meta

Tiivistelmä:
Abstract:
1:1 000 000 happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartan digitaalinen aineisto sisältää spatiaaliseen analyysiin perustuvan kvantitatiivisen monimuuttujamallinnuksen avulla tehdyn tulkinnan happamien sulfaattimaiden todennäköisestä esiintymisestä Suomen rannikkoalueilta karkeasti muinaisen Litorina-meren korkeimpaan rantatasoon saakka. Aineiston avulla saadaan arvio happamien sulfaattimaiden todennäköisistä esiintymisalueista Suomessa. Tulkinta sulfaattimaiden alueellisesta esiintymisestä esitetään kartalla aluemaisena tasona luokiteltuna neljään esiintymisen todennäköisyyttä kuvaavaan luokkaan: suuri, kohtalainen, pieni ja hyvin pieni. Aluemaisen kuvion ohjeellinen minimikoko on 6,25 ha.
/
The digital data in the 1:1 000 000 preliminary interpretation map for acid sulfate soils contains an interpretation on the probability of occurrence of acid sulfate soils in Finnish coastal areas roughly up to the highest shoreline of the ancient Litorina Sea. The interpretation is created using quantitative multivariable modelling based on spatial analysis. The data gives an estimate of the probable areas of occurrence of acid sulfate soils in Finland. The interpretation of the regional existence of sulfate soils is presented as a regional map plane using a four-tiered probability classification: high, moderate, low and very low. The specified minimum size for the area-like pattern is 6.25 hectares.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
1:1 000 000 happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartan aineiston on tarkoitus antaa yleiskuva happamien sulfaattimaiden esiintymisestä koko Suomen rannikkoalueella. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000. Aineisto toimii vain yleissilmäyskarttana, koska kartan kuvioita on huomattavasti yleistetty tai osin liioiteltu. Aineisto ei sovellu yksityiskohtaiseen, esimerkiksi tilakohtaisten suojelu/kunnostustoimenpiteiden määrittämiseen.
/
The data in the 1:1 000 000 preliminary interpretation map on acid sulfate soils is intended to present a general picture on the occurrence of acid sulfate soils along the entire Finnish coastal area. The usable scale of the data is 1:1 000 000. The data is only useful for gaining a rough overall picture, since the patters on the map are significantly generalised or partly exaggerated. The data is unsuitable for determining detailed protection/remediation actions for example on a farm-specific level.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartta-aineisto on suunniteltu käytettäväksi mittakaavassa 1:1 000 000 ja sen käytössä on otettava huomioon, että esiintymistä kuvaavat tasot ovat yleistys tai tulkinta maastosta. Happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakarttaa ei voida käyttää yksityiskohtaiseen tilakohtaiseen tarkasteluun eikä tilakohtaisten toimenpiteiden suunnittelussa.
/
The preliminary interpretation map data on acid sulfate soils is intended to be used in scales 1:1 000 000. Users should remember that the planes depicting the occurrence are a generalisation or an interpretation of the terrain. The preliminary interpretation map on acid sulfate soils cannot be used for detailed farm-specific investigations or for planning farm-specific actions.
Teema avainsana:
Theme keyword:
Ympäristövaikutukset, sulfidi, happamuus, maaperä, pehmeiköt, sedimentit, lieju, savi, hiesu, hieta, turve
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-01-10
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
hasu250k_ennakkotulkinta_1m.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartta 1:1 000 000/Preliminary interpretation map of acid sulfate soils 1:1 000 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02150
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2013-04-04
Julkaiseminen:
Date of publication:
2013-03-28
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartta 1:1 000 000
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2013-04-04
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
1000662
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02150
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologiset kartat, maaperäkartat, happamat sulfaattimaat
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Kvartääri, Holoseeni
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Ympäristövaikutukset, sulfidi, happamuus, maaperä, pehmeiköt, sedimentit, lieju, savi, hiesu, hieta, turve
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
1:1 000 000 happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartan digitaalinen aineisto sisältää spatiaaliseen analyysiin perustuvan kvantitatiivisen monimuuttujamallinnuksen avulla tehdyn tulkinnan happamien sulfaattimaiden todennäköisestä esiintymisestä Suomen rannikkoalueilta karkeasti muinaisen Litorina-meren korkeimpaan rantatasoon saakka. Aineiston avulla saadaan arvio happamien sulfaattimaiden todennäköisistä esiintymisalueista Suomessa. Tulkinta sulfaattimaiden alueellisesta esiintymisestä esitetään kartalla aluemaisena tasona luokiteltuna neljään esiintymisen todennäköisyyttä kuvaavaan luokkaan: suuri, kohtalainen, pieni ja hyvin pieni. Aluemaisen kuvion ohjeellinen minimikoko on 6,25 ha.
/
The digital data in the 1:1 000 000 preliminary interpretation map for acid sulfate soils contains an interpretation on the probability of occurrence of acid sulfate soils in Finnish coastal areas roughly up to the highest shoreline of the ancient Litorina Sea. The interpretation is created using quantitative multivariable modelling based on spatial analysis. The data gives an estimate of the probable areas of occurrence of acid sulfate soils in Finland. The interpretation of the regional existence of sulfate soils is presented as a regional map plane using a four-tiered probability classification: high, moderate, low and very low. The specified minimum size for the area-like pattern is 6.25 hectares.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
1:1 000 000 happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartan aineiston on tarkoitus antaa yleiskuva happamien sulfaattimaiden esiintymisestä koko Suomen rannikkoalueella. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000. Aineisto toimii vain yleissilmäyskarttana, koska kartan kuvioita on huomattavasti yleistetty tai osin liioiteltu. Aineisto ei sovellu yksityiskohtaiseen, esimerkiksi tilakohtaisten suojelu/kunnostustoimenpiteiden määrittämiseen.
/
The data in the 1:1 000 000 preliminary interpretation map on acid sulfate soils is intended to present a general picture on the occurrence of acid sulfate soils along the entire Finnish coastal area. The usable scale of the data is 1:1 000 000. The data is only useful for gaining a rough overall picture, since the patters on the map are significantly generalised or partly exaggerated. The data is unsuitable for determining detailed protection/remediation actions for example on a farm-specific level.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Helsingin yliopisto Åbo Akademi
Viitedokumentti:
Reference document:Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi
Status:
Status:
valmis
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartta-aineisto on suunniteltu käytettäväksi mittakaavassa 1:1 000 000 ja sen käytössä on otettava huomioon, että esiintymistä kuvaavat tasot ovat yleistys tai tulkinta maastosta. Happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakarttaa ei voida käyttää yksityiskohtaiseen tilakohtaiseen tarkasteluun eikä tilakohtaisten toimenpiteiden suunnittelussa.
/
The preliminary interpretation map data on acid sulfate soils is intended to be used in scales 1:1 000 000. Users should remember that the planes depicting the occurrence are a generalisation or an interpretation of the terrain. The preliminary interpretation map on acid sulfate soils cannot be used for detailed farm-specific investigations or for planning farm-specific actions.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
192076.897700
Itä:
East:
541716.601000
Pohjoinen:
North:
7409060.076800
Etelä:
South:
6637730.405800
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
2013
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori
Topologian taso:
Topology level:
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
8991

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartan tausta-aineistona on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkarttoja (1:250 000), GTK:n lentogeofysikaalista aineistoa sekä Maanmittauslaitoksen korkeusaineistoja. Tämän lisäksi tausta-aineistona on käytetty soveltuvin osin happamien sulfaattimaiden yleiskartoituksen (1:250 000) yhteydessä tehtyjä kenttähavaintoja ja laboratorioanalyysien tuloksia. / The background material for the preliminary interpretation map of acid sulfate soils were the GTK soil maps (1:20 000 and 1:200 000), geophysical data from GTK’s airborne surveys and the elevation data of the National Land Survey of Finland. In addition the background material was, where applicable, the field observations and laboratory analysis results obtained during the general survey (1:250 000).
Prosessointihistoria:
Process step:
Happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartta 1:1 000 000 on tuotettu ArcGIS -ohjelmistolla. Monimuuttujamenetelmässä analyysityökaluina käytettiin Spatial Analyst -laajennusta sekä Spatial Data Modeller Tools -työkalupakkia, joka on U.S. Geological Surveyn ja Geological Survey of Canadan kehittämä. Se sisältää työkalut empiiristen (tieto-ohjattu, engl. data driven) ja käsitteellisten (taito-ohjattu) menetelmien käyttöön. Mallinnuksessa on käytetty seuraavia lähdeaineistoja: -Maaperäkartat 1:250 000 (GTK) -Matalalentogeofysiikka (GTK) oSähkönjohtavuuden imaginäärikomponentti (3 kHz) oSähkönjohtavuuden reaalikomponentti (3 kHz) -Maanmittauslaitoksen maastotietokanta -Happamien sulfaattimaiden yleiskartoituksen (1:250 000) maastohavainnot ja laboratorioanalyysien tulokset Monimuuttuja-analyysillä tuotetaan aluksi rasterimuotoinen kartta-aineisto, jota on uudelleenluokiteltava ja muokattava ennen kuin siitä tulee valmis vektorimuotoinen kartta. Yksittäiset solut, kapeat nauhat ja pirstaleiset alueet siivotaan pois yhdistämällä ja pinta-ala pudotuksen kautta. Menetelmänä käytetään GTK:n maaperän yleiskartan (1:250 000) tuotannossa kehiteltyjä ja hyväksi havaittuja rasterianalyysin keinoja (Expand-, shrink-, majorityfilter-, boundaryclean- ja nibble -komennot). Rasterikäsittelyn jälkeen muutetaan aineisto vektorimuotoon ja tehdään kuvioille pyöristys sekä pinta-alapudotus, jolloin alle 6,25 ha:n kuviot hävitetään. Kuviot täyttyvät viereisillä arvoilla. Lopputuloksena saadaan selkeämpi kartta. Mallinnuksen lopputuotteena saadaan ennakkotulkintakartta, jossa esitetään happamien sulfaattimaiden esiintyminen luokiteltuna esiintymistodennäköisyyden mukaan. Esiintymistodennäköisyyteen perustuvia luokkia on kartassa neljä: Suuri, kohtalainen, pieni, hyvin pieni. Mallinnuksen avulla tuotettu vektorimuotoinen kartta tarkastetaan ja muokataan tarvittaessa manuaalisesti.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Happamien sulfaattimaiden ennakkotulkintakartan valmistuksessa on käytetty ArcGIS 9.3 -paikkatieto-ohjelmistoa. Aineistojen käsittelyssä sekä monimuuttujamallinnukseen perustuvassa karttatuotannossa on käytetty ArcGIS:lle tuotettua Spatial Data Modeller Tools -laajennusta (SDM). / The preliminary interpretation map of acid sulfate soils is created with the ArcGIS 9.3 software. The processing of materials and the generation of maps based on multivariable modelling was performed using the Spatial Data Modeller Tools (SDM) extension to ArcGIS.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02150
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back