meta

Merenpohjan maalajit 1:20 000

Tiivistelmä: 1:20 000 merigeologinen digitaalinen aineisto sisältää 1970-luvulta lähtien merenpohjan käytön suunnitteluun, raaka-aineiden tutkimukseen ja inventointiin, meriympäristönhoitoon ja tieteelliseen tutkimukseen tuotettua aineistoa. Merigeologisen kartoitusaineiston käyttö on luvanvaraista. Lupa-asioissa on otettava yhteyttä merigeologian aineistovastaavaan. Lupaviranomaisena toimii Pääesikunta. Kartoitusmittakaava on pääsääntöisesti ollut 1:20 000. Aineistossa on esitetty pintamaalajina ylin luotausaineistosta erotettavissa oleva maalaji. Yleensä tämä kuvastaa pohjan ylintä kerrosta noin 0,5-1 metrin paksuudelta. Pintamaalajimaakuvion minimikoko on yleensä 20x20 metriä. Pintamaalajien lisäksi aineistossa kuvataan eri tavoin syntyneitä geologisia kohteita ja muodostumia, kuten kaasupitoisia sedimenttejä, läjitysalueita, purkausaukkoja, lohkareita ja aallon-merkkejä.
Käyttötarkoitus: Merigeologinen 1:20 000 aineisto soveltuu käytettäväksi alueellisessa merialueidenkäytön suunnittelussa, merenpohjan raaka-ainevarojen kartoituksessa ja inventoinnissa, ympäristönhoidossa ja opetuksessa, sekä tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa. Aineisto ei sovellu yksityiskohtaiseen paikallisen tason suunnitteluun tai tutkimukseen. Merigeologisen kartoitusaineiston käyttö on luvanvaraista. Lupa-asioissa on otettava yhteyttä merigeologian aineistovastaavaan. Lupaviranomaisena toimii Pääesikunta.
Käyttökelpoisuus: Merigeologista aineistoa ei pidä sellaisenaan, ilman lisäselvityksiä, käyttää tarkoituksiin, joissa tarvitaan yksityiskohtaista tietoa, kuten rakennesuunnitteluun.
Teema avainsana: merisedimentit, merigeologia, glasiaalimuodostumat
Koordinaattijärjestelmä: EUREF FIN TM35FIN
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Aineiston formaatti: File Geodatabase Feature Dataset

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli: Suomi
Merkistö: 8859part15
Viimeinen päivitys: 2013-11-22
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Hierarkiataso: dataset
Metatiedon standardin nimi: ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio: JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: merigeologia_20k
Ylemmäntason tiedostotunniste: Merenpohjan maalajit 1:20 000

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot:  
Päivitys:
Luonti:  
Julkaisu:  
Aikaviite:  
Vaihtoehtoinen nimi: Merigeologinen kartta 1:20 000
Versio: 1.0
Version päiväys: 2013-01-01
* Esitystapa: digitaalinen kartta
Resurssin tunniste:  
Tunnisteen tyyppi:  
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Aiheluokka: ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat: geologiset kartat
Asiasanasto: Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat: Suomi, Itämeri, Suomenlahti, Saaristomeri, Pohjanlahti, Merenkurkku, Perämeri
Asiasanasto: Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat: Kvartääri, holoseeni
Asiasanasto: Geosanasto
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: Geologia
Asiasanasto: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: geologia
Asiasanasto: GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: merisedimentit, merigeologia, glasiaalimuodostumat
Asiasanasto: Geosanasto
Tiivistelmä: 1:20 000 merigeologinen digitaalinen aineisto sisältää 1970-luvulta lähtien merenpohjan käytön suunnitteluun, raaka-aineiden tutkimukseen ja inventointiin, meriympäristönhoitoon ja tieteelliseen tutkimukseen tuotettua aineistoa. Merigeologisen kartoitusaineiston käyttö on luvanvaraista. Lupa-asioissa on otettava yhteyttä merigeologian aineistovastaavaan. Lupaviranomaisena toimii Pääesikunta. Kartoitusmittakaava on pääsääntöisesti ollut 1:20 000. Aineistossa on esitetty pintamaalajina ylin luotausaineistosta erotettavissa oleva maalaji. Yleensä tämä kuvastaa pohjan ylintä kerrosta noin 0,5-1 metrin paksuudelta. Pintamaalajimaakuvion minimikoko on yleensä 20x20 metriä. Pintamaalajien lisäksi aineistossa kuvataan eri tavoin syntyneitä geologisia kohteita ja muodostumia, kuten kaasupitoisia sedimenttejä, läjitysalueita, purkausaukkoja, lohkareita ja aallon-merkkejä.
Käyttötarkoitus: Merigeologinen 1:20 000 aineisto soveltuu käytettäväksi alueellisessa merialueidenkäytön suunnittelussa, merenpohjan raaka-ainevarojen kartoituksessa ja inventoinnissa, ympäristönhoidossa ja opetuksessa, sekä tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa. Aineisto ei sovellu yksityiskohtaiseen paikallisen tason suunnitteluun tai tutkimukseen. Merigeologisen kartoitusaineiston käyttö on luvanvaraista. Lupa-asioissa on otettava yhteyttä merigeologian aineistovastaavaan. Lupaviranomaisena toimii Pääesikunta.
Myötävaikuttanut taho: Maakuntien liitot, Maanmittauslaitos, Merenkulkulaitos, Metsähallitus, Ympristöministeriö, Puolustusvoimat, Posiva
Viitedokumentti:  
Tietoaineiston kieli: Suomi, Englanti
Status: Jatkuva
Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys: Tarvittaessa
Päivityksen laajuus:  
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus: Merigeologista aineistoa ei pidä sellaisenaan, ilman lisäselvityksiä, käyttää tarkoituksiin, joissa tarvitaan yksityiskohtaista tietoa, kuten rakennesuunnitteluun.
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Rajoitettu
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: Luottamuksellinen
Sijaintitiedon esitystapa: Vektori
*Prosessointiympäristö: Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.1.1.3143
Sijaintitiedon erotuskyky:  
Maantieteellinen kattavuus:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
*Länsi: 163756.6486
*Itä: 529818.7654
*Pohjoinen: 7294631.2746
*Etelä: 6612722.3183
Muu kattavuustieto:  
Maantieteellinen laajuus:  
Rajoittaa suorakulmion:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
Länsi:  
Itä:  
Pohjoinen:  
Etelä:  
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm:  
Lopetus pvm:  
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:  
Kuvailu:  

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa - Vektori  
Topologian taso: geometryOnly
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: composite
Objektien lkm: 156

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä  
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: ETRS-TM35FIN: 3067
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Alkuperätiedot:  
Historia: Maaperäkartoituksen tausta-aineistona on käytetty Maanmittauslaitoksen peruskarttoja, Meren-kulkulaitoksesta saatuja syvyystietoja ja Geologian tutkimuskeskuksen maaperägeologisia tutki-muksia. Merenpohjan maalajialueiden tulkinta perustuu Geologian tutkimuskeskuksen tekemiin akustis-seismisiin luotauksiin ja näytteenottoon.
Prosessointihistoria:

Merigeologinen kartoitusprosessi koostuu ennakkotöistä, kenttätöistä ja aineiston viimeistelytöistä.

Ennakkotyöt käsittävät tausta-aineistona tarvittavien karttojen, syvyystietojen ja aikaisempien tutkimusten keräämisen ja valmistelun sekä kenttätöiden suunnittelun.

Kenttätyöt käsittävät akustis-seismisiä luotauksia ja näytteenottoa. Näytteet on käsitelty ja kuvat-tu pääsääntöisesti kenttätöiden yhteydessä. Kenttätyömenetelmät ovat muuttuneet yhä tarkemmiksi. Kehitystä on tapahtunut esimerkiksi paikannusmenetelmissä ja luotauslaitteistoissa.

Paikannus: Paikannusmenetelmät ovat muuttuneet ja kehittyneet aikojen saatossa. 1960-luvulta alkaen ja osin vielä 1980-luvulla oli käytössä erilaisia radiopaikannusmenetelmiä. Decca-järjestelmässä (60–80 –luku) tarkkuus oli luokkaa +/-300 metriä. Kahden maa-aseman radiopai-kannusjärjestelmän (80–90 –luku) tarkkuus oli käytännössä luokkaa +/- 10- 50 metriä. 3-4 maa-aseman radiopaikannusjärjestelmän (1989–1999) tarkkuus oli +/- 5 metriä. GPS-järjestelmä otet-tiin käyttöön vuonna 1994. Käytössä on ollut alusta asti differentiaalikorjaus, jolloin järjestelmän tarkkuus on +/- 2 metriä.

Luotauslaitteistot: 30/210 kHz:n kaikuluotain oli käytössä vuoteen 1994 asti. Sen jälkeen käytös-sä on ollut laajaspektrinen 28 kHz:n kaikuluotain. Viistokaikuluotain on otettu käyttöön 1983. Aluksi käytössä oli 100 kHz:n analoginen viistokaikuluotain. Digitaalinen järjestelmä (100/500 kHz) on otettu käyttöön 2009. Monikeilakaikuluotain otettiin käyttöön vuonna 2004 (200 kHz). Reflektioseismisessä luotauksessa on käytetty erilaisia laitteistoja 60-luvulta alkaen. Käytössä on ollut mm. Air gun, sekä Boomer-tyyppiset akustisseismiset laitteistot.

Näytteenotto: Näytteenotossa on käytetty tärykairaa, mäntäluotainta, GEMAX- ja Box Corer-tyyppistä pintanäytteenotinta sekä Van Veen-noudinta.

Tiedonkeruu: Vuoteen 1995 asti akustis-seismiset mittaustulokset rekisteröitiin piirturipaperille. Vuonna 1995 otettiin käyttöön digitaalinen tiedonkeruujärjestelmä, jossa GPS-tieto on integroitu akustis-seismiseen luotausdataan.

Aineiston viimeistelytyöt käsittävät kartan laadinnan akustis-seismisten luotausten tulkinnan perusteella käyttäen apuna näytetietoja ja -kuvauksia. Tulkinta- ja karttatuotantomenetelmät ovat muuttuneet ajan kuluessa. Aineiston tulkinta tapahtui aluksi luotauslaitteistojen piirturitulosteilta, joiden pohjalta geologiset rajapinnat tulkittiin ja digitoitiin tiedostoiksi. Tulkinnan apuna käytet-tiin näytteenotolla saatuja/varmistettuja tietoja merenpohjan maalajeista. Yhdistämällä näin saadut luotauslinjojen maalajitiedot tausta-aineistoista saatuihin tietoihin tuotettiin merenpohjan pintamaalajikartta.

Karttatuotannossa on siirrytty vaiheittain digitaalisessa muodossa tapahtuvaan tulkintaan. Tul-kinta täysin digitaalisesta aineistosta oli mahdollista vuonna 1995.

Prosessointiympäristö:

Paikannus: Paikannusmenetelmät ovat muuttuneet ja kehittyneet aikojen saatossa. 1960-luvulta alkaen ja osin vielä 1980-luvulla oli käytössä erilaisia radiopaikannusmenetelmiä. Decca-järjestelmässä (60–80 –luku) tarkkuus oli luokkaa +/-300 metriä. Kahden maa-aseman radiopai-kannusjärjestelmän (80–90 –luku) tarkkuus oli käytännössä luokkaa +/- 10- 50 metriä. 3-4 maa-aseman radiopaikannusjärjestelmän (1989–1999) tarkkuus oli +/- 5 metriä. GPS-järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1994. Käytössä on ollut alusta asti differentiaalikorjaus, jolloin järjestelmän tarkkuus on +/- 2 metriä.

Luotauslaitteistot: 30/210 kHz:n kaikuluotain oli käytössä vuoteen 1994 asti. Sen jälkeen käytös-sä on ollut laajaspektrinen 28 kHz:n kaikuluotain. Viistokaikuluotain on otettu käyttöön 1983. Aluksi käytössä oli 100 kHz:n analoginen viistokaikuluotain. Digitaalinen järjestelmä (100/500 kHz) on otettu käyttöön 2009. Monikeilakaikuluotain otettiin käyttöön vuonna 2004 (200 kHz). Reflektioseismisessä luotauksessa on käytetty erilaisia laitteistoja 60-luvulta alkaen. Käytössä on ollut mm. Air gun, sekä Boomer-tyyppiset akustisseismiset laitteistot.

Näytteenotto: Näytteenotossa on käytetty tärykairaa, mäntäluotainta, GEMAX- ja Box Corer-tyyppistä pintanäytteenotinta sekä Van Veen-noudinta.

Tiedonkeruu: Vuoteen 1995 asti akustis-seismiset mittaustulokset rekisteröitiin piirturipaperille. Vuonna 1995 otettiin käyttöön digitaalinen tiedonkeruujärjestelmä, jossa GPS-tieto on integroitu akustis-seismiseen luotausdataan.

Tulkinta- ja karttatuotantoympäristö: Aineiston tulkinta tapahtui aluksi luotauslaitteistojen piirtu-ritulosteilta, joiden pohjalta geologiset rajapinnat tulkittiin ja digitoitiin tiedostoiksi. Tulkinnan apuna käytettiin näytteenotolla saatuja/varmistettuja tietoja merenpohjan maalajeista. Yhdistämällä näin saadut luotauslinjojen maalajitiedot tausta-aineistoista saatuihin tietoihin tuotettiin merenpohjan pintamaalajikartta.

Karttatuotannossa on siirrytty vaiheittain digitaalisessa muodossa tapahtuvaan tulkintaan. Tulkinta täysin digitaalisesta aineistosta oli mahdollista vuonna 1995.

Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot  
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin versio: ArcGIS 10.1
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:  
Online-osoite (URL): Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa: Tilaus
Offline-jakelu:  
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin