meta

 

Tiivistelmä: Maapeitepaksuudella tarkoitetaan kallioperää peittävän irtomaapeitteen paksuutta. Maapeitepaksuus ( 1: 1 000 000 ) -aineistossa olemassa oleva maapeitepaksuustieto esitetään luokiteltuna aluemaisena tietona. Aineisto on luokiteltu viiteen luokkaan < 1m, < 10 m, <30 m, < 50 m ja > 50m.
Käyttötarkoitus:

Maapeitepaksuustiedon lähtökohtana on ollut tarve Suomen geoenergiapotentiaalin määrittämiseksi, jossa maapeitteiden paksuustieto on keskeinen lähtötieto. Maapeitepaksuustieto palvelee laajasti myös mm. yhdyskuntarakentamisen suunnittelua sekä tukee muuta geologista tutkimusta (mm. maa- ja kallioperäkartoitusta sekä malmitutkimuksia).

Maapeitepaksuusaineisto on kuitenkin luonteeltaan pieneen mittakaavaan yleistettyä ja keskiarvoistettua tietoa, eikä sitä ole tarkoitettu kohteelliseen tarkasteluun. Aineisto perustuu havaintoihin kallionpinnan tasosta, jonka korkeusvaihtelun tiedetään Suomen oloissa olevan huomattavan suurta pienen alueen sisälläkin. Aineiston pääkäyttötarkoitus on ohjata tarkemman mittakaavan tutkimuksia ja selvityksiä.

Käyttökelpoisuus:

Aineisto on tarkoitettu antamaan yleiskuva Suomen maaperän paksuuden alueellisesta vaihtelusta.  Sitä ei ole tarkoitettu kohteelliseen tarkasteluun.

Teema avainsana: maaperä, maapeite, paksuus, kallioperä, maalämpö
Koordinaattijärjestelmä:EUREF FIN TM35FIN
Jakeluformaatin nimi:Raster Dataset
Aineiston formaatti:Raster Dataset

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli:Suomi
Merkistö:8859part15
Viimeinen päivitys: 2015-03-16
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Hierarkiataso:dataset
Metatiedon standardin nimi:ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: maapeitepaksuus_1000k.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste: Maapeitepaksuus 1:1000 000

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot: 
Päivitys:
Luonti: 
Julkaisu: 
Aikaviite: 
Vaihtoehtoinen nimi: 
Versio:1.0
Version päiväys: 2015-03-16
* Esitystapa:digitaalinen kartta
Resurssin tunniste: 
Tunnisteen tyyppi: 
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Aiheluokka:ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat:Geologiset kartat, maaperägeologia
Asiasanasto:Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat:Suomi
Asiasanasto:Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat: 
Asiasanasto: 
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat:kvartääri
Asiasanasto: Geosanasto
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:Geologia
Asiasanasto:GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:geologia
Asiasanasto:GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: maaperä, maapeite, paksuus, kallioperä, maalämpö
Asiasanasto: Geosanasto
Tiivistelmä: Maapeitepaksuudella tarkoitetaan kallioperää peittävän irtomaapeitteen paksuutta. Maapeitepaksuus ( 1: 1 000 000 ) -aineistossa olemassa oleva maapeitepaksuustieto esitetään luokiteltuna aluemaisena tietona. Aineisto on luokiteltu viiteen luokkaan < 1m, < 10 m, <30 m, < 50 m ja > 50m.
Käyttötarkoitus:

Maapeitepaksuustiedon lähtökohtana on ollut tarve Suomen geoenergiapotentiaalin määrittämiseksi, jossa maapeitteiden paksuustieto on keskeinen lähtötieto. Maapeitepaksuustieto palvelee laajasti myös mm. yhdyskuntarakentamisen suunnittelua sekä tukee muuta geologista tutkimusta (mm. maa- ja kallioperäkartoitusta sekä malmitutkimuksia).

Maapeitepaksuusaineisto on kuitenkin luonteeltaan pieneen mittakaavaan yleistettyä ja keskiarvoistettua tietoa, eikä sitä ole tarkoitettu kohteelliseen tarkasteluun. Aineisto perustuu havaintoihin kallionpinnan tasosta, jonka korkeusvaihtelun tiedetään Suomen oloissa olevan huomattavan suurta pienen alueen sisälläkin. Aineiston pääkäyttötarkoitus on ohjata tarkemman mittakaavan tutkimuksia ja selvityksiä.

Myötävaikuttanut taho: 
Viitedokumentti:  
Tietoaineiston kieli:Suomi
Status: Valmis
Ylläpitotietojen tiedot: 
Ylläpitotiheys: Tarvittaessa
Päivityksen laajuus: 
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus:

Aineisto on tarkoitettu antamaan yleiskuva Suomen maaperän paksuuden alueellisesta vaihtelusta.  Sitä ei ole tarkoitettu kohteelliseen tarkasteluun.

Lainmukaiset rajoitteet: 
Saantirajoitteet:Lisenssi
Käyttörajoitteet:Tekijänoikeus
Lupateksti:© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset: 
Turvaluokittelu:Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa:grid
*Prosessointiympäristö:Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.1.1.3143
Sijaintitiedon erotuskyky: 
Maantieteellinen kattavuus: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
*Länsi:50500
*Itä:776000
*Pohjoinen:7816000
*Etelä:6582500
Muu kattavuustieto: 
Maantieteellinen laajuus: 
Rajoittaa suorakulmion: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
Länsi: 
Itä: 
Pohjoinen: 
Etelä: 
Ajallinen kattavuus: 
Aloitus pvm: 
Lopetus pvm: 
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: 
Kuvailu: 

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa
Topologian taso: geometryOnly
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: column
Objektien lkm: 1451
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: row
Objektien lkm: 2467

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: ETRS-TM35FIN: 3067
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot 
Alkuperätiedot:  
Historia:

Maapeitepaksuus tieto pohjautuu Maaperä 1:1 000 000 aineiston tulkintaan. Tulkintaa on tarkennettu geologisissa, geofysikaalisissa ja geoteknisissä tutkimuksissa saaduilla pistemäisillä tai viivamaisilla tiedoilla kallionpinnan tasosta. Alla luettelo käytetyistä lähtöaineistoista:

Interpolontiin käytetyt GTK:n sisäisestä palvelusta haetut aineistot ovat: Turvekartoitus - tutkimuspisteet, turvekartoitus – syvyystutkimuspisteet, kallioperäkairaus (OKU), kallioperäkairaus (LOPPI), painovoimatulkintapisteet, kallionpinta (GTY), maaperätutkimuksen pintatietoja – profiilipisteet, seismiset luotaukset -linjan keskipiste, seismiset luotaukset - luotaustekstit (linjan päät) ja pohjatutkimusrekisteri.

Maaperä 1:200 000 "kalliopaljastuma ja kalliomaa" -kuviot on tulkittu luokkaan 0 – 1 m.

Maaperä 1 : 1 000 000 kuviot on geologi tulkinnut alueellisten erityispiirteiden mukaan eri syvyysluokkiin. "Vesistö"-kuviorajat näkyvät kartalla vesistöinä.

Prosessointihistoria:

Maapeitepaksuus-aineisto on tuotettu näitä tietoja keskiarvoistamalla spatiaalisten prosessien avulla. Pistetiedoista on tuotettu 500 metrin rasteri, jossa rasterin arvona on siinä olevien pisteiden maksimiarvo. Tämä taso on piirtojärjestyksessä ylin taso.

Toisena tasona on maaperä 1:200 000 kalliopaljastumakuviot luokiteltuna luokkaan 0-1 m.

Alimpana on maaperä 1:1000 000 kuviot, joihin geologi tulkinnut alueellisten erityispiirteiden mukaan eri syvyysluokkiin. "Vesistö"-kuviorajat näkyvät kartalla vesistöinä.

Lopullinen rasteri on yhdistelmä näistä kolmesta tasosta siten, että kustakin rasterin pisteestä näkyy vain tarkin taso. Lopputuloksena on rasterikuva, jossa viisi eri syvyysluokkaa on kuvattu eri värein.

Prosessointiympäristö:

ArcGIS 10.1

Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus: 
Määrittely: 
Aikaviite: 
Toiminto: 

Takaisin

Aineiston jakelutiedot
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi: Raster Dataset
Jakeluformaatin nimi: Tiff, Jpg
Jakeluformaatin versio: ArcGIS 10.1
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:
Online-osoite (URL):

Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)

Jakelutapa: Lataaminen
Offline-jakelu:
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin