meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Slingram on Suomessa laajasti käytetty sähkömagneettinen geofysiikan mittausmenetelmä. Menetelmä kehitettiin Ruotsissa 1930-luvulla. Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) slingramia on käytetty eräänä perusmenetelmänä maankamaran johtavuuserojen selvittämisessä. Mittauksia on tehty profiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina ja useimmiten yhdessä magneettisten mittausten kanssa. Profiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauslinjoja. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 10-20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Mittauksia on tehty eri puolilla Suomea lähinnä malminetsinnän tarpeisiin. Slingram on induktiivinen sähkömagneettinen menetelmä, jossa käytetään kahta vaaka-asentoista kelaa. Lähetinkelalla synnytetään primaarikenttä taajuusalueella 0.1-50 kHz, ja vastaanotinkelalla mitataan syntynyt totaalikenttä. Mittaus voidaan tehdä usealla eri laitteella sekä kaupallisilla Abemin valmistamilla MaxMin-laitteilla että GTK:ssa rakennetuilla laitteilla. Kelaväli on tavallisesti 60 tai 100 m, mutta MaxMin-laitteilla se voi olla 10-320 m.
/
Slingram, also known as HLOOP EM -method (Horizontal Loop EM), is an widely used electromagnetic method for geophysical surveys in Finland. The method was developed in Sweden in the 1930s. GTK has used Slingram as one of the basic methods for surveying the differences in bedrock and soil conductivity. The measurements have been conducted as profile measurements and systematic measurements, mostly in association with magnetic measurements. Profile measurements are mostly tentative survey lines. Systematic measurements commonly used a line interval of 50-100 metres and a point interval of 10-20 metres. The direction of measurement lines was selected on the basis of local geology. The measurements have been conducted in various locations in Finland mostly for ore exploration purposes. Slingram is an inductive electromagnetic method that uses two horizontal coils. The transmitting coil generates a primary field at a frequency of 0.1-50 kHz, and the receiving coil measures the resulting total field. The measurement can be made with several different devices: commercial MaxMin devices manufactured by ABEM and devices constructed at GTK. The coil separation is usually 60 or 100 m, but with MaxMin devices, it can be from 10 to 320 m.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu kallioperän pintaosien johteiden ja ruhjevyöhykkeiden kartoitukseen sekä ympäristötutkimuksissa maaperän johtavuusominaisuuksien tutkimiseen.
/
The data is suitable for mapping conductors and fracture zones in the uppermost parts of bedrock, and for examining soil conductivity in environmental studies.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Teema avainsana:
Theme keyword:
geofysiikka, Slingram anomalia / geophysics, Slingram anomaly
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-06-07
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
gtk_maxmin_surveys.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Slingram maastomittaukset/Slingram field surveys
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1970-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2017-03-28
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2017-03-28
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, sähkömagneettiset menetelmät, Slingram-menetelmä, maastomenetelmät / geophysics, geophysical methods, electromagnetic methods, Slingram method, ground methods
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka, Slingram anomalia / geophysics, Slingram anomaly
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Slingram on Suomessa laajasti käytetty sähkömagneettinen geofysiikan mittausmenetelmä. Menetelmä kehitettiin Ruotsissa 1930-luvulla. Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) slingramia on käytetty eräänä perusmenetelmänä maankamaran johtavuuserojen selvittämisessä. Mittauksia on tehty profiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina ja useimmiten yhdessä magneettisten mittausten kanssa. Profiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauslinjoja. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 10-20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Mittauksia on tehty eri puolilla Suomea lähinnä malminetsinnän tarpeisiin. Slingram on induktiivinen sähkömagneettinen menetelmä, jossa käytetään kahta vaaka-asentoista kelaa. Lähetinkelalla synnytetään primaarikenttä taajuusalueella 0.1-50 kHz, ja vastaanotinkelalla mitataan syntynyt totaalikenttä. Mittaus voidaan tehdä usealla eri laitteella sekä kaupallisilla Abemin valmistamilla MaxMin-laitteilla että GTK:ssa rakennetuilla laitteilla. Kelaväli on tavallisesti 60 tai 100 m, mutta MaxMin-laitteilla se voi olla 10-320 m.
/
Slingram, also known as HLOOP EM -method (Horizontal Loop EM), is an widely used electromagnetic method for geophysical surveys in Finland. The method was developed in Sweden in the 1930s. GTK has used Slingram as one of the basic methods for surveying the differences in bedrock and soil conductivity. The measurements have been conducted as profile measurements and systematic measurements, mostly in association with magnetic measurements. Profile measurements are mostly tentative survey lines. Systematic measurements commonly used a line interval of 50-100 metres and a point interval of 10-20 metres. The direction of measurement lines was selected on the basis of local geology. The measurements have been conducted in various locations in Finland mostly for ore exploration purposes. Slingram is an inductive electromagnetic method that uses two horizontal coils. The transmitting coil generates a primary field at a frequency of 0.1-50 kHz, and the receiving coil measures the resulting total field. The measurement can be made with several different devices: commercial MaxMin devices manufactured by ABEM and devices constructed at GTK. The coil separation is usually 60 or 100 m, but with MaxMin devices, it can be from 10 to 320 m.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu kallioperän pintaosien johteiden ja ruhjevyöhykkeiden kartoitukseen sekä ympäristötutkimuksissa maaperän johtavuusominaisuuksien tutkimiseen.
/
The data is suitable for mapping conductors and fracture zones in the uppermost parts of bedrock, and for examining soil conductivity in environmental studies.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Astrock Oy. Lapin Malmi Oy. Oulun yliopisto. Outokumpu Oy. Rautaruukki Oy. Suomen Malmi Oy.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/slingram_mittaus.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/linjoitus_paikannus.pdf

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
245035.230000
Itä:
East:
669867.290000
Pohjoinen:
North:
7585979.150000
Etelä:
South:
6679407.450000
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
125

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
GTK:ssa maastogeofysiikassa siirryttiin digitaaliseen tiedonkeruujärjestelmään 1980-luvulla. Vanhempi eli vuosien 1974-1980 aineisto, joka alun perin on tallennettu maastossa havaintokirjoille tai vastaaville, on pääsääntöisesti tallennettu digitaaliseen muotoon. Ennen vuotta 1974 tehtyjen mittausten osalta aineistoa on tallennettu resurssien ja aineiston laadun mukaan. Vanhimmat GTK:n arkistoista löytyvät geofysiikan mittaukset ovat 1940-luvulta. Mittaustuloksena saadaan sähkömagneettisen kentän reaali- ja imaginäärikomponentit, jotka ilmoitetaan prosentteina ensiökentän voimakkuudesta. Mittaustaajuuden valinta riippuu tutkimuskohteesta. Käytetyimmät taajuudet vaihtelevat välillä 110 Hz-56000 Hz. Periaatteena on, että mitä korkeampi taajuus, sitä heikommat johteet aiheuttavat anomalioita mittaustuloksiin, mutta toisaalta mittauksen syvyysulottuvuus pienenee. Taajuuden lisäksi myös kelaväli vaikuttaa tutkimussyvyyteen. Karkeasti ottaen normaalisti pystyhköille johteille slingrammenetelmän syvyysulottuvuus on noin 0.5*kelaväli. Se vaihtelee ympäristön mukaan välillä 0.3-0.7 * kelaväli. Laajoille vaaka-asentoisille johteille syvyysulottuvuus voi olla 1.5 *kelaväli. Slingrammenetelmässä on kaksi kannettavaa n. 1 metrin halkaisijaltaan olevaa kelaa. Toinen on lähetin ja toinen vastaanotin. Keloja yhdistää välikaapeli, jota käytetään lähettimen kentän vaiheen välittämiseen vastaanottimelle, kelojen etäisyyden mittana sekä puhelinyhteyteen. Kelasysteemiä siirretään pitkin mittauslinjaa yleensä 20 metrin pistevälein. Käytetyt kelavälit vaihtelevat 40-240 metriin, mutta myös lyhyempiä etäisyyksiä on käytetty. Hajaprofiilimittausten paikannus on tehty aikaisemmin maastokiintopisteiden ja peruskartan avulla suunnistamalla (paikannustarkkuus noin 20 metriä). GPS-laitteiden yleistettyä profiilien paikannus on tehty absoluuttisella mittauksella GPS-laitteilla (tarkkuus yleensä 10-50 m) tai differentiaalisena paikanmäärityksenä DGPS-laitteilla (2-5 metriä). Systemaattiset mittaukset koostuvat linjoitetulla alueella tehdyistä yhdensuuntaisista profiileista, jossa mittauslinjojen suunta määräytyy paikallisen geologian mukaan. Systemaattisten mittausten paikannustarkkuus vaihtelee riippuen mittausvuodesta ja käytetystä paikannustekniikasta, mutta on yleensä alle 5 metriä. Systemaattisen mittauksen mittauslinjojen päät on aiemmin merkattu metsään avattujen runko- ja kevytlinjojen paalutuksin. Runkolinjojen (yleensä 2 km:n välein) teossa käytettiin teodoliittia. Kevytlinjojen alkusuunnat määritettiin prismalla tai teodoliitilla ja tehtiin tähtäämällä. Linjoituksen sisäinen tarkkuus on yleensä parempi kuin 2 metriä, mutta absoluuttinen tarkkuus vaihtelee muutamasta metristä kymmeniin metreihin lähtöpisteen tarkkuuden mukaan. Paras tarkkuus on geodeettisia kiintopisteitä lähtöpisteinä käyttävillä linjoituksilla, heikoin kartalta mitatuilla lähtöpisteillä. GPS-laitteiden myötä linjoituksen aukaisu on jäänyt historiaan ja paalut merkataan GPS-mittauksin joko DGPS mittauksella tai suhteellisen paikanmäärityksen mittauksella. Suhteellisella paikanmäärityksellä saavutetaan alle 5 cm paikannustarkkuus. Suhteellisen paikanmäärityksen menetelminä ovat staattinen GPS mittaus (jälkilaskenta) tai reaaliaikainen kinemaattinen mittaus (RTK). RTK mittauksessa tarvitaan liikkuvan mittaavan laitteen ja tunnetulla pisteellä olevan laitteen välille tiedonsiirtoyhteys. RTK-mittauksessa käytetään nykyään usein kiinteisiin tukiasemiin perustuvaa verkko-RTK-menetelmää (VRS-menetelmä), jossa tukiasemana toimii mittaavan laitteen lähelle luotu virtuaalinen tukiasema (virtual reference station). Suhteellista paikanmääritystä käytetään paalutuksissa erityisesti, kun tarvitaan tarkkaa korkeustietoa. Slingrammittauksia on tehty ostopalveluina SMOY:lta ja Astrock Oy:ltä. OKU:n luopuessa malminetsinnästä 2000-luvun alussa geofysiikan mittausaineisto siirtyi GTK:n hallintaan. OKU oli siirtänyt suurimman osan geofysiikan maastomittauksista Oracle-tietokantaan joka on implementoitu GTK:n tietojärjestelmään. Numeeristamaton aineisto on arkistoituna Outokummun paloasemalle.
/
GTK adopted a digital data collection system in the 1980s for geophysical investigations in the field. Older material dating between 1974-1980 that was originally recorded on observation logs, etc. in the field, has for the most part been converted into digital format. The results of measurements conducted before 1974 are stored depending on the available resources and material quality. The oldest geophysical measurements at the GTK archives are from the 1940s. The measured parameters are the real and imaginary components of the electromagnetic field, reported as a percentage of the strength of the primary field. The frequency used in the measurement depends on the studied target. The most commonly used frequencies are between 110 Hz-56,000 Hz. As the frequency increases, even poor conductors can cause anomalies to measurement results, but the depth penetration of the measurement decreases. The depth penetration is also affected by the distance between coils. A rough rule of thumb is that if the conductors are oriented more or less vertically, the depth penetration is approximately 0.5 * the distance between coils. The actual depth penetration is a case-specific and varies between 0.3-0.7 * the distance between coils. If the conductors are large and horizontal, the depth penetration can be up to 1.5 * the distance between coils. The Slingram method uses two portable coils of approximately 1 metre in diameter. The other acts as a transmitter and the other as a receiver. The coils are connected to each other by a cable that is used for relaying the transmitter field phase to the receiver, measuring the distance between the coils and setting up a telephone connection. The coil system is transferred along the measurement line usually at 20-metre point intervals. The usual distance between coils is 40-240 metres, but shorter distances have also been used. With regard to geophysical profile measurements, fixing the position of measurement areas was achieved using reference points on the ground and orientating by base maps and a compass (the accuracy of such position fixing was approximately 20 metres). Since the adoption of GPS devices for widespread use, the position fixing of geophysical ground surveys has been performed with the aid of absolute measurements carried out with GPS devices (with a location accuracy of 10 to 50 metres) or through differential positioning using DGPS devices (with a location accuracy of 2 to 5 metres). Systematic measurements consist of parallel profiles obtained from areas marked by survey lines where the direction of the survey lines is determined by local geology. The location accuracy of systematic measurements varies depending on the year of individual measurements and the positioning technique used but, generally speaking, it remains below 5 metres. The ends of survey lines were previously marked by staked base and light lines opened up in the forest. The direction of base lines (which were normally separated by a distance of 2km) was determined using a theodolite. The opening direction of light lines were determined using a theodolite or a prism, and were performed through sighting. While the internal accuracy of staked lines normally exceeds 2 metres, the absolute accuracy varies from a few metres to several dozen, depending on the location accuracy of line starting points. Staked lines determined using geodetic fixed points exhibit the best accuracy, with the starting points determined using the map exhibiting the poorest. With the advent of GPS devices, opening up lines for staking has become obsolete, and the stakes are now marked with GPS measurements using either DGPS measurements or relative position fixing. Using relative position fixing, a location accuracy of less than 5cm can be achieved. The methods falling under relative position fixing comprise static GPS measurements (post-processing) and real-time kinematic measurements (RTK). In RTK measurements, a data transfer connection between a mobile measurement device and a known fixed point is required. Today, RTK measurements are often conducted using the VRS method which makes use of fixed base stations. In this method, a virtual reference station (VRS) located in the vicinity of the measurement instrument acts as a base station. Relative position fixing is applied to staking particularly in situations where precise altitude information is required. Slingram measurements have been purchased from SMOY and Astrock Oy. As OKU gave up mineral exploration in the early 2000s, custody of the geophysical measurement data was transferred to GTK. OKU had transferred most of the geophysical field measurements to an Oracle database that is implemented in the GTK’s information system. Un-digitised data is archived at Outokumpu fire station.
Prosessointihistoria:
Process step:
Mittausten tunniste-, paikka- ja mittaustiedot tallentuvat laitteiden omiin tai niihin liitettyihin tiedonkeruulaitteisiin, josta ne puretaan jatkokäsittelyä varten tietokoneeseen. Mittaustulosten alustava tarkistus tehdään päivittäin kentällä jotta mahdolliset laiteviat ja koordinaattivirheet voidaan paikallistaa. Koordinaattivirheet voidaan korjata editoimalla mutta laiteviat johtavat useimmiten uusintamittauksiin. Varsinainen tuloskäsittely tasokorjausten osalta tehdään toimistossa. Mittaustulokset konvertoidaan Geosoft XYZ-muotoon ja mittaustiedoston alkuun lisätään 12 otsakeriviä jotka sisältävät mittausaluekohtaista tietoa mittauskohteesta, mittausajankohdasta, mittalaitteista ja paikannuksesta. Paikalliskoordinaatistosta tehdyille mittauksille lasketaan myös KKJ-koordinaattijärjestelmän mukaiset koordinaatit.
/
The ID, location and measurement data are stored in built-in or external data loggers from which they are imported into a computer for further processing. The measurement results are checked daily in the field to detect any device malfunctions and coordinate errors. Coordinate errors can be corrected by editing, but hardware faults usually cause a need to repeat the measurement. Level correction of the results is carried out in the office. The measurement results are converted into Geosoft XYZ format and the datafile is prefixed with 12 header rows containing survey area-specific information on the target, time of measurement, measurement devices and the location method. In addition, coordinates compliant with the KKJ or EUREF-FIN coordinate system are calculated for measurements conducted in a local coordinate system.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Slingram mittauksia on tehty Abem MaxMin-laitteilla ja GTK:ssa rakennetuilla mittalaitteilla. Tiedonkeruulaitteina on käytössä Rufco-DL2, KTP-84, Telxon PTC-701ES ja Telxon PTC-860ES. Paikannus (sekä mittauslinjojen päät että mittauslinjojen suunnistus) on tehty1990-luvulta alkaen GPS laitteilla joko GPS, DGPS, RTK, VRS RTK tai jälkilaskentamittauksena. Aiemmin käytettiin teodoliittia ja mittauslinjojen päät paalutettiin metsään avatuille linjoille (linjoitus). Itse mittauslinjat suunnistettiin kompassin ja suuntaprisman avulla. Mittaustulosten tiedonsiirto, tarkistus, korjaus ja konvertointi arkistoitavaan muotoon tehdään GTK:ssa tehdyillä ohjelmistoilla. OKU-aineisto on käsitelty heidän omien prosessien mukaisesti, joista ei ole dokumentaatiota saatavilla.
/
Slingram measurements have been conducted with ABEM MaxMin devices and devices constructed at GTK. The data loggers Rufco-DL2, KTP-84, Telxon PTC-701ES and Telxon PTC-860ES have been used. Since the 1990s, locations (both the ends of profiles and the direction of profiles) have been determined with GPS devices either using the GPS, DGPS, RTK or VRS RTK method or post-calculation. Before GPS, a theodolite was used and the profile ends were marked with stakes. The profiles were orientated using a compass and a prism. Data transfer, verification, correction and conversion of the results to an archivable format are performed using softwares developed at GTK. OKU processed their data in a proprietary manner for which no documentation is available.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back