meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Omapotentiaalimenetelmässä (SP, Self Potential) mitataan suoraan maankamaran luonnollisia sähköisiä potentiaalieroja. Potentiaalierot ovat seurausta tiettyihin puolijohdemineraaleihin liittyvistä sähkökemiallisista ilmiöistä sekä myös muista taustailmiöistä, kuten esim. maankamaran elektrolyyttien väkevyyseroista ja pohjaveden virtauksesta huokoisessa väliaineessa. Tausta-arvoon nähden mitatut häiriöt (anomaliat) ovat aina negatiivisia. Suuruudeltaan mineralisaatiopotentiaalit voivat olla jopa 1 000 mV anomalioita. Alueet joilla kallion pinta on pohjavesipinnan yläpuolella, ovat otollisia omapotentiaalikentän syntymiselle. Tämän vuoksi suot jossain määrin haittaavat menetelmän käyttöä. SP mittauksia on tehty hajaprofiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina. Hajaprofiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauksia. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 10-20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Mittauksia on tehty eri puolilla Suomea lähinnä malminetsinnän tarpeisiin. Omapotentiaalimenetelmää voidaan käyttää malminetsinässä ja kallioperäkartoituksessa johtavien kiisu- ja grafiittimuodostumien kartoittamiseen ja luokitteluun. Hydrogeologisissa tutkimuksissa menetelmällä voidaan kairanrei’issä paikallistaa savitäytteisiä rakopintoja ja veden virtauskohtia.
/
The self potential (SP) method is a direct measurement of the natural differences in the electrical potential of the ground. Potential differences are the result of electrochemical phenomena associated with certain semiconducting minerals, and other background phenomena, such as differences in the concentration of certain electrolytes in the soil and the flow of ground water in a porous medium. Compared to the background value, the anomalies are always negative. Mineralisations can cause anomalies of up to 1 000 mV. Self potential fields most commonly emerges in areas where the bedrock surface is above the water table. As a result, bogs interfere with the method to some extent. SP measurements have been conducted as individual profile measurements and systematic measurements. Individual profile measurements are mostly individual tentative measurements. Systematic measurements commonly used a line interval of 50-100 metres and a point interval of 10-20 metres. The direction of measurement lines was selected on the basis of local geology. The measurements have been conducted in various locations in Finland mostly for ore exploration purposes. The self potential method can be used in ore exploration and bedrock surveys to map and classify conductive pyrite and graphite deposits. In hydrogeological surveys, the method can be used in boreholes to locate clay-filled crack surfaces and water flow areas.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu malminetsinässä ja kallioperäkartoituksessa johtavien kiisu- ja grafiittimuodostumien kartoittamiseen ja luokitteluun. Hydrogeologisissa sovelluksissa sitä voidaan käyttää savitäytteisten rakopintojen ja veden virtauskohtien paikantamiseen kairanrei’issä.
/
In ore exploration and bedrock surveys, the material is suitable for mapping and classifying conductive pyrite and graphite deposits. In hydrogeological applications, the method can be used to locate clay-filled crack surfaces and water flow areas in boreholes.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Teema avainsana:
Theme keyword:
geofysiikka, omapotentiaalianomalia / geophysics, self-potential anomaly
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-06-07
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
gtk_self_potential.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Omapotentiaalimaastomittaukset/Self potential field surveys
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1970-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2017-03-28
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
SP
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2017-03-28
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, omapotentiaalimenetelmät, maastomittaukset / geophysics, geophysical methods, self-potential methods, ground methods
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
1972-2007
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka, omapotentiaalianomalia / geophysics, self-potential anomaly
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Omapotentiaalimenetelmässä (SP, Self Potential) mitataan suoraan maankamaran luonnollisia sähköisiä potentiaalieroja. Potentiaalierot ovat seurausta tiettyihin puolijohdemineraaleihin liittyvistä sähkökemiallisista ilmiöistä sekä myös muista taustailmiöistä, kuten esim. maankamaran elektrolyyttien väkevyyseroista ja pohjaveden virtauksesta huokoisessa väliaineessa. Tausta-arvoon nähden mitatut häiriöt (anomaliat) ovat aina negatiivisia. Suuruudeltaan mineralisaatiopotentiaalit voivat olla jopa 1 000 mV anomalioita. Alueet joilla kallion pinta on pohjavesipinnan yläpuolella, ovat otollisia omapotentiaalikentän syntymiselle. Tämän vuoksi suot jossain määrin haittaavat menetelmän käyttöä. SP mittauksia on tehty hajaprofiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina. Hajaprofiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauksia. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 10-20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Mittauksia on tehty eri puolilla Suomea lähinnä malminetsinnän tarpeisiin. Omapotentiaalimenetelmää voidaan käyttää malminetsinässä ja kallioperäkartoituksessa johtavien kiisu- ja grafiittimuodostumien kartoittamiseen ja luokitteluun. Hydrogeologisissa tutkimuksissa menetelmällä voidaan kairanrei’issä paikallistaa savitäytteisiä rakopintoja ja veden virtauskohtia.
/
The self potential (SP) method is a direct measurement of the natural differences in the electrical potential of the ground. Potential differences are the result of electrochemical phenomena associated with certain semiconducting minerals, and other background phenomena, such as differences in the concentration of certain electrolytes in the soil and the flow of ground water in a porous medium. Compared to the background value, the anomalies are always negative. Mineralisations can cause anomalies of up to 1 000 mV. Self potential fields most commonly emerges in areas where the bedrock surface is above the water table. As a result, bogs interfere with the method to some extent. SP measurements have been conducted as individual profile measurements and systematic measurements. Individual profile measurements are mostly individual tentative measurements. Systematic measurements commonly used a line interval of 50-100 metres and a point interval of 10-20 metres. The direction of measurement lines was selected on the basis of local geology. The measurements have been conducted in various locations in Finland mostly for ore exploration purposes. The self potential method can be used in ore exploration and bedrock surveys to map and classify conductive pyrite and graphite deposits. In hydrogeological surveys, the method can be used in boreholes to locate clay-filled crack surfaces and water flow areas.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu malminetsinässä ja kallioperäkartoituksessa johtavien kiisu- ja grafiittimuodostumien kartoittamiseen ja luokitteluun. Hydrogeologisissa sovelluksissa sitä voidaan käyttää savitäytteisten rakopintojen ja veden virtauskohtien paikantamiseen kairanrei’issä.
/
In ore exploration and bedrock surveys, the material is suitable for mapping and classifying conductive pyrite and graphite deposits. In hydrogeological applications, the method can be used to locate clay-filled crack surfaces and water flow areas in boreholes.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/sp_mittaus.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/linjoitus_paikannus.pdf

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
382059.300000
Itä:
East:
594835.690000
Pohjoinen:
North:
7547625.930000
Etelä:
South:
7174225.910000
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
33

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) maastogeofysiikassa siirryttiin digitaaliseen tiedonkeruujärjestelmään 1980-luvulla. Vanhempi eli vuosien 1974-1980 aineisto, joka alun perin on tallennettu maastossa havaintokirjoille tai vastaaville, on pääsääntöisesti tallennettu digitaaliseen muotoon. Ennen vuotta 1974 tehtyjen mittausten osalta aineistoa on tallennettu resurssien ja aineiston laadun mukaan. Vanhimmat GTK:n arkistoista löytyvät geofysiikan mittaukset ovat 1940-luvulta. SP-mittauksia on Suomessa tehty 1950-luvulta alkaen. Mittauksissa tarvitaan ainoastaan polarisoitumattomat elektrodit, tavallinen volttimittari sekä pitkästi mittauskaapelia. Polarisoitumaton elektrodi on metallissauva, joka on saman metallin ylikylläisen suolaliuoksen välityksellä kontaktissa maahan. Mittauksia voidaan tehdä sekä potentiaalimittauksina että gradienttimittauksina. Potentiaalimittauksessa toinen elektrodi on kiinteä ja toista liikutetaan. Gradienttimittauksessa molemmat elektrodit liikkuvat tavallisesti siten että profiilin pisteväli ja elektrodiväli ovat samat. Menetelmässä mitataan uuden peruspisteen potentiaali suhteessa vanhaan pisteeseen, jotta mittausaineisto saadaan myöhemmin tuloskäsittelyssä sidottua samaan tasoon. Mittausparametrina on sähköjännite [mV]. Hajaprofiilimittausten paikannus on tehty aikaisemmin maastokiintopisteiden ja peruskartan avulla suunnistamalla (paikannustarkkuus noin 20 metriä). GPS-laitteiden yleistettyä profiilien paikannus on tehty absoluuttisella mittauksella GPS-laitteilla (tarkkuus yleensä 10-50 m) tai differentiaalisena paikanmäärityksenä DGPS-laitteilla (2-5 metriä). Systemaattiset mittaukset koostuvat linjoitetulla alueella tehdyistä yhdensuuntaisista profiileista, jossa mittauslinjojen suunta määräytyy paikallisen geologian mukaan. Systemaattisten mittausten paikannustarkkuus vaihtelee riippuen mittausvuodesta ja käytetystä paikannustekniikasta, mutta on yleensä alle 5 metriä. Systemaattisen mittauksen mittauslinjojen päät on aiemmin merkattu metsään avattujen runko- ja kevytlinjojen paalutuksin. Runkolinjojen (yleensä 2 km:n välein) teossa käytettiin teodoliittia. Kevytlinjojen alkusuunnat määritettiin prismalla tai teodoliitilla ja tehtiin tähtäämällä. Linjoituksen sisäinen tarkkuus on yleensä parempi kuin 2 metriä, mutta absoluuttinen tarkkuus vaihtelee muutamasta metristä kymmeniin metreihin lähtöpisteen tarkkuuden mukaan. Paras tarkkuus on geodeettisia kiintopisteitä lähtöpisteinä käyttävillä linjoituksilla, heikoin kartalta mitatuilla lähtöpisteillä. GPS-laitteiden myötä linjoituksen aukaisu on jäänyt historiaan ja paalut merkataan GPS-mittauksin joko DGPS mittauksella tai suhteellisen paikanmäärityksen mittauksella. Suhteellisella paikanmäärityksellä saavutetaan alle 5 cm paikannustarkkuus. Suhteellisen paikanmäärityksen menetelminä ovat staattinen GPS-mittaus (jälkilaskenta) tai reaaliaikainen kinemaattinen mittaus (RTK). RTK-mittauksessa tarvitaan liikkuvan mittaavan laitteen ja tunnetulla pisteellä olevan laitteen välille tiedonsiirtoyhteys. RTK-mittauksessa käytetään nykyään usein kiinteisiin tukiasemiin perustuvaa verkko-RTK-menetelmää (VRS-menetelmä), jossa tukiasemana toimii mittaavan laitteen lähelle luotu virtuaalinen tukiasema (virtual reference station). Suhteellista paikanmääritystä käytetään paalutuksissa erityisesti, kun tarvitaan tarkkaa korkeustietoa.
/
GTK adopted a digital data collection system in the 1980s for geophysical investigations in the field. Older material, dating between 1974-1980, was originally recorded on observation logs etc. on the field, has for the most part been converted to a digital format. Results of measurements conducted before 1974 are stored depending on the available resources and material quality. The oldest geophysical measurements at the GTK archives are from the 1940s. SP measurements have been carried out in Finland since the 1950s. The measurements only require non-polarisable electrodes, an ordinary voltmeter and a long length of measurement cable”. A non-polarisable electrode is a metal rod that in contact with the ground by means of a supersaturated salt solution of the same metal. The measurements can be conducted both as potential measurements and gradient measurements. In potential measurements, one electrode is fixed while the other one is moved. In gradient measurements, both electrodes are moved while maintaining the point and electrode interval in the profile. To fix the measurement data to a uniform plane during post-processing, the potential of a new base point is measured in relation to an old point. The measured parameter is electric voltage [mV]. With regard to geophysical profile measurements, fixing the position of measurement areas was achieved using reference points on the ground and orientating by base maps and a compass (the accuracy of such position fixing was approximately 20 metres). Since the adoption of GPS devices for widespread use, the position fixing of geophysical ground surveys has been performed with the aid of absolute measurements carried out with GPS devices (with a location accuracy of 10 to 50 metres) or through differential positioning using DGPS devices (with a location accuracy of 2 to 5 metres). Systematic measurements consist of parallel profiles obtained from areas marked by survey lines where the direction of the survey lines is determined by local geology. The location accuracy of systematic measurements varies depending on the year of individual measurements and the positioning technique used but, generally speaking, it remains below 5 metres. The ends of survey lines were previously marked by staked base and light lines opened up in the forest. The direction of base lines (which were normally separated by a distance of 2km) was determined using a theodolite. The opening direction of light lines were determined using a theodolite or a prism, and were performed through sighting. While the internal accuracy of staked lines normally exceeds 2 metres, the absolute accuracy varies from a few metres to several dozen, depending on the location accuracy of line starting points. Staked lines determined using geodetic fixed points exhibit the best accuracy, with the starting points determined using the map exhibiting the poorest. With the advent of GPS devices, opening up lines for staking has become obsolete, and the stakes are now marked with GPS measurements using either DGPS measurements or relative position fixing. Using relative position fixing, a location accuracy of less than 5cm can be achieved. The methods falling under relative position fixing comprise static GPS measurements (post-processing) and real-time kinematic measurements (RTK). In RTK measurements, a data transfer connection between a mobile measurement device and a known fixed point is required. Today, RTK measurements are often conducted using the VRS method which makes use of fixed base stations. In this method, a virtual reference station (VRS) located in the vicinity of the measurement instrument acts as a base station. Relative position fixing is applied to staking particularly in situations where precise altitude information is required.
Prosessointihistoria:
Process step:
Mittausten tunniste-, paikka- ja mittauslukemat tallennetaan tiedonkeruulaitteisiin, josta ne puretaan jatkokäsittelyä varten tietokoneeseen. Mittaustulokset tarkistetaan päivittäin kentällä. Varsinainen tuloskäsittely tehdään toimistossa. Jos mittauskohteessa on käytetty kahta tai useampaa peruspistettä, tulokset lasketaan samaan tasoon jonkin valitun peruspisteen suhteen. Mittaustulokset konvertoidaan Geosoft XYZ -muotoon ja mittaustiedoston alkuun lisätään 12 otsakeriviä jotka sisältävät mittausaluekohtaista tietoa mittauskohteesta, mittausajankohdasta, mittalaitteista, käytetystä elektrodijärjestelmästä ja paikannuksesta. Paikalliskoordinaatistosta tehdyille mittauksille lasketaan myös KKJ-koordinaattijärjestelmän mukaiset koordinaatit.
/
The ID, location and measurement readings are stored in data collection devices from which they are imported into a computer for further processing. The measurement results are verified daily in the field. The actual processing of results is carried out in the office. If two or more base points were used in the measured target, the results are calculated to the same plane using a selected base point. The measurement results are converted into Geosoft XYZ format and the measurement file is prefixed with 12 header rows containing measurement area specific data on the target, time of measurement, measurement devices, the electrode system and the location method. In addition, coordinates compliant with the KKJ coordinate system are calculated for measurements conducted in a local coordinate system.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Omapotentiaalimittauksissa on käytetty FLUKE yleisjännitemittaria. Tiedonkeruulaitteina on käytössä KTP-84, Telxon PTC-701ES ja Telxon PTC-860ES. Paikannus (sekä mittauslinjojen päät että mittauslinjojen suunnistus) on tehty1990-luvulta alkaen GPS laitteilla joko GPS, DGPS, RTK, VRS RTK tai jälkilaskentamittauksena. Aiemmin käytettiin teodoliittia ja mittauslinjojen päät paalutettiin metsään avatuille linjoille (linjoitus). Itse mittauslinjat suunnistettiin kompassin ja suuntaprisman avulla. Mittaustulosten tiedonsiirto, tarkistus, korjaus ja konvertointi arkistoitavaan muotoon tehdään GTK:ssa tehdyillä ohjelmistoilla.
/
The self potential measurements were conducted on a FLUKE voltmeter. The data collection devices were KTP-84, Telxon PTC-701ES and Telxon PTC-860ES. Since the 1990s, locations (both the ends of measurement lines and the direction of measurement lines) have been determined with GPS devices either using the GPS, DGPS, RTK or VRS RTK method or post-calculation. Before GPS, a theodolite was used and the measurement line ends were marked with piles in lines cleared in a forest. The measurement lines were aligned using a compass and a directional prism. Data transfer, verification, correction and conversion of the measurement results to an archivable format are performed using software developed at GTK.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back