meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Rantapintoihin ja rannansiirtymiseen liittyvä havaintoaineisto on tähän asti ollut Suomen alueelta kovin hajallaan ja siksi paikoin vaikeasti hyödynnettävissä. Lisäksi aineisto on luokittelematonta, eli kirjallisuudesta kuvatuista pisteistä eräät ovat nykytiedon perusteella selvästi luotettavampia kuin toiset, esimerkiksi sijaintitietojen, korkeuden, tai muodostumatyypin perusteella. Lisäksi olemassa olevaa aineistoa on eri tutkimuksissa ja rekonstruktioissa käytetty eri tavalla ja mitä todennäköisimmin myös eri havaintopisteitä vaihtelevissa määrin. Ancient Shorelines tietokantaan on järjestelmällisesti kerätty ja luokiteltu rantapintoihin ja kuroutumiseen liittyviä havaintoaineistoja Suomesta. Ensi vaiheessa on koottu ylimmän rannan sekä Litorinameren maksimilevinneisyyteen liittyvät havaintoaineistot. Julkaistut havaintoaineistot on tarkistettu LiDAR DEM-korkeusaineistolla sekä Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineiston avulla. Lisäksi Maanmittauslaitoksen aineistoista ja GTK:n maaperäaineistoista on tulkittu rantapintoihin liittyviä pisteitä erityisesti alueilta, joissa on puuttellisia kirjallisuuteen perustuvia rantapintahavaintoja. Pistemäisistä rantapintahavainnoista on laskettu Suomen alueelta diakroniset karttatasot Litorinameren maksimilevinneisyydelle sekä ylimmän rannan tasolle.
/
Until now, observational data on shoreline landforms and shore displacement in Finland has been very scattered and therefore difficult to utilise. Moreover, the data is uncategorised. Therefore, in light of current knowledge, some points described in literature are more reliable than others with respect to their location, elevation or formation type. Moreover, the existing data has been used differently in various studies and reconstructions. It is also likely that different observation points have been used in different studies to some extent. The Ancient Shorelines database is a systematic collection and classification of observations related to shoreline landforms and isolation. The first phase consisted of the collection of observations related to the highest shore and the maximum extent of the Litorina Sea. The published observational data has been verified against LiDAR DEM height data and the data in the terrain database of the National Land Survey of Finland. In addition, GTK’s own soil survey data and data collected by the National Land Survey of Finland have been used in the interpretation of points associated with shoreline landforms especially in areas that contain incomplete, literature-based shoreline landform observations. The point-like shoreline landform observations served as input for calculations of diachronic map planes depicting the maximum extent of the Litorina Sea and its highest shore level.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Ancient Shorelines tietokannasta tuotetut teemakartat ja rantavaiheet sekä pistemäinen havaintoaineisto on tarkoitettu geologisiksi lähtötiedoiksi esimerkiksi maaperä- ja happamien sulfaattimaiden kartoittamiseen, maankäytön ja rakentamisen suunnitteluun, pohjaveden ja maa-aineksen tilinpitoa palveleviin selvityksiin, Itämeren vaiheiden, paikallisten jääjärvien ja suurten järvien rannansiirtymistä koskevien selvitysten tekemiseen sekä arkeologisten tutkimuspaikkojen suunnitteluun.
/
Thematic maps, shoreline stages and point-like observational data generated from the Ancient Shorelines database are intended to serve as initial geological data for soil surveys and acid sulfate soils surveys, land use and construction plans, investigations serving the accounting of ground water and soil masses, reports investigating the stages of the Baltic sea, local glacial lakes and shore displacement, and planning of archaeological investigations.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Tuotetut karttatasot on alun perin koottu Suomen mittakaavassa yleismittakaavallisiin käyttötarkoituksiin, mutta on mahdollisesti käyttökelpoinen myös paikallisiin tutkimuksiin ainakin pistemäisenä informaationa käytettynä. Tuotettu karttamateriaali pohjautuu Ancient Shorelines -tietokannasta luokittelun perusteella valittuun joukkoon pisteitä (lisätietoja, katso Åberg, A. ylimmän rannan ja Aberg, S. Litorinameren osalta).
/
The generated map planes were originally created for general scale purposes in Finland, but the planes might also be useful in investigations at a local level, at least when used as point-like information. The generated map material is based on a selected set of points from the Ancient Shorelines database (for more information on the highest shoreline, see Åberg, A.; for Litorina Sea, see Aberg, S.).
Teema avainsana:
Theme keyword:
muinaisrannat/raised beaches
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-02-20
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Muinaisrantojen havainnot/Ancient shorelines
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2013-09-03
Julkaiseminen:
Date of publication:
2013-09-03
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Ancient Shorelines
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2013-09-03
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia, kartografia/geology, cartography
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
rantamuodostumat, ylin ranta, järvet, suo/shore features, highest shoreline, lakes, mires
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Veiksel, Holoseeni/Weichselian, Holocene
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
muinaisrannat/raised beaches
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Rantapintoihin ja rannansiirtymiseen liittyvä havaintoaineisto on tähän asti ollut Suomen alueelta kovin hajallaan ja siksi paikoin vaikeasti hyödynnettävissä. Lisäksi aineisto on luokittelematonta, eli kirjallisuudesta kuvatuista pisteistä eräät ovat nykytiedon perusteella selvästi luotettavampia kuin toiset, esimerkiksi sijaintitietojen, korkeuden, tai muodostumatyypin perusteella. Lisäksi olemassa olevaa aineistoa on eri tutkimuksissa ja rekonstruktioissa käytetty eri tavalla ja mitä todennäköisimmin myös eri havaintopisteitä vaihtelevissa määrin. Ancient Shorelines tietokantaan on järjestelmällisesti kerätty ja luokiteltu rantapintoihin ja kuroutumiseen liittyviä havaintoaineistoja Suomesta. Ensi vaiheessa on koottu ylimmän rannan sekä Litorinameren maksimilevinneisyyteen liittyvät havaintoaineistot. Julkaistut havaintoaineistot on tarkistettu LiDAR DEM-korkeusaineistolla sekä Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineiston avulla. Lisäksi Maanmittauslaitoksen aineistoista ja GTK:n maaperäaineistoista on tulkittu rantapintoihin liittyviä pisteitä erityisesti alueilta, joissa on puuttellisia kirjallisuuteen perustuvia rantapintahavaintoja. Pistemäisistä rantapintahavainnoista on laskettu Suomen alueelta diakroniset karttatasot Litorinameren maksimilevinneisyydelle sekä ylimmän rannan tasolle.
/
Until now, observational data on shoreline landforms and shore displacement in Finland has been very scattered and therefore difficult to utilise. Moreover, the data is uncategorised. Therefore, in light of current knowledge, some points described in literature are more reliable than others with respect to their location, elevation or formation type. Moreover, the existing data has been used differently in various studies and reconstructions. It is also likely that different observation points have been used in different studies to some extent. The Ancient Shorelines database is a systematic collection and classification of observations related to shoreline landforms and isolation. The first phase consisted of the collection of observations related to the highest shore and the maximum extent of the Litorina Sea. The published observational data has been verified against LiDAR DEM height data and the data in the terrain database of the National Land Survey of Finland. In addition, GTK’s own soil survey data and data collected by the National Land Survey of Finland have been used in the interpretation of points associated with shoreline landforms especially in areas that contain incomplete, literature-based shoreline landform observations. The point-like shoreline landform observations served as input for calculations of diachronic map planes depicting the maximum extent of the Litorina Sea and its highest shore level.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Ancient Shorelines tietokannasta tuotetut teemakartat ja rantavaiheet sekä pistemäinen havaintoaineisto on tarkoitettu geologisiksi lähtötiedoiksi esimerkiksi maaperä- ja happamien sulfaattimaiden kartoittamiseen, maankäytön ja rakentamisen suunnitteluun, pohjaveden ja maa-aineksen tilinpitoa palveleviin selvityksiin, Itämeren vaiheiden, paikallisten jääjärvien ja suurten järvien rannansiirtymistä koskevien selvitysten tekemiseen sekä arkeologisten tutkimuspaikkojen suunnitteluun.
/
Thematic maps, shoreline stages and point-like observational data generated from the Ancient Shorelines database are intended to serve as initial geological data for soil surveys and acid sulfate soils surveys, land use and construction plans, investigations serving the accounting of ground water and soil masses, reports investigating the stages of the Baltic sea, local glacial lakes and shore displacement, and planning of archaeological investigations.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Geodeettinen laitos. Keski-Suomen liitto, Posiva Oy,
Viitedokumentti:
Reference document:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41684
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41683
http://www.geologinenseura.fi/bulletin/Volume85/Bulletin_vol85_2_2013_Ojala.pdf
http://www.geologinenseura.fi/geologi-lehti/6-2013/Geologi_6_2013_muinrant.pdf
Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Tuotetut karttatasot on alun perin koottu Suomen mittakaavassa yleismittakaavallisiin käyttötarkoituksiin, mutta on mahdollisesti käyttökelpoinen myös paikallisiin tutkimuksiin ainakin pistemäisenä informaationa käytettynä. Tuotettu karttamateriaali pohjautuu Ancient Shorelines -tietokannasta luokittelun perusteella valittuun joukkoon pisteitä (lisätietoja, katso Åberg, A. ylimmän rannan ja Aberg, S. Litorinameren osalta).
/
The generated map planes were originally created for general scale purposes in Finland, but the planes might also be useful in investigations at a local level, at least when used as point-like information. The generated map material is based on a selected set of points from the Ancient Shorelines database (for more information on the highest shoreline, see Åberg, A.; for Litorina Sea, see Aberg, S.).
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
2013-09-03
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
9

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Lähtötietona pistemäistä rantapintahavaintoaineistoa on kerätty kirjallisuudesta, GTK:n karttatuotannosta (ml. eri mittakaavaisten maaperän karttalehtien selosteet) ja suullisista tiedonannoista. Lisäksi havaintoja on täydennetty sekä uusia havaintoja on lisätty Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ja ilmakuvien sekä GTK:n maaperäaineistojen pohjalta.
/
Point-like shoreline landform observations have been collected from literature, maps produced by GTK (including the legends of soil map sheets in different scales) and oral accounts. In addition, new observations have been added and existing observations completed based on aerial photographs, GTK’s soil data and the terrain database of the National Land Survey of Finland.
Prosessointihistoria:
Process step:
Ancient Shorelines tietokantaan on systemaattisesti kerätty pistemäistä havaintoaineistoa muinaisrannoista sekä Itämerestä kuroutuneista järvistä (soista) perustuen kirjallisuuteen sekä uusiin tutkimuskohteisiin, joita tutkimuksessa on tuotettu GTK:n toimesta. Ensi vaiheessa kerätty aineisto liittyy Litorinameren maksimilaajuuteen sekä ylimmän rannan tasoon Suomessa. Tuotetun Ancient Shorelines -tietokannan rakenne jakautuu kahtia kuroutumishavaintoihin (engl. Isolation observations) sekä rantamuodostumiin (engl. Shoreline landform observations).
/
Ancient Shorelines is a database that contains systematically collected point-like observational data on ancient shorelines and lakes (bogs) isolated from the Baltic sea. The data is based on literature and new sites investigated by GTK. Data collected in the first phase is associated with the maximum extent of the Litorina Sea and the highest shoreline level in Finland. The structure of the Ancient Shorelines database is divided into two elements: isolation observations and shoreline landform observations
Tietokannan rakennekuvaus:
Ancient_shorelines
Isolation_observations = Kuroutumishavainnot
Shoreline_landforms_observations = Rantamuodostumahavainnot
Dummy_points = TIN:ien laskemiseen käytetyt apupisteet. Ei sisälly jaettavaan tuotteeseen.
Litorina_TIN = Litorinaan liittyvä TIN. Ei sisälly jaettavaan tuotteeseen.
Highest_shoreline_TIN = Ylimpään rantaan liittyvä TIN. Ei sisälly jaettavaan tuotteeseen.
Litorina_dem10m = Litorinaan liittyvällä TIN:llä leikattu 10 m korkeusmalli. Ei sisälly jaettavaan tuotteeseen.
Highest_shoreline_dem10m = Ylimpään rantaan liittyvällä TIN:llä leikattu 10 m korkeusmalli. Ei sisälly jaettavaan tuotteeseen.
Litorina_dem25m = Litorinaan liittyvällä TIN:llä leikattu 25 m korkeusmalli. Ei sisälly jaettavaan tuotteeseen.
Highest_shoreline_dem25m = Ylimpään rantaan liittyvällä TIN:llä leikattu 25 m korkeusmalli. Ei sisälly jaettavaan tuotteeseen.
Litorina_10m = Polygoni joka tuotettu Litorinaan liittyvällä TIN:llä leikatusta 10 m korkeusmallista.
Highest_shoreline_10m = Polygoni joka tuotettu Ylimpään rantaan liittyvällä TIN:llä leikatusta 10 m korkeusmallista
Litorina_25m = Polygoni joka tuotettu Litorinaan liittyvällä TIN:llä leikatusta 25 m korkeusmallista
Highest_shoreline_25m = Polygoni joka tuotettu Ylimpään rantaan liittyvällä TIN:llä leikatusta 25 m korkeusmallista
Highest_shoreline_isobase = Ylimmän rannan samanarvon käyrät
Litorina_isobase = Litorina-vaiheen samanarvon käyrät
Sea_region = Merialueen rajaus


Ancient_shorelines Icelakes
Icelakes = Jääjärvet
Shoreline_landform_observation
ID_GTK: ID number
ID_ORIGINAL: Original ID
DATA_TYPE: *A type of datapoint
-Published datapoint
-Published datapoint verified from maps and DEM
-New datapoint
-Other
SITE_NAME: Site name
LOCALITY: Locality
NORTHING: Coordinates: Northing (ETRS-TM35FIN (EPSG:3067))
EASTING: Coordinates: Easting (ETRS-TM35FIN (EPSG:3067))
NORTHING_KKJ3: Coordinates: Northing (KKJ-3)
EASTING_KKJ3: Coordinates: Easting (KKJ-3)
NORTHING_ORIGINAL: Coordinates: Original Northing
EASTING_ORIGINAL: Coordinates: Original Easting
DESCR_COORD_MAN: *Description of coordinate manipulation
-Original coordinates
-Coordinate conversion completed
-Corrected coordinates
-Missing coordinates
-More detailed coordinates
-Other reason
DESCR_COORD_TEXT: Text: additional description of coordinate manipulation
LANDFORM_TYPE: *Landform type
-Delta surface
-Sandur-delta
-Beach ridge
-Delta and beach ridge
-Cliff and shore terrace
-Stone belt
-Lake rampart
-Moraine calotte and a washed hillside
-Outlet channel and delta surface (local ice lake)
-Other
-Esker Top
SHORELINE_ALTITUDE_MEAN: Shoreline altitude (mean)
SHORELINE_ALTITUDE_MINIMUM: Shoreline altitude (minimum)
SHORELINE_ALTITUDE_MAXIMUM: Shoreline altitude (maximum)
SHORELINE_ALTITUDE_ORIGINAL: Shoreline altitude (as in original reference)
DESCR_ALT_MAN: *Description of altitude manipulation
-Original altitude
-Corrected altitude
-Missing altitude information
-More detailed altitude
-Other reason
SHORELINE_STAGE_INDEX_ORIGINAL: Shoreline stage index (as proposed by original investigator)
HIGHEST_SHORE: *Highest shoreline
-Yes
-No
SHORELINE_STAGE_INDEX_INTERP: *Shoreline stage index (interpreted in this study)
-Baltic Ice Lake
-Yoldia Sea
-Ancylus Lake (early stage and maximum transgression)
-Ancylus Lake (late stage)
-Litorina Sea (early stage)
-Litorina Sea (transgression maximum)
-Litorina Sea (late stage)
-Local ice lake
-Ancient lake
-Anthropogenically drained lake
-Other or undetermined
STUDY_YEAR: A study year (original)
AUTHOR: Principal investigator (original)
REFERENCE: Reference
RELIABILITY_CLASSIFICATION: *Reliability classification
-Class 1
-Class 2
-Class 3
-Class 4
-Class 5
NOTES_FIN: Other notes in finnish
SHORELINE_ALTITUDE_DM: Shoreline altitude (dm a.s.l.)
DEM_USED_VALIDATION: *DEM used to validate the shoreline altitude
-laserDEM
-DEM25
-DEM10
-Other
DATA_POINT_USED_RECONSTRUCTION: *Data point used in the recostruction by Åberg 2013
-Yes
-No


Isolation_observation
ID_GTK: ID number
ID_ORIGINAL: Original ID
SITE_NAME: Site name
LOCALITY: Locality
NORTHING: Coordinates: Northing (ETRS-TM35FIN (EPSG:3067))
EASTING: Coordinates: Easting (ETRS-TM35FIN (EPSG:3067))
NORTHING_KKJ3: Coordinates: Northing (KKJ-3)
EASTING_KKJ3: Coordinates: Easting (KKJ-3)
NORTHING_ORIGINAL: Coordinates: Original Northing
EASTING_ORIGINAL: Coordinates: Original Easting
DESCR_COORD_MAN: *Description of coordinate manipulation
-Original coordinates
-Coordinate conversion completed
-Corrected coordinates
-Missing coordinates
-More detailed coordinates
-Other reason
DESCR_COORD_TEXT: Text: additional description of coordinate manipulation
SITE_TYPE: *Site type
-Lake
-Mire
-Other
SITE_ALTITUDE: Current surface altitude of lake/mire (m a.s.l.)
THRESHOLD_ALTITUDE: Threshold altitude of isolation (m a.s.l.)
C14_AGE: Radiocarbon age of isolation
C14_CODE: Radiocarbon sample code
C14_ERROR: Radiocarbon age error (years +/-)
C14_CAL_MED: Calibrated radiocarbon age (BC/AD): MEDIAN (2 sigma)
C14_CAL_MIN: Calibrated radiocarbon age (BC/AD): MINIMUM (2 sigma)
C14_CAL_MAX: Calibrated radiocarbon age (BC/AD): MAXIMUM (2 sigma)
SHORELINE_STAGE_INDEX_ORIGINAL: Shoreline stage index (as proposed by original investigator)
HIGHEST_SHORE: *Highest shoreline
-Yes
-No
SHORELINE_STAGE_INDEX_INTERP: *Shoreline stage index (interpreted in this study)
-Baltic Ice Lake
-Yoldia Sea
-Ancylus Lake (early stage and maximum transgression)
-Ancylus Lake (late stage)
-Litorina Sea (early stage)
-Litorina Sea (transgression maximum)
-Litorina Sea (late stage)
-Local ice lake
-Ancient lake
-Anthropogenically drained lake
-Other or undetermined
STUDY_YEAR: A study year (original)
AUTHOR: Principal investigator (original)
REFERENCE: Reference
RELIABILITY_CLASSIFICATION: *Reliability classification
-Class 1
-Class 2
-Class 3
-Class 4
-Class 5
NOTES_FIN: Other notes in finnish
CURRENT_SURFACE_ALTITUDE_DM: Current surface altitude of lake/mire (dm a.s.l.)
DEM_USED_VALIDATION: *DEM used to validate the current surface altitude of lake/mire
-laserDEM
-DEM25
-DEM10
-Other
DATA_POINT_USED_RECONSTRUCTION: *Data point used in the recostruction by Åberg 2013
-Yes
-No
(*domain kentät)

Pistemäisestä havaintoaineistosta on interpoloitu TIN-korkeusmalli sekä Litorinameren maksimilaajuudesta että ylimmän rannan tasosta Suomessa. Interpoloidut TIN-korkeusmallit leikattiin Maanmittauslaitoksen 10 m solukoossa olevalla Suomen korkeusmallilla. Lopputuloksena saatiin Litorinameren maksimilaajuus sekä ylimmän rannan tasot grid- ja vektorimuodossa.
/
The point-like observations have been interpolated into a TIN elevation model both of the maximum extent of the Litorina Sea and the highest shoreline level in Finland. The interpolated TIN elevation models were intersected with the height model of Finland produced by the National Land Survey of Finland. The cell size of the height model was 10 m. The result was the maximum extent of the Litorina Sea and the highest shoreline level in grid and vector format.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
ArcGis 9.3.1, Excel (Office 2007)
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back