meta

Tiivistelmä:
Abstract:
GTK:n ensimmäinen valtakunnallinen aerogeofysikaalinen kartoitusohjelma toteutettiin vuosina 1951-1972 ja aineisto kattaa koko Suomen mukaan lukien merialueet. Mittaukset suoritettiin noin 150 metrin korkeudelta ja pitkin lentolinjoja, joiden välinen etäisyys oli 400 metriä. Magneettinen mittausaineisto on numeeristettu digitoimalla aineisto 1km x 1km pisteverkkoon. Mittausarvot on muutettu absoluuttisiksi arvoiksi 1965.0 ja absoluuttisiksi magneettisiksi anomalia-arvoiksi DGRF-65 (Definite International Geomagnetic Reference Field 1965) mukaan.
/
GTK’s first national airborne geophysical surveying programme was conducted in 1951-1972 and the dataset covers the entire nation of Finland including marine regions. Measurements were taken at an altitude of approximately 150 metres, with flight lines being 400 metres apart. The magnetic survey data was made numerical by digitizing the data into a 1 km x 1 km grid. Measurements have been transfered to absolute values using the year1965.0 and into absolute magnetic anomaly values removing the DGRF-65 reference field (Definite International Geomagnetic Reference Field 1965).
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Anomalia-arvot ovat pääasiassa litosfääristä alkuperää ja niitä voidaan käyttää alueellisessa kallioperäkartoituksessa ja malminetsintä.
/
Anomaly values are mainly of lithospheric origin and can be used for regional bedrock surveys and ore exploration.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu alueelliseen tutkimukseen.
/
The dataset is suitable for regional surveying.
Teema avainsana:
Theme keyword:
geofysiikka, magneettiset anomaliat / geophysics, magnetic anomaly
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Geosoft, xyz
Geosoft, GRD
Geosoft, GDB
ErMapper ERS
ErMapper ECW, 2.0
Aineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-07-05
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Magneettinen korkealentoaineisto/High altitude airborne magnetic data of Finland
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1973-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
1973-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
1973-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, magneettiset menetelmät, lentomittaukset, magneettiset kartat / geophysics, geophysical methods, magnetic methods, aeromagnetic survey maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
1972-2007
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka, magneettiset anomaliat / geophysics, magnetic anomaly
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
GTK:n ensimmäinen valtakunnallinen aerogeofysikaalinen kartoitusohjelma toteutettiin vuosina 1951-1972 ja aineisto kattaa koko Suomen mukaan lukien merialueet. Mittaukset suoritettiin noin 150 metrin korkeudelta ja pitkin lentolinjoja, joiden välinen etäisyys oli 400 metriä. Magneettinen mittausaineisto on numeeristettu digitoimalla aineisto 1km x 1km pisteverkkoon. Mittausarvot on muutettu absoluuttisiksi arvoiksi 1965.0 ja absoluuttisiksi magneettisiksi anomalia-arvoiksi DGRF-65 (Definite International Geomagnetic Reference Field 1965) mukaan.
/
GTK’s first national airborne geophysical surveying programme was conducted in 1951-1972 and the dataset covers the entire nation of Finland including marine regions. Measurements were taken at an altitude of approximately 150 metres, with flight lines being 400 metres apart. The magnetic survey data was made numerical by digitizing the data into a 1 km x 1 km grid. Measurements have been transfered to absolute values using the year1965.0 and into absolute magnetic anomaly values removing the DGRF-65 reference field (Definite International Geomagnetic Reference Field 1965).
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Anomalia-arvot ovat pääasiassa litosfääristä alkuperää ja niitä voidaan käyttää alueellisessa kallioperäkartoituksessa ja malminetsintä.
/
Anomaly values are mainly of lithospheric origin and can be used for regional bedrock surveys and ore exploration.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Kar-Air, Finnprospecting Ky, oGIIR-project, urn:nbn:fi:research-infras-2016072513 funded by the Academy of Finland
Viitedokumentti:
Reference document:Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu alueelliseen tutkimukseen. / The dataset is suitable for regional surveying.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
1972
Lopetus pvm:
End date:
2007
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
rasteri/grid
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Geologian tutkimuskeskus, silloinen Geologinen tutkimuslaitos, aloitti 1951 yhteistyössä nykyisen Kar-Air Oy:n kanssa aerogeofysikaaliset mittaukset tarkoituksena suorittaa geofysikaalinen peruskartoitus Suomen alueella malminetsintää silmällä pitäen (Puranen & Kahma 1949). Valittu lentokorkeus oli 150 m ja linjaväli 400 m. Merialueilla linjaväli oli 500m. Magneettiset mittaukset tehtiin flux-gate magnetometreilla jotka mittaavat Maan magneettikentän pystykomponenttia. Maan magneettikentän ajalliset vaihtelut korjattiin käyttämällä maa-asemilta saatua mittaustietoa. Havaintoaineistosta piirrettiin sama-arvokartat mittakaavassa 1:20 000 käyttäen 20 nT:n käyräväliä. Paikannus perustui kiintopistesidontoihin ja on luokkaa 50-100 m. Kartoitusohjelmassa testattiin myös erilaisia sähkömagneettisia laitteistoja vuodesta 1954 lähtien sekä gammaspektrometrausta vuodesta 1956 lähtien (Peltoniemi, 2005). Näitä aineistoja ei kuitenkaan ole digitoitu ja niiden käyttöarvo valtakunnallisen matalalentomittausohjelman valmistuttua todettiin tarpeettomaksi.
/
Back in 1951, in cooperation with Kar-Air, the Geological Survey of Finland commenced airborne geophysical surveys with the intention of conducting a baseline survey of Finland with ore exploration in mind (Puranen & Kahma 1949). The chosen altitude was 150 metres, with a line spacing of 400 metres. The spacing chosen for coastal waters was 500 metres. Magnetic measurements were conducted using flux-gate magnetometers that measure the Earth’s vertical component of its magnetic field. Short time variations of the Earth’s magnetic field were removed by using magnetic base stations. Basic equal anomaly maps with a scale of 1:20 000 using 20 nT intervals were drawn from the observation data. Positioning was based on fixed points with an accuracy around 50-100 metres. The survey programme also tested a variety of electrical devices since 1954 and gamma spectrometer measurements since 1956 (Peltoniemi, 2005). However, these datasets have not been digitized and after the low-altitude airborne survey programme was completed these data has no value.
Prosessointihistoria:
Process step:
Magneettinen havaintoaineisto piirrettiin maanmittaushallituksen peruskarttojen lehtijaon mukaisesti sama-arvokäyräkartoiksi mittakaavassa 1:20 000 käyrävälin ollessa 20 nT. 1960 -luvulla ryhdyttiin muokkaamaan aineistoa digitaalimuotoon. Vuonna 1968 aloitettiin sama-arvokarttojen digitalisointi 1x1 km2:n verkolle. Magneettisten karttojen absoluuttitasojen määritykset tehtiin sidontalinjojen avulla, jotka lennettiin vuosina 1968-1969. Sidontalinjat lennettiin manneralueelle N-S -suuntaisesti 40 km:n korkeudella. Maan kentän vaihtelu mittausten aikana korjattiin maa-aseman avulla.
/
The magnetic measurement results were plotted according to the map sheet division specifications for base maps of the National Land Survey (today National Land Survey of Finland) into equal anomaly contour maps with a scale of 1:20 000 with contour intervals of 20 nT. In the 1960s digitizing of the dataset was started. The digitization of equal anomaly maps commenced in 1968 using grids of one square kilometre. Absolute base levels for magnetic data was conducted using fixed base lines that were flown in 1968-1969. These absolute base level lines were flown in NS direction at 40-kilometre intervals. Fluctuations in the Earth’s magnetic field were adjusted with the help of base stations.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineiston prosessointi on tehty GTK:ssa tehdyillä ohjelmistoilla. / The dataset has been processed using software developed by GTK.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Geosoft, xyz
Geosoft, GRD
Geosoft, GDB
ErMapper ERS
ErMapper ECW, 2.0
Jakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back