meta

Tiivistelmä:GTK on tehnyt geofysikaalista lentomittauskartoitusta ns. matalalentomittauksena vuosina 1972-2007. Lentokorkeutena on ollut 30-40 metriä ja lentolinjojen väli on ollut pääasiassa 200 metriä. Lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologiseen pääsuuntaukseen perustuen ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla on ollut 6-50 metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran sähkömagneettinen kenttä ja luonnon gammasäteily. Sähkömagneettisilla mittauksilla saadaan tieto maankamaran sähköisiä ominaisuuksia. Mittaussuureina saadaan reaali- ja imaginaarikomponentti. Mittaussuureista on myös laskettu näennäinen ominaisvastus sekä lähteen syvyys. Mittaukset on tehty vuosina 1973-1979 DC3-lentokoneella koaksiaalisella kiintokelajärjestelmällä, jossa mittaustaajuuksia on ollut yksi ja lähetin- ja vastaanotinkelat olivat koneen keulassa ja perässä. Vuosina 1980-1995 mittauskone vaihtui Twin Otteriin ja vaihdon myötä siirryttiin koplanaariseen kiintokelajärjestelmään, jossa lähetin- ja vastaanotinkelat olivat siipien kärjessä. Vuonna 1996 otettiin käyttöön toinen korkeampi taajuus ja vuonna 2006 mittaustaajuuksia lisättiin neljään. Vuodesta 1999 on ollut käytössä myös toinen lentokone, Cessna Caravan, jossa oli vastaava 2-taajuinen mittauskalusto kuin Twin Otterissa.
/
In 1972-2007, GTK conducted airborne geophysical surveys, or so-called low altitude survey flights. The altitude (ground clearance) was 30-40 metres and the flight line spacing was primarily 200 metres. On the basis of the primary geological priority, the flight lines travelled from north to south or from east to west and the survey point interval on the flight lines was 6-60 metres. The geophysical quantities measured were: the Earth’s magnetic field, the electromagnetic field of the Earth’s crust and natural gamma radiation. Electromagnetic (EM) measurements provide data about the electrical properties of the Earth’s crust. Measurands obtained are the in-phase (real) and quadrature (imaginary) components. The apparent resistivity and depth of the source is also calculated from the measurands. Measurements were conducted in 1973-1979 using a DC-3 aircraft fitted with a fixed co-axial coil EM system, using single frequency data, and the transmitter and receiver coils were fitted to the front and the rear of the aircraft. In 1980-1995 the surveying aircraft was a Twin Otter fitted with a coplanar rigid-coil system with the transmitter and receiver coils mounted on the wing tips. In 1996 a second, higher frequency was used, and in 2006 data frequencies were increased to four. Another survey aircraft, Cessna Caravan, was used since 1999 and was fitted with similar dual frequency EM instruments as in the Twin Otter.
Käyttötarkoitus: Aineisto soveltuu malminetsintään, kallioperäkartoitukseen, maaperätutkimuksiin ja ympäristötutkimuksiin alueellisessa mittakaavassa. Maa- ja kallioperän sähkönjohtavuus vaihtelee suuresti. Kivilajin sähkönjohtavuus riippuu johdemineraaleista ja niiden määrästä ja erityisesti sen esiintymistavasta. Yhtenäisen johtavan levyn sähkönjohtavuus on huomattavasti parempi kuin piroitteisen mineraalin aiheuttama sähkönjohtavuus. Heikosti sähköäjohtavilla kivilajeilla magneettisuus (magneettinen suskeptibiliteetti) aiheuttaa negatiivisen reaalikomponentin. Ilmiötä kutsutaan magnetiittiefektiksi koska ilmiön aiheuttaja on magnetiitti. Maalajien sähkönjohtavuus on huomattavasti heikompaa ja parhaiten sähköä johtavat savikot. Maaperän vesipitoisuus vaikuttaa myös johtavuuteen siten että hienot maalajit jotka sisältävät paljon vettä johtavat enemmän kuin kuivat ja karkeat hiekat ja sorat.
/
The data is particularly suitable for ore prospecting, bedrock surveying, ground investigations and environmental studies on the regional scale. The electrical conductivity of the soil and bedrock varies greatly. The conductivity of rock types depends on the conductor minerals, the quantities of such and particularly its means of occurrence. The conductivity of a homogenous plate is significantly better than the conductivity provided by fragmented minerals. In rock types with low conductivity, magnetism (magnetic susceptibility) causes a negative in-phase (real) component. This phenomenon is termed the magnetite effect, as it is caused by the presence of magnetite. The conductivity of soil types is significantly weaker and the clay-bearing soils have superior conductivity. Soil moisture content also contributes to conductivity in such a way that the finely-grained soil types containing high water content have higher conductivity than the drier and coarser sand and gravel soil types.
Käyttökelpoisuus: Aineisto soveltuu lähinnä alueelliseen tutkimukseen, jossa minimimittakaava on 1:100 000.
/
The data is primarily suitable for regional research with a minimum scale of 1:100 000.
Teema avainsana: geofysiikka, sähkömagneettinen anomalia
/
geophysics, electromagnetic anomaly
Koordinaattijärjestelmä: EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ErMapper ECW, 2.0Aineiston formaatti:

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli: suomi
englanti
Merkistö: 8859part15
Metatiedon päivämäärä: 2016-06-30
Hierarkiataso: tietoaineisto
Metatiedon standardin nimi: ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio: JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: aeroelectromagnetic_ratio_epsg3067.ecw.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste: Aerosähkömagneettiset matalalentomittaukset
/
Aeroelectromagnetic low altitude surveys
Vastuutaho:  
Organisaatio: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoite: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
Postitoimipaikka: ESPOO
Postinumero: 02150
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Seuraava päivitys:
Luonti: 1973-01-01
Julkaisu: 1973-01-01
Vaihtoehtoinen nimi: Sähkömagneettiset lentomittaukset
Versio: 1.0
Version päiväys: 1973-01-01
* Esitystapa:
Resurssin tunniste:
Tunnisteen tyyppi: FI
Aiheluokka: geotieteet
Vastuutaho:  
Organisaatio: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoite: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
Postitoimipaikka: ESPOO
Postinumero: 02150
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Alan mukainen avainsana:  
Avainsanat: geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, sähkömagneettiset menetelmät, näennäinen ominaisvastus, lentomittaukset
/
geophysics, geophysical methods, electromagnetic methods, apparent resistivity, airborne methods
Asiasanasto: Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:  
Avainsanat: Suomi
/
Finland
Asiasanasto: Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:  
Avainsanat:
Asiasanasto:
Aikajakson mukainen avainsana:  
Avainsanat:
Asiasanasto:
Muu luokittelu:  
Avainsanat: geofysiikka
/
geophysics
Asiasanasto: Geosanasto
INSPIRE:  
Avainsanat: Geologia
Asiasanasto: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I:  
Avainsanat: geologia
Asiasanasto: GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto:  
Avainsanat:
Asiasanasto:
Tiivistelmä: GTK on tehnyt geofysikaalista lentomittauskartoitusta ns. matalalentomittauksena vuosina 1972-2007. Lentokorkeutena on ollut 30-40 metriä ja lentolinjojen väli on ollut pääasiassa 200 metriä. Lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologiseen pääsuuntaukseen perustuen ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla on ollut 6-50 metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran sähkömagneettinen kenttä ja luonnon gammasäteily.

Sähkömagneettisilla mittauksilla saadaan tieto maankamaran sähköisiä ominaisuuksia. Mittaussuureina saadaan reaali- ja imaginaarikomponentti. Mittaussuureista on myös laskettu näennäinen ominaisvastus sekä lähteen syvyys.

Mittaukset on tehty vuosina 1973-1979 DC3-lentokoneella koaksiaalisella kiintokelajärjestelmällä, jossa mittaustaajuuksia on ollut yksi ja lähetin- ja vastaanotinkelat olivat koneen keulassa ja perässä. Vuosina 1980-1995 mittauskone vaihtui Twin Otteriin ja vaihdon myötä siirryttiin koplanaariseen kiintokelajärjestelmään, jossa lähetin- ja vastaanotinkelat olivat siipien kärjessä. Vuonna 1996 otettiin käyttöön toinen korkeampi taajuus ja vuonna 2006 mittaustaajuuksia lisättiin neljään. Vuodesta 1999 on ollut käytössä myös toinen lentokone, Cessna Caravan, jossa oli vastaava 2-taajuinen mittauskalusto kuin Twin Otterissa.
/
In 1972-2007, GTK conducted airborne geophysical surveys, or so-called low altitude survey flights. The altitude (ground clearance) was 30-40 metres and the flight line spacing was primarily 200 metres. On the basis of the primary geological priority, the flight lines travelled from north to south or from east to west and the survey point interval on the flight lines was 6-60 metres. The geophysical quantities measured were: the Earth’s magnetic field, the electromagnetic field of the Earth’s crust and natural gamma radiation.

Electromagnetic (EM) measurements provide data about the electrical properties of the Earth’s crust. Measurands obtained are the in-phase (real) and quadrature (imaginary) components. The apparent resistivity and depth of the source is also calculated from the measurands.

Measurements were conducted in 1973-1979 using a DC-3 aircraft fitted with a fixed co-axial coil EM system, using single frequency data, and the transmitter and receiver coils were fitted to the front and the rear of the aircraft. In 1980-1995 the surveying aircraft was a Twin Otter fitted with a coplanar rigid-coil system with the transmitter and receiver coils mounted on the wing tips. In 1996 a second, higher frequency was used, and in 2006 data frequencies were increased to four. Another survey aircraft, Cessna Caravan, was used since 1999 and was fitted with similar dual frequency EM instruments as in the Twin Otter.
Käyttötarkoitus: Aineisto soveltuu malminetsintään, kallioperäkartoitukseen, maaperätutkimuksiin ja ympäristötutkimuksiin alueellisessa mittakaavassa.

Maa- ja kallioperän sähkönjohtavuus vaihtelee suuresti. Kivilajin sähkönjohtavuus riippuu johdemineraaleista ja niiden määrästä ja erityisesti sen esiintymistavasta. Yhtenäisen johtavan levyn sähkönjohtavuus on huomattavasti parempi kuin piroitteisen mineraalin aiheuttama sähkönjohtavuus. Heikosti sähköäjohtavilla kivilajeilla magneettisuus (magneettinen suskeptibiliteetti) aiheuttaa negatiivisen reaalikomponentin. Ilmiötä kutsutaan magnetiittiefektiksi koska ilmiön aiheuttaja on magnetiitti. Maalajien sähkönjohtavuus on huomattavasti heikompaa ja parhaiten sähköä johtavat savikot. Maaperän vesipitoisuus vaikuttaa myös johtavuuteen siten että hienot maalajit jotka sisältävät paljon vettä johtavat enemmän kuin kuivat ja karkeat hiekat ja sorat.
/
The data is particularly suitable for ore prospecting, bedrock surveying, ground investigations and environmental studies on the regional scale.

The electrical conductivity of the soil and bedrock varies greatly. The conductivity of rock types depends on the conductor minerals, the quantities of such and particularly its means of occurrence. The conductivity of a homogenous plate is significantly better than the conductivity provided by fragmented minerals. In rock types with low conductivity, magnetism (magnetic susceptibility) causes a negative in-phase (real) component. This phenomenon is termed the magnetite effect, as it is caused by the presence of magnetite. The conductivity of soil types is significantly weaker and the clay-bearing soils have superior conductivity. Soil moisture content also contributes to conductivity in such a way that the finely-grained soil types containing high water content have higher conductivity than the drier and coarser sand and gravel soil types.
Myötävaikuttanut taho: Kar-Air, Malmilento, Suomen ilmailuopisto, Utin Lento
Viitedokumentti: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_039.pdf
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/q17_9_95_1.pdf

Tietoaineiston kieli: englanti
Status: valmis
Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys: ei suunnitteilla
Päivityksen laajuus:
Resurssin/Aineiston rajoitteet:  
Käyttökelpoisuus: Aineisto soveltuu lähinnä alueelliseen tutkimukseen, jossa minimimittakaava on 1:100 000.
/
The data is primarily suitable for regional research with a minimum scale of 1:100 000.
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: lisenssi
Käyttörajoitteet: tekijänoikeus
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: rasteri
*Prosessointiympäristö: Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.3.0.4322
Sijaintitiedon erotuskyky:
Maantieteellinen kattavuus:  
Länsi: 70375
Itä: 740375
Pohjoinen: 7789275
Etelä: 6619675
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm: 1972
Lopetus pvm: 2007
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Mittaukset on tehty vuosina 1972-2007.
/
Measurements were conducted in 1972-2007.

Takaisin

Esitystapa (sijaintitieto)  
Sijaintitiedon esitystapa: rasteri
Topologian taso:
Nimi:
Objektin tyyppi::
Objektien lkm:

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä  
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: 3067
Nimiavaruus: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Alkuperätiedot:  
Historia: Vuosikymmenten varrella aineistoa on mitattu eri lentokoneilla ja erilaisilla mittausjärjestelmillä ja siten aineisto ei ole täysin yhtenäistä ja sen laatu on eri vuosina eritasoista. Aineisto on kuitenkin kerätty ja tallennettu systemaattisesti sekä yhtenäistetty mahdollisuuksien mukaan. Paikannustarkkuus on myös vuosien varrella vaihdellut. Vuosien 1972-1975 paikannus perustuu pelkästään kiintopistesidontoihin, jolloin tarkkuus kiintopisteiden kohdalla on luokkaa 50-100m, pisteiden välillä epätarkempaa. Vuonna 1976 käyttöön saatiin Doppler-navigointilaite, jolloin myös kiintopisteiden välillä pystyttiin pitämään tarkkuus suunnilleen samana kuin kiintopisteiden kohdalla. Vuonna 1993 siirryttiin differentiaaliseen GPS–järjestelmään, ja tällöin tarkkuudessa päästiin metrin kertaluokkaan.
/
The data has been obtained using different aircraft employing different instruments over the course of decades, therefore the data is not entirely homogenous and the quality of the data varies by year. Nevertheless the data has been systematically gathered and stored, and consolidated wherever possible. Positioning accuracy also varied over the years. In 1972-1975 positioning was exclusively based on fixed points, which meant that the accuracy at the fixed points was approximately 50-100 metres and even more inaccurate between the fixed points. In 1976, Doppler navigation equipment was acquired, which made it possible to maintain the accuracy between the fixed points at around the same level as at the fixed points. In 1993, the differential GPS system was taken into operation. This facilitated accuracy to around one metre.
Prosessointihistoria: Mitatuille alkuperäisille sähkömagneettisille mittaustuloksille on tehty mittausvuotena perustarkistukset, loogiset sekä sen aikaiset menetelmäkorjaukset. Mittausaineistoon on yhdistetty koordinaattitieto ja aineisto on koottu lentoaluekohtaisiksi tiedostoiksi. Ne on jaettu edelleen 1:20 000 karttalehtijaon mukaan pienemmiksi tiedostoiksi ja niistä on tehty sama-arvokarttoja ja vanhemmasta aineistosta myös profiilikarttoja. Reaali- ja imaginaarikomponenttien ohella myöhemmin on laskettu myös näennäiset ominaisvastukset sekä näennäiset johteen yläpinnan syvyydet puoliavaruusmallia käyttäen.

Sähkömagneettiset mittaustulokset vaativat useita menetelmäkorjauksia jotta aineistoa voidaan käyttää ja verrata muuhun vastaavaan aineistoon. Nollatasokorjaus on vaativin ja tärkein. Sitä on aikojen kuluessa tehty sekä automaattisesti että käsin. Vaatimukset vuosien mittaan ovat kasvaneet, mahdollisuudet korjata aineistoa ovat parantuneet sekä mittalaitteet ovat kehittyneet. Siksi aineisto ei laadultaan ole samanlaista kauttaaltaan. Aineiston laatua parannetaan lähivuosina korjaamalla aineisto uudelleen. Vanhemman aineiston osalta laadussa ei useinkaan tulla pääsemään uudempien tasolle, mutta paljon voidaan tehdä nollatasoja uudelleen määrittämällä sekä viereisten lentoalueiden avulla puuttuvia kalibrointikertoimia arvioimalla. Tulokset eivät aina ole homogeenisiä yhden lentoalueenkaan sisällä, vaan kohinatasot saattavat vaihdella linjalta toiselle.

Alueelliset mittausaineistot on interpoloitu rasterikuvaksi 50 m x 50 m pisteverkkoon. Pisteverkkoa on saatavilla eri tiheyksillä, 50m x 50m, 100m x 100m, 200m x 200m, 400m x 400m, 500m x 500m ja 1km x 1km. 1 km:n pisteverkko on ilmaiseksi jakelussa. Linjakohtainen profiiliaineisto on Geosoft:n XYZ-tiedostoina.
/
During the year of surveying, the originally measured electromagnetic data had been subjected to basic inspection, logical correction and the error correction techniques employed at the time of measurement. Coordinate data has been incorporated in the survey data and the data has been divided into files according to flight area. These are further divided into smaller files as 1:20 000 scale map sheets and converted into equivalent maps, and profile maps have been made from the older data sets. Using the real and imaginary components, the apparent resistance was subsequently calculated, as well as the upper surface depths of apparent conductivity using the half-space model.

The electromagnetic survey findings require numerous error correction procedures to make the data usable and comparable to corresponding data. Zero-level error correction is the most demanding and important correction procedure. Over time, this error correction has been performed both manually and automatically. Over the years demands have increased, facilities for correcting the data have been enhanced and surveying instruments have gone through significant technological improvements. Consequently, the data sets do not have uniform quality throughout. The quality of the data have been improved recently with further correction of the data. With the older data sets, the quality attained is often unable to reach modern standards, but much was achieved by re-specification of zero levels and estimation of missing calibration coefficients using adjacent flight areas. However, findings are not necessarily homogenous even within a single flight area, as noise levels can vary from one flight line to the next.

Regional survey data has been interpolated into a raster image with a 50-metre x 50-metre grid. The grid is available at different frequencies: 50m x 50m, 100m x 100m, 200m x 200m, 400m x 400m, 500m x 500m and 1km x 1km. The 1km grid is distributed free of charge. The profile data by flight line is stored in Geosoft XYZ file format.
Prosessointiympäristö: Kotimaan lentokartoitusmittaukset on tehty DC3 (1972-1979), Twin Otter (1980-2007) ja Cessna Caravan (2000-2006) lentokoneista käsin. Lentokoneiden operaattoreina ja omistajina ovat toimineet: Kar-Air, Malmilento, Suomen Ilmailuopisto ja Utin Lento.

Magneettiset ja säteilymittaukset on tehty kaupallisilla instrumenteilla, sähköiset Geologian tutkimuskeskuksessa rakennetuilla mittalaitteilla. Ohjelmistot ovat alkuaan olleet kokonaan GTK:ssa tehtyjä ja vasta 90-luvun puolessa välissä siirryttiin käyttämään joiltakin osin kaupallisesti saatavissa olevia ohjelmistoja lähinnä interpoloinnissa ja visualisoinnissa (Geosoft Oasis Montaj, ErMapper ja Interpid). 90-luvun puoleen väliin saakka käytettiin Espoon yksikön keskustietokonetta ja mikroaikakauden alkaessa siirryttiin mahdollisuuksien mukaan käyttämään henkilökohtaisia PC:tä ja edelleen kannettavia PC:tä kentällä.
/
Airborne surveying in Finland was conducted using DC-3 (1972-1979), Twin Otter (1980-2007) and Cessna Caravan (2000-2006) aircraft. Flight operators used: Kar-Air, Malmilento/Finnair, the Finnish Aviation Academy and Utin Lento.

Magnetic and gamma radiation measurements have been performed using commercial instruments; electromagnetic measurement devices constructed by the Geological Survey of Finland. From the very outset, the software utilised has been developed from scratch by the Geological Survey of Finland. It was only in the mid-1990s when the Geological Survey of Finland made the transition to use commercially available software for certain tasks, primarily focusing on conducting interpolation and visualisation tasks (Geosoft Oasis Montaj, ErMapper and Interpid). Right up to the mid-90s, the computer used was the mainframe computer located in the Espoo Unit, and once the personal computer age arrived, a transition was made to use these PCs and later laptop computers in the field wherever possible.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:  
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
Määrittely:
Määrittelyn päivämäärä:
Toiminto:

Takaisin

Aineiston jakelutiedot  
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaatio: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Katuosoite: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
Postinumero: 02150
Postitoimipaikka: ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:  
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ErMapper ECW, 2.0Jakeluformaatin versio:
Jakeluformaatin määrittely:
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:
Palvelutunnit:
Tilausohjeet:
Online-osoite (URL): http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa: lataaminen
Offline-jakelu:
Median nimi:

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot  
Ominaisuustiedot:

 

Takaisin