meta

Tiivistelmä:
Abstract:
GTK:n hiearkistossa säilytetään palanäytteistä sekä kairasydännäytteistä tehtyjä ohuthieitä, kiillotettuja ohuthieitä, pintahieitä sekä hieiden kantapaloja. Hieitä ovat tuottaneet sekä GTK:n oma kallioperäkartoitus ja malminetsintä, mutta myös Lapin Malmin ja Outokummun malminetsintäorganisaatiot. Kartoituksen yhteydessä maastossa otetusta jatkotutkimuksiin valitusta kivinäytteestä tai kallioperäkairauksen tuloksena syntyneestä kairasydämestä sahataan noin 2 cm x 1,5cm kappale. Kivinäyte liimataan objektilasille ja hiotaan noin 0,03 mm ohueksi. Ohueksi hiotun kivinäytteen pinta kiillotetaan. Kiillotettua ohuthiettä tarkastellaan läpäisevässä valossa polarisaatiomikroskoopilla, jolloin mineraalien erilaisten optisten ominaisuuksien perusteella ne voidaan erottaa toisistaan. Jos kivinäyte sisältää runsaasti malmimineraaleja, ns opaakkeja, tehdään siitä tasoitettu ja kiillotettu kivinappi, pintahie. Pintahiettä tutkitaan heijastavassa valossa malmimikroskoopin avulla. Hieen valmistusprosessin yhteydessä ylijäävää näytepalaa kutsutaan hieen kantapalaksi. Sen sivu on koostumukseltaan identtinen hieessä olevan kivinäytteen kanssa, eli se on ns. hieen vastinpala. Hieet ovat kallioperähavaintoihin ja -kairauksiin liittyvää aineistoa. Keskeiset tiedot ovat havaintotunnus ja näytetunnus, jonka avulla hie pystytään yhdistämään maastossa tehtyihin havaintoihin sekä koordinaatit. Palanäytteen näytetunnus koostuu havainnon tehneet geologin nimimerkistä, vuosiluvusta sekä juoksevasta havaintonumerosta tai näytenumerosta. Kairasydännäytteen tunnus koostuu kairareikätunnuksesta ja hiesyvyydestä. Hiesyvyydellä tarkoitetaan sitä kohtaa kairasydämessä, josta hiepala on sahattu. Tuotteessa ne hieet, joiden koordinaatteja ei ole tiedossa, on sidottu karttalehteen. Hie, jonka näytetunnuksesta, havaintotunnuksesta tai paikkatiedosta ei ole mitään tietoa, on tutkimuskäytössä arvoton. Arkistonumeron perusteella voidaan selvittää hieen säilytyspaikka GTK:n hiearkistossa. GTK on systemaattisesti valmistanut ja säilyttänyt hieitä osana kallioperäkartoituksen ja malminetsinnän tiedonkeruuta 1900-luvulta lähtien. Hieet ovat olleet merkittävä osa tutkimusaineistoa erilaisissa alueellisissa kartoitusprojekteissa ja temaattisissa tutkimuksissa. Hieiden kantapaloja on säilytetty vaihtelevasti, vanhemmista näytteistä niitä ei ole tallessa. Kiillotettuja ohuthieitä valmistetaan GTK:n hielaboratoriossa, pintahieitä ei juurikaan enää valmisteta. Ohuthieestä voidaan tehdä mineraalianalyysejä, kuten EPMA, SEM-EDS ja MLA. Hieiden kantapaloja voidaan käyttää käsikäyttöisten analysaattoreiden tutkimusmateriaalina. GTK lainaa hieitä tutkimuskäyttöön rajatuin ehdoin. GTK myös kerää hietutkimustietoa ja mineraalianalyysejä lainaamistaan hieistä. GTK tarjoaa maksullisena palveluna hievalokuvausta.
/
GTK archives contain thin sections, polished thin sections and polished sections made from bedrock samples. These samples have been collected by GTK's bedrock mapping and exploration projects, and by Lapin Malmi and Outokumpu exploration projects. As a result of bedrock mapping or drilling, samples selected for further studies are sawed and cut in to smaller, about 2 cm x 1.5 cm sized, pieces. The cut piece of the rock sample is glued on a glass sheet and refined to a thickness of about 0.03 mm. The surface of the rock sample is polished after this. The polished thin section is examined under a transmitted light using a polarization microscope, whereby the different optical features of rock forming minerals allow them to be distinguished. If a rock sample is rich in ore minerals, so-called opaque minerals, a polished section is preferred. Polished section is examined under reflective light using an ore microscope. In the process of preparing a thin section, an excess piece of the sample is also archived. The composition of this piece of sample is identical to the thin section. All thin sections are related to bedrock observations and bedrock drilling. It is important to know the observation ID or the sample ID, which allows the thin section to be linked to the observations made in the field. In a bedrock sample, the observation ID consists of pseudonym of a geologist, observation year and observation number as a sequential numbering. In a drill core, the sample ID consists of HOLE_ID and sample depth. In addition to these, the coordinates are important. In case coordinates are missing, thin sections can be found on base of the map sheet. A thin section without sample ID, observation ID, or geographic location is worthless for research purposes. Each thin section in GKT’s archive has an archive number, which can be used to locate the depository of a specific thin section. GTK has systematically produced and preserved thin sections as a part of bedrock mapping and mineral exploration data collection since the 20th century. They have been an important part of research material in various regional mapping projects and thematic studies. Thin sections can be used for mineral analysis such as EPMA, SEM-EDS and MLA. They can be used as research material for handheld analyzers. GTK lends thin sections for research purposes on limited terms. GTK also collects survey data and mineral analyzes of the borrowed sections. GTK has equipment for photographing thin sections.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Näytemateriaali on valmistettu ohuthie- ja pintahietutkimuksia varten. Näyteaineisto soveltuu kivinäytteen mineraalikoostumuksen, erilaisten rakenteiden ja tekstuurien sekä mineraalien muuttumisen tarkempaan tutkimiseen. Hietutkimuksen perusteella voidaan määrittää näytteen kivilaji sekä tutkia sen syntyolosuhteita. Kiillotetuista ohuthieistä tehdään ikämäärityksiä ja isotooppitutkimuksia.
/
The sample material has been prepared for thin section and polished section studies. The thin sections and polished sections are suitable for closer studies of the mineral composition, different structures and textures of the rock sample and the alteration of minerals. Based on these studies, the rock type of the sample can be determined and its conditions of origin examined. The polished thin sections can be used in age determinations and isotopic studies.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Hieet rikkoutuvat helposti, joten niitä on käsiteltävä varovasti. Hieitä saa tutkia vain menetelmillä, jotka eivät muuta tai vahingoita niitä.
/
Thin sections are easily broken and should be handled with care. They may only be examined by methods that do not alter or damage them.
Teema avainsana:
Theme keyword:
kallioperä/bedrock
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2019-12-11
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Arkistoidut hieet
/
Archived thin sections and polished sections
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2020-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2019-12-11
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
ohuthieet/thin sections, pintahieet/polished sections, näytteet/samples, näytteenotto/sampling, mineraalit/minerals, kivilajit/rocks, kartoitus/mapping, malminetsintä/exploration, tutkimus/research
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
kallioperä/bedrock
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
GTK:n hiearkistossa säilytetään palanäytteistä sekä kairasydännäytteistä tehtyjä ohuthieitä, kiillotettuja ohuthieitä, pintahieitä sekä hieiden kantapaloja. Hieitä ovat tuottaneet sekä GTK:n oma kallioperäkartoitus ja malminetsintä, mutta myös Lapin Malmin ja Outokummun malminetsintäorganisaatiot. Kartoituksen yhteydessä maastossa otetusta jatkotutkimuksiin valitusta kivinäytteestä tai kallioperäkairauksen tuloksena syntyneestä kairasydämestä sahataan noin 2 cm x 1,5cm kappale. Kivinäyte liimataan objektilasille ja hiotaan noin 0,03 mm ohueksi. Ohueksi hiotun kivinäytteen pinta kiillotetaan. Kiillotettua ohuthiettä tarkastellaan läpäisevässä valossa polarisaatiomikroskoopilla, jolloin mineraalien erilaisten optisten ominaisuuksien perusteella ne voidaan erottaa toisistaan. Jos kivinäyte sisältää runsaasti malmimineraaleja, ns opaakkeja, tehdään siitä tasoitettu ja kiillotettu kivinappi, pintahie. Pintahiettä tutkitaan heijastavassa valossa malmimikroskoopin avulla. Hieen valmistusprosessin yhteydessä ylijäävää näytepalaa kutsutaan hieen kantapalaksi. Sen sivu on koostumukseltaan identtinen hieessä olevan kivinäytteen kanssa, eli se on ns. hieen vastinpala. Hieet ovat kallioperähavaintoihin ja -kairauksiin liittyvää aineistoa. Keskeiset tiedot ovat havaintotunnus ja näytetunnus, jonka avulla hie pystytään yhdistämään maastossa tehtyihin havaintoihin sekä koordinaatit. Palanäytteen näytetunnus koostuu havainnon tehneet geologin nimimerkistä, vuosiluvusta sekä juoksevasta havaintonumerosta tai näytenumerosta. Kairasydännäytteen tunnus koostuu kairareikätunnuksesta ja hiesyvyydestä. Hiesyvyydellä tarkoitetaan sitä kohtaa kairasydämessä, josta hiepala on sahattu. Tuotteessa ne hieet, joiden koordinaatteja ei ole tiedossa, on sidottu karttalehteen. Hie, jonka näytetunnuksesta, havaintotunnuksesta tai paikkatiedosta ei ole mitään tietoa, on tutkimuskäytössä arvoton. Arkistonumeron perusteella voidaan selvittää hieen säilytyspaikka GTK:n hiearkistossa. GTK on systemaattisesti valmistanut ja säilyttänyt hieitä osana kallioperäkartoituksen ja malminetsinnän tiedonkeruuta 1900-luvulta lähtien. Hieet ovat olleet merkittävä osa tutkimusaineistoa erilaisissa alueellisissa kartoitusprojekteissa ja temaattisissa tutkimuksissa. Hieiden kantapaloja on säilytetty vaihtelevasti, vanhemmista näytteistä niitä ei ole tallessa. Kiillotettuja ohuthieitä valmistetaan GTK:n hielaboratoriossa, pintahieitä ei juurikaan enää valmisteta. Ohuthieestä voidaan tehdä mineraalianalyysejä, kuten EPMA, SEM-EDS ja MLA. Hieiden kantapaloja voidaan käyttää käsikäyttöisten analysaattoreiden tutkimusmateriaalina. GTK lainaa hieitä tutkimuskäyttöön rajatuin ehdoin. GTK myös kerää hietutkimustietoa ja mineraalianalyysejä lainaamistaan hieistä. GTK tarjoaa maksullisena palveluna hievalokuvausta.
/
GTK archives contain thin sections, polished thin sections and polished sections made from bedrock samples. These samples have been collected by GTK's bedrock mapping and exploration projects, and by Lapin Malmi and Outokumpu exploration projects. As a result of bedrock mapping or drilling, samples selected for further studies are sawed and cut in to smaller, about 2 cm x 1.5 cm sized, pieces. The cut piece of the rock sample is glued on a glass sheet and refined to a thickness of about 0.03 mm. The surface of the rock sample is polished after this. The polished thin section is examined under a transmitted light using a polarization microscope, whereby the different optical features of rock forming minerals allow them to be distinguished. If a rock sample is rich in ore minerals, so-called opaque minerals, a polished section is preferred. Polished section is examined under reflective light using an ore microscope. In the process of preparing a thin section, an excess piece of the sample is also archived. The composition of this piece of sample is identical to the thin section. All thin sections are related to bedrock observations and bedrock drilling. It is important to know the observation ID or the sample ID, which allows the thin section to be linked to the observations made in the field. In a bedrock sample, the observation ID consists of pseudonym of a geologist, observation year and observation number as a sequential numbering. In a drill core, the sample ID consists of HOLE_ID and sample depth. In addition to these, the coordinates are important. In case coordinates are missing, thin sections can be found on base of the map sheet. A thin section without sample ID, observation ID, or geographic location is worthless for research purposes. Each thin section in GKT’s archive has an archive number, which can be used to locate the depository of a specific thin section. GTK has systematically produced and preserved thin sections as a part of bedrock mapping and mineral exploration data collection since the 20th century. They have been an important part of research material in various regional mapping projects and thematic studies. Thin sections can be used for mineral analysis such as EPMA, SEM-EDS and MLA. They can be used as research material for handheld analyzers. GTK lends thin sections for research purposes on limited terms. GTK also collects survey data and mineral analyzes of the borrowed sections. GTK has equipment for photographing thin sections.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Näytemateriaali on valmistettu ohuthie- ja pintahietutkimuksia varten. Näyteaineisto soveltuu kivinäytteen mineraalikoostumuksen, erilaisten rakenteiden ja tekstuurien sekä mineraalien muuttumisen tarkempaan tutkimiseen. Hietutkimuksen perusteella voidaan määrittää näytteen kivilaji sekä tutkia sen syntyolosuhteita. Kiillotetuista ohuthieistä tehdään ikämäärityksiä ja isotooppitutkimuksia.
/
The sample material has been prepared for thin section and polished section studies. The thin sections and polished sections are suitable for closer studies of the mineral composition, different structures and textures of the rock sample and the alteration of minerals. Based on these studies, the rock type of the sample can be determined and its conditions of origin examined. The polished thin sections can be used in age determinations and isotopic studies.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Helsingin yliopisto. Lapin Malmi Oy. Oulun yliopisto. Outokumpu Oy. Rautaruukki Oy. Turun yliopisto.
Viitedokumentti:
Reference document:Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Hieet rikkoutuvat helposti, joten niitä on käsiteltävä varovasti. Hieitä saa tutkia vain menetelmillä, jotka eivät muuta tai vahingoita niitä.
/
Thin sections are easily broken and should be handled with care. They may only be examined by methods that do not alter or damage them.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
2019
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
70918

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Arkistoidut hieet -tuote on kooste GTK:n omista hieluetteloista sekä Outokumpu Oy:n ja Lapin Malmin hietietokannoista. GTK:lle on luovutettu satunnaisesti myös yliopistojen tutkimusprojektien hieitä. Arkistossa olevien hieiden kokonaismäärä on yli 150 000.
/
The archived thin sections and polished thin sections is a compilation of GTK's own thin section lists as well as Outokumpu Oy's and Lapin Malmi's thin section databases. Finnish universities have occasionally relinquished thin sections prepared for their own research projects to GTK. The total number of archived thin sections is over 150 000.
Prosessointihistoria:
Process step:
Hieen teko aloitetaan sahaamalla kivinäytteestä 1,5 cm paksu 2 cm leveä ja 3 cm pitkä pala, joka hiotaan timanttilaikalla suoraksi ja tasaiseksi. Tämän jälkeen kivi liimataan 28 mm x 45 mm - kokoiselle lasille. Kivi sahataan pienemmällä timanttisahalla noin 0,5 mm paksuiseksi ja jäljelle jäävä pala säilytetään. Seuraavaksi hiotaan timanttikuppikoneella (karkeus 60 mikronia) kivi noin 0,08 mm paksuiseksi ja sen jälkeen hienommalla kuppikoneella 0,05 mm paksuiseksi. Loppuhionta tehdään käsin lasin päällä boorikarbidijauheella 0,03 mm paksuiseksi. Viimeiseksi hiontakiillotus timanttitahnalla (1/4 mikronia) kangaslaikalla. Hieen oikea paksuus on tärkeä, koska mikroskooppitutkimuksissa hieessä esiintyvät mineraalit erotetaan toisistaan mineraalien taitekertoimien, värien sekä kidemuotojen perusteella. Valmistusprosessin yhteydessä jokaiselle hieelle tulee numero liukuvana, ns hienumero. Hieeseen on yleensä kaiverrettu joko hienumero tai näytenumero. Säilytystä varten hieelle tehdään taskullinen hiekortti, johon tulee hietiedot, hienumero, koordinaatit, näytetunnus ja karttalehti hietilauskaavakkeen tietojen mukaisesti. Yhden hieen teko kestää noin 2 tuntia.
/
Preparation of a thin section begins by sawing a 1.5 cm thick, 2 cm wide and 3 cm long piece of rock sample, which is smoothed and straightened with a diamond blade. The piece of rock is glued to a 28 mm x 45 mm glass sheet. The glued sample is cut with a smaller diamond saw to a thickness of about 0.5 mm and the remaining piece is preserved. Thin section is refined with a diamond cup machine (60 microns roughness) to a thickness of about 0.08 mm and then on a finer cup machine to a thickness of 0.05 mm. The final polishing is done by hand on a glass sheet with boron carbide powder to 0.03 mm thick and with diamond paste (1/4 micron) and a cloth. The correct thickness of the thin section is important, because in microscopic studies the rock forming minerals are distinguished by their refractive index, color, crystal form and other optical features. During the manufacturing process, each thin section is given a thin section ID number as a sequential numbering. Usually either a thin section ID or sample ID is engraved on the thin section. A specific thin section card with a small pocket is prepared for storage. The card contains information on thin section ID, sample ID or observation ID, the coordinates and the map sheet according to the information given on the order form. It takes about 2 hours to prepare one thin section.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Hieen tiedot tallennetaan hietiedostoon ja hiekorttiin tilauslomakkeen mukaisesti. Hieen työstöön tarvitaan kivisahaa, tasohioma- ja kiillotuslaitteita sekä timanttikuppikonetta ohennukseen. Kuumalevyn avulla hiepala liimataan. Valmista ohuthiettä tutkitaan polarisaatiomikroskoopilla ja pintahiettä malmimikroskoopilla.
/
The information regarding the thin section is stored in a file and a thin section card. For manufacturing a thin section a diamond saw, a surface grinder and polishing machines, and a diamond cup machine are needed. The hot plate is used when gluing the piece of rock to the glass sheet. The thin section is examined under a transmitted light using a polarization microscope and polished section under reflective light using an ore microscope.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
false
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
2019-12-11
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back