meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa.
/
Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon tarkastelussa, kallioperän mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksessa ja tieteellisessä sekä soveltavassa tutkimuksessa. Paikkatietoaineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The dataset is suitable for use in analysis of bedrock data, in the mineral resource mapping of the bedrock and in the scientific and applied research. The scale of use of the spatial dataset is 1:1 000 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu kallioperän metamorfoosin tarkasteluun 1:100 000 mittakaavaa pienemmille mittakaavoille. Laajoilla syväkivi- ja granitoidigneissialueilla metamorfoosiasteen vaihtelua voi olla olemassa, eikä karttakuva vastaa maastossa näkyvää kallioperää. Varsinkin granitoidikompleksien luokitukset ovat varsin yleistettyjä.
/
The data are not suitable for general bedrock review at a scale smaller than 1:100 000. There may be much metamorphic variation in areas with extensive plutonic rocks and granitoid gneisses, and thus the map image may not correspond to the bedrock observed in the field.
Teema avainsana:
Theme keyword:
kallioperä, metamorfoosi / Archean, Proterozoic, Paleozoic
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.3

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-11-07
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Metamorfoosi 1:1 000 000/Metamorphism 1:1 000 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2015-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2016-09-30
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Suomen metamorfinen kartta 1:1000 000/Metamorphic map of Finland 1:1 000 000
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2016-09-30
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat, kallioperäkartat / geologic maps, metamorphic maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Arkeeinen, Proterotsooinen, Paleotsooinen / Archean, Proterozoic, Paleozoic
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
kallioperä, metamorfoosi / Archean, Proterozoic, Paleozoic
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Metamorfoosi 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto. Aineistossa esitetään kallioperän metamorfoosi useassa erillisessä vaiheessa, ennen lämpötilamaksimia eli huippua (prepeak), huippu (peak), huipun jälkeinen päällemerkintä (overprint) ja toinen huipun jälkeinen päällemerkintä (oveprint2). Näissä tasoissa on identtiset attribuuttitiedot, jotka kuvaavat metamorfoosia. Jokainen ajallinen taso koostuu reunaviiva- ja pistetasoista sekä näistä muodostuneista aluetasosta. Pistetason attribuuttitieto siirtyy aluetasolle. Viivatasoilla esitetään metamorfoosiasteen muutoksia: isograadeja, postmetamorfisia siirroksia ja ikädiskordansseja. Alue- ja pistetasot sisältävät ominaisuustietona metamorfoosiasteen koodit, joita ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa, joilla kuvataan metamorfoosiasteen muutoksen tyypit. Nuorimmilta syväkivilajien alueilta ei ole määritetty metamorfoosiastetta. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000 ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa.
/
Metamorphism 1:1 000 000 is a unified dataset covering the whole Finland. The dataset consists of several layers representing temporally different metamorphic stages which are prepeak, peak (temperature maximum), overprint and second overprint, all is a same feature dataset. Each temporal stage contains identical attribute information which describes the metamorphism. Each temporal layers contain metamorphic line and point layers as well as polygon layer. The attribute information from the label layer are relocated to the polygon layer. The boundary layers represent the changes in metamorphic grade: isograds, postmetamorphic shear zones and temporal unconformities. The metamorphic polygon layers as well as point layers include metamorphic coding which includes the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, metamorphic facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and age limits. The line layers have their own hierarchical classification which is used to describe the type of change in the metamorphic grade. Metamorphism cannot be determined from regionally youngest rocks. The data are at 1:1 000 000 scale in ETRS-TM35FIN projection.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon tarkastelussa, kallioperän mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksessa ja tieteellisessä sekä soveltavassa tutkimuksessa. Paikkatietoaineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The dataset is suitable for use in analysis of bedrock data, in the mineral resource mapping of the bedrock and in the scientific and applied research. The scale of use of the spatial dataset is 1:1 000 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Fennoscandian Metamorphic Framework (FGF)
Viitedokumentti:
Reference document:
Metamorphic map of Finland


Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu kallioperän metamorfoosin tarkasteluun 1:100 000 mittakaavaa pienemmille mittakaavoille. Laajoilla syväkivi- ja granitoidigneissialueilla metamorfoosiasteen vaihtelua voi olla olemassa, eikä karttakuva vastaa maastossa näkyvää kallioperää. Varsinkin granitoidikompleksien luokitukset ovat varsin yleistettyjä.
/
The data are not suitable for general bedrock review at a scale smaller than 1:100 000. There may be much metamorphic variation in areas with extensive plutonic rocks and granitoid gneisses, and thus the map image may not correspond to the bedrock observed in the field.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
1151

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Metamorfoosi 1:1 000 000 lähtöaineistona on käytetty tätä karttaa varten tehtyä kartoitusta, 1:100 000 kallioperäkarttoja ja karttalehtiselityksiä, aikaisempia metamorfoositutkimuksia ja Kallioperä 1:1 000 000 -mittakaavaista aineistoa, versio 1.0 (BEDROCK.Bedrock_Map_1M_FDS).
/
The source data for Metamorphism 1:100 000 is metamorphic mapping done for this study, 1:100 000 bedrock maps and their explanation books, previous metamorphic studies and the Bedrock of Finland 1:1 000 000 feature dataset version 1.0 (BEDROCK.Bedrock_Map_1M_FDS) have been used as source data for the Metamorphic Map of Finland 1:1 000 000.
Prosessointihistoria:
Process step:
Metamorfoosi 1:1 000 000 -aineisto on tuotettu kartoitushavaintojen ja aikaisempien tutkimusten perusteella sekä käyttämällä hyväksi Kallioperä 1:1 000 000 version 1.0 aineistoa. Jokaisen ajallisen vaiheen viiva- ja pistetasot on lopuksi yhdistetty aluetasoksi, johon on tallentunut kaikki pistetason ominaisuustieto. Siihen kuuluvat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli. Metamorfinen aineisto Metamorphic_Map_1M_FDS kohderyhmä koostuu useasta ajallisesti erillisestä metamorfoosia kuvaavasta osista, jotka kaikki koostuvat puolestaan reunaviivatasosta, pistetasosta ja näistä johdetuista aluetasoista. Metamorfisen kohderyhmän (Metamorphic_Map_1M_FDS) ensimmäinen aluetaso kuvastaa metamorfoosia ennen huippumetamorfoosia eli lämpötilamaksimia (prepeak), toinen aluetaso kuvastaa huippumetamorfoosia (peak), kolmas aluetaso kuvastaa ensimmäistä huippumetamorfoosin jälkeistä metamorfoosia (overprint) ja neljäs aluetaso vastaavasti toista huippumetamorfoosin jälkeistä metamorfoosia (overprint2). Näistä tasoista prepeak-, overprint- ja overprint2 tasot eivät kata koko Suomen aluetta vaan ovat paikallisesti tunnistettuja. Peak-taso sen sijaan kattaa koko Suomen alueen, kuitenkin siten että alueellisesti nuorimmille intrusiivikivialueille ei ole määritetty metamorfoosisastetta. Laajoilla syväkivi- ja granitoidigneissialueilla metamorfoosiasteen vaihtelua voi olla olemassa, eikä karttakuva vastaa maastossa näkyvää kallioperää. Metamorfoositason attribuuttikentät ovat identtiset. Attribuutteja ovat metamorfoosityyppi, suhteellinen ikä, intensiteetti, P/T-suhde, CGI-luokka, fasies, alafasies ja sille tyypilliset mineraaliseurueet, migmatiittityyppi ja metamorfoosin aikaväli sekä viite. Reunaviiva- ja pistetasot on lopuksi yhdistetty aluetasoksi, johon on tallentunut kaikki pistetason ominaisuustieto. Metamorfiseen kohderyhmään on lisätty tieto tulkinnan alkuperästä (lähtöaineistotaso). Vanhat tutkimukset esitetään alueina, joissa on viitteet. Uusi aineisto esitetään pistetasona, joka sisältää ohuthieistä havaitut metamorfiset mineraalit, jotka ovat peruste uudelle metamorfiselle alueelle.
/
Metamorphism 1:1 000 000 dataset is produced on the basis of metamorphic mapping, previous metamorphic studies and using the Bedrock of Finland 1:1 000 000, version 1.0 dataset. Each temporal layer line and point layers have been combined to a polygon layer where all attribute data are saved. These are the type of metamorphism, relative age, intensity, P/T ratio, CGI class, facies, subfacies and its typical mineral assemblages, migmatite type and the time interval of metamorphism. The metamorphic dataset Metamorphic_Map_FDS is composed of several temporally separate elements that contain a line layer and point layers as well as a polygon layer generated from the two first ones. The first layer of the Metamorphic_Map_FDS represents metamorphism before the peak metamorphism, i. e. the temperature maximum (prepeak), the second polygon layer represent peak metamorphic conditions (peak) , the third polygon layer represent metamorphic conditions after the peak condition (overprint), and the fourth polygon layer represents second metamorphic conditions after the peak conditions (overprint2). From these layers prepeak, overprint, and overprint2 do not cover the whole Finland, having been recognized only locally or semi-regionally. Only the peak layers cover most of the Finland’s area apart from the youngest igneous rocks. On the extensive granitoid dominated areas there may be changes inmetamorphic grade that is not shown by the presented interpretation. The attribute fields of all four metamorphic layers are identical. The attributes include metamorphic type, relative time, intensity, P/T ratio, CGI grade, facies, subfacies and its typical mineral assemblage, migmatite type, age as well as a reference. Line and label layer information is combined to polygon layers which contain label layers’ attribute information.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Tietoaineistojen käsittelyssä on käytetty ArcMap 10.3 -paikkatieto-ohjelmistoa. Attribuuttitietojen täydentämisessä on käytetty sekä omaa luokittelua (alafasiekset) että IUGS:n Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) mukaisia arvolistoja. Aineiston topologia on tarkistettu. Aineistolle ei ole laatuluokitusta, sen sijaan on aineistotaso jossa on esitetty karttaa varten tutkitut ohuthieet ja alueet joista on julkaistuja metamorfoositutkimuksia.
/
ArcMap 10.3 software was used in the processing of the dataset. Attribute information is based on IUGS Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) guide lines, additional subfacies are GTK expert produst based on pseudosection studies. This map does not have specific quality estimation layer, however we gathered original data layer. This layer illustrates the thin sections for this study as well as those areas where there exist previously published metamorphic studies.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.3
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back