meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Magneettinen menetelmä on vanhin ja yleisin geofysiikan menetelmistä. Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) magneettisia mittauksia on tehty 1940-luvulta lähtien. Aluksi mittaukset tehtiin fluxgate-magnetometreillä, mutta vuonna1984 siirryttiin käyttämään yksinomaan protonimagnetometreja jotka ovat huomattavasti tarkempia instrumentteja. Cesium magnetometrejä käytetään UXO-tutkimuksissa (unexplode ordnance), joissa paikannetaan järveen tai mereen upotettuja räjähtämättömiä ammuksia. Magneettinen menetelmä on vanhin ja yleisin geofysiikan menetelmistä. Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) magneettisia mittauksia on tehty 1940-luvulta lähtien. Aluksi mittaukset tehtiin fluxgate-magnetometreillä, mutta vuonna1984 siirryttiin käyttämään yksinomaan protonimagnetometreja jotka ovat huomattavasti tarkempia instrumentteja. Cesium magnetometrejä käytetään UXO-tutkimuksissa (unexplode ordnance), joissa paikannetaan järveen tai mereen upotettuja räjähtämättömiä ammuksia. Magneettisia mittauksia on tehty hajaprofiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina. Hajaprofiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauksia. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 10-20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Mittauksia on tehty eri puolilla Suomea lähinnä malminetsinnän tarpeisiin. Magneettisissa mittauksissa mitataan Maan magneettikentän aiheuttamaa magneettivuon tiheyttä tai sen jotain komponenttia, tavallisimmin totaali- tai pystykomponenttia, maan pinnalla. Magneettisten ominaisuuksien vaihtelu maankamarassa aiheuttaa paikallisia magneettisia anomalioita. Anomaliasta voidaan tulkita magnetoituman sijaintia, laajuutta, syvyyttä, asentoa ja voimakkuutta. Menetelmän etuna on hyvä erotuskyky ja syvyysulottuvuus ja siten mittauksia käytetään laajasti eri tarkoituksiin.
/
The magnetic method is the oldest and most widely used of the geophysical methods. The Geological Survey of Finland (GTK) has conducted magnetic measurements since the 1940s. Initially, such measurements were carried out using fluxgate magnetometers but, in 1984, GTK adopted the use of the proton magnetometer, an instrument that is considerably more precise. Cesium magnetometers are used in UXO (unexploded ordnance) exploration to locate unexploded explosives at the bottom of lakes or on the seabed. Magnetic measurements have been conducted in the form of geophysical profile and systematic measurements. Geophysical profile measurements refer to one-off operations, carried out principally with a tentative purpose. Systematic measurements commonly make with a line spacing of 50 to 100m and a sample distance of 10 to 20m, and the line direction is selected on the basis of local geology. Measurements have been carried out throughout Finland mainly for mineral exploration purposes. Magnetic surveys measure the magnetic flux density of the Earth’s magnetic field or its component(s), usually the total or vertical component, observable on the Earth's surface. The alteration of magnetic properties in the Earth's crust cause local anomalies. Interpretation of such anomalies provides information on the location, extent, depth, orientation and strength of the magnetisations in question. The advantages of this method are its high resolution and excellent downward reach, making it widely used in a variety of applications.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu malminetsintään, kallioperäkartoitukseen ja ympäristötutkimuksiin. Aineistosta voidaan tulkita magnetoituman sijaintia, laajuutta, syvyyttä, asentoa ja voimakkuutta ja sen perusteella päätellä malmiesiintymän tai kivilajien kokoa, ominaisuuksia ja keskinäisiä suhteita.
/
Data is applicable to mineral exploration, bedrock mapping and environmental surveys. Such data enables the investigation of the location, extent, depth, orientation and strength of magnetisations in question, allowing for the assessment of the size of the mineral deposit and rocks, as well as their properties and internal relationships.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Teema avainsana:
Theme keyword:
geofysiikka, magneettiset anomaliat / geophysics, magnetic anomalies
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-06-07
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
gtk_magnetic_surveys.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Magneettiset maastomittaukset/Magnetic field surveys
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1970-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2017-03-28
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Magnetometraus
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2017-03-28
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, magneettiset menetelmät, maastomittaukset / geophysics, geophysical methods, magnetic methods, electromagnetic methods, ground methods
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka, magneettiset anomaliat / geophysics, magnetic anomalies
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Magneettinen menetelmä on vanhin ja yleisin geofysiikan menetelmistä. Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) magneettisia mittauksia on tehty 1940-luvulta lähtien. Aluksi mittaukset tehtiin fluxgate-magnetometreillä, mutta vuonna1984 siirryttiin käyttämään yksinomaan protonimagnetometreja jotka ovat huomattavasti tarkempia instrumentteja. Cesium magnetometrejä käytetään UXO-tutkimuksissa (unexplode ordnance), joissa paikannetaan järveen tai mereen upotettuja räjähtämättömiä ammuksia. Magneettinen menetelmä on vanhin ja yleisin geofysiikan menetelmistä. Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) magneettisia mittauksia on tehty 1940-luvulta lähtien. Aluksi mittaukset tehtiin fluxgate-magnetometreillä, mutta vuonna1984 siirryttiin käyttämään yksinomaan protonimagnetometreja jotka ovat huomattavasti tarkempia instrumentteja. Cesium magnetometrejä käytetään UXO-tutkimuksissa (unexplode ordnance), joissa paikannetaan järveen tai mereen upotettuja räjähtämättömiä ammuksia. Magneettisia mittauksia on tehty hajaprofiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina. Hajaprofiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauksia. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 10-20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Mittauksia on tehty eri puolilla Suomea lähinnä malminetsinnän tarpeisiin. Magneettisissa mittauksissa mitataan Maan magneettikentän aiheuttamaa magneettivuon tiheyttä tai sen jotain komponenttia, tavallisimmin totaali- tai pystykomponenttia, maan pinnalla. Magneettisten ominaisuuksien vaihtelu maankamarassa aiheuttaa paikallisia magneettisia anomalioita. Anomaliasta voidaan tulkita magnetoituman sijaintia, laajuutta, syvyyttä, asentoa ja voimakkuutta. Menetelmän etuna on hyvä erotuskyky ja syvyysulottuvuus ja siten mittauksia käytetään laajasti eri tarkoituksiin.
/
The magnetic method is the oldest and most widely used of the geophysical methods. The Geological Survey of Finland (GTK) has conducted magnetic measurements since the 1940s. Initially, such measurements were carried out using fluxgate magnetometers but, in 1984, GTK adopted the use of the proton magnetometer, an instrument that is considerably more precise. Cesium magnetometers are used in UXO (unexploded ordnance) exploration to locate unexploded explosives at the bottom of lakes or on the seabed. Magnetic measurements have been conducted in the form of geophysical profile and systematic measurements. Geophysical profile measurements refer to one-off operations, carried out principally with a tentative purpose. Systematic measurements commonly make with a line spacing of 50 to 100m and a sample distance of 10 to 20m, and the line direction is selected on the basis of local geology. Measurements have been carried out throughout Finland mainly for mineral exploration purposes. Magnetic surveys measure the magnetic flux density of the Earth’s magnetic field or its component(s), usually the total or vertical component, observable on the Earth's surface. The alteration of magnetic properties in the Earth's crust cause local anomalies. Interpretation of such anomalies provides information on the location, extent, depth, orientation and strength of the magnetisations in question. The advantages of this method are its high resolution and excellent downward reach, making it widely used in a variety of applications.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu malminetsintään, kallioperäkartoitukseen ja ympäristötutkimuksiin. Aineistosta voidaan tulkita magnetoituman sijaintia, laajuutta, syvyyttä, asentoa ja voimakkuutta ja sen perusteella päätellä malmiesiintymän tai kivilajien kokoa, ominaisuuksia ja keskinäisiä suhteita.
/
Data is applicable to mineral exploration, bedrock mapping and environmental surveys. Such data enables the investigation of the location, extent, depth, orientation and strength of magnetisations in question, allowing for the assessment of the size of the mineral deposit and rocks, as well as their properties and internal relationships.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Astrock Oy. Lapin Malmi Oy. Nurmijärven observatorio. Oulun yliopisto. Outokumpu Oy. Rautaruukki Oy. Sodankylän observatorio. Suomen Malmi Oy.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/magneettinen_mittaus.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/linjoitus_paikannus.pdf

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
209123.370000
Itä:
East:
718891.930000
Pohjoinen:
North:
7745766.330000
Etelä:
South:
6660727.420000
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
1548

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
GTK:ssa maastogeofysiikassa siirryttiin digitaaliseen tiedonkeruujärjestelmään 1980-luvulla. Vanhempi eli vuosien 1974-1980 aineisto, joka alun perin on tallennettu maastossa havaintokirjoille tai vastaaville, on pääsääntöisesti tallennettu digitaaliseen muotoon. Ennen vuotta 1974 tehtyjen mittausten osalta aineistoa on tallennettu resurssien ja aineiston laadun mukaan. Vanhimmat GTK:n arkistoista löytyvät geofysiikan mittaukset ovat 1940-luvulta. Magnetometrilla mitattava suure on magneettivuon tiheys jonka perusyksikkö on Tesla [T] eli Vs/m2. Yleensä käytetään kerrannaisyksikköä nanoTesla [nT] eli 10-9 T. Suomessa magneettivuon tiheys on noin 50000 nT. Fluxgate-magnetometreillä voidaan mitata Maan magneettikentän pysty- tai vaakakomponentteja. GTK:ssa oli käytössä Maan magneettikentän vertikaalikomponentin suhteellisia arvoja mittaavia Jalander ja Askania fluxgate -magnetometrejä, joiden herkkyys on n. 10 nT. Protonimagnetometreilla mitataan magneettivuon tiheyden totaaliarvoa (totaalikenttä, totaali-intensiteetti). Protonimagnetometrit ovat huomattavasti tarkempia ja niiden herkkyys on suuruusluokkaa 0.1-1 nT. Maan magneettikentän ajallisen vaihtelun korjaukset ennen protonimagnetometreihin siirtymistä tehtiin systemaattisten mittausten osalta runkomittausten avulla. Protonimagnetometrien yleistyessä siirryttiin käyttämään maa-asemalta saatavaa mittaustietoa. Maa-asema on yleensä mittausalueen lähelle pystytetty paikallaan pysyvä magnetometri tai lähistöllä olevia geofysikaalinen observatorio. Hajaprofiilimittausten paikannus on tehty aikaisemmin maastokiintopisteiden ja peruskartan avulla suunnistamalla (paikannustarkkuus noin 20 metriä). GPS-laitteiden yleistettyä profiilien paikannus on tehty absoluuttisella mittauksella GPS-laitteilla (tarkkuus yleensä 10-50 m) tai differentiaalisena paikanmäärityksenä DGPS-laitteilla (2-5 metriä). Systemaattiset mittaukset koostuvat linjoitetulla alueella tehdyistä yhdensuuntaisista profiileista, jossa mittauslinjojen suunta määräytyy paikallisen geologian mukaan. Systemaattisten mittausten paikannustarkkuus vaihtelee riippuen mittausvuodesta ja käytetystä paikannustekniikasta, mutta on yleensä alle 5 metriä. Systemaattisen mittauksen mittauslinjojen päät on aiemmin merkattu metsään avattujen runko- ja kevytlinjojen paalutuksin. Runkolinjojen (yleensä 2 km:n välein) teossa käytettiin teodoliittia. Kevytlinjojen alkusuunnat määritettiin prismalla tai teodoliitilla ja tehtiin tähtäämällä. Linjoituksen sisäinen tarkkuus on yleensä parempi kuin 2 metriä, mutta absoluuttinen tarkkuus vaihtelee muutamasta metristä kymmeniin metreihin lähtöpisteen tarkkuuden mukaan. Paras tarkkuus on geodeettisia kiintopisteitä lähtöpisteinä käyttävillä linjoituksilla, heikoin kartalta mitatuilla lähtöpisteillä. GPS-laitteiden myötä linjoituksen aukaisu on jäänyt historiaan ja paalut merkataan GPS-mittauksin joko DGPS-mittauksella tai suhteellisen paikanmäärityksen mittauksella. Suhteellisella paikanmäärityksellä saavutetaan alle 5 cm paikannustarkkuus. Suhteellisen paikanmäärityksen menetelminä ovat staattinen GPS-mittaus (jälkilaskenta) tai reaaliaikainen kinemaattinen mittaus (RTK). RTK-mittauksessa tarvitaan liikkuvan mittaavan laitteen ja tunnetulla pisteellä olevan laitteen välille tiedonsiirtoyhteys. RTK-mittauksessa käytetään nykyään usein kiinteisiin tukiasemiin perustuvaa verkko-RTK-menetelmää (VRS-menetelmä), jossa tukiasemana toimii mittaavan laitteen lähelle luotu virtuaalinen tukiasema (virtual reference station). Suhteellista paikanmääritystä käytetään paalutuksissa erityisesti, kun tarvitaan tarkkaa korkeustietoa. Magneettisia mittauksia on tehty sekä GTK:n omalla mittauskalustolla että ostopalveluina SMOY:lta ja Astrock Oy:ltä. OKU:n luopuessa malminetsinnästä 2000-luvun alussa geofysiikan mittausaineisto siirtyi GTK:n hallintaan. OKU oli siirtänyt suurimman osan geofysiikan maastomittauksista Oracle-tietokantaan joka on implementoitu GTK:n tietojärjestelmään. Numeeristamaton aineisto on arkistoituna Outokummun paloasemalle. OKU-aineisto on käsitelty heidän omien prosessien mukaisesti joista ei ole dokumentaatiota saatavilla.
/
In field geophysics, GTK adopted the use of digital data collection systems in the 1980s. Older data, recorded in field notebooks and covering the period 1974 to 1980, has mostly been converted into digital format. With regard to data dating back to the period prior to 1974, digital conversion has been carried out where resources have been available and the quality of the material has enabled such conversion. The oldest geophysical measurements in the archives of GTK date back to the 1940s. The physical variable measured using the magnetometer is the magnetic flux density of the Earth’s magnetic field, the basic unit of which is Tesla [T], or Vs/m2. Usually, a multiple unit of nanoTesla [nT], or 10-9 T, is used. In Finland, the density of magnetic flux is approximately 50 000 nT. Using the fluxgate magnetometer, both the vertical and horizontal components of the Earth's magnetic field can be measured. GTK has used Jalander and Askania fluxgate magnetometers, with a sensitivity of approximately 10 nT, for measuring the relative values of the vertical components of the Earth’s magnetic field. Proton magnetometers measure the total magnetic flux density of the Earth’s magnetic field (total field or total intensity). Proton magnetometers are much more precise instruments, with a sensitivity in the order of 0.1-1 nT. With regard to systematic measurements, before proton magnetometers were adopted for use, corrections to the variation occurring in the diurnal variation of Earth’s magnetic field were performed using control point surveying. After proton magnetometers were adopted for widespread use, measurements were obtained from ground stations. A ground station is normally a stationary magnetometer mounted in the vicinity of the survey area, or a geophysical observatory at a nearby location. With regard to geophysical profile measurements, fixing the position of measurement areas was achieved using reference points on the ground and orientating by base maps and a compass (the accuracy of such position fixing was approximately 20 metres). Since the adoption of GPS devices for widespread use, the position fixing of geophysical ground surveys has been performed with the aid of absolute measurements carried out with GPS devices (with a location accuracy of 10 to 50 metres) or through differential positioning using DGPS devices (with a location accuracy of 2 to 5 metres). Systematic measurements consist of parallel profiles obtained from areas marked by survey lines where the direction of the survey lines is determined by local geology. The location accuracy of systematic measurements varies depending on the year of individual measurements and the positioning technique used but, generally speaking, it remains below 5 metres. The ends of survey lines were previously marked by staked base and light lines opened up in the forest. The direction of base lines (which were normally separated by a distance of 2km) were determined using a theodolite. The opening direction of light lines were determined using a theodolite or a prism, and were performed through sighting. While the internal accuracy of staked lines normally exceeds 2 metres, the absolute accuracy varies from a few metres to several dozen, depending on the location accuracy of line starting points. Staked lines determined using geodetic fixed points exhibit the best accuracy, with the starting points determined using the map exhibiting the poorest. With the advent of GPS devices, opening up lines for staking has become obsolete, and the stakes are now marked with GPS measurements using either DGPS measurements or relative position fixing. Using relative position fixing, a location accuracy of less than 5cm can be achieved. The methods falling under relative position fixing comprise static GPS measurements (post-processing) and real-time kinematic measurements (RTK). In RTK measurements, a data transfer connection between a mobile measurement device and a known fixed point is required. Today, RTK measurements are often conducted using the VRS method which makes use of fixed base stations. In this method, a virtual reference station (VRS) located in the vicinity of the measurement instrument acts as a base station. Relative position fixing is applied to staking particularly in situations where precise altitude information is required. Magnetic measurements have been carried out using the equipment of GTK and outsourcing services provided by SMOY and Astrock Oy. When OKU abandoned mineral exploration in the early 2000s, OKU’s geophysical measurement data was transferred to GTK. OKU had transferred the bulk of their geophysical field survey data to an Oracle data base that has now been implemented to be part GTK’s data system. The archive containing the undigitised data is located at Outokumpu fire station. At OKU, data was processed in accordance with OKU’s own processes for which no documentation remains available.
Prosessointihistoria:
Process step:
Mittausten tunniste-, paikka- ja kellonaikatiedot sekä mittauslukemat tallentuvat laitteiden omiin tai niihin liitettyihin tiedonkeruulaitteisiin, josta ne puretaan jatkokäsittelyä varten tietokoneeseen. Maan magneettikentän ajallisen vaihtelun korjaukseen käytetyt maa-asemat toimivat automaattisesti ja tallentavat säädetyin aikavälein mittausten lukemat ja kellonajat muistiinsa. Koska myös varsinaisiin havaintoarvoihin liittyy kellonaika, tuloksista voidaan poistaa Maan magneettikentän tavanomainen ajallinen vaihtelu. Maa-asema pyritään maastossa sijoittamaan alueelle, jossa Maan magneettikenttä on mahdollisimman vakio. Maa-asemakorjaus voidaan tehdä myös käyttäen kiinteitä magneettikenttää mittaavia asemia, geofysikaalisia observatorioita, edellyttäen että mittausasema on riittävän lähellä mittauskohdetta. Mittaustulosten alustava tarkistus tehdään päivittäin kentällä jotta mahdolliset laiteviat, koordinaattivirheet ja magneettikentän liiallinen käynti voidaan paikallistaa. Koordinaattivirheet voidaan korjata editoimalla mutta laiteviat ja magneettisen myrskyn aikana tehdyt mittaukset joudutaan useimmiten uusimaan. Varsinainen tuloskäsittely maa-asemakorjausten ja mahdollisten tasokorjausten osalta tehdään toimistossa. Mittaustulokset konvertoidaan Geosoft XYZ-muotoon ja mittaustiedoston alkuun lisätään 12 otsakeriviä jotka sisältävät mittausaluekohtaista tietoa mittauskohteesta, mittausajankohdasta, mittalaitteista ja paikannuksesta. Paikalliskoordinaatistosta tehdyille mittauksille lasketaan myös KKJ-koordinaattijärjestelmän mukaiset koordinaatit.
/
Data identifying individual measurements as well as measurement locations, time stamps and the actual readings are stored in the instruments’ own data collecting device, or in devices linked to such instruments, from which data is transferred to computers for processing. Ground stations used to correct diurnal variation occurring in the Earth’s magnetic field automatically, storing measurement readings and their timestamps in the storage of the station at fixed intervals. Because the actual observations are associated with the time of day, normal diurnal variation in Earth’s magnetic field can be removed from the results. Ground stations are positioned in areas where the Earth’s magnetic field remains as constant as possible. Ground station corrections can also be performed using fixed stations that measure the magnetic field - in other words, geophysical observatories - provided that such measurement stations are located close enough to the survey area. A preliminary check is performed on measurements in the field on a daily basis in order to detect any device failures, errors in coordinates, or excessive diurnal variations of the Earth’s magnetic field. Errors in coordinates can be corrected through editing, but device failures and measurements carried out during magnetic storms may need to be repeated. The actual processing of ground station corrections and any level compensations is carried out in the office. Measurements are converted into Geosoft XYZ format, where 12 heading lines are added to the beginning of the measurement data, which contains information specific to the survey area and cover the object of measurement, its date and time, as well as the instrument and position fixing system used to carry out the measurement. For measurements carried out within a local coordinate system, coordinates are also calculated to the Finnish coordinate system which based on Gauss-Krueger projection and central median of 21oE (KKJ1), 24o(KKJ2), 27oE (KKJ3) and 30o(KKJ4).
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Magneettiset mittaukset on tehty kaupallisilla instrumenteilla (Arvela, Jalander, Askania, Scintrex MP-2 ja EnviMag, Gem Systems GSM-8,GSM-9, GSM-19). Tiedonkeruulaitteina on käytössä KTP-84, Telxon PTC-701ES ja Telxon PTC-860ES tai mittalaitteiden sisäiset tiedonkeruulaitteet. Paikannus (sekä mittauslinjojen päät että mittauslinjojen suunnistus) on tehty1990-luvulta alkaen GPS laitteilla joko GPS, DGPS, RTK, VRS RTK tai jälkilaskentamittauksena. Aiemmin käytettiin teodoliittia ja mittauslinjojen päät paalutettiin metsään avatuille linjoille (linjoitus). Itse mittauslinjat suunnistettiin kompassin ja suuntaprisman avulla. Mittaustulosten tiedonsiirto, tarkistus, korjaus ja konvertointi arkistoitavaan muotoon tehdään GTK:ssa tehdyillä ohjelmistoilla.
/
Magnetic measurements were carried out using commercially available instruments (Arvela, Jalander, Askania, Scintrex MP-2 and EnviMag, Gem Systems GSM-8, GSM-9, GSM-19). Data collecting equipment includes KTP-84, Telxon PTC-701ES and Telxon PTC-860ES, or the data gathering equipment is incorporated in the instrument itself. Since the early 1990s, position fixing (both regarding the ends of survey lines and determining their bearings) has been performed using GPS equipment, either GPS, DGPS, RTK, VRS RTK or through post-processing. Previously, theodolites were used, and the ends of survey lines were staked along lines opened up in the forest. Directions for survey lines were determined using a compass and a prism. The transfer, checking and correcting of measurement data, as well as its conversion into a format that can be archived, is performed using a software application developed at GTK.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back