meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Kallioperän heikkousvyöhykkeet on tulkinta pääkaupunkiseudun kallioperän lineaarisista rikkonaisista rakenteista mittakaavassa 1:50 000. Heikkousvyöhykkeet on luokiteltu rakennettavuuden mukaan. Rakennettavuusluokka on eri aineistoista johdettu tulkinta ja kuvaa vyöhykkeellä mahdollisesti esiintyviä rakennettavuuteen haitallisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Attribuuttitiedoissa on myös tulkintaperusteet ja tietolähde. Osaan heikkousvyöhyketulkinnoista liittyy GTK:n kartoitushavaintopiste tai -pisteet, joiden tunnukset ovat attribuuttitiedoissa samoin kuin kyseisen havaintokohteen siirroskiven rakenne. Tunnuksella (OBSERVATION_ID / Havaintotunnus) havaintotiedot ovat löydettävissä GTK:n kallioperähavainnoista. Aineisto pohjautuu ”Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin” -projektin (1999-2002) rakennettavuuskartan heikkousvyöhyketulkintaan. Tulevaisuudessa tasoon lisätään muiden alueiden vastaavia tulkintoja.
/
The bedrock weakness zones is an interpretation of the linear fragmented structures of the bedrock of Helsinki at a scale of 1:50 000. The weakness zones are classified according to construction suitability class. Construction suitability class is an interpretation derived from a variety of datasets and depicts possible occurrences of characteristics that have detrimental impacts on construction suitability. The attribute data also includes grounds for interpretation and the data source. Some of the weakness zone interpretations include GTK’s survey observation point(s). Their codes and the observed fault structure type are included in the attribute data. Using the code (OBSERVATION_ID / Havaintotunnus) observation data can be found from the GTK bedrock observations. The dataset is based on the weakness zone interpretation of the construction suitability map of the “Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin” project (1999-2002). In the future, this level will be supplemented with corresponding interpretations of other areas.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi yhdyskuntarakentamisen suunnittelussa mittakaavassa 1:50 000, sekä suurten infraprojektien lähtöaineistona projektien alkuvaiheessa. Aineisto soveltuu myös pääliikenneväylien linjausten suunnitteluun.
/
The dataset is suitable for using in the planning of civil engineering at a scale of 1:50 000, and for use as baseline data for the initial stages of large infrastructure projects. The dataset is also suitable for planning alignments for main traffic arteries.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu tarkasteluun 1:50 000 mittakaavassa.
/
The dataset is suitable for inspection at a scale of 1:50 000.
Teema avainsana:
Theme keyword:
rakennusgeologiset kartat, geologiset kartat /
engineering geology maps, geologic maps
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, personal geodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-04-26
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
weakness_zone.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kallioperän heikkousvyöhykkeet/Bedrock weakness zones
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2018-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-04-26
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2018-04-15
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
kallioperä, aluegeologia, taajamageologia, rakennusgeologia, murrosvyöhykkeet
/
bedrock, areal geology, urban geology, engineering geology, fracture zones
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Espoo, Helsinki, Vantaa
Asiasanasto:
Thesaurus:
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
rakennusgeologiset kartat, geologiset kartat / engineering geology maps, geologic maps
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Kallioperän heikkousvyöhykkeet on tulkinta pääkaupunkiseudun kallioperän lineaarisista rikkonaisista rakenteista mittakaavassa 1:50 000. Heikkousvyöhykkeet on luokiteltu rakennettavuuden mukaan. Rakennettavuusluokka on eri aineistoista johdettu tulkinta ja kuvaa vyöhykkeellä mahdollisesti esiintyviä rakennettavuuteen haitallisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Attribuuttitiedoissa on myös tulkintaperusteet ja tietolähde. Osaan heikkousvyöhyketulkinnoista liittyy GTK:n kartoitushavaintopiste tai -pisteet, joiden tunnukset ovat attribuuttitiedoissa samoin kuin kyseisen havaintokohteen siirroskiven rakenne. Tunnuksella (OBSERVATION_ID / Havaintotunnus) havaintotiedot ovat löydettävissä GTK:n kallioperähavainnoista. Aineisto pohjautuu ”Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin” -projektin (1999-2002) rakennettavuuskartan heikkousvyöhyketulkintaan. Tulevaisuudessa tasoon lisätään muiden alueiden vastaavia tulkintoja.
/
The bedrock weakness zones is an interpretation of the linear fragmented structures of the bedrock of Helsinki at a scale of 1:50 000. The weakness zones are classified according to construction suitability class. Construction suitability class is an interpretation derived from a variety of datasets and depicts possible occurrences of characteristics that have detrimental impacts on construction suitability. The attribute data also includes grounds for interpretation and the data source. Some of the weakness zone interpretations include GTK’s survey observation point(s). Their codes and the observed fault structure type are included in the attribute data. Using the code (OBSERVATION_ID / Havaintotunnus) observation data can be found from the GTK bedrock observations. The dataset is based on the weakness zone interpretation of the construction suitability map of the “Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin” project (1999-2002). In the future, this level will be supplemented with corresponding interpretations of other areas.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi yhdyskuntarakentamisen suunnittelussa mittakaavassa 1:50 000, sekä suurten infraprojektien lähtöaineistona projektien alkuvaiheessa. Aineisto soveltuu myös pääliikenneväylien linjausten suunnitteluun.
/
The dataset is suitable for using in the planning of civil engineering at a scale of 1:50 000, and for use as baseline data for the initial stages of large infrastructure projects. The dataset is also suitable for planning alignments for main traffic arteries.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Teknologian kehittämiskeskus, Espoon kaupungin Geotekniikkayksikkö, Helsingin kaupungin Geotekninen osasto,Vantaan Tekninen toimiala, Kalliosuunnittelu Oy, Viatek Oy
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k21_42_2002_5.pdf http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k21_42_2002_6.pdf http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k21_42_2002_4.pdf http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k21_42_2002_7.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu tarkasteluun 1:50 000 mittakaavassa. / The dataset is suitable for inspection at a scale of 1:50 000.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
359810.487300
Itä:
East:
400118.063500
Pohjoinen:
North:
6698115.266300
Etelä:
South:
6663037.862100
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
1588

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
GTK:n 1:100 000 kallioperäkartat ja aerogeofysikaalinen aineisto. GTK:n ”Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin” -projektin kartoitushavainnot. GTK:n kartoitushavainnot Lauttasaari-Salmisaari-tunnelista ja Savion rautatietunnelista. Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistoa ja korkeusmalli Espoon kaupungin Geoteknisen viraston kallioperäkartoitushavaintoja Helsingin kaupungin Geoteknisen viraston kallioperäkartoitushavaintoja ja tunnelikartoitusaineistoa Helsingin kaupunki: Luonnontilaiskartta. http://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=23 Keskeneräinen raportti Helsingin kaupungin heikkousvyöhykkeistä (1999), Helsingin kaupungin Geotekninen virasto Rantataro, J.,1992. Pääkaupunkiseudun edustan vedenalaisten maa-ainesvarojen kartoitus. Helsingin seutukaavaliiton julkaisuja C 31, Karttakeskus. 84 s.+23 liitt., 6 karttaa.
/
GTK’s 1:100 000 bedrock maps and aerogeophysical dataset. GTK’s survey observations of the “Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin” project. GTK’s survey observations of the Lauttasaari-Salmisaari tunnel and Savio railway tunnel. Base map dataset and elevation model of the National Land Survey of Finland Bedrock mapping observations of the Geotechnical Engineering Unit of the City of Espoo Bedrock mapping observations and tunnel mapping dataset of the Geotechnical Engineering Unit of the City of Helsinki City of Helsinki: Luonnontilaiskartta. http://ptp.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=23 Incomplete report on the bedrock weakness zones of the City of Helsinki (1999), Geotechnical Engineering Unit of the City of Helsinki Rantataro, J.,1992. Pääkaupunkiseudun edustan vedenalaisten maa-ainesvarojen kartoitus. Helsingin seutukaavaliiton julkaisuja C 31, Karttakeskus. 84 s.+23 liitt., 6 karttaa.
Prosessointihistoria:
Process step:
Heikkousvyöhykkeitä kuvaavat viivat on laadittu korkeusmallin lineaaristen painanteiden ja aerogeofysiikan anomalioiden perusteella (1) mittakaavassa 1:50 000. Vyöhykkeiden rakennettavuusluokat (2) on muodostettu integroimalla eri aineistoja, mm. rakennegeologiaa (3) maastohavainnoista (4) ja rakennusgeologista tietoa tunneliaineistoista (5). Vyöhykkeet, joihin on liitettävissä tietty havainto, on eroteltu pelkästään tulkituista vyöhykkeistä (6). Vyöhykkeiden ominaisuudet eivät yleensä ole yhtäläiset koko (esim. 3 km pitkän) rakenteen matkalla vaan ne vaihtelevat. Rakennettavuusluokat ovat arvio siitä, mitä kyseisellä vyöhykkeellä kalliolaatu huonoimmillaan on.

Luokat 1-3 on kuvattu RG-luokituksen mukaisin termein seuraavissa attribuuttikentissä:

WEAKNESS_ZONE_CLASS (Heikkousvyöhyke luokka)
WEAKNESS_ZONE_CLASS_ (Heikkousvyöhyke luokka_)
CLASS_DESCRIPTION (Luokan kuvaus)

0
ei tietoa ominaisuuksista
Ei arviota kalliolaadusta

1
kohtalainen
Kivilaatu rapautumaton tai vähän rapautunut (Rp0-1). Raot avonaisia tai savitäytteisiä. Haarniskapintoja. Pienet rakoavaumat (<2 mm). Kalliolaatu RiIII-RiIV. Kohtalainen lohkarekoko (>30 dm3). Rakosysteemi selvästi todettavissa. Vyöhykkeen leveys <2m. Rakoilun vedenjohtavuus heikkoa.

2
ongelmallinen
Kivilaatu vähän tai runsaasti rapautunut (Rp1-2). Raot avonaisia tai savitäytteisiä. Haarniskapintoja. Kohtalaiset rakoavaumat (2-5 mm). Kalliolaatu RiIV. Kohtalainen-pieni lohkarekoko, (30-10 dm3). Rakosysteemi todettavissa heikosti.Vyöhykkeen leveys 2-5 m. Rakoilun vedenjohtavuus kohtalaista.

3
merkittävän ongelmallinen
Kivilaatu runsaasti tai täysin rapautunut (Rp2-3). Raot muru- tai savitäytteisiä. Suuret rakoavaumat (>5 mm). Kalliolaatu RiIV-RiV. Pieni lohkarekoko (<10 dm3). Rakosysteemi ei todettavissa. Vyöhykkeen leveys >5m. Rakoilun vedenjohtavuus suurta.

Vyöhykkeen arvioitu kulku sekä kaade, silloin kun se on lähtöaineistossa tiedossa, ovat kentissä Heikkousvyöhyke kulkusuunta ja Heikkousvyöhyke kaadesuunta. Mikäli vyöhykkeellä on tunnettu nimi, se on kentässä Heikkousvyöhykkeen nimi.
Heikkousvyöhyke esitetään viivalla topografisen painanteen keskellä, eikä se tarkoita täsmällistä sijaintia vaan on luettava niin, että vyöhyke sijaitsee painanteen alueella. Rakennettavuuskartan version 2002 jälkeen heikkousvyöhykkeitä on tarkennettu Savion rautatietunnelin alueella tunnelikartoitushavaintojen perusteella.

Attribuuttikentistä: (1) BASIS / Tulkintaperuste, (2) WEAKNESS_ZONE_CLASS / Heikkousvyöhyke luokka, (3) STRUCTURE / Rakenne, (4) OBSERVATION_ID / Havaintotunnus, (5) SOURSE / Tietolähde, (6) OBSERVED_INTERPRETED / Havaittu_Tulkittu

Tarkempi rakennettavuuskartan tekoprosessi löytyy GTK:n raporteista
Pajunen, Matti; Airo, Meri-Liisa; Elminen, Tuija; Niemelä, Reijo; Salmelainen, Juha; Vaarma, Markus; Wasenius, Pekka; Wennerström, Marit, 2002. Kallioperän rakennettavuuskartta 1:50 000. Espoo, Helsinki, Vantaa. Kallioperän geologiseen kehitykseen pohjautuva rakennettavuusluokittelu. 1 kartta. K.21.42/2002/7
Pajunen, M.; Airo, M-L.; Elminen, T.; Niemelä, R.; Salmelainen, J.; Vaarma, M.; Wasenius, P.; Wennerström, M. 2002. Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin. Menetelmäkehitys ja ohjeistus. Raportti I. 95 s., 8 liites. K.21.42/2002/5
Pajunen, M.; Airo, M-L.; Elminen, T.; Niemelä, R.; Salmelainen, J.; Vaarma, M.; Wasenius, P.; Wennerström, M. 2002. Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin. Rakennettavuuskartan selitys. Kallioperän rakennettavuuskartta 1:50 000-Espoo, Helsinki, Vantaa. Raportti II. 42 s. K 21.42/2002/6
Pajunen, M.; Airo, M-L.; Elminen, T.; Niemelä, R.; Salmelainen, J.; Vaarma, M.; Wasenius, P.; Wennerström, M., 2002. Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin. Projekti pähkinänkuoressa. Raportti III. 28 s., 2 liites. K.21.42/2002/5
/
The lines showing weakness zones have been drawn on the basis of the linear depressions of the elevation model and aerogeophysical anomalies (1) to a scale of 1: 50 000. The construction suitability classes (2) have been devised by integrating different datasets, e.g. structural geology (3) of terrain observations (4), and construction geology data from tunnel datasets (5). Zones that include certain observations have been separated from the zones interpreted (6). The characteristics of these zones are normally not the same for the entire (e.g. length of 3 km) structure, rather these vary. Construction suitability classes are an estimate as to the worst rock quality in the zone in question.

Classes 1-3 are described using RG-class terms in the following attribute fields:

WEAKNESS_ZONE_CLASS (Heikkousvyöhyke luokka)
WEAKNESS_ZONE_CLASS_ (Heikkousvyöhyke luokka_)
CLASS_DESCRIPTION (Luokan kuvaus)

0
no information about characteristics
No estimates as to rock quality

1
moderate
Rock quality weathered or slightly weathered (Rp0-1). Fractures are open or clay-filled. Slickensides. Minor fracture apertures (<2 mm). Rock quality RiIII-RiIV. Moderate boulder size (>30 dm3). Fracture system clearly evident. Zone width <2 m. Permeability of fractures weak.

2
problematic
Rock quality slightly or heavily weathered (Rp1-2). Fractures are open or clay-filled. Slickensides. Moderate fracture apertures (2-5 mm). Rock quality RiIV. Moderate - small boulder size, (>30 dm3). Fracture system only slightly evident. Zone width 2-5 m. Fracture permeability moderate.

3
significantly problematic
Rock quality heavily or entirely weathered (Rp2-3). Fractures are filled with incohesive rock material or clay. Major fracture apertures (>5 mm). Rock quality RiIV-RiV. Small boulder size (<10 dm3). Fracture system not evident. Zone width >5 m. Permeability of fractures large.

The estimated alignment and inclination of the zone, as far as is known from source dataset, are in the fields Weakness zone alignment and Weakness zone inclination. If the zone has a known name, this will be in the field Name of weakness zone. The weakness zone is shown with a line at the centre of the depression, and does not indicate the precise location, rather it should be interpreted such that the zone is located in the region of the depression. After version 2002 of the construction suitability map was produced, weakness zones were further evaluated and supplemented in the Savio railway tunnel area using tunnel surveying observations.

From attribute fields: (1) BASIS / Tulkintaperuste, (2) WEAKNESS_ZONE_CLASS / Heikkousvyöhyke luokka, (3) STRUCTURE / Rakenne, (4) OBSERVATION_ID / Havaintotunnus, (5) SOURCE / Tietolähde, (6) OBSERVED_INTERPRETED / Havaittu_Tulkittu

The process for making the more detailed construction suitability map can be found from the GTK reports
Pajunen, Matti; Airo, Meri-Liisa; Elminen, Tuija; Niemelä, Reijo; Salmelainen, Juha; Vaarma, Markus; Wasenius, Pekka; Wennerström, Marit, 2002. Kallioperän rakennettavuuskartta 1:50 000. Espoo, Helsinki, Vantaa. Kallioperän geologiseen kehitykseen pohjautuva rakennettavuusluokittelu. 1 kartta. K.21.42/2002/7
Pajunen, M.; Airo, M-L.; Elminen, T.; Niemelä, R.; Salmelainen, J.; Vaarma, M.; Wasenius, P.; Wennerström, M. 2002. Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin. Menetelmäkehitys ja ohjeistus. Raportti I. 95 s., 8 liites. K.21.42/2002/5
Pajunen, M.; Airo, M-L.; Elminen, T.; Niemelä, R.; Salmelainen, J.; Vaarma, M.; Wasenius, P.; Wennerström, M. 2002. Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin. Rakennettavuuskartan selitys. Kallioperän rakennettavuuskartta 1:50 000-Espoo, Helsinki, Vantaa. Raportti II. 42 s. K 21.42/2002/6
Pajunen, M.; Airo, M-L.; Elminen, T.; Niemelä, R.; Salmelainen, J.; Vaarma, M.; Wasenius, P.; Wennerström, M., 2002. Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin. Projekti pähkinänkuoressa. Raportti III. 28 s., 2 liites. K.21.42/2002/5.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineiston käsittely on suoritettu ArcGIS -paikkatieto-ohjelmistolla. / The dataset has been processed using the ArcGIS mapping tool software.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, personal geodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/
Palvelutunnit:
Planned available date time:
09:00 - 15:00
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Aineiston tilaus mieluiten sähköpostitse
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back