meta

Tiivistelmä:Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) on tehty petrofysikaalisia laboratoriomittauksia 1960-luvulta alkaen. Mittaukset on suoritettu GTK:ssa rakennetuilla mittauslaitteilla Espoon, Kuopion ja Rovaniemen mittauslaboratorioissa, joissa kaikissa on samantasoiset mittauslaitteet. Mitatut näytteet olivat alkuvaiheessa yksittäisten tutkimusalueiden ja muodostumien tutkimuksen yhteydessä kerättyjä näytteitä. 1980-luvun alussa aloitettiin systemaattinen näytteenotto pohjoismaiden välisen Pohjoiskalottiprojektin puitteissa ja näytteenottoa jatkettiin alueellisessa petrofysikaalisessa kartoitusohjelmassa vuosina 1980-1991. Mittausaineisto koottiin valtakunnalliseen petrofysiikan rekisteriin jonka ylläpito loppui vuonna 2000. Vuodesta 2001 lähtien mittaustulokset on koottu Excel-taulukoihin joista ne siirretään GTK:n geotietojärjestelmään. Mittausrekisterissä on tiheyden, magneettisen suskeptibiliteetin ja remanentin magnetoituman määritykset. Kaikkiin mittaustuloksiin on liitetty kivilajimääritys, joka perustuu näytteenottajan kentällä antamaan alustavaan nimeen ja geologin myöhemmin tekemään määritykseen. Mittausaineisto kattaa koko Suomen alueen keskimäärin 39/100 km2 näytetiheydellä, näytteiden kokonaismäärän ollessa n. 130000. Vanhimpien kallioperäkartoituksen yhteydessä kerättyjen näytteiden sijaintitieto on poimittu 1:20 000 mittakaavaisia peruskartoilta ja uusimpien näytteiden sijainti on määritetty GPS -laitteiden avulla. / GTK has conducted petrophysical laboratory measurements since the 1960s. The measurements have been carried in the Espoo, Kuopio and Rovaniemi measurement laboratories, all using similar measurement devices constructed at GTK. To begin with, the samples measured were collected during the surveys of individual research areas and formations. Systematic sample collection started in the early 1980s as part of the North Calotte project between the Nordic Countries. Sampling was continued in the regional petrophysical survey project in 1980-1991. The measurement data was collected into a national petrophysics register that was maintained until 2000. Since 2001, measurement results have been collected into Excel tables from where they are transferred into GTK’s geoinformation system. The measurement register contains results for density, magnetic susceptibility and remanent magnetisation. All measurement results are associated with a rock identification based on a preliminary name given by the sample collector in the field and a later examination by a geologist. The measurement data covers the whole of Finland. The average sampling density is 39/100 km2, and the total number of samples is approximately 130 000. The location data of the oldest samples collected during bedrock surveys is picked from 1:20 000 scale base maps. The location of the newest samples has been determined with a GPS device.
Käyttötarkoitus: Aineiston kokoamisen alkuperäinen päätarkoitus on geofysikaalisen lentomittausaineiston tulkinta. Aineisto soveltuu myös petrofysikaalisten ominaisuuksien alueellisen vaihtelun tarkasteluun esim. malminetsinnän ja kallioperäkartoituksen yhteydessä. / Originally, the data was collected to enable the interpretation of data from aerogeophysical measurements. The data is suitable for examining the regional variation in petrophysical properties; for example, during ore exploration and bedrock surveys.
Käyttökelpoisuus: Aineisto soveltuu parhaiten alueelliseen tutkimukseen, jossa minimimittakaava on 1:100 000. / The data is best suited for regional surveys with a minimum scale of 1:100 000.
Teema avainsana:
Koordinaattijärjestelmä: EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.x
MS Excel 2007 table, xlsx


Aineiston formaatti:

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli: suomi
Merkistö: 8859part15
Metatiedon päivämäärä: 2016-04-14
Hierarkiataso: tietoaineisto
Metatiedon standardin nimi: ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio: JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: valtakunnallinen_petrofysiikka.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste: Valtakunnallinen petrofysiikka/National petrophysics
Vastuutaho:  
Organisaatio: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoite: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
Postitoimipaikka: ESPOO
Postinumero: 02150
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Seuraava päivitys:
Luonti: 2016-04-14
Julkaisu: 2016-04-14
Vaihtoehtoinen nimi:
Versio: 1.0
Version päiväys: 2016-04-14
* Esitystapa:
Resurssin tunniste:
Tunnisteen tyyppi:
Aiheluokka: geotieteet
Vastuutaho:  
Organisaatio: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoite: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
Postitoimipaikka: ESPOO
Postinumero: 02150
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Alan mukainen avainsana:  
Avainsanat: petrofysiikka, petrofysikaaliset mittaukset
Asiasanasto: Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:  
Avainsanat: Suomi
Asiasanasto: Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:  
Avainsanat:
Asiasanasto:
Aikajakson mukainen avainsana:  
Avainsanat:
Asiasanasto:
Muu luokittelu:  
Avainsanat:
Asiasanasto:
INSPIRE:  
Avainsanat: Geologia
Asiasanasto: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I:  
Avainsanat:
Asiasanasto:
Paikkatietohakemisto:  
Avainsanat:
Asiasanasto:
Tiivistelmä: Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) on tehty petrofysikaalisia laboratoriomittauksia 1960-luvulta alkaen. Mittaukset on suoritettu GTK:ssa rakennetuilla mittauslaitteilla Espoon, Kuopion ja Rovaniemen mittauslaboratorioissa, joissa kaikissa on samantasoiset mittauslaitteet. Mitatut näytteet olivat alkuvaiheessa yksittäisten tutkimusalueiden ja muodostumien tutkimuksen yhteydessä kerättyjä näytteitä. 1980-luvun alussa aloitettiin systemaattinen näytteenotto pohjoismaiden välisen Pohjoiskalottiprojektin puitteissa ja näytteenottoa jatkettiin alueellisessa petrofysikaalisessa kartoitusohjelmassa vuosina 1980-1991. Mittausaineisto koottiin valtakunnalliseen petrofysiikan rekisteriin jonka ylläpito loppui vuonna 2000. Vuodesta 2001 lähtien mittaustulokset on koottu Excel-taulukoihin joista ne siirretään GTK:n geotietojärjestelmään. Mittausrekisterissä on tiheyden, magneettisen suskeptibiliteetin ja remanentin magnetoituman määritykset. Kaikkiin mittaustuloksiin on liitetty kivilajimääritys, joka perustuu näytteenottajan kentällä antamaan alustavaan nimeen ja geologin myöhemmin tekemään määritykseen. Mittausaineisto kattaa koko Suomen alueen keskimäärin 39/100 km2 näytetiheydellä, näytteiden kokonaismäärän ollessa n. 130000. Vanhimpien kallioperäkartoituksen yhteydessä kerättyjen näytteiden sijaintitieto on poimittu 1:20 000 mittakaavaisia peruskartoilta ja uusimpien näytteiden sijainti on määritetty GPS -laitteiden avulla. / GTK has conducted petrophysical laboratory measurements since the 1960s. The measurements have been carried in the Espoo, Kuopio and Rovaniemi measurement laboratories, all using similar measurement devices constructed at GTK. To begin with, the samples measured were collected during the surveys of individual research areas and formations. Systematic sample collection started in the early 1980s as part of the North Calotte project between the Nordic Countries. Sampling was continued in the regional petrophysical survey project in 1980-1991. The measurement data was collected into a national petrophysics register that was maintained until 2000. Since 2001, measurement results have been collected into Excel tables from where they are transferred into GTK’s geoinformation system. The measurement register contains results for density, magnetic susceptibility and remanent magnetisation. All measurement results are associated with a rock identification based on a preliminary name given by the sample collector in the field and a later examination by a geologist. The measurement data covers the whole of Finland. The average sampling density is 39/100 km2, and the total number of samples is approximately 130 000. The location data of the oldest samples collected during bedrock surveys is picked from 1:20 000 scale base maps. The location of the newest samples has been determined with a GPS device.
Käyttötarkoitus: Aineiston kokoamisen alkuperäinen päätarkoitus on geofysikaalisen lentomittausaineiston tulkinta. Aineisto soveltuu myös petrofysikaalisten ominaisuuksien alueellisen vaihtelun tarkasteluun esim. malminetsinnän ja kallioperäkartoituksen yhteydessä. / Originally, the data was collected to enable the interpretation of data from aerogeophysical measurements. The data is suitable for examining the regional variation in petrophysical properties; for example, during ore exploration and bedrock surveys.
Myötävaikuttanut taho: Helsingin yliopisto Oulun yliopisto Åbo Akademi
Viitedokumentti: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_018_pages_137_141.pdf


Tietoaineiston kieli: suomi
Status:
Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Päivityksen laajuus: tietoaineisto
Resurssin/Aineiston rajoitteet:  
Käyttökelpoisuus: Aineisto soveltuu parhaiten alueelliseen tutkimukseen, jossa minimimittakaava on 1:100 000. / The data is best suited for regional surveys with a minimum scale of 1:100 000.
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: lisenssi
Käyttörajoitteet: tekijänoikeus
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: vektori
*Prosessointiympäristö: Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.3.0.4322
Sijaintitiedon erotuskyky:
Maantieteellinen kattavuus:  
Länsi:
Itä:
Pohjoinen:
Etelä:
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm:
Lopetus pvm:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:

Takaisin

Esitystapa (sijaintitieto)  
Sijaintitiedon esitystapa: vektori
Topologian taso:
Nimi:
Objektin tyyppi::
Objektien lkm: 130648

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä  
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: 3067
Nimiavaruus: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Alkuperätiedot:  
Historia: Mittaukset on suoritettu GTK:ssa rakennetuilla mittauslaitteilla, joiden ominaisuuksia ja tarkkuutta on paranneltu vuosikymmenten kuluessa. Kuhunkin mittaustulokseen liittyvä mittauslaitteisto on merkitty tietokantaan. Mittauslaboratoriota on Espoossa, Kuopiossa ja Rovaniemellä, joissa kaikissa on samantasoiset mittauslaitteet. Näytteisiin liittyvä sijaintitieto on saatu näytteenoton yhteydessä tehdyistä karttamerkinnöistä. Pääosa näytteenotossa käytetyistä kartoista on 1:20 000 mittakaavaisia peruskarttoja, jolloin sijaintitarkkuudeksi muodostuu n. 20 m. Vanhimpien kallioperäkartoituksen yhteydessä kerättyjen näytteiden sijaintitieto voi olla tätä epätarkempi ja uusimpien näytteiden sijainti on määritetty GPS -laitteen avulla. Kaikkiin mittaustuloksiin liittyy myös kivilajimääritys, joka perustuu useimmiten maastossa näytteenottajan antamaan alustavaan nimeen ja geologin myöhemmin tekemään määritykseen. / The measurements have been carried out using devices constructed at GTK. The features and accuracy of the devices have been improved over the years. The measurement device that produced the result is recorded in the database. Measurement laboratories are located in Espoo, Kuopio and Rovaniemi, and they all use similar measurement devices. Location information associated with the samples has been obtained from the markings made on maps during sample collection. Most of the maps used in sample collection are base maps in 1:20,000 scale, giving a location accuracy of approximately 20 m. The location data of the oldest samples collected during bedrock surveys might be less accurate. The location of the newest samples has been determined with a GPS device. All measurement results are associated with a rock identification based on a preliminary name given by the sample collector in the field and a later examination by a geologist.
Prosessointihistoria: Mitatut näytteet olivat alkuvaiheessa yksittäisten tutkimusalueiden ja muodostumien tutkimuksen yhteydessä kerättyjä näytteitä. 1980-luvun alussa aloitettiin systemaattinen näytteenotto ensin pohjoismaiden välisessä Pohjoiskalottiprojektin puitteissa ja myöhemmin alueellisessa petrofysikaalisessa kartoitusohjelmassa. Kartoitusohjelman tarkoituksena oli saada koko maan kattava alueellisesti edustava näyteverkko. Ohjelmassa kerättiin uusia näytteitä ja mitattiin aiemmin kallioperäkartoituksen yhteydessä otettuja näytteitä. Mittaustulokset tallennettiin aluksi lomake- ja korttiarkistoihin. 1970-luvulla siirryttiin ensin reikänauha ja kasettitallennukseen ja myöhemmin HP3000-tietokoneen magneettinauhoille. 1980 - luvulla aineisto siirrettiin VAX780 tietokoneeseen ja tiedon hallintaan kehitettiin FORTRAN-kielinen ylläpito-ohjelmisto. 1990-luvulla tietokanta siirrettiin Paradox for Windows 4.5 tietokantaohjelmistoon. Tietokantaan on tallennettu näytetunnus sekä näytteestä mitattu tiheys, magneettisen suskeptibiliteetti ja remanentin magnetoituman määritys. Kivilajimääritys perustuu useimmiten maastossa näytteenottajan antamaan alustavaan nimeen tai geologin myöhemmin tekemään määritykseen. Näytteenottopaikkojen koordinaatit on poimittu yleensä kenttäpäiväkirjoista ja 1:20 000 mittakaavaisilta peruskartoilta. Koordinaatit on luettu useimmiten kartoilta yhtenäiskoordinaatiston mukaisina (3-kaistan koordinaatteina). Tietokantaan siirrettäessä on koordinaattien oikeellisuutta tarkasteltu vertaamalla koordinaattien ja karttalehtinumeron yhteensopivuutta. Lisättäessä uutta aineistoa tietokantaan on aina varmistettu että kukin näytetunnus esiintyy tietokannassa ainoastaan yhden kerran. Tietokannassa koordinaatit muunnetaan kaistakohtaisiksi sekä maantieteellisiksi pituus- ja leveysasteiksi. Tietokannassa olevan aineiston paikkatietojen oikeellisuutta on tarkasteltu jälkeenpäin mm. vertaamalla sitä Suomen rajoihin ja vesistömaskiin. Vertailussa havaitut virheet on korjattu tietokantaan. / To begin with, the samples measured were collected during the surveys of individual research areas and formations. Systematic sample collection started in the early 1980s as part of the North Calotte project between the Nordic Countries. Subsequent sampling was carried out in the regional petrophysical survey project. The goal of the project was to create a nationwide, regionally representative sample network. The project consisted of the collection of new samples and measurements of old samples collected during the bedrock survey. The measurement results were originally stored in form and card archives. Punched tape and cassette recording was adopted in the 1970s. Later, data was stored on magnetic tapes in a HP3000 computer. In the 1980s, the data was migrated into a VAX780 computer, and a data maintenance software was written in FORTRAN. In the 1990s, the database was migrated to Paradox for Windows 4.5. The database contains a sample ID and the measured density, magnetic susceptibility and remanent magnetisation of the sample. Identification of rock based on a preliminary name given by the sample collector in the field or a later examination by a geologist. The coordinates of sampling locations are usually picked from field journals and 1:20 000 scale base maps. Coordinates were usually read from maps corresponding to the uniform coordinate system (3-strip coordinates). When coordinates were transferred into a database, their correctness was checked by comparing the match between the coordinates and map sheet number. When new data was added into the database, the uniqueness of each sample ID was always verified in the database, the coordinates are converted into strip-specific and geographical longitude and latitude. The correctness of the location data in the database has been verified later by comparing it to Finland’s borders and a water body mask. Any errors detected have been corrected in the database.
Prosessointiympäristö: Petrofysiikan mittaukset on tehty GTK:n kolmessa laboratoriossa Espoossa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Mittaukset on suoritettu GTK:ssa rakennetuilla tietokoneen ohjauksessa toimivilla mittauslaitteilla. Mittauslaitteet ja ohjelmistot ovat samanlaisia kaikissa laboratorioissa. Aluksi mittaustulokset tallennettiin lomake- ja korttiarkistoihin. 1970-luvulla siirryttiin ensin reikänauha ja kasettitallennukseen ja myöhemmin HP3000-tietokoneen magneettinauhoille. 1980 luvulla aineisto siirrettiin VAX780 tietokoneeseen ja tiedon hallintaan kehitettiin FORTRAN-kielinen ylläpito-ohjelmisto. 1990-luvulla tietokanta siirrettiin Paradox for Windows 4.5 tietokantaohjelmistoon. / Petrophysical measurements have been conducted in three GTK laboratories at Espoo, Kuopio and Rovaniemi. Measurements have been carried out by means of computer-controlled measurement devices constructed at GTK. All laboratories use the same measurement devices and software. The measurement results were originally stored in form and card archives. Punched tape and cassette recording was adopted in the 1970s. Later, data was stored on magnetic tapes in a HP3000 computer. In the 1980s, the data was migrated into a VAX780 computer, and a data maintenance software was written in FORTRAN. In the 1990s, the database was migrated to Paradox for Windows 4.5.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:  
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
Määrittely:
Määrittelyn päivämäärä:
Toiminto:

Takaisin

Aineiston jakelutiedot  
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaatio: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Katuosoite: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
Postinumero: 02150
Postitoimipaikka: ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:  
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.x
MS Excel 2007 table, xlsx


Jakeluformaatin versio:
Jakeluformaatin määrittely:
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika: http://www.gtk.fi/tietopalvelut/
Palvelutunnit: 09:00 - 15:00
Tilausohjeet: Aineiston tilaus mieluiten sähköpostitse
Online-osoite (URL): http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa: lataaminen
Offline-jakelu:
Median nimi:

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot  
Ominaisuustiedot:

 

Takaisin