meta

Maaperä 1:1000 000

Tiivistelmä: Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperä ja sen raaka-ainevarat (Lehti 1-länsiosa) Suomen alueen 1:1 000 000 maaperäkartta-aineisto pohjautuu Suomen Kartaston 5. laitoksen Geologiavihkon (123-126, 1990) Suomen maaperä 1:1 000 000-aineistoon, joka painettiin vuonna 1984. Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperän ja sen raaka-ainevarojen tieteellisteknillisen yhteistyökartan suunnittelu aloitettiin vuonna 1987 ja varsinaisen kartan työstö alkoi vuonna 1988. Karttaa varten ei tehty maastokartoitusta, vaan vuonna 1984 painettua 1:1 000 000 maaperäkarttaa täydennettiin osittain maa-ainestutkimusten ja muiden maaperäkartoitustöiden yhteydessä saaduilla uusilla maaperätiedoilla. Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperä ja sen raaka-ainevaratkartta painettiin vuonna 1993. Suomen ja Venäjän federaation luoteisosan maaperäkartta 1:1 000 000 esittää maaperää värein ja symbolein syntytavan mukaan luokiteltuina geologisina kerrostumina. Kerrostumaluokkina kuvataan prekvartäärisen kallioperän paljastumia (kvartäärikerrostumat puuttuvat); rakka, kallioperän fysikaalinen rapauma; sora- ja hiekkamoreeni; silttimoreeni; savimoreeni; kumpumoreeni; moreenikompleksi; harju, delta, sanduri, lajittunut reunamuodostuma; saumaharju; moreenipeitteinen harju / muu moreenipeitteinen sora- ja hiekkakerrostuma; harjujen ulkopuolinen sora- ja hiekkakerrostuma; litoraalinen sora- ja hiekkakerrostuma; jokikerrostuma; homogeeninen savi- ja silttikerrostuma; kerrallinen savi- ja silttikerrostuma; turvekerrostuma. Symbolein on lisäksi kuvattu drumliinit; päätemoreenit; tuulikerrostumat; soran-, hiekan-, saven- ja turpeenottoalueita sekä kullanhuuhdonta-alueita. Aineisto numeeristettiin OneGeology-Europe –projektin tarpeisiin painetusta kartasta vuonna 2009 lukuunottamatta drumliineja, päätemoreeneja ja tuulikerrostumia sekä tärkeimpiä kvartäärikerrostumien hyödyntämiskohteita (soran-, hiekan-, saven- ja turpeenottoalueita sekä kullanhuuhdonta-alueita). Vuoden 1984 1:1 000 000 maaperäkartan mukaisesti maalajikuvion minimikoko on yleensä 1 km². Koska luonnossa maaperäkerrostumien koko on yleensä pienempi kuin 1 km², on kuviolla esitetty alueen yleisin kerrostumatyyppi. Paikoin on otettu huomioon maaperän kannalta merkittävät neliökilometriä pienemmätkin kerrostumat. Ohjeellinen kuvion kapein kohta oli 0,5 km ja tärkeissä tapauksissa esim. harjuilla 0,3 km. Poikkeuksena pienien harjujen kokoa on liioiteltu.
Käyttötarkoitus: Suomen ja Venäjän federaation luoteisosan maaperäkartta 1:1 000 000 -aineiston tarkoituksena on antaa yleiskuva maaperägeologiasta ja maaperämuodostumien jakautumisesta Suomen alueella. Aineisto on luotu Geologian tutkimuskeskuksen ja Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskuksen Geologian Instituutin yhteistyöhankkeessa. Suomen alue pohjautuu Suomen Kartaston 5. laitoksen Geologia-vihkon (123-126, 1990) Suomen maaperä 1:1 000 000-aineistoon. Ai-neiston käyttömittakaava on 1:1 000 000. Aineisto toimii vain yleissilmäyskarttana, koska maaperäkuvioita on huomattavasti yleistetty tai osin liioiteltu.
Käyttökelpoisuus: Aineisto ei sovellu käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan tarkkaa paikkaan sidottua maaperätietoa. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
Teema avainsana: maaperä, aluegeologia, sedimentit, kallioperä, louhikot, rakat, jäätikön kerrostama aines, pohjamoreeni, pintamoreeni, kumpumoreenit, päätemoreenit, De Geer-moreenit, drumliinit, gla-sifluviaalinen sedimentaatio, glasifluviaaliset muodostumat, harjut, deltat, reunamuodostu-mat, sora, hiekka, merisedimentit, järvisedimentit, siltti, savi, rantamuodostuma, dyynit, fluviaa-liset muodostumat, turve
Koordinaattijärjestelmä: EUREF FIN TM35FIN
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Aineiston formaatti: File Geodatabase Feature Dataset

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli: Suomi
Merkistö: 8859part15
Viimeinen päivitys: 2013-11-22
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Hierarkiataso: dataset
Metatiedon standardin nimi: ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio: JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: maapera_1m
Ylemmäntason tiedostotunniste: maapera_1m

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot:  
Päivitys:
Luonti:  
Julkaisu:  
Aikaviite:  
Vaihtoehtoinen nimi: Maaperä 1:1 000 000
Versio: 1.0
Version päiväys: 1993-01-01
* Esitystapa: digitaalinen kartta
Resurssin tunniste:  
Tunnisteen tyyppi:  
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Aiheluokka: ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat: geologiset kartat, maaperäkartat
Asiasanasto: Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat: Suomi
Asiasanasto: Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat: kvartääri
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: Geologia
Asiasanasto: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: geologia
Asiasanasto: GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: maaperä, aluegeologia, sedimentit, kallioperä, louhikot, rakat, jäätikön kerrostama aines, pohjamoreeni, pintamoreeni, kumpumoreenit, päätemoreenit, De Geer-moreenit, drumliinit, gla-sifluviaalinen sedimentaatio, glasifluviaaliset muodostumat, harjut, deltat, reunamuodostu-mat, sora, hiekka, merisedimentit, järvisedimentit, siltti, savi, rantamuodostuma, dyynit, fluviaa-liset muodostumat, turve
Asiasanasto:  
Tiivistelmä: Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperä ja sen raaka-ainevarat (Lehti 1-länsiosa) Suomen alueen 1:1 000 000 maaperäkartta-aineisto pohjautuu Suomen Kartaston 5. laitoksen Geologiavihkon (123-126, 1990) Suomen maaperä 1:1 000 000-aineistoon, joka painettiin vuonna 1984. Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperän ja sen raaka-ainevarojen tieteellisteknillisen yhteistyökartan suunnittelu aloitettiin vuonna 1987 ja varsinaisen kartan työstö alkoi vuonna 1988. Karttaa varten ei tehty maastokartoitusta, vaan vuonna 1984 painettua 1:1 000 000 maaperäkarttaa täydennettiin osittain maa-ainestutkimusten ja muiden maaperäkartoitustöiden yhteydessä saaduilla uusilla maaperätiedoilla. Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperä ja sen raaka-ainevaratkartta painettiin vuonna 1993. Suomen ja Venäjän federaation luoteisosan maaperäkartta 1:1 000 000 esittää maaperää värein ja symbolein syntytavan mukaan luokiteltuina geologisina kerrostumina. Kerrostumaluokkina kuvataan prekvartäärisen kallioperän paljastumia (kvartäärikerrostumat puuttuvat); rakka, kallioperän fysikaalinen rapauma; sora- ja hiekkamoreeni; silttimoreeni; savimoreeni; kumpumoreeni; moreenikompleksi; harju, delta, sanduri, lajittunut reunamuodostuma; saumaharju; moreenipeitteinen harju / muu moreenipeitteinen sora- ja hiekkakerrostuma; harjujen ulkopuolinen sora- ja hiekkakerrostuma; litoraalinen sora- ja hiekkakerrostuma; jokikerrostuma; homogeeninen savi- ja silttikerrostuma; kerrallinen savi- ja silttikerrostuma; turvekerrostuma. Symbolein on lisäksi kuvattu drumliinit; päätemoreenit; tuulikerrostumat; soran-, hiekan-, saven- ja turpeenottoalueita sekä kullanhuuhdonta-alueita. Aineisto numeeristettiin OneGeology-Europe –projektin tarpeisiin painetusta kartasta vuonna 2009 lukuunottamatta drumliineja, päätemoreeneja ja tuulikerrostumia sekä tärkeimpiä kvartäärikerrostumien hyödyntämiskohteita (soran-, hiekan-, saven- ja turpeenottoalueita sekä kullanhuuhdonta-alueita). Vuoden 1984 1:1 000 000 maaperäkartan mukaisesti maalajikuvion minimikoko on yleensä 1 km². Koska luonnossa maaperäkerrostumien koko on yleensä pienempi kuin 1 km², on kuviolla esitetty alueen yleisin kerrostumatyyppi. Paikoin on otettu huomioon maaperän kannalta merkittävät neliökilometriä pienemmätkin kerrostumat. Ohjeellinen kuvion kapein kohta oli 0,5 km ja tärkeissä tapauksissa esim. harjuilla 0,3 km. Poikkeuksena pienien harjujen kokoa on liioiteltu.
Käyttötarkoitus: Suomen ja Venäjän federaation luoteisosan maaperäkartta 1:1 000 000 -aineiston tarkoituksena on antaa yleiskuva maaperägeologiasta ja maaperämuodostumien jakautumisesta Suomen alueella. Aineisto on luotu Geologian tutkimuskeskuksen ja Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskuksen Geologian Instituutin yhteistyöhankkeessa. Suomen alue pohjautuu Suomen Kartaston 5. laitoksen Geologia-vihkon (123-126, 1990) Suomen maaperä 1:1 000 000-aineistoon. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000. Aineisto toimii vain yleissilmäyskarttana, koska maaperäkuvioita on huomattavasti yleistetty tai osin liioiteltu.
Myötävaikuttanut taho: Venäjän Tiedeakatemia, Karjalan Tiedekeskuksen Geologian Instituutti
Viitedokumentti:  
Tietoaineiston kieli: Suomi
Status: Valmis
Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys: Ei suunnitteilla
Päivityksen laajuus:  
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus: Aineisto ei sovellu käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan tarkkaa paikkaan sidottua maaperätietoa. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Tekijänoikeus
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: Vektori
*Prosessointiympäristö: Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.1.1.3143
Sijaintitiedon erotuskyky:  
Maantieteellinen kattavuus:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
*Länsi: 83451.5641
*Itä: 732908.0125
*Pohjoinen: 7776498.1986
*Etelä: 6637272.6265
Muu kattavuustieto:  
Maantieteellinen laajuus:  
Rajoittaa suorakulmion:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
Länsi:  
Itä:  
Pohjoinen:  
Etelä:  
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm:  
Lopetus pvm:  
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:  
Kuvailu:  

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa - Vektori  
Topologian taso: geometryOnly
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: composite
Objektien lkm: 116179
Topologian taso: geometryOnly
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: composite
Objektien lkm: 43898

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: ETRS-TM35FIN: 3067
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Alkuperätiedot:  
Historia: Tausta-aineistona on käytetty Etelä-Suomessa 1:100 000 maaperäkarttoja ja Pohjois-Suomen osalta 1:400 000 maaperäkarttoja. Etelä-Suomessa on käytetty soveltuvin osin apuna kenttätöissä myös yhdistettyjä maa- ja kallioperäkarttoja 1:200 0000 ja Suomen geologista yleiskarttaa 1:400 000. Pohjamateriaalina on myös käytetty erikoiskarttoja: Pohjois-Suomen Maaperä (Hyyppä & Penttilä 1961), Suomen suot 1:1 000 000 (Valovirta 1976) sekä Suomen sora- ja hiekkaesiintymät (Niemelä 1976). Kartoitustyössä käytettiin Maanmittaushallituksen 1:100 000 kaksivärisiä topografisia karttoja ja 1:20 000 peruskarttoja sekä ilmakuvia.
Prosessointihistoria:

Maaperä 1:1 000 000 aineiston aikaansaamiseksi hyödynnettiin eri-ikäisiä ja mittakaavaisia kart-toja. Näiden muokkaaminen yhtenäisin kartoitusperustein vielä kartoittamattomien alueiden kanssa vaati maastotarkistuksia ja kartoitustöitä. Maastotöissä maalajien määrittämiseen käytettiin apuna pistokairaa ja lapiota. Kartoitustyöt tehtiin vuosina 1979–1981. Havaitut uurteet kirjattiin uurrehavaintolomakkeille. Leikkaukset valokuvattiin ja raportoitiin havaintolomakkeille. Kartoitustyössä käytettiin 1:100 000 topografisia karttoja, joilta maalajikuviot siirrettiin 1:1 000 000 karttapohjista suurennetuille 1:400 000 yleiskartoille. Etelä-Suomen osalta aineisto piirrettiin puhtaaksi mittakaavaan 1:100 000 ja pienennettiin valokuvaamalla mittakaavaan 1:400 000. Maaperän muodostumien ja kerrostumien tulkinnan apuna käytettiin 1:20 000 peruskarttoja ja ilmakuvia. Pohjois-Suomen osalta kartta perustuu suurimmaksi osaksi aikaisempiin 1:400 000 – mittakaavaisiin geologisiin yleiskarttoihin niitä edelleen yleistämällä miljoonakarttamateriaaliksi.

Kuvattujen maaperäkuvioiden vähimmäiskoko maastossa oli 1 km². Ohjeellinen kuvion kapein kohta oli 0,5 km ja tärkeissä tapauksissa esim. harjuilla 0,3 km. Poikkeuksena pienien harjujen kokoa liioiteltiin. Ohjeellinen kartoitussyvyys oli 1 metri. Ohuet pintamaakerrokset jätettiin ku-vaamatta. Kultakin peruskartta-alueelta laadittiin luettelo kansainvälisesti sekä kansallisesti mer-kittävistä kohteista.

Prosessointiympäristö: Aineistoa muokattiin käsin piirtämällä sekä valokuvaamalla pienentäen. Aineisto muutettiin grid-muotoon vuonna 1996 ja vektorimuotoon vuonna 2009 paikkatieto-ohjelmistoilla.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot  
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin versio: ArcGIS 10.1
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:  
Online-osoite (URL): Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa: Lataaminen
Offline-jakelu:  
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin