meta

Alueellinen purosedimenttigeokemia

Tiivistelmä: Alueellinen purosedimenttigeokemiallien kartoitus sisältää GTK:ssa vuosina 1971-1985 kerättyjen mineraalisten ja orgaanisten purosedimenttinäytteiden näyttenottotiedot sekä näytteistä tehdyt geokemialliset analyysit. Aineisto sisältää yhteensä noin 156 000 näytettä. Purosedimenttinäytteellä tarkoitetaan jatkuvasti veden pinnan alapuolella olevaa puron uomaan kerrostunutta eloperäistä tai mineraalista ainesta. Näytteenottopisteiden väli on ollut 50-300 metriä purojen ja jokien varsilla. Järven tai saaren rannoilla suurin näytteenottoväli on ollut 500 metriä. Pistetiheys on alueen puro/jokiverkostosta riippuen 1-2.5 naytettä/km2, Joka 30. näyte otettiin kahteen kertaan näytevirheen seuraamiseksi. Näyte koottiin käsin tai lapiolla vähintään viidestä osanäytteestä noin 20 metrin matkalta. Orgaanisen näytteen koko on noin 200 cm3. Mineraalinen näyte märkäseulottiin niin, että saatiin noin 50 g
Käyttötarkoitus: Geokemiallisen tutkimuksen tehtävänä oli kartoittaa alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa ja auttaa siinä esiintyvien raaka-ainevarojen löytämistä.
Käyttökelpoisuus: Aineisto on alun perin koottu 1:100 000-karttalehdittäin. Karttalehtien välillä saattaa esiintyä tasoeroja, joita ei ole korjattu.
Teema avainsana:  
Koordinaattijärjestelmä: EUREF FIN TM35FIN
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Aineiston formaatti: File Geodatabase Feature Dataset

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli: Suomi
Merkistö: 8859part15
Viimeinen päivitys: 2013-11-21
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Hierarkiataso: dataset
Metatiedon standardin nimi: ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio: JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: regional_stream_sediment_data
Ylemmäntason tiedostotunniste: Alueellinen purosedimenttigeokemia

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot:  
Päivitys:  
Luonti:  
Julkaisu:  
Aikaviite:  
Vaihtoehtoinen nimi:  
Versio: 1.0
Version päiväys: 2013-09-24
* Esitystapa: digitaalinen kartta
Resurssin tunniste:  
Tunnisteen tyyppi:  
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Aiheluokka: ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat: geokemia, moreeni, kartoitus, näytteenotto, kemialliset analyysit
Asiasanasto: Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat: Suomi
Asiasanasto: Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: Geologia
Asiasanasto: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: geologia
Asiasanasto: GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Tiivistelmä: Alueellinen purosedimenttigeokemiallien kartoitus sisältää GTK:ssa vuosina 1971-1985 kerättyjen mineraalisten ja orgaanisten purosedimenttinäytteiden näyttenottotiedot sekä näytteistä tehdyt geokemialliset analyysit. Aineisto sisältää yhteensä noin 156 000 näytettä. Purosedimenttinäytteellä tarkoitetaan jatkuvasti veden pinnan alapuolella olevaa puron uomaan kerrostunutta eloperäistä tai mineraalista ainesta. Näytteenottopisteiden väli on ollut 50-300 metriä purojen ja jokien varsilla. Järven tai saaren rannoilla suurin näytteenottoväli on ollut 500 metriä. Pistetiheys on alueen puro/jokiverkostosta riippuen 1-2.5 naytettä/km2, Joka 30. näyte otettiin kahteen kertaan näytevirheen seuraamiseksi. Näyte koottiin käsin tai lapiolla vähintään viidestä osanäytteestä noin 20 metrin matkalta. Orgaanisen näytteen koko on noin 200 cm3. Mineraalinen näyte märkäseulottiin niin, että saatiin noin 50 g
Käyttötarkoitus: Geokemiallisen tutkimuksen tehtävänä oli kartoittaa alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa ja auttaa siinä esiintyvien raaka-ainevarojen löytämistä.
Myötävaikuttanut taho:  
Viitedokumentti:

Julkaisu: Salminen, R. (toim.) 1995. Alueellinen geokemiallinen kartoitus Suomessa vuosina 1982-1994. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 130. 47 s, 24 liitesivua. http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_130.pdf

Tietoaineiston kieli: Suomi, Englanti
Status: Valmis
Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys: Tarvittaessa
Päivityksen laajuus:  
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus: Aineisto on alun perin koottu 1:100 000-karttalehdittäin. Karttalehtien välillä saattaa esiintyä tasoeroja, joita ei ole korjattu.
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Tekijänoikeus
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: Vektori
*Prosessointiympäristö: Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.1.1.3143
Sijaintitiedon erotuskyky:  
Maantieteellinen kattavuus:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
*Länsi:  
*Itä:  
*Pohjoinen:  
*Etelä:  
Muu kattavuustieto:  
Maantieteellinen laajuus:  
Rajoittaa suorakulmion:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
Länsi:  
Itä:  
Pohjoinen:  
Etelä:  
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm:  
Lopetus pvm:  
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:  
Kuvailu:  

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa
Topologian taso: geometryOnly
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: point
Objektien lkm: 694
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: point
Objektien lkm: 86114
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: point
Objektien lkm: 69720
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: point
Objektien lkm: 60

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä  
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: ETRS-TM35FIN: 3067
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Alkuperätiedot:  
Historia:

Osanäytteiden koordinaatit on määritetty 1:20 000 –peruskarttalehdiltä. Peruskarttalehdet on jaettu 2 km x 2 km ruutuihin näytteenoton suunnittelua varten. Tietoaineistoon talletetut koordinaatit on digitoitu kenttäkartoille merkityistä osanäytteiden painopistekoordinaateista. Muut tiedot perustuvat kenttäyhdistelmänäytteestä tehtyihin kemiallisiin analyyseihin.

Prosessointihistoria:

Näytteen tunnistetiedot talletettiin kenttäkorteille ja koordinaatit merkittiin näytteenottokartoille. Joillakin alueilla on käytetty vanhoja näytteitä, niiden osalta prosessointihistoria on kuvattu yksityiskohtaisesti GTK:n tutkimusraportin 130 sivuilla 14-17. Kenttähavainnot, koordinaatit ja kenttäyhdistelmänäytteestä määritetyt kuningasvesiliukoiset alkuainepitoisuudet on yhdistetty tietokannaksi, jonka kukin tietue kuvaa yhtä (kenttäyhdistelmä)näytepistettä. Alkuainepitoisuus-tietoon kuuluu numeerinen pitoisuusarvo yksikössä mg kg-1 eli ppm ja mahdollinen tarkistusmerkki. Jos lukuarvoa seuraava tarkistusmerkki on ’>’ tai ’<’, niin pitoisuuskenttään talletettu lukuarvo on kemiallisen analyysimenetelmän määritysraja ja todellinen pitoisuus on tätä arvoa pienempi. Joskus määritysrajatieto puuttuu ja kenttään on talletettu arvo 0.

Näytteiden analysointi ajoittui pitkälle aikajaksolle vuodesta 1983 vuoteen 1994, ja vaikka näytteet on analysoitu samalla laitteistolla ja saman menetelmän mukaisesti, pitoisuustasoissa on toisinaan analysointiajankohdasta johtuvaa systemaattista vaihtelua. Havaittuja tasoeroja on korjattu matemaattisesti lähinnä 1:400 000 –karttalehtien välillä. Korjauksia tehtäessä korjattavan alueen rajan (yleensä karttalehtirajan) kummallekin puolelle muodostettiin kolmen kilometrin levyiset vyöhykkeet, jonka jälkeen poimittiin erikseen sisä- ja ulkopuoliseen vyöhykkeeseen kuuluvat näytepisteet. Korjattavan alkuaineen pitoisuuksista laskettiin erikseen kummankin vyöhykkeen näytteistä jakaumat, joista poimittiin prosenttipisteet kymmenen prosentin välein. Sisä- ja ulkopuolen vyöhykkeiden sisältämien näytteiden alkuainejakaumien oletettiin vastaavan toisiaan ja näin ollen oletettiin myös, että luonnolliset anomaliakuviot eivät noudata täsmällisesti karttalehtirajoja. Vastaavuus kaikissa tapauksissa oli lineaarinen, joten prosenttipisteiden välille sovitettiin ensimmäisen asteen korjausfunktio, jonka avulla laskettiin korjatut pitoisuusarvot. Aineistossa esitetyt pitoisuustiedot ovat korjattuja pitoisuusarvoja. Alkuperäisiä kemiallisia analyysituloksia ei ole talletettu.

Prosessointiympäristö:

Näytteet on otettu iskuporakalustolla. Kenttäyhdistelmänäytteet on kuivattu laboratoriossa, seulottu <0,06 mm raekokolajitteeseen ja liuotettu kuumaan kuningasveteen. Noin 25 alkuaineen pitoisuudet on määritetty ICP-AES laitteistolla.

Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot  
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin versio:  
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:  
Online-osoite (URL): Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa: Lataaminen
Offline-jakelu:  
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin