiin prismalla tai teodoliitilla ja tehtiin tähtäämällä. Linjoituksen sisäinen tarkkuus on yleensä parempi kuin 2 metriä, mutta absoluuttinen tarkkuus vaihtelee muutamasta metristä kymmeniin metreihin lähtöpisteen tarkkuuden mukaan. Paras tarkkuus on geodeettisia kiintopisteitä lähtöpisteinä käyttävillä linjoituksilla, heikoin kartalta mitatuilla lähtöpisteillä. GPS-laitteiden myötä linjoituksen aukaisu on jäänyt historiaan ja paalut merkataan GPS-mittauksin joko DGPS-mittauksella tai suhteellisen paikanmäärityksen mittauksella. Suhteellisella paikanmäärityksellä saavutetaan alle 5 cm paikannustarkkuus. Suhteellisen paikanmäärityksen menetelminä ovat staattinen GPS-mittaus (jälkilaskenta) tai reaaliaikainen kinemaattinen mittaus (RTK). RTK-mittauksessa tarvitaan liikkuvan mittaavan laitteen ja tunnetulla pisteellä olevan laitteen välille tiedonsiirtoyhteys. RTK-mittauksessa käytetään nykyään usein kiinteisiin tukiasemiin perustuvaa verkko-RTK-menetelmää (VRS-menetelmä), jossa tukiasemana toimiin mittaavan laitteen lähelle luotu virtuaalinen tukiasema (virtual reference station). Suhteellista paikanmääritystä käytetään paalutuksissa erityisesti, kun tarvitaan tarkkaa korkeustietoa. IP mittauksia on tehty sekä GTK:n omalla mittauskalustolla että tilattu ostopalveluina Suomen Malmi Oy:ltä. Outokumpu Oy:n luopuessa malminetsinnästä 2000-luvun alussa geofysiikan mittausaineisto siirtyi GTK:n hallintaan. OKU oli siirtänyt suurimman osan geofysiikan maastomittauksista Oracle-tietokantaan joka on implementoitu GTK:n tietojärjestelmään. Numeeristamaton aineisto on arkistoituna Outokummun paloasemalle. OKU-aineisto on käsitelty heidän omien prosessien mukaisesti, joista ei ole dokumentaatiota saatavilla.
/
GTK adopted a digital data collection system in the 1980s for geophysical investigations in the field. Older material, dating between 1974-1980, was originally recorded on observation logs, etc., in the field, has for the most part been converted into a digital format. The results of measurements conducted before 1974 are stored depending on the available resources and material quality. The oldest geophysical measurements at the GTK archives are from the 1940s. In IP measurements, electric current is fed into the ground through transmitter electrodes. After the current pulse is terminated, the quantity measured is the potential difference between the receiver electrodes or it’s integral over time. Phase-IP measurements measure the phase difference between the transmitted and received signals. The measurement results are used to calculate apparent characteristic resistivity, with a unit of Ohmm, and chargeability with a unit of mV/V or, in the case of phase-IP measurements, radian (rad). Multi-electrode measurements use several receiver dipoles to simultaneously measure the voltage caused by the transmitter. The depth penetration of the measurements is affected by the electrode system used, the electrode distances and the number of electrodes. The majority of measurements have been conducted by placing the transmitter and received electrodes along the same line (such as in a dipole-dipole configuration). With regard to geophysical profile measurements, fixing the position of measurement areas was achieved using reference points on the ground and orientating by base maps and a compass (the accuracy of such position fixing was approximately 20 metres). Since the adoption of GPS devices for widespread use, the position fixing of geophysical ground surveys has been performed with the aid of absolute measurements carried out with GPS devices (with a location accuracy of 10 to 50 metres) or through differential positioning using DGPS devices (with a location accuracy of 2 to 5 metres). Systematic measurements consist of parallel profiles obtained from areas marked by survey lines where the direction of the survey lines is determined by local geology. The location accuracy of systematic measurements varies depending on the year of individual measurements and the positioning technique used but, generally speaking, it remains below 5 metres. The ends of survey lines were previously marked by staked base and light lines opened up in the forest. The direction of base lines (which were normally separated by a distance of 2km) was determined using a theodolite. The opening direction of light lines were determined using a theodolite or a prism, and were performed through sighting. While the internal accuracy of staked lines normally exceeds 2 metres, the absolute accuracy varies from a few metres to several dozen, depending on the location accuracy of line starting points. Staked lines determined using geodetic fixed points exhibit the best accuracy, with the starting points determined using the map exhibiting the poorest. With the advent of GPS devices, opening up lines for staking has become obsolete, and the stakes are now marked with GPS measurements using either DGPS measurements or relative position fixing. Using relative position fixing, a location accuracy of less than 5cm can be achieved. The methods falling under relative position fixing comprise static GPS measurements (post-processing) and real-time kinematic measurements (RTK). In RTK measurements, a data transfer connection between a mobile measurement device and a known fixed point is required. Today, RTK measurements are often conducted using the VRS method which makes use of fixed base stations. In this method, a virtual reference station (VRS) located in the vicinity of the measurement instrument acts as a base station. Relative position fixing is applied to staking particularly in situations where precise altitude information is required. IP measurements have been conducted using GTK’s own measurement equipments and also purchased from Suomen Malmi Oy. As Outokumpu Oy (OKU) gave up mineral exploration in the early 2000s, custody of the geophysical measurement data was transferred to GTK. OKU had transferred most of the geophysical field measurements to an Oracle database that is implemented in GTK’s information system. Un-digitised data is archived at Outokumpu fire station. OKU processed their data in a proprietary manner of which no documentation is available.
Prosessointihistoria:
Process step:
Mittausten tunniste-, paikka- ja mittauslukemat tallentuvat laitteiden omiin tai niihin liitettyihin tiedonkeruulaitteisiin, josta ne puretaan jatkokäsittelyä varten tietokoneeseen. Mittaustulokset tarkistetaan päivittäin kentällä ja varmistetaan, että kaikki jälkikäsittelyssä tarvittavat tiedot on liitetty mittaustiedostoon. Varsinainen tuloskäsittely tehdään toimistossa. Mittaustulokset konvertoidaan Geosoft XYZ -muotoon ja mittaustiedoston alkuun lisätään 12 otsakeriviä, jotka sisältävät mittausaluekohtaista tietoa mittauskohteesta, mittausajankohdasta, mittalaitteista, käytetystä elektrodijärjestelmästä ja paikannuksesta. Paikalliskoordinaatistosta tehdyille mittauksille lasketaan myös KKJ- tai EUREF-FIN- koordinaattijärjestelmän mukaiset koordinaatit.
/
The ID, location and measurement readings are stored in built-in or external data loggers from which they are imported into a computer for further processing. The measurement results are checked daily in the field, while ensuring that all data needed in the post-processing step are attached to the measurement file. The actual data processing is carried out in the office. The measurement results are converted into Geosoft XYZ format and the datafile is prefixed with 12 header rows containing survey area-specific information on the target, time of measurement, measurement devices, the electrode system and the location method. In addition, coordinates compliant with the KKJ or EUREF-FIN coordinate system are calculated for measurements conducted in a local coordinate system.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Indusoidun polarisaation mittaukset on pääasiassa tehty kaupallisilla instrumenteilla Scintrex IPR-10 ja IPR-12. Tiedonkeruulaitteina on käytössä KTP-84, Telxon PTC-701ES ja Telxon PTC-860ES tai mittalaitteiden sisäiset tiedonkeruulaitteet. Paikannus (sekä mittauslinjojen päät että mittauslinjojen suunnistus) on tehty1990-luvulta alkaen GPS -laitteilla joko GPS-, DGPS-, RTK-, VRS-RTK- tai jälkilaskentamittauksena. Aiemmin käytettiin teodoliittia ja mittauslinjojen päät paalutettiin metsään avatuille linjoille (linjoitus). Itse mittauslinjat suunnistettiin kompassin ja suuntaprisman avulla. Mittaustulosten tiedonsiirto, tarkistus, korjaus ja konvertointi arkistoitavaan muotoon tehdään GTK:ssa tehdyillä ohjelmistoilla.
/
The induced polarizationn measurements have been mainly conducted on commercial instruments Scintrex IPR-10 and IPR-12. The data collection devices were KTP-84, Telxon PTC-701ES and Telxon PTC-860ES or built-in data loggers in the measurement devices. Since the 1990s, locations (both the ends of profiles and the direction of profiles) have been determined with GPS devices either using the GPS, DGPS, RTK or VRS-RTK method or post-calculation. Before GPS, a theodolite was used and the profile ends were marked with stakes. The profiles were orientated using a compass and a prism. Data transfer, verification, correction and conversion of the results to an archivable format are performed using softwares developed at GTK.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back