meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Kaikki luonnon materiaalit ovat käytännössä vaihtelevassa määrin radioaktiivisia. Radioaktiivisen alkuaineen atomin ydin ei ole pysyvä vaan hajoaa tietyllä tilastollisella todennäköisyydellä ja lähettää ionisoivaa säteilyä. Säteily voi olla joko hiukkassäteilyä tai sähkömagneettista säteilyä. Radiometrisillä mittauksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä aineen radioaktiivisuuteen perustuvaa geofysikaalista gammasäteilymittausta. Luonnossa esiintyy noin 50 eri radioaktiivista alkuainetta ja isotooppia. Maanpinnan geologisissa olosuhteissa keskimäärin 42 % gammasäteilystä on lähtöisin 40K-isotoopista, 32 % 232Th-hajoamissarjan isotoopeista ja 25 % 238U-hajoamissarjan isotoopeista. Geofysikaalisissa mittauksissa rekisteröidäänkin käytännössä näiden nuklidien hajoamiseen liittyvää gammasäteilyä. Kaliumpitoisuus määritetään suoraan 40K:n energiapiikin korkeudesta ja uraani sekä torium epäsuorasti niiden hajoamistuotteiden perusteella; uraanisäteily 214Bi:n ja toriumsäteily 206Tl:n energiapiikin korkeudesta. Edellytyksenä jälkimmäisten määritysten oikeellisuudelle on, että uraani ja torium ovat sekulaarisessa tasapainossa. Gammasäteilymittauksilla saadaan tietoa maankamaran pintaosista noin 0.5-1 metrin syvyydelle saakka. Menetelmä soveltuu malminetsintään ja maa- sekä kallioperätutkimuksiin. Gammasäteilymittauksia on tehty hajaprofiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina. Hajaprofiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauksia. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 10-20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Uusissa mittalaitteissa on integroituna GPS -paikannus ja mittauksia on tehty myös liikkumalla tutkimusalueella ilman tarkkaa suunnitelmaa. Mittauksia on tehty eri puolilla Suomea lähinnä malminetsinnän tarpeisiin.
/
In practice, all natural materials are radioactive to some degree. The nucleus of a radioactive element is not permanent; rather it decays quickly with certain statistical probability and produces ionizing radiation. Radiation can be either particle radiation or electromagnetic radiation. In this context, radiometric surveying means the measurement of geophysical gamma radiation based on the radioactivity of an element. Approximately 50 different radioactive elements and isotopes are present in nature. In the geological conditions of the ground, an average of 42% of gamma radiation originates from 40K isotopes, 32% 232Th decay series isotopes and 25% 238U decay series isotopes. With geophysical surveying, in practice the gamma radiation associated with the decay of these nuclides is registered. Potassium content is determined directly from the 40K energy peak, with uranium and thorium indirectly on the basis of their decay products; from the energy peak of uranium radiation 214Bi and thorium radiation 206Tl. A prerequisite for accurately determining the latter is that uranium and thorium are in secular equilibrium. Gamma radiation surveys provide data about the surface sections of the earth’s crust to a depth of approximately 50-100 centimetres. This method is suitable for ore prospecting as well as ground and bedrock surveys. Gamma radiation surveys are conducted as profile surveys and systematic measurements. Profile surveys are single measurements that are primarily of an initial exploratory nature. Systematic measurements usually employ a line spacing of 50-100 metres with the sampling distance at 10-20 metres and the direction of survey lines chosen according to local geology. Modern instruments have integrated GPS and measurements have also been conducted by moving around the survey area without a precise plan. Surveys have been conducted in different parts of Finland, primarily for ore exploration requirements.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Menetelmä soveltuu malminetsintään ja erityisesti uraaninetsintään. Maaperätutkimuksissa menetelmää on sovellettu ohut- ja paksuturpeisten soiden erotteluun sekä hieno- ja karkearakeisten moreenimaiden luokitteluun. Kallioperäkartoituksessa voidaan kiviä luokitella radionuklidipitoisuuksien suhteiden nojalla, koska monet geologisen historian aikana tapahtuneet prosessit ovat jättäneet jälkensä kivien radioaktiivisuuteen.
/
This method is suitable for ore prospecting and particularly for uranium exploration. In ground surveys, the method has been used for distinguishing between bogs with thin and thick peat cover, and for the categorisation of finely and coarsely grained till areas. In bedrock surveys, rock can be classed according to its radionuclide content, as many processes occurring during its geological history have left their mark on the radioactivity of the rock.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Teema avainsana:
Theme keyword:
geofysiikka, radiometriset anomaliat / geophysics, radioactivity anomalies
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-07-03
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
gtk_radiometric_surveys.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Radiometriset maastomittaukset/Radiometric Terrain Surveys
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1970-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2017-03-28
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Gammasäteilymittaus, gammaspektrometraus / Gamma radiation measurement, gamma spectroscopy
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
1970-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, radiometriset menetelmät, gammasädemenetelmät, radioaktiivisuus, maastomittaukset / Geophysics, geophysical methods, radioactivity methods, gamma-ray methods, radioactivity, terrain surveys
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka, radiometriset anomaliat / geophysics, radioactivity anomalies
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Kaikki luonnon materiaalit ovat käytännössä vaihtelevassa määrin radioaktiivisia. Radioaktiivisen alkuaineen atomin ydin ei ole pysyvä vaan hajoaa tietyllä tilastollisella todennäköisyydellä ja lähettää ionisoivaa säteilyä. Säteily voi olla joko hiukkassäteilyä tai sähkömagneettista säteilyä. Radiometrisillä mittauksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä aineen radioaktiivisuuteen perustuvaa geofysikaalista gammasäteilymittausta. Luonnossa esiintyy noin 50 eri radioaktiivista alkuainetta ja isotooppia. Maanpinnan geologisissa olosuhteissa keskimäärin 42 % gammasäteilystä on lähtöisin 40K-isotoopista, 32 % 232Th-hajoamissarjan isotoopeista ja 25 % 238U-hajoamissarjan isotoopeista. Geofysikaalisissa mittauksissa rekisteröidäänkin käytännössä näiden nuklidien hajoamiseen liittyvää gammasäteilyä. Kaliumpitoisuus määritetään suoraan 40K:n energiapiikin korkeudesta ja uraani sekä torium epäsuorasti niiden hajoamistuotteiden perusteella; uraanisäteily 214Bi:n ja toriumsäteily 206Tl:n energiapiikin korkeudesta. Edellytyksenä jälkimmäisten määritysten oikeellisuudelle on, että uraani ja torium ovat sekulaarisessa tasapainossa. Gammasäteilymittauksilla saadaan tietoa maankamaran pintaosista noin 0.5-1 metrin syvyydelle saakka. Menetelmä soveltuu malminetsintään ja maa- sekä kallioperätutkimuksiin. Gammasäteilymittauksia on tehty hajaprofiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina. Hajaprofiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauksia. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 10-20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Uusissa mittalaitteissa on integroituna GPS -paikannus ja mittauksia on tehty myös liikkumalla tutkimusalueella ilman tarkkaa suunnitelmaa. Mittauksia on tehty eri puolilla Suomea lähinnä malminetsinnän tarpeisiin.
/
In practice, all natural materials are radioactive to some degree. The nucleus of a radioactive element is not permanent; rather it decays quickly with certain statistical probability and produces ionizing radiation. Radiation can be either particle radiation or electromagnetic radiation. In this context, radiometric surveying means the measurement of geophysical gamma radiation based on the radioactivity of an element. Approximately 50 different radioactive elements and isotopes are present in nature. In the geological conditions of the ground, an average of 42% of gamma radiation originates from 40K isotopes, 32% 232Th decay series isotopes and 25% 238U decay series isotopes. With geophysical surveying, in practice the gamma radiation associated with the decay of these nuclides is registered. Potassium content is determined directly from the 40K energy peak, with uranium and thorium indirectly on the basis of their decay products; from the energy peak of uranium radiation 214Bi and thorium radiation 206Tl. A prerequisite for accurately determining the latter is that uranium and thorium are in secular equilibrium. Gamma radiation surveys provide data about the surface sections of the earth’s crust to a depth of approximately 50-100 centimetres. This method is suitable for ore prospecting as well as ground and bedrock surveys. Gamma radiation surveys are conducted as profile surveys and systematic measurements. Profile surveys are single measurements that are primarily of an initial exploratory nature. Systematic measurements usually employ a line spacing of 50-100 metres with the sampling distance at 10-20 metres and the direction of survey lines chosen according to local geology. Modern instruments have integrated GPS and measurements have also been conducted by moving around the survey area without a precise plan. Surveys have been conducted in different parts of Finland, primarily for ore exploration requirements.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Menetelmä soveltuu malminetsintään ja erityisesti uraaninetsintään. Maaperätutkimuksissa menetelmää on sovellettu ohut- ja paksuturpeisten soiden erotteluun sekä hieno- ja karkearakeisten moreenimaiden luokitteluun. Kallioperäkartoituksessa voidaan kiviä luokitella radionuklidipitoisuuksien suhteiden nojalla, koska monet geologisen historian aikana tapahtuneet prosessit ovat jättäneet jälkensä kivien radioaktiivisuuteen.
/
This method is suitable for ore prospecting and particularly for uranium exploration. In ground surveys, the method has been used for distinguishing between bogs with thin and thick peat cover, and for the categorisation of finely and coarsely grained till areas. In bedrock surveys, rock can be classed according to its radionuclide content, as many processes occurring during its geological history have left their mark on the radioactivity of the rock.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/gammasateilymittaus.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/linjoitus_paikannus.pdf

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
1

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) maastogeofysiikassa siirryttiin digitaaliseen tiedonkeruujärjestelmään 1980-luvulla. Vanhempi eli vuosien 1974-1980 aineisto, joka alun perin on tallennettu maastossa havaintokirjoille tai vastaaville, on pääsääntöisesti siirretty digitaaliseen muotoon. Ennen vuotta 1974 tehtyjen mittausten osalta aineistoa on tallennettu resurssien ja aineiston laadun mukaan. Vanhimmat GTK:n arkistoista löytyvät geofysiikan mittaukset ovat 1940-luvulta. Radiometrisiä gammasäteilymittauksia on käytetty 1970 luvulta lähtien aluksi lähinnä uraanin etsintään. Vanhimmat mittaukset on tehty tunnusteluluontoisina käyttäen totaalisäteilyä rekisteröiviä skintillometrejä, eikä mittaustuloksia ole tallennettu digitaaliseen muotoon. 1990-luvulla siirryttiin käyttämään spektrometreja jolla mitataan gammasäteilyn spektriä. Vanhimmat spektrometrit ovat 256-kanavaisia ja uusimmat 1024-kanavaisia. Mittausten summausaika on yleensä 10-30 sekuntia. Mittaustulokset esitetään yleensä valituissa energiaikkunoissa. Totaalisäteily kuvaa energia-aluetta 0.3-3.0 MeV, kalium energia-aluetta 1.36-1.56 MeV, uraanisäteily energia-aluetta 1.66-1.86 MeV ja toriumsäteily energia-aluetta 2.41-2.81 MeV. Uraani- ja toriumpitoisuudet ilmaistaan miljoonasosina ekvivalenttia uraania (ppm eU) ja toriumia (ppm eTh). Kaliumpitoisuus ilmoitetaan suoraan prosentteina, koska se voidaan määrittää suoraan 40K:n1460 keV energiapiikin korkeudesta. Totaalisäteily ilmoitetaan ur-yksiköissä. Yhden ur-yksikön pitoisuus vastaa sellaisen lähteen pitoisuutta, jossa on yksi miljoonasosa sekulaarisessa tasapainossa olevaa uraania (1 ur=1 ppm eU). Hajaprofiilimittausten paikannus on tehty aikaisemmin maastokiintopisteiden ja peruskartan avulla suunnistamalla (paikannustarkkuus noin 20 metriä). GPS-laitteiden yleistettyä profiilien paikannus on tehty absoluuttisella mittauksella GPS-laitteilla (tarkkuus yleensä 10-50 m) tai differentiaalisena paikanmäärityksenä DGPS-laitteilla (2-5 metriä). Systemaattiset mittaukset koostuvat linjoitetulla alueella tehdyistä yhdensuuntaisista profiileista, jossa mittauslinjojen suunta määräytyy paikallisen geologian mukaan. Systemaattisten mittausten paikannustarkkuus vaihtelee riippuen mittausvuodesta ja käytetystä paikannustekniikasta, mutta on yleensä alle 5 metriä. Systemaattisen mittauksen mittauslinjojen päät on aiemmin merkattu metsään avattujen runko- ja kevytlinjojen paalutuksin. Runkolinjojen (yleensä 2 km:n välein) teossa käytettiin teodoliittia. Kevytlinjojen alkusuunnat määritettiin prismalla tai teodoliitilla ja tehtiin tähtäämällä. Linjoituksen sisäinen tarkkuus on yleensä parempi kuin 2 metriä, mutta absoluuttinen tarkkuus vaihtelee muutamasta metristä kymmeniin metreihin lähtöpisteen tarkkuuden mukaan. Paras tarkkuus on geodeettisia kiintopisteitä lähtöpisteinä käytetyillä linjoituksilla, heikoin kartalta mitatuilla lähtöpisteillä. GPS-laitteiden myötä linjoituksen aukaisu on jäänyt historiaan ja paalut merkataan GPS-mittauksin joko DGPS mittauksella tai suhteellisen paikanmäärityksen mittauksella. Suhteellisella paikanmäärityksellä saavutetaan alle 5 cm paikannustarkkuus. Suhteellisen paikanmäärityksen menetelminä ovat staattinen GPS mittaus (jälkilaskenta) tai reaaliaikainen kinemaattinen mittaus (RTK). RTK mittauksessa tarvitaan liikkuvan mittaavan laitteen ja tunnetulla pisteellä olevan laitteen välille tiedonsiirtoyhteys. RTK-mittauksessa käytetään nykyään usein kiinteisiin tukiasemiin perustuvaa verkko-RTK-menetelmää (VRS-menetelmä), jossa tukiasemana toimiin mittaavan laitteen lähelle luotu virtuaalinen tukiasema (virtual reference station). Suhteellista paikanmääritystä käytetään paalutuksissa erityisesti, kun tarvitaan tarkkaa korkeustietoa.
/
The Geological Survey of Finland (GTK) ground geophysics were digitalised in the data collection system in the 1980s. The earlier dataset covering 1974-1980, that was originally recorded using observation log books or similar, has, in the main, been digitalised. With respect to measurements conducted prior to 1974, the dataset has been archived according to the resources and dataset quality. The oldest geophysical measurements found in the GTK archives date back to the 1940s. Radiometric gamma radiation surveys have been used since the 1970s, in the beginning primarily for uranium exploration. Older measurements have been made as primary exploratory measures using total radiation-registering scintillometers and findings have not been saved in digital format. Spectrometers were employed in the 1990s that measure gamma radiation spectrum. The oldest spectrometers had 256 channels, whereas modern spectrometers have 1024 channels. The registration period for measurements is usually 10-30 seconds. Measurement results are usually displayed in selected energy windows. Total radiation count covers the energy range 0.3-3.0 MeV, potassium energy range 1.36-1.56 MeV, uranium radiation energy range 1.66-1.86 MeV, and thorium radiation energy range 2.41-2.81 MeV. Uranium and thorium concentrations are expressed as parts per million of equivalent uranium (ppm eU) and thorium (ppm eTh). The potassium concentration is given in % K (percent potassium), as it is determined through the detection of 1460 keVgamma rays emitted by K40. Total radiation is given in ur units. A concentration of one ur equals the concentration of a source containing one part per million of uranium in secular equilibrium (1 ur=1 ppm eU). Profile survey positioning was earlier performed using fixed points in the terrain and navigation using a base map (positioning accuracy was approximately 20 metres). The positioning of GPS generalised profiles has been conducted using absolute measurements using GPS devices (precision usually 10-50 metres) or as differential positioning using DGPS devices (2-5 metres). Systematic measurements comprise parallel profiles made in the aligned area, where the direction of survey lines is determined by local geology. The positioning accuracy of systematic measurements varies according to survey year and the positioning technology used, but it is usually less than five metres. The ends of the survey lines for systematic measurement were earlier marked in the terrain using staked base and light lines. Theodolite was used for making the staked lines (usually two kilometres apart). The opening direction of light lines were determined using a prism or theodolite and were performed through sighting. The internal accuracy of the lines is usually better than two metres, but the absolute accuracy varies from a few metres to tens of metres according to the accuracy of the starting point. The best accuracy can be found with lines that use geodetic fixed points as starting points, and the poorest accuracy with starting points measured using a map. With the introduction of GPS devices, the opening of lines became history and the stakes are marked using GPS measurements, either with DGPS measurements or relative positioning measurements. Relative positioning achieves positioning accuracy below five centimetres. Relative positioning methods include static GPS measurement (post-calculation) or real-time kinematic measurement (RTK). RTK surveys require a mobile instrument and a data transfer connection between the device and known points. Nowadays, RTK surveys often use the network RTK method (VRS method), with a virtual reference station created close to the measurement device acting as the base station. Relative positioning is used when staking, particularly when precise elevation data is required.
Prosessointihistoria:
Process step:
Mittausten tunniste-, paikka- ja mittauslukemat tallentuvat laitteiden omiin tai niihin liitettyihin tiedonkeruulaitteisiin, josta ne puretaan jatkokäsittelyä varten tietokoneeseen. Mittaustulokset tarkistetaan päivittäin kentällä. Varsinainen tuloskäsittely tehdään toimistossa. Mittaustulokset konvertoidaan Geosoft XYZ -muotoon ja mittaustiedoston alkuun lisätään 12 otsakeriviä jotka sisältävät mittausaluekohtaista tietoa mittauskohteesta, mittausajankohdasta, mittalaitteista ja paikannuksesta. Paikalliskoordinaatistosta tehdyille mittauksille lasketaan myös KKJ -koordinaattijärjestelmän mukaiset koordinaatit.
/
Measurement identifiers, location and measurement figures are saved in the internal or external data loggers, from which they are uploaded to a computer for further processing. Measurement results are checked daily in the field. The actual data processing is carried out in the office. Measurement results are converted into Geosoft XYZ format and the start of the measurement file is appended with 12 heading lines containing data pertaining to the survey area, survey time, instruments and positioning. In addition, coordinates compliant with the KKJ or EUREF-FIN coordinate system are calculated for measurements conducted in a local coordinate system.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Mittauksia on tehty useilla eri spektrometreillä, jotka on kuvattu menetelmäkortissa. Tiedonkeruulaitteina on käytössä KTP-84, Telxon PTC-701ES ja Telxon PTC-860ES tai mittalaitteiden sisäiset tiedonkeruulaitteet. Paikannus (sekä mittauslinjojen päät että mittauslinjojen suunnistus) on tehty1990-luvulta alkaen GPS laitteilla joko GPS, DGPS, RTK, VRS RTK tai jälkilaskentamittauksena. Aiemmin käytettiin teodoliittia ja mittauslinjojen päät paalutettiin metsään avatuille linjoille (linjoitus). Itse mittauslinjat suunnistettiin kompassin ja suuntaprisman avulla. Mittaustulosten tiedonsiirto, tarkistus, korjaus ja konvertointi arkistoitavaan muotoon tehdään GTK:ssa tehdyillä ohjelmistoilla.
/
Measurements have been made using a number of different spectrometers that are described in the method card. The available data collection devices are KTP-84, Telxon PTC-701ES and Telxon PTC-860ES or the internal data collection devices of the instruments. Positioning (survey line ends and survey line direction) was conducted starting from the 1990s using GPS devices, either GPS, DGPS, RTK, VRS RTK or as post-calculation measurements. Before GPS, a theodolite was used and the profile ends were marked with stakes. The survey lines themselves were oriented using a compass and a prism. The data transfer verification, correction and conversion of measurement results into archive format is performed using GTK software.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back