meta

Alueellinen moreenigeokemiallinen kartoitus

Tiivistelmä: Metatietoja ei saatavilla
Käyttötarkoitus:  
Käyttökelpoisuus:  
Teema avainsana:  
Koordinaattijärjestelmä:  
Jakeluformaatin nimi:  
Aineiston formaatti:  

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot
Metadatan kieli:  
Merkistö:  
Viimeinen päivitys:  
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Hierarkiataso:  
Metatiedon standardin nimi:  
Metatiedon standardin versio:  
Metatiedon tiedostotunniste:  
Ylemmäntason tiedostotunniste:  

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot
Viitetiedot:  
Päivitys:  
Luonti:  
Julkaisu:  
Aikaviite:  
Vaihtoehtoinen nimi:  
Versio:  
Version päiväys:  
* Esitystapa:  
Resurssin tunniste:  
Tunnisteen tyyppi:  
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Aiheluokka:  
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat:  geokemia, moreeni, kartoitus, näytteenotto, kemialliset analyysit
Asiasanasto:  Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat:  Suomi
Asiasanasto:  
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Tiivistelmä:  
Käyttötarkoitus:  
Myötävaikuttanut taho:  
Viitedokumentti: Julkaisu: Salminen, R. (toim.) 1995. Alueellinen geokemiallinen kartoitus Suomessa vuosina 1982-1994. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 130. 47 s, 24 liitesivua.
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_130.pdf

Tietoaineiston kieli:  
Status:  
Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys:  
Päivityksen laajuus:  
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Rajoitukset:  
Käyttökelpoisuus:  
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Tekijänoikeus
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa:  
*Prosessointiympäristö:  
Sijaintitiedon erotuskyky:  
Maantieteellinen kattavuus:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
*Länsi:  
*Itä:  
*Pohjoinen:  
*Etelä:  
Muu kattavuustieto:  
Maantieteellinen laajuus:  
Rajoittaa suorakulmion:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
Länsi:  
Itä:  
Pohjoinen:  
Etelä:  
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm:  
Lopetus pvm:  
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:  
Kuvailu:

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa
Topologian taso:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo:  
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi:  

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Historia  
Alkuperätiedot: Osanäytteiden koordinaatit on määritetty 1:20 000 –peruskarttalehdiltä. Peruskarttalehdet on jaettu 2 km x 2 km ruutuihin näytteenoton suunnittelua varten. Tietoaineistoon talletetut koor-dinaatit on digitoitu kenttäkartoille merkityistä osanäytteiden painopistekoordinaateista. Muut tiedot perustuvat kenttäyhdistelmänäytteestä tehtyihin kemiallisiin analyyseihin.
Prosessointihistoria: Näytteen tunnistetiedot talletettiin kenttäkorteille ja koordinaatit merkittiin näytteenottokartoille. Joillakin alueilla on käytetty vanhoja näytteitä, niiden osalta prosessointihistoria on kuvattu yksi-tyiskohtaisesti GTK:n tutkimusraportin 130 sivuilla 14-17. Kenttähavainnot, koordinaatit ja kent-täyhdistelmänäytteestä määritetyt kuningasvesiliukoiset alkuainepitoisuudet on yhdistetty tieto-kannaksi, jonka kukin tietue kuvaa yhtä (kenttäyhdistelmä)näytepistettä. Alkuainepitoisuus-tietoon kuuluu numeerinen pitoisuusarvo yksikössä mg kg-1 eli ppm ja mahdollinen tarkistus-merkki. Jos lukuarvoa seuraava tarkistusmerkki on ’>’ tai ’<’, niin pitoisuuskenttään talletettu lukuarvo on kemiallisen analyysimenetelmän määritysraja ja todellinen pitoisuus on tätä arvoa pie-nempi. Joskus määritysrajatieto puuttuu ja kenttään on talletettu arvo 0.

Näytteiden analysointi ajoittui pitkälle aikajaksolle vuodesta 1983 vuoteen 1994, ja vaikka näyt-teet on analysoitu samalla laitteistolla ja saman menetelmän mukaisesti, pitoisuustasoissa on toi-sinaan analysointiajankohdasta johtuvaa systemaattista vaihtelua. Havaittuja tasoeroja on korjattu matemaattisesti lähinnä 1:400 000 -karttalehtien välillä. Korjauksia tehtäessä korjattavan alueen rajan (yleensä karttalehtirajan) kummallekin puolelle muodostettiin kolmen kilometrin levyiset vyöhykkeet, jonka jälkeen poimittiin erikseen sisä- ja ulkopuoliseen vyöhykkeeseen kuuluvat näytepisteet. Korjattavan alkuaineen pitoisuuksista laskettiin erikseen kummankin vyöhykkeen näytteistä jakaumat, joista poimittiin prosenttipisteet kymmenen prosentin välein. Sisä- ja ulko-puolen vyöhykkeiden sisältämien näytteiden alkuainejakaumien oletettiin vastaavan toisiaan ja näin ollen oletettiin myös, että luonnolliset anomaliakuviot eivät noudata täsmällisesti karttaleh-tirajoja. Vastaavuus kaikissa tapauksissa oli lineaarinen, joten prosenttipisteiden välille sovitettiin ensimmäisen asteen korjausfunktio, jonka avulla laskettiin korjatut pitoisuusarvot. Aineistossa esitetyt pitoisuustiedot ovat korjattuja pitoisuusarvoja. Alkuperäisiä kemiallisia analyysituloksia ei ole talletettu.
Prosessointiympäristö:  Näytteet on otettu iskuporakalustolla. Kenttäyhdistelmänäytteet on kuivattu laboratoriossa, seu-lottu <0,06 mm raekokolajitteeseen ja liuotettu kuumaan kuningasveteen. Noin 25 alkuaineen pi-toisuudet on määritetty ICP-AES laitteistolla.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin versio:  
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:
Online-osoite (URL): Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa:
Offline-jakelu:
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin