meta

Tiivistelmä:GTK on tehnyt geofysikaalista lentomittauskartoitusta ns. matalalentomittauksena vuosina 1972-2007. Lentokorkeutena on ollut 30-40 metriä ja lentolinjojen väli on ollut pääasiassa 200 metriä. Lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologiseen pääsuuntaukseen perustuen ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla on ollut 6-50 metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran sähkömagneettinen kenttä ja luonnon gammasäteily.

Aeroradiometrisillä mittauksilla mitataan maankamarasta emittoituvaa gammasäteilyä. Luonnossa esiintyy noin 50 eri radioaktiivista alkuainetta ja isotooppia, joista mittauksissa rekisteröidään uraanin (U238), toriumin (Th232) ja kaliumin (K40)) aiheuttamaa gammasäteilyä koska ne ovat riittävän yleisiä ja toisaalta niillä on riittävästi energiaa, jotta ne voidaan rekisteröidä myös havaintokorkeuden kasvaessa. Mittauksissa kaliumsäteily mitataan suoraan K40 säteilyenergian perusteella. Uraani ja torium mitataan epäsuorasti niiden hajoamistuotteiden perusteella: uraanisäteily Bi214 ja toriumsäteily Tl206 säteilyenergian perusteella. Mittaukset on tehty vuosina 1980-1996 120-kanavaisella spektrometrillä ja vuodesta 1996 lähtien 256-kanavaisella spektrometrillä. Vanhemmat spektrometrit olivat 36- ja 54-kanavaisia. Kullekin kanavalle saadaan rekisteröintitulos summaamalla tietyn ajan kuluessa spektrometriin saapuvat energiatason kvantit. Lentomittauksissa summausaika on ollut 1 sekunti. Mittaustulokset on yhdistetty neljäksi säteilyikkunaksi jotka kattavat energia-alueet: 1) Totaalisäteily 0.3 - 3.0 MeV, 2) kaliumsäteily 1.36-1.56 MeV, 3) uraanisäteily 1.66-1.86 MeV ja 4) toriumsäteily 2.41- 2.81 MeV. Mittaustuloksille on tehty taustasäteily-, sironta- ja korkeuskorjaus. Korjatut pulssiluvut on muunnettu herkkyyskertoimien avulla näennäisiksi pitoisuusarvoiksi. Uraani- ja toriumpitoisuudet ilmaistaan miljoonasosina ekvivalenttia uraania (ppm eU) ja toriumia (ppm eTh). Kaliumpitoisuus ilmoitetaan suoraan prosentteina, koska se määritetään suoraan K40 1460 keV energiapiikistä. Totaalisäteily ilmoitetaan ur-yksiköissä, jossa yhden ur-yksikön pitoisuus vastaa lähteen pitoisuutta, jossa on yksi miljoonasosa tasapainossa olevaa uraania (1 ur = 1 ppm eU).
/
Geological Survey of Finland carried out aerogeophysical surveys by means of so-called low-altitude surveys in 1972-2007. The flight altitude was 30-40 metres and the flight line spacing was mainly 200 metres. The standard flight direction (North-South and East-West) was selected on the basis of the main geological trends, and the sample distance along the survey line was 6-50 metres. The geophysical parameters that were measured consisted of the Earth's magnetic field, the electromagnetic field and natural gamma radiation.

Aeroradiometric surveys measure gamma rays emitted from the ground. Some 50 different radioactive elements and isotopes occur in nature, of which surveys register gamma radiation emitted by uranium (U238), thorium (Th232) and potassium (K40)); these elements are sufficiently common and, on the other hand, have adequate energy levels to also be registered at higher observation altitudes. Potassium radiation can be measured directly based on K40 radiation energy in such surveys. Uranium and thorium are measured indirectly: uranium is measured trough radon daughter Bi214 and thorium trough Tl206 in their decay series. In 1980-1996, the measurements were carried out using a 120-channel spectrometer, and from 1996, with a 256-channel spectrometer. Older spectrometers had 36 and 54 channels. A registration result is obtained by adding up the energy of gamma quantum for each channel recorded by the spectrometer within a certain time period. In aerogeophysical surveys, this registration period was 1 second. The measurement results were combined to form four spectral windows that cover the following energy ranges: 1) Total count 0.3-3.0 MeV, 2) potassium 1.36-1.56 MeV, 3), uranium 1.66-1.86 MeV and 4) thorium 2.41-2.81 MeV. The survey results were corrected for background radiation, scattering and height. Applying sensitivity coefficients, the corrected pulse readings were converted into apparent concentration values. Uranium and thorium concentrations are expressed as parts per million of equivalent uranium (ppm eU) and thorium (ppm eTh). The potassium concentration is given in % K (percent potassium), as it is determined trough the detection of 1460 keVgamma rays emitted by K40. Total radiation is given in ur units, where a concentration of one ur equals the concentration of a source containing one part per million of uranium in equilibrium (1 ur = 1 ppm eU).
Käyttötarkoitus: Aineisto soveltuu malminetsintään, kallioperäkartoitukseen, maaperätutkimuksiin ja ympäristötutkimuksiin alueellisessa mittakaavassa.

Kivilajiyksiköiden välinen vaihtelu sekä erilaiset geologiset prosessit ovat havaittavissa radiometrisin mittauksin. Malminetsinnässä tärkeimpänä on ollut uraaninetsintä, mutta menetelmä soveltuu myös muiden mineraalien kuten kullanetsintään. Maaperätutkimuksissa menetelmää on sovellettu moreenien luokitukseen ja turvetutkimuksiin. Hienoainespitoisuuden kasvaessa moreenien vesipitoisuus kasvaa ja se aiheuttaa gammasäteilyn vaimenemisen. Vastaavasti turvetutkimuksissa tätä veden aiheuttamaa gammasäteilyn vaimenemista on käytetty apuna soiden luokittelussa ohut- ja paksuturpeisiin soihin. Suurin osa maanpinnalla havaitusta gammasäteilystä tulee noin 10-40 cm:n syvyydeltä ja siten Suomessa jäätiköitymisen vaikutus ja paksut irtomaapeitteet rajoittavat menetelmän soveltuvuutta.
/
The data are suitable for mineral exploration, lithological mapping, soil surveys and environmental studies on a regional scale.

Radiometric measurements can be used to detect variations between rock units and different geological processes. While uranium has been foremost in mineral exploration, the technique also lends itself to prospecting for other minerals, including gold. In soil surveys, the method has been applied to till classification and peat deposit studies. An increased content of fine grain matrix increases the moisture content in tills, resulting in the attenuation of gamma radiation. In peat deposit studies, this attenuating effect of gamma radiation caused by water has similarly been used to support the classification of peatlands into shallow layer of peat and thick layer of peat deposits. The majority of gamma radiation detected on ground surface is emitted from a depth of approx. 10-40 cm, and the suitability of the technique in Finland is thus restricted by the impacts of glaciation and thick overburdens.
Käyttökelpoisuus: Aineisto soveltuu lähinnä alueelliseen tutkimukseen, jossa minimimittakaava on 1:100 000.
/
The data is mainly suitable for regional surveys with a minimum scale of 1:100 000.
Teema avainsana: geofysiikka, radiometrinen anomalia/geophysics, radioactivity anomaly
Koordinaattijärjestelmä: EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Geosoft, GRD
Erdas, IMG
ErMapper ERSAineiston formaatti:

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli: suomi
englanti
Merkistö: 8859part15
Metatiedon päivämäärä: 2016-07-01
Hierarkiataso: tietoaineisto
Metatiedon standardin nimi: ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio: JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: aeroradiometric_raster_data_of_finland.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste: Aeroradiometriset matalalentomittaukset
/
Aeroradiometric low altitude surveys
Vastuutaho:  
Organisaatio: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoite: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
Postitoimipaikka: ESPOO
Postinumero: 02150
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Seuraava päivitys:
Luonti: 1973-01-01
Julkaisu: 1973-01-01
Vaihtoehtoinen nimi: Gammasäteily lentomittaukset
Versio: 1.0
Version päiväys: 2016-01-01
* Esitystapa:
Resurssin tunniste:
Tunnisteen tyyppi: FI
Aiheluokka: geotieteet
Vastuutaho:  
Organisaatio: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoite: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
Postitoimipaikka: ESPOO
Postinumero: 02150
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Alan mukainen avainsana:  
Avainsanat: geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, radiometriset menetelmät, lentomittaukset
/
geophysics, geophysical methods, radioactivity methods, airborne methods
Asiasanasto: Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:  
Avainsanat: Suomi/Finland
Asiasanasto: Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:  
Avainsanat:
Asiasanasto:
Aikajakson mukainen avainsana:  
Avainsanat:
Asiasanasto:
Muu luokittelu:  
Avainsanat: geofysiikka
/
geophysics
Asiasanasto: Geosanasto
INSPIRE:  
Avainsanat: Geologia
Asiasanasto: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I:  
Avainsanat: geologia
Asiasanasto: GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto:  
Avainsanat:
Asiasanasto:
Tiivistelmä: GTK on tehnyt geofysikaalista lentomittauskartoitusta ns. matalalentomittauksena vuosina 1972-2007. Lentokorkeutena on ollut 30-40 metriä ja lentolinjojen väli on ollut pääasiassa 200 metriä. Lentolinjat kulkevat pohjoisesta etelään tai idästä länteen geologiseen pääsuuntaukseen perustuen ja mittauspisteiden väli lentolinjoilla on ollut 6-50 metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran sähkömagneettinen kenttä ja luonnon gammasäteily.

Aeroradiometrisillä mittauksilla mitataan maankamarasta emittoituvaa gammasäteilyä. Luonnossa esiintyy noin 50 eri radioaktiivista alkuainetta ja isotooppia, joista mittauksissa rekisteröidään uraanin (U238), toriumin (Th232) ja kaliumin (K40)) aiheuttamaa gammasäteilyä koska ne ovat riittävän yleisiä ja toisaalta niillä on riittävästi energiaa, jotta ne voidaan rekisteröidä myös havaintokorkeuden kasvaessa. Mittauksissa kaliumsäteily mitataan suoraan K40 säteilyenergian perusteella. Uraani ja torium mitataan epäsuorasti niiden hajoamistuotteiden perusteella: uraanisäteily Bi214 ja toriumsäteily Tl206 säteilyenergian perusteella. Mittaukset on tehty vuosina 1980-1996 120-kanavaisella spektrometrillä ja vuodesta 1996 lähtien 256-kanavaisella spektrometrillä. Vanhemmat spektrometrit olivat 36- ja 54-kanavaisia. Kullekin kanavalle saadaan rekisteröintitulos summaamalla tietyn ajan kuluessa spektrometriin saapuvat energiatason kvantit. Lentomittauksissa summausaika on ollut 1 sekunti. Mittaustulokset on yhdistetty neljäksi säteilyikkunaksi jotka kattavat energia-alueet: 1) Totaalisäteily 0.3 - 3.0 MeV, 2) kaliumsäteily 1.36-1.56 MeV, 3) uraanisäteily 1.66-1.86 MeV ja 4) toriumsäteily 2.41- 2.81 MeV. Mittaustuloksille on tehty taustasäteily-, sironta- ja korkeuskorjaus. Korjatut pulssiluvut on muunnettu herkkyyskertoimien avulla näennäisiksi pitoisuusarvoiksi. Uraani- ja toriumpitoisuudet ilmaistaan miljoonasosina ekvivalenttia uraania (ppm eU) ja toriumia (ppm eTh). Kaliumpitoisuus ilmoitetaan suoraan prosentteina, koska se määritetään suoraan K40 1460 keV energiapiikistä. Totaalisäteily ilmoitetaan ur-yksiköissä, jossa yhden ur-yksikön pitoisuus vastaa lähteen pitoisuutta, jossa on yksi miljoonasosa tasapainossa olevaa uraania (1 ur = 1 ppm eU).
/
Geological Survey of Finland carried out aerogeophysical surveys by means of so-called low-altitude surveys in 1972-2007. The flight altitude was 30-40 metres and the flight line spacing was mainly 200 metres. The standard flight direction (North-South and East-West) was selected on the basis of the main geological trends, and the sample distance along the survey line was 6-50 metres. The geophysical parameters that were measured consisted of the Earth's magnetic field, the electromagnetic field and natural gamma radiation.

Aeroradiometric surveys measure gamma rays emitted from the ground. Some 50 different radioactive elements and isotopes occur in nature, of which surveys register gamma radiation emitted by uranium (U238), thorium (Th232) and potassium (K40)); these elements are sufficiently common and, on the other hand, have adequate energy levels to also be registered at higher observation altitudes. Potassium radiation can be measured directly based on K40 radiation energy in such surveys. Uranium and thorium are measured indirectly: uranium is measured trough radon daughter Bi214 and thorium trough Tl206 in their decay series. In 1980-1996, the measurements were carried out using a 120-channel spectrometer, and from 1996, with a 256-channel spectrometer. Older spectrometers had 36 and 54 channels. A registration result is obtained by adding up the energy of gamma quantum for each channel recorded by the spectrometer within a certain time period. In aerogeophysical surveys, this registration period was 1 second. The measurement results were combined to form four spectral windows that cover the following energy ranges: 1) Total count 0.3-3.0 MeV, 2) potassium 1.36-1.56 MeV, 3), uranium 1.66-1.86 MeV and 4) thorium 2.41-2.81 MeV. The survey results were corrected for background radiation, scattering and height. Applying sensitivity coefficients, the corrected pulse readings were converted into apparent concentration values. Uranium and thorium concentrations are expressed as parts per million of equivalent uranium (ppm eU) and thorium (ppm eTh). The potassium concentration is given in % K (percent potassium), as it is determined trough the detection of 1460 keVgamma rays emitted by K40. Total radiation is given in ur units, where a concentration of one ur equals the concentration of a source containing one part per million of uranium in equilibrium (1 ur = 1 ppm eU).
Käyttötarkoitus: Aineisto soveltuu malminetsintään, kallioperäkartoitukseen, maaperätutkimuksiin ja ympäristötutkimuksiin alueellisessa mittakaavassa.

Kivilajiyksiköiden välinen vaihtelu sekä erilaiset geologiset prosessit ovat havaittavissa radiometrisin mittauksin. Malminetsinnässä tärkeimpänä on ollut uraaninetsintä, mutta menetelmä soveltuu myös muiden mineraalien kuten kullanetsintään. Maaperätutkimuksissa menetelmää on sovellettu moreenien luokitukseen ja turvetutkimuksiin. Hienoainespitoisuuden kasvaessa moreenien vesipitoisuus kasvaa ja se aiheuttaa gammasäteilyn vaimenemisen. Vastaavasti turvetutkimuksissa tätä veden aiheuttamaa gammasäteilyn vaimenemista on käytetty apuna soiden luokittelussa ohut- ja paksuturpeisiin soihin. Suurin osa maanpinnalla havaitusta gammasäteilystä tulee noin 10-40 cm:n syvyydeltä ja siten Suomessa jäätiköitymisen vaikutus ja paksut irtomaapeitteet rajoittavat menetelmän soveltuvuutta.
/
The data are suitable for mineral exploration, lithological mapping, soil surveys and environmental studies on a regional scale.

Radiometric measurements can be used to detect variations between rock units and different geological processes. While uranium has been foremost in mineral exploration, the technique also lends itself to prospecting for other minerals, including gold. In soil surveys, the method has been applied to till classification and peat deposit studies. An increased content of fine grain matrix increases the moisture content in tills, resulting in the attenuation of gamma radiation. In peat deposit studies, this attenuating effect of gamma radiation caused by water has similarly been used to support the classification of peatlands into shallow layer of peat and thick layer of peat deposits. The majority of gamma radiation detected on ground surface is emitted from a depth of approx. 10-40 cm, and the suitability of the technique in Finland is thus restricted by the impacts of glaciation and thick overburdens.
Myötävaikuttanut taho: Ilmatieteenlaitos, Kar-Air, Malmilento, Suomen ilmailuopisto, Utin Lento
Viitedokumentti: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_039.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1363_web/PDF/Contents.pdf

Tietoaineiston kieli: englanti
Status: valmis
Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys: ei suunnitteilla
Päivityksen laajuus:
Resurssin/Aineiston rajoitteet:  
Käyttökelpoisuus: Aineisto soveltuu lähinnä alueelliseen tutkimukseen, jossa minimimittakaava on 1:100 000.
/
The data is mainly suitable for regional surveys with a minimum scale of 1:100 000.
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: lisenssi
Käyttörajoitteet: tekijänoikeus
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: rasteri
*Prosessointiympäristö: Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.3.0.4322
Sijaintitiedon erotuskyky:
Maantieteellinen kattavuus:  
Länsi: 77969
Itä: 732869
Pohjoinen: 7776529
Etelä: 6632129
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm: 1972
Lopetus pvm: 2007
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Mittaukset on tehty vuosina 1972-2007.
/
Measurements were conducted in 1972-2007.

Takaisin

Esitystapa (sijaintitieto)  
Sijaintitiedon esitystapa: rasteri
Topologian taso:
Nimi:
Objektin tyyppi::
Objektien lkm:

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä  
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: 3067
Nimiavaruus: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Alkuperätiedot:  
Historia: Vuosikymmenten varrella aineistoa on mitattu eri lentokoneilla ja erilaisilla mittausjärjestelmillä ja siten aineisto ei ole täysin yhtenäistä ja sen laatu on eri vuosina eritasoista. Aineisto on kuitenkin kerätty ja tallennettu systemaattisesti sekä yhtenäistetty mahdollisuuksien mukaan. Paikannustarkkuus on myös vuosien varrella vaihdellut. Vuosien 1972-1975 paikannus perustuu pelkästään kiintopistesidontoihin, jolloin tarkkuus kiintopisteiden kohdalla on luokkaa 50-100m, pisteiden välillä epätarkempaa. Vuonna 1976 käyttöön saatiin Doppler-navigointilaite, jolloin myös kiintopisteiden välillä pystyttiin pitämään tarkkuus suunnilleen samana kuin kiintopisteiden kohdalla. Vuonna 1993 siirryttiin differentiaaliseen GPS-järjestelmään, ja tällöin tarkkuudessa päästiin metrin kertaluokkaan.
/
Over the decades, data have been collected using different aircraft and survey systems, as a result of which the data is not fully consistent and varies in quality between years. However, the data have been collected and recorded systematically and combined where possible. The accuracy of positioning has also varied over the years. In 1972-1975, positioning was solely based on fixed reference points, the accuracy of which was in the range of 50-100 m at the reference points and lower between points. In 1976, a Doppler navigation instrument was obtained, which allowed for approximately the same level of accuracy between the reference points as at the individual points. A differential GPS system was introduced in 1993, and accuracies in the magnitude of one metre could thus be achieved.
Prosessointihistoria: Mitatuille alkuperäisille säteilymittaustuloksille on tehty mittausvuotena perustarkistukset ja loogiset sekä menetelmäkorjaukset. Niihin on yhdistetty koordinaattitieto ja aineisto on koottu lentoaluekohtaisiksi tiedostoiksi. Ne on jaettu edelleen 1:20 000 karttalehtijaon mukaan pienemmiksi tiedostoiksi ja niistä on tehty sama-arvokarttoja. Säteilymittaustulokset lentokoneesta käsin vaativat menetelmäkorjauksia, jotta muuttuvat häiriötekijät saadaan eliminoitua mahdollisimman tarkasti. Lentokone itsessään aiheuttaa vakiotaustasäteilyn ja avaruudesta saapuva kosminen säteily vaihtelevan suuruisen taustasäteilyn. Lentokorkeuden, lämpötilan ja ilmanpaineen vaihtelut vaativat omat korjauksensa samoin kuin sironta ja radon. Kalibrointikertoimien avulla lentokoneesta mitatut tulokset on muunnettu vastaamaan maan pinnalla mitattuja arvoja. Vaatimukset vuosien mittaan ovat kasvaneet, mahdollisuudet korjata aineistoa ovat parantuneet sekä mittalaitteet ovat kehittyneet. Siksi aineisto ei laadultaan ole samanlaista kauttaaltaan. Aineiston laatua parannetaan lähivuosina korjaamalla aineisto uudelleen.

Alueelliset mittausaineistot on interpoloitu rasterikuvaksi 50 m x 50 m pisteverkkoon.
/
Basic logical and methodological corrections were carried out on the original gamma radiation measurement results in the year of the survey. These were combined with coordinate data, and the data were compiled into files specific to each flight area. These are further divided into smaller files as 1:20 000 scale map sheets and contour maps were produced. Airborne radiometric measurement results require methodology corrections to eliminate variable disturbance factors as accurately as possible. An aircraft itself emits constant background radiation, as well as cosmic radiation from space is registered as background radiation of variable levels. Variations of the flying altitude, temperature and air pressure require their own corrections, and so do scattering and radon. Calibration coefficients were used to convert results measured from an aircraft to correspond with values measured on the ground surface. Over the years, the requirements have increased, the possibilities of correcting the data have improved, and the measuring instruments have become more advanced. As a result, the data quality is not consistent throughout. In the next few years, the data quality will be improved by re-correcting the data.

Regional survey data have been interpolated to produce a raster image in a 50 m x 50 m grid.
Prosessointiympäristö: Kotimaan lentokartoitusmittaukset on tehty DC3 (1972-1979), Twin Otter (1980-2007) ja Cessna Caravan (2000-2006) lentokoneista käsin. Lentokoneiden operaattoreina ja omistajina ovat toimineet: Kar-Air, Malmilento, Suomen Ilmailuopisto ja Utin Lento.

Magneettiset ja säteilymittaukset on tehty kaupallisilla instrumenteilla, sähköiset Geologian tutkimuskeskuksessa rakennetuilla mittalaitteilla. Ohjelmistot ovat alkuaan olleet kokonaan GTK:ssa tehtyjä ja vasta 90-luvun puolessa välissä siirryttiin käyttämään joiltakin osin kaupallisesti saatavissa olevia ohjelmistoja lähinnä interpoloinnissa ja visualisoinnissa (Geosoft Oasis Montaj, ErMapper ja Interpid). 90-luvun puoleen väliin saakka käytettiin Espoon yksikön keskustietokonetta ja mikroaikakauden alkaessa siirryttiin mahdollisuuksien mukaan käyttämään henkilökohtaisia PC:tä ja edelleen kannettavia PC:tä kentällä.
/
Airborne surveying in Finland was conducted using DC3 (1972-1979), Twin Otter (1980-2007) and Cessna Caravan (2000-2006) aircraft. The operators were: Kar-Air, Malmilento/Finnair, Finnish Aviation Academy and Utin Lento.

The magnetic and gamma radiation measurements were performed using commercially instruments, whereas the electric measurements were carried out using devices constructedby Geological Survey of Finland. Initially, all software used was produced in Geological Survey of Finland, and only in mid-1990s was commercial software introduced to some extent, mainly in interpolation and visualisation (Geosoft Oasis Montaj, ErMapper and Interpid). Until the mid-1990s, the Espoo unit's mainframe computer was used, and at the beginning of the micro computer era, PCs and, further, portable computers were introduced in field work whenever possible.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:  
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
Määrittely:
Määrittelyn päivämäärä:
Toiminto:

Takaisin

Aineiston jakelutiedot  
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaatio: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Katuosoite: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
Postinumero: 02150
Postitoimipaikka: ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:  
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Geosoft, GRD
Erdas, IMG
ErMapper ERS


Jakeluformaatin versio:
Jakeluformaatin määrittely:
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:
Palvelutunnit:
Tilausohjeet:
Online-osoite (URL): http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa: lataaminen
Offline-jakelu:
Median nimi:

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot  
Ominaisuustiedot:

 

Takaisin