meta

Tiivistelmä:
Abstract:
1:250 000 happamien sulfaattimaiden aineisto sisältää vuodesta 2009 lähtien tuotettua aineistoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista Suomen rannikkoalueilta ja rannikkoalueiden valuma-alueilta karkeasti muinaisen Litorina-meren korkeimpaan rantatasoon saakka. Aineisto sisältää seuraavat tasot: 1. Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen aluetasot: - Sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys -Karkearakeisten sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys 2. Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen tutkimuspisteet 3. Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen kartoituspisteet 4. Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen pistekortit Aineiston avulla saadaan yleiskäsitys happamien sulfaattimaiden ominaisuuksista ja esiintymisalueista Suomessa. Sulfaattimaiden alueellinen esiintyminen esitetään kartalla aluemaisena tasona luokiteltuna neljään esiintymisen todennäköisyyttä kuvaavaan luokkaan: suuri, kohtalainen, pieni ja hyvin pieni. Näiden lisämääreenä esitetään tieto aluemaisena tasona siitä, mikäli hapan sulfaattimaa on karkeata maalajia, sillä näiden ominaisuudet poikkeavat merkittävästi tyypillisistä hienorakeisista sulfaattimaista. Kairauspisteiden (tutkimus- ja kartoituspisteet) havainto- ja analyysitiedot esitetään karttapohjalla aluetason päällä pistemäisenä aineistona sekä tutkimuspisteiden osalta pistekorttien muodossa. Tutkimuspisteiltä on enemmän näytteitä ja analyysitietoja kuin kartoituspisteiltä. Kartoitusaineistoa voidaan hyödyntää mm. maankäytön suunnittelussa sekä vesienhoidon suunnittelun ja toimenpideohjelmien laadinnassa ja toteutuksessa ympäristön suojelun ja maankäytön näkökulmien ja vaatimusten mukaisesti. Kartoitusmittakaava on 1:20 000-1:50 000. Havaintopistetiheys on keskimäärin 1-2/2 km² ja aluemaisen kuvion minimikoko on yleensä 6 ha. Maastokartoitusten yhteydessä on kerätty havaintoja maaperän maalajeista, kerrosjärjestyksestä, sulfidin esiintymisestä ja esiintymissyvyydestä sekä maan pH-arvoista. Kartoitussyvyys on kolme metriä. Laboratorioanalyyseihin kuuluvat muun muassa alkuainemääritykset ICP-OES-menetelmällä ja pH-inkubaatio. Aineisto julkaistaan Geologian tutkimuskeskuksen ”Happamat sulfaattimaat” -karttapalvelussa.
/
The data on acid sulfate soils in 1:250 000 scale contains material generated since 2009 on the existence and properties of sulfate soils on the Finnish coastal areas and their drainage basins roughly up to the highest shoreline of the ancient Litorina Sea. The data contains the following levels: 1. Acid sulfate soils, 1:250 000 maps: - Probability of the existence of acid sulfate soils - Probability of the existence of coarse-grained acid sulfate soils 2. Acid sulfate soils, profile points on 1:250 000 maps 3. Acid sulfate soils, survey points on 1:250 000 maps 4. Acid sulfate soils, profile point fact sheets on 1:250 000 maps The data gives a general outlook on the properties and occurrence of acid sulfate soils. The regional existence of sulfate soils is presented as a regional map plane using a four-tiered probability classification: high, moderate, low and very low. These classifications are complemented with regional planar data on whether the acid sulfate soil is coarse-grained, since its properties are significantly different from typical fine-grained sulfate soils. The drilling point (profile points and survey points) observations and analysis data are presented as point-like data on the map and as profile point fact sheets linked to points The survey data can be utilised, for example, in the planning and execution of land use and water management as required by environmental protection and land use. The survey scale is 1:20 000-1:50 000. The observation point density is 1-2 / 2 km² on average, and the minimum area of the region-like pattern is usually 6 hectares. The surveys collected data on the lithostratigraphy, existence of sulfide and the depth where found, and the soil pH values. The survey depth is three metres. The laboratory analyses included the determination of elements with the ICP-OES method and pH incubation. The data is published in GTK’s Acid Sulfate Soils map service.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
1:250 000 happamien sulfaattimaiden aineisto soveltuu käytettäväksi yleismittakaavaisessa maankäytön suunnittelussa, vesienhoidon suunnittelun ja toimenpideohjelmien laadinnassa ja toteutuksessa, sekä pintavesien tilan seurannassa ja happamoitumista ja metallikuormitusta ehkäisevässä työssä. Lisäksi aineistoa voidaan hyödyntää maa- ja metsätaloudessa, tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa sekä mm. pohdittaessa toimenpiteitä happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Kartta-aineiston (aluetasojen) käyttömittakaava on 1:100 000-1:250 000. Aineisto ei sovellu yksityiskohtaisten, esimerkiksi tilakohtaisten suojelu / kunnostustoimenpiteiden määrittämiseen. Aineiston perusteella voidaan kohdentaa yksityiskohtaisempia tutkimuksia.
/
The 1:250 000 scale data on acid sulfate soils is suitable for planning of land use on a general scale, planning and execution of water management and related action plans, monitoring of surface water condition and in the prevention of acidification and metal burden. Moreover, the data can be used in agriculture and forestry, scientific and applied research, and when considering actions that mitigate and prevent problems caused by acid sulfate soils. The scale of the maps (regional planes) is 1:100 000-1:250 000. The data is unsuitable for determining detailed protection / remediation actions, for example, on a farm-specific level. However, the data can be used for finding targets for more detailed surveys.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Happamien sulfaattimaiden yleiskartta-aineisto on suunniteltu käytettäväksi mittakaavassa 1:100 000-1:250 000 ja sen käytössä on otettava huomioon, että sulfidien esiintymistä kuvaavat tasot ovat yleistys tai tulkinta maastosta. Todellisuudessa yksittäiseen kuvioon voi maastossa sisältyä huomattavaakin vaihtelua johtuen muun muassa maalajien ja pohjavedenpinnantason vaihteluista. Sulfidin olemassaolon ja esiintymissyvyyden todentamiseen on käytetty eri menetelmiä tai niiden yhdistelmiä: aistinvarainen määritys maastossa, näytteiden laboratorioanalyysit, maastossa mitattu pH sekä pH-inkubaatio. Aistinvarainen määritys on subjektiivinen ja käytettäessä jossain tapauksessa ainoana määritysmenetelmänä, on otettava huomioon virhelähteenä. Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitusaineistoa ei voida käyttää yksityiskohtaiseen tilakohtaiseen tarkasteluun eikä tilakohtaisten toimenpiteiden suunnittelussa. Aineistoa voidaan käyttää osoitetussa mittakaavassa apuvälineenä mm. vesienhoidon suunnittelussa ja maankäytön suunnittelussa sekä kohdentamaan mahdollisia tarkempia tutkimuksia ongelma-alueille.
/
The general map data on acid sulfate soils is intended to be used in scales 1:100 000-1:250 000. Users should remember that the planes depicting the occurrence of sulfides are a generalisation or an interpretation of the terrain. In reality, an individual pattern might contain significant variation on the field due to the variation of soil types and groundwater table. The existence and depth of occurrence of sulfide has been verified with different methods or combinations thereof: sensory evaluation on the field, laboratory analyses of the samples, pH measured on the field and pH incubation. Sensory evaluation is subjective, and if used as the only analysis method, should be considered a potential source of error. The general survey data on acid sulfate soils cannot be used for detailed farm-specific investigations or for planning farm-specific actions. In the scale specified, the data can be used as an aid in the planning of water management and land use, and targeting more detailed surveys to problematic areas.
Teema avainsana:
Theme keyword:
Ympäristövaikutukset, maaperä, sedimentit, lieju, savi, hiesu, hieta, turve, sulfidi, happamuus / Environmental effects, soils, sediments, gyttja, clay, silt, fine sand, loam, peat, sulfides, pH
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-06-26
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
happamat_sulfaattimaat_1_250000.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Happamat sulfaattimaat 1:250 000/Acid sulfate soils 1:250 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2013-03-28
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-07-02
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Happamien sulfaattimaiden yleiskartta
Versio:
Version:
2.0
Version päiväys:
Version date:
2018-06-06
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
1000662
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologiset kartat, maaperäkartat, happamat sulfaattimaat/geologic maps, surficial geology maps, acid sulfate soils
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Kvartääri, Holoseeni/Quaternary, Holocene
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Ympäristövaikutukset, maaperä, sedimentit, lieju, savi, hiesu, hieta, turve, sulfidi, happamuus / Environmental effects, soils, sediments, gyttja, clay, silt, fine sand, loam, peat, sulfides, pH
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
1:250 000 happamien sulfaattimaiden aineisto sisältää vuodesta 2009 lähtien tuotettua aineistoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista Suomen rannikkoalueilta ja rannikkoalueiden valuma-alueilta karkeasti muinaisen Litorina-meren korkeimpaan rantatasoon saakka. Aineisto sisältää seuraavat tasot: 1. Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen aluetasot: - Sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys -Karkearakeisten sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys 2. Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen tutkimuspisteet 3. Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen kartoituspisteet 4. Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen pistekortit Aineiston avulla saadaan yleiskäsitys happamien sulfaattimaiden ominaisuuksista ja esiintymisalueista Suomessa. Sulfaattimaiden alueellinen esiintyminen esitetään kartalla aluemaisena tasona luokiteltuna neljään esiintymisen todennäköisyyttä kuvaavaan luokkaan: suuri, kohtalainen, pieni ja hyvin pieni. Näiden lisämääreenä esitetään tieto aluemaisena tasona siitä, mikäli hapan sulfaattimaa on karkeata maalajia, sillä näiden ominaisuudet poikkeavat merkittävästi tyypillisistä hienorakeisista sulfaattimaista. Kairauspisteiden (tutkimus- ja kartoituspisteet) havainto- ja analyysitiedot esitetään karttapohjalla aluetason päällä pistemäisenä aineistona sekä tutkimuspisteiden osalta pistekorttien muodossa. Tutkimuspisteiltä on enemmän näytteitä ja analyysitietoja kuin kartoituspisteiltä. Kartoitusaineistoa voidaan hyödyntää mm. maankäytön suunnittelussa sekä vesienhoidon suunnittelun ja toimenpideohjelmien laadinnassa ja toteutuksessa ympäristön suojelun ja maankäytön näkökulmien ja vaatimusten mukaisesti. Kartoitusmittakaava on 1:20 000-1:50 000. Havaintopistetiheys on keskimäärin 1-2/2 km² ja aluemaisen kuvion minimikoko on yleensä 6 ha. Maastokartoitusten yhteydessä on kerätty havaintoja maaperän maalajeista, kerrosjärjestyksestä, sulfidin esiintymisestä ja esiintymissyvyydestä sekä maan pH-arvoista. Kartoitussyvyys on kolme metriä. Laboratorioanalyyseihin kuuluvat muun muassa alkuainemääritykset ICP-OES-menetelmällä ja pH-inkubaatio. Aineisto julkaistaan Geologian tutkimuskeskuksen ”Happamat sulfaattimaat” -karttapalvelussa.
/
The data on acid sulfate soils in 1:250 000 scale contains material generated since 2009 on the existence and properties of sulfate soils on the Finnish coastal areas and their drainage basins roughly up to the highest shoreline of the ancient Litorina Sea. The data contains the following levels: 1. Acid sulfate soils, 1:250 000 maps: - Probability of the existence of acid sulfate soils - Probability of the existence of coarse-grained acid sulfate soils 2. Acid sulfate soils, profile points on 1:250 000 maps 3. Acid sulfate soils, survey points on 1:250 000 maps 4. Acid sulfate soils, profile point fact sheets on 1:250 000 maps The data gives a general outlook on the properties and occurrence of acid sulfate soils. The regional existence of sulfate soils is presented as a regional map plane using a four-tiered probability classification: high, moderate, low and very low. These classifications are complemented with regional planar data on whether the acid sulfate soil is coarse-grained, since its properties are significantly different from typical fine-grained sulfate soils. The drilling point (profile points and survey points) observations and analysis data are presented as point-like data on the map and as profile point fact sheets linked to points The survey data can be utilised, for example, in the planning and execution of land use and water management as required by environmental protection and land use. The survey scale is 1:20 000-1:50 000. The observation point density is 1-2 / 2 km² on average, and the minimum area of the region-like pattern is usually 6 hectares. The surveys collected data on the lithostratigraphy, existence of sulfide and the depth where found, and the soil pH values. The survey depth is three metres. The laboratory analyses included the determination of elements with the ICP-OES method and pH incubation. The data is published in GTK’s Acid Sulfate Soils map service.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
1:250 000 happamien sulfaattimaiden aineisto soveltuu käytettäväksi yleismittakaavaisessa maankäytön suunnittelussa, vesienhoidon suunnittelun ja toimenpideohjelmien laadinnassa ja toteutuksessa, sekä pintavesien tilan seurannassa ja happamoitumista ja metallikuormitusta ehkäisevässä työssä. Lisäksi aineistoa voidaan hyödyntää maa- ja metsätaloudessa, tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa sekä mm. pohdittaessa toimenpiteitä happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Kartta-aineiston (aluetasojen) käyttömittakaava on 1:100 000-1:250 000. Aineisto ei sovellu yksityiskohtaisten, esimerkiksi tilakohtaisten suojelu / kunnostustoimenpiteiden määrittämiseen. Aineiston perusteella voidaan kohdentaa yksityiskohtaisempia tutkimuksia.
/
The 1:250 000 scale data on acid sulfate soils is suitable for planning of land use on a general scale, planning and execution of water management and related action plans, monitoring of surface water condition and in the prevention of acidification and metal burden. Moreover, the data can be used in agriculture and forestry, scientific and applied research, and when considering actions that mitigate and prevent problems caused by acid sulfate soils. The scale of the maps (regional planes) is 1:100 000-1:250 000. The data is unsuitable for determining detailed protection / remediation actions, for example, on a farm-specific level. However, the data can be used for finding targets for more detailed surveys.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Helsingin yliopisto. Åbo Akademi. Sipoon kunta
Viitedokumentti:
Reference document:Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Happamien sulfaattimaiden yleiskartta-aineisto on suunniteltu käytettäväksi mittakaavassa 1:100 000-1:250 000 ja sen käytössä on otettava huomioon, että sulfidien esiintymistä kuvaavat tasot ovat yleistys tai tulkinta maastosta. Todellisuudessa yksittäiseen kuvioon voi maastossa sisältyä huomattavaakin vaihtelua johtuen muun muassa maalajien ja pohjavedenpinnantason vaihteluista. Sulfidin olemassaolon ja esiintymissyvyyden todentamiseen on käytetty eri menetelmiä tai niiden yhdistelmiä: aistinvarainen määritys maastossa, näytteiden laboratorioanalyysit, maastossa mitattu pH sekä pH-inkubaatio. Aistinvarainen määritys on subjektiivinen ja käytettäessä jossain tapauksessa ainoana määritysmenetelmänä, on otettava huomioon virhelähteenä. Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitusaineistoa ei voida käyttää yksityiskohtaiseen tilakohtaiseen tarkasteluun eikä tilakohtaisten toimenpiteiden suunnittelussa. Aineistoa voidaan käyttää osoitetussa mittakaavassa apuvälineenä mm. vesienhoidon suunnittelussa ja maankäytön suunnittelussa sekä kohdentamaan mahdollisia tarkempia tutkimuksia ongelma-alueille.
/
The general map data on acid sulfate soils is intended to be used in scales 1:100 000-1:250 000. Users should remember that the planes depicting the occurrence of sulfides are a generalisation or an interpretation of the terrain. In reality, an individual pattern might contain significant variation on the field due to the variation of soil types and groundwater table. The existence and depth of occurrence of sulfide has been verified with different methods or combinations thereof: sensory evaluation on the field, laboratory analyses of the samples, pH measured on the field and pH incubation. Sensory evaluation is subjective, and if used as the only analysis method, should be considered a potential source of error. The general survey data on acid sulfate soils cannot be used for detailed farm-specific investigations or for planning farm-specific actions. In the scale specified, the data can be used as an aid in the planning of water management and land use, and targeting more detailed surveys to problematic areas.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
8991

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Happamien sulfaattimaiden yleiskartoituksen tausta-aineistona on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkarttoja (1:20 000 ja 1:200 000), GTK:n lentogeofysikaalista aineistoa, GTK:n turvetutkimusten tietoja sekä Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja korkeusaineistoja. Tuotteiden primääriaineistona käytetään maastokartoituksen kenttähavaintoja ja laboratorioanalyysien tuloksia. Kartoitettava alue (Litorina-rajan alapuolinen rannikkoalue) kartoitetaan valuma-aluekohtaisesti (pääjako ja rannikkoalueet). Tuotetut aineistot myös julkaistaan valuma-alueittain. Karttapalvelun tuote käsittää koko Litorina-rajan alapuolisen rannikkoalueen kattavan yhtenäisen saumattoman tason.
/
The background material for the general survey of acid sulfate soils were the GTK soil maps (1:20 000 and 1:200 000), geophysical data from GTK’s airborne surveys, data from GTK’s peat investigations and the terrain database and elevation data of the National Land Survey of Finland. The primary data of the products are the field observations of the field survey and the laboratory analysis results. The surveyed area (the coastal area below the ancient Litorina shore) is surveyed by drainage basin (main division and coastal areas). The final product will consist of a uniform plane covering the entire coastal area below the ancient Litorina shore.
Prosessointihistoria:
Process step:
Happamien sulfaattimaiden kartoituksen vaiheet ovat: (1) esiselvitys, jossa kootaan tutkimusaineisto sekä tehdään kartoitussuunnitelma (2) varsinainen maastokartoitus (3) laboratorioanalyysit ja inkubaatio sekä (4) kartoitusaineiston käsittely ja viimeistely sekä (5) karttatuotteiden (esiintymisen todennäköisyyttä kuvaavat kartat, karkearakeiset sulfaattimaat, luokitellut havaintopisteet ja pistekortit) laadinta tutkimusaineiston perusteella. Maastokartoitukseen kuuluvat maaperän kairausprofiilien (tutkimus- ja kartoituspisteet) kuvaus 3 m syvyyteen maanpinnasta, maaperänäytteiden otto ja pH-mittaukset. Maastohavainnot tehdään suurimmalta osin tieverkoston läheisyydestä. Havaintopistetiheys on keskimäärin 1-2 / 2 km². Maastossa otetuista näytteistä osa valitaan lähetettäväksi tarkempiin laboratorioanalyyseihin monialkuainemäärityksiä sekä mahdollisia rakeisuus- ja humusmäärityksiä varten. Analysoitavat näytteet valitaan siten, että ne edustavat tutkimusaluetta sekä eri litologioita mahdollisimman kattavasti ja tukevat karttojen laadintaa. Kaikista näytteistä mitataan myös pH 9-19 viikon hapetusjakson jälkeen (inkubaatio). Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyyttä sekä karkearakeisten sulfaattimaiden esiintymistä kuvaavat aluemuotoiset kartat digitoidaan ArcMap-ohjelmistolla. Kuvion minimikoko on noin 6 ha. Lähdeaineistona kartanpiirrossa käytetään seuraavia aineistoja: 1. Maastohavainnot ja laboratorioanalyysien tulokset (primääriaineisto) 2. Maaperäkartat 1:20 000 ja 1:200 000 (GTK) 3. Turvekartoitusaineisto (GTK) 4. Matalalentogeofysiikka (GTK) - Sähkönjohtavuuden imaginäärikomponentti (3 kHz) - Sähkönjohtavuuden reaalikomponentti (3 kHz) - Sähkönjohtavuuden näennäinen ominaisvastus (3 kHz) 5. Maanmittauslaitoksen maastotietokanta 6. Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto 1: 250 000 mittakaavaisessa kartassa esiintymistodennäköisyyteen perustuvia luokkia on neljä: suuri, kohtalainen, pieni, hyvin pieni. Karkearakeisten sulfaattimaiden esiintyminen kuvataan tasona sulfaattimaiden esiintymisentodennäköisyyttä kuvaavan tason päällä. Tasojen yhdistelmä kertoo sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyyden ja tiedon siitä, mikäli alueella on tulkittu esiintyvän karkearakeisia sulfaattimaita. Tasojen oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden tarkistaa vastuussa oleva geologi. Kairauspisteiden attribuuttien ja laboratorioanalyysien tulosten perusteella tutkimus- ja kartoituspisteet luokitellaan sulfidikerroksen esiintymissyvyyden perusteella. Tutkimuspisteiden osalta aineistosta koostetaan pisteille kohdennettavat pistekortit. Pistekorteilla esitetään muun muassa maaperän litostratigrafia ja laboratorioanalyysien tulokset. Karttatuotannon lopputuotteena ovat koordinaatistoon sidotut sulfidisedimenttien alueellista esiintymisen todennäköisyyttä kuvaavat polygonitasot sekä ominaisuuksia kuvaavat tutkimus- ja kartoituspisteet ja pistekortit. Kartoituksen aikana kerätty aineisto tallennetaan GTK:n geotietojärjestelmään (GTJ). Happamien sulfaattimaiden 1:250 000 aineistot julkaistaan GTK:n karttapalvelussa. Palvelussa esitetään sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyyttä kuvaavat polygonit, edellisten lisämääreenä karkearakeisten sulfaattimaiden esiintymistä kuvaavat polygonit, tutkimus- ja kartoituspisteet luokiteltuna sulfidikerroksen esiintymissyvyyden mukaan sekä tutkimuspisteiden pistekortit. Kuvauksen mukainen kartoitus ja kartoitusmenetelmien kehitys on alkanut GTK:ssa vuonna 2010 CATERMASS Life+ hankkeen (2010-2012) myötä.
/
The acid sulfate soil survey consists of the following steps: (1) preliminary research where the survey material is collected and the survey plan is created (2) actual survey on the field (3) laboratory analyses and incubation and (4) processing and finalising the survey data (5) creation of map products (maps indicating the probability of existence, coarse-grained acid sulfate soils, classified observation points and profile point fact sheets) based on the survey data. The field survey consists of the description of soil boring profiles (profile and survey points) down to 3 metres from the ground surface, collection of soil samples and pH measurements. Most of the field surveys are carried out in the vicinity of the road network. The observation point density is 1-2 / 2 km² on average. Some samples collected in the field are sent to a laboratory for a more detailed analysis of multiple elements and possibly grain size distribution and humus content analysis. The samples to be analysed are chosen to represent the surveyed area and various lithologies as well as possible and thus support the creation of maps. The pH of all samples is also measured after an oxidation period (incubation) of 9–19 weeks. Area maps on the probability of the existence of acid sulfate soils and the existence of coarse-grained acid sulfate soils are digitised using ArcMap software. The minimum area of a pattern is approximately 6 hectares. The maps are drawn using the following source materials: 1. Field observations and laboratory analysis results (primary material) 2. Soil maps, scale 1:20 000 and 1:200 000 (GTK) 3. Peat survey data (GTK) 4. Low-altitude airborne geophysics (GTK): - Imaginary component of electrical conductivity (3 kHz) - Real component of electrical conductivity (3 kHz) - Apparent characteristic resistivity of electrical conductivity (3 kHz) 5. Terrain database of the National Land Survey of Finland. 6. Laser scanning data of the National Land Survey of Finland. The 1:250 000 scale map contains four probability classes: high, moderate, low, very low. The existence of coarse-grained sulfate soils is described as a plane above the plane describing the probability of sulfate soil existence. A combination of these planes indicates the probability of sulfate soils and whether the area is interpreted to host coarse-grained sulfate soils. The correctness and uniformity of the planes is verified by the geologist in charge. Profile points and survey points are classified according to boring point attributes and laboratory analysis resultsand the material is used to create a fact sheet for each profile point. The fact sheets present the lithostratigraphy and laboratory analysis results, among other things. The final product of the map production are polygonal planes tied to a coordinate system and depicting the regional probability of the occurrence of sulfide sediments, and the profile and survey points and fact sheets describing the soil properties. Data collected during the survey is stored in the GTK geoinformation system (GTJ). The 1:250 000 data of acid sulfate soils are published in the GTK map service. The service presents the polygons depicting the probability of the occurrence of sulfate soils, complemented with polygons depicting the occurrence of coarse-grained sulfate soils, profile and survey points classified by the depth of occurrence of the sulfide layer and the fact sheets of the profile points. The survey and development of survey methods was started at GTK in 2010 along with the CATERMASS Life+ programme (2010-2012).
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Happamien sulfaattimaiden yleiskartoituksessa ja kartan piirrossa käytetään ArcGIS 10.1. -paikkatieto-ohjelmistoa sekä GTK:n siihen tuottamia lisäosia (MAAPELI). Tutkimuspisteiden pistekorttien valmistuksessa käytetään seuraavia ohjelmistoja: MS Excel, Strater3 / SedLog, CorelDRAW ja MS Office Publisher. Maastohavaintojen tallentamisessa käytetään GPS-laitetta.
/
The general survey and map drawing of acid sulfate soils used ArcGIS GIS software and GTK’s plugins (MAAPELI). The point cards of the survey points were made with the following software: MS Excel, Strater3 / SedLog, CorelDRAW and MS Office Publisher. The field observations are stored using a GPS device.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back