meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Kallioperä 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty Kallioperän 1:200 000 mittakaavaista paikkatietoaineistoa, versiota 2.0 (BEDROCK.Bedrock_Map_200_FDS) yleistämällä. Lisäksi on hyödynnetty valmisteilla olevia projektikarttoja. Aineisto koostuu kivilajit ja yksikköjaon sisältävästä polygonitasosta sekä viivatasoista, joissa esitetään juonia ja siirroksia sekä geofysikaalisia ja rakenteellisia piirteitä muotoviivoina. Polygonitaso sisältää ominaisuustietona kivilajit, kivilajiluokitukset, Suomen kallioperän yksikkötietojärjestelmän (Finstrati) mukaiset litostratigrafiset tai litodeemiset yksiköt muodostuma- tai litodeemitasolta ylöspäin sekä geologiset aikakausitiedot. Siihen on lisätty isompina yksiköinä tektoniset provinssit ja kivilajiassosiaatiot osoittamaan kallioperän tektonisen kehityksen kannalta merkittäviä yksiköitä. Myös tulkinnat orogeniavaiheesta sekä kansainvälisten luokittelujen (CGI) mukaiset ja oman luokittelun mukaiset, tektoniseen synty-ympäristöön liittyvät tulkinnat on lisätty. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa. Rakenneviivataso on tulkittu uudelleen, ja se on tarkempi kuin 1:1 000 000. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000, mikä tarkoittaa sitä, että valtaosa Kallioperä 1:200 000 mittakaavaista paikkatietoaineistoa on yleistetty vastaamaan 1:1 000 000 mittakaavaista tuotetta. Aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos kesäkuussa 2015. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmiomittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
Bedrock of Finland 1:1 000 000 is a unified bedrock map dataset covering entire Finland. It has been compiled by generalisation of the 1:200 000 scale bedrock map feature dataset version 2.0 (BEDROCK.Bedrock_Map_200_FDS). The dataset consists of a lithological/ unit polygon layer and linear layers in which dykes and faults are represented, and geophysical as well as structural features are represented as form lines. The lithological/stratigraphic unit polygon layer includes rock types, rock classification, lithostratigraphic or lithodemic unit codes according to the Finnish database for stratigrafic geological units (Finstrati) (formations and lithodemes as lowest hierarchical level), and geological time periods. Tectonic provinces and rock associations have been added as major units to define units important for tectonic evolution of the bedrock. Moreover, interpretations of orogenic stage as well as tectonic environment according to international classification (CGI) and an own classification have been added. The line layers have their own hierarchical classifications. The structural line layer has been re-interpreted, and it is more precise than 1:1 000 000 scale. The data are at 1:1 000 000 scale, which indicates that the main part of the 1:200 000 scale data have been generalised to correspond to a product at the scale of 1:1 000 000. Coordinate reference system of the dataset was transformed in June 2015. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon tarkastelussa, opetuskäytössä, kallioperän mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksessa ja tieteellisessä sekä soveltavassa tutkimuksessa. Tulkinnassa on painotettu tektonista kehitystä. Paikkatietoaineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The dataset is suitable for use in analysis of bedrock data, educational purpose, mineral resource mapping of the bedrock and scientific and applied research. Tectonic evolution has been emphasized in the interpretation. The scale of use of the spatial dataset is 1:1 000 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu kallioperän yleistarkasteluun 1:1 000 000 mittakaavassa. Käyttömittakaavan ylärajana voidaan pitää yleensä 1:200 000.
/
The data are suitable for general bedrock review at a scale 1:1 000 000. An upper limit for the scale of use can be generally considered to be 1:200 000.
Teema avainsana:
Theme keyword:
kallioperä, (Asiasanasto: Muu - kivilajiyksiköt, litostratigrafiset yksiköt, kivilajiassosiaatiot / bedrock, (Asiasanasto: Muu - bedrock units, lithostratigraphic units, rock associations
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.3

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-11-07
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kallioperä 1:1 000 000/Bedrock of Finland 1:1 000 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2009-06-15
Julkaiseminen:
Date of publication:
2016-09-30
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Suomen Geologinen kartta – Kallioperä 1:1 000 000 / Geologisk karta över Finland – Berggrund 1:1 000 / Geological map of Finland – Bedrock 1:1 000 000
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2016-09-19
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
1000162
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat, kallioperäkartat / geologic maps, lithologic maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Arkeeinen, Proterotsooinen, Paleotsooinen / Archean, Proterozoic, Paleozoic
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
kallioperä, (Asiasanasto: Muu - kivilajiyksiköt, litostratigrafiset yksiköt, kivilajiassosiaatiot / bedrock, (Asiasanasto: Muu - bedrock units, lithostratigraphic units, rock associations
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Kallioperä 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty Kallioperän 1:200 000 mittakaavaista paikkatietoaineistoa, versiota 2.0 (BEDROCK.Bedrock_Map_200_FDS) yleistämällä. Lisäksi on hyödynnetty valmisteilla olevia projektikarttoja. Aineisto koostuu kivilajit ja yksikköjaon sisältävästä polygonitasosta sekä viivatasoista, joissa esitetään juonia ja siirroksia sekä geofysikaalisia ja rakenteellisia piirteitä muotoviivoina. Polygonitaso sisältää ominaisuustietona kivilajit, kivilajiluokitukset, Suomen kallioperän yksikkötietojärjestelmän (Finstrati) mukaiset litostratigrafiset tai litodeemiset yksiköt muodostuma- tai litodeemitasolta ylöspäin sekä geologiset aikakausitiedot. Siihen on lisätty isompina yksiköinä tektoniset provinssit ja kivilajiassosiaatiot osoittamaan kallioperän tektonisen kehityksen kannalta merkittäviä yksiköitä. Myös tulkinnat orogeniavaiheesta sekä kansainvälisten luokittelujen (CGI) mukaiset ja oman luokittelun mukaiset, tektoniseen synty-ympäristöön liittyvät tulkinnat on lisätty. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa. Rakenneviivataso on tulkittu uudelleen, ja se on tarkempi kuin 1:1 000 000. Aineisto on mittakaavassa 1:1 000 000, mikä tarkoittaa sitä, että valtaosa Kallioperä 1:200 000 mittakaavaista paikkatietoaineistoa on yleistetty vastaamaan 1:1 000 000 mittakaavaista tuotetta. Aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos kesäkuussa 2015. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmiomittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
Bedrock of Finland 1:1 000 000 is a unified bedrock map dataset covering entire Finland. It has been compiled by generalisation of the 1:200 000 scale bedrock map feature dataset version 2.0 (BEDROCK.Bedrock_Map_200_FDS). The dataset consists of a lithological/ unit polygon layer and linear layers in which dykes and faults are represented, and geophysical as well as structural features are represented as form lines. The lithological/stratigraphic unit polygon layer includes rock types, rock classification, lithostratigraphic or lithodemic unit codes according to the Finnish database for stratigrafic geological units (Finstrati) (formations and lithodemes as lowest hierarchical level), and geological time periods. Tectonic provinces and rock associations have been added as major units to define units important for tectonic evolution of the bedrock. Moreover, interpretations of orogenic stage as well as tectonic environment according to international classification (CGI) and an own classification have been added. The line layers have their own hierarchical classifications. The structural line layer has been re-interpreted, and it is more precise than 1:1 000 000 scale. The data are at 1:1 000 000 scale, which indicates that the main part of the 1:200 000 scale data have been generalised to correspond to a product at the scale of 1:1 000 000. Coordinate reference system of the dataset was transformed in June 2015. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon tarkastelussa, opetuskäytössä, kallioperän mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksessa ja tieteellisessä sekä soveltavassa tutkimuksessa. Tulkinnassa on painotettu tektonista kehitystä. Paikkatietoaineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The dataset is suitable for use in analysis of bedrock data, educational purpose, mineral resource mapping of the bedrock and scientific and applied research. Tectonic evolution has been emphasized in the interpretation. The scale of use of the spatial dataset is 1:1 000 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu kallioperän yleistarkasteluun 1:1 000 000 mittakaavassa. Käyttömittakaavan ylärajana voidaan pitää yleensä 1:200 000.
/
The data are suitable for general bedrock review at a scale 1:1 000 000. An upper limit for the scale of use can be generally considered to be 1:200 000.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
4610

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Kallioperä 1:1 000 000 lähtöaineistona on käytetty Kallioperä 1:200 000 mittakaavaista paikkatietoaineistoa, versio 2.0 (BEDROCK.Bedrock_Map_200_FDS).
/
The bedrock map feature dataset 1:200 000 version 2.0 (BEDROCK.Bedrock_Map_200_FDS). have been used as source data for the Bedrock of Finland 1:1 000 000.
Prosessointihistoria:
Process step:
Kallioperä 1:1 000 000 kivilaji/yksikkötaso on tuotettu Kallioperän paikkatietoaineistoa 1:200 000 (versio 2.0) yleistämällä. Myös tekeillä olevan Käsivarren Lapin kartoituksen tietoja on hyödynnetty. Liian yksityiskohtaisten litologisten polygonien yleistystyö on tehty poistamalla kivilajialueita rajaavia reunaviivoja ja aluetunnuspisteitä. Yksikköpohjaisia litologisia polygoneja on yhdistetty siten, että samaan suuryksikköön kuuluvia pienempiä polygoneja on joko poistettu kokonaan tai niitä on yhdistetty suuremmiksi stratigrafisiksi (litostratigrafisiksi tai litodeemisiksi) kokonaisuuksiksi. Reunaviivoja on yleisesti muutettu sopimaan paremmin 1:1 000 000 mittakaavaan. Stratigrafisia yksiköitä on sulautettu yhteen kivilajiassosiaatioksi osoittamaan kallioperän tektonisen kehityksen kannalta merkittäviä yksiköitä tektonisssa provinsseissa. Alle kilometrin levyiset yksiköt on yleensä poistettu aineistosta. Polygonien ominaisuustieto on tallennettu jokaisen polygonin sisään jäävään aluetunnuspisteeseen (label point). Tärkeimpiä ominaisuustietoja ovat kivilaji, kivilajiluokka, yksikkötieto Finstrati-luokituksen mukaan ja aikakausitieto. Ominaisuustietoihin on lisätty kansainvälisten luokittelujen (CGI) mukainen sekä oman luokittelun mukainen tektoniseen synty-ympäristöön liittyvä tulkinta. Yhtenä luokitteluna aineistoon sisältyy myös yleistajuistettu kallioperäkartta -luokittelu, jossa tektonisen ja yksikkötulkinnan osuutta on vähennetty. Käytetty luokittelu ei ole kuitenkaan pelkkä kivilajikartta, sillä se sisältää myös jaon suurimpiin geologisiin kokonaisuuksiin ja tapahtumiin. Yleistetyt viiva- ja aluetunnustasot on lopuksi yhdistetty polygonitasoksi, johon on tallentunut kaikki aluetunnuspisteen ominaisuustieto. Rakenneviivataso on tulkittu koko Suomen kattavasta aerogeofysikaalisesta matalalentoaineistosta sekä julkaisuista, sisältäen eri mittakaavaisia kallioperäkarttoja. Huomiota on kiinnitetty litologisten polygonien ja rakenneviivojen yhteyteen siten, että rakenneviivat on laitettu rajaamaan polygoneja mikäli maastohavaintoaineisto ei ole tätä rajaamista vastaan. Rakenneviivojen tarkkuus on parempi kuin 1:1 000 000, ja ulottuu yleensä mittakaavaan 1:200 000. Polygonien reunaviivat ja siirrosviivat on luokiteltu hierarkkisesti. Niihin liittyy myös tieto viivojen alkuperästä. Siirrosviivatasolle on myös tallennettu rakenteen nimi mikäli tällainen on esiintynyt kirjallisuudessa. Joitakin nimiä on lisätty rakenneviivatasoa tehtäessä. Juonitaso sisältää polygonitason tapaan tiedon juonen kivilajista, kivilajiluokituksesta, yksikköluokituksesta ja aikakaudesta. Geofysikaaliset muotoviivat on tulkittu aerogeofysikaalisesta matalalentoaineistosta. Juonet ovat yleistyksiä tarkemmasta aineistosta.
/
The lithological/stratigraphic unit polygon layer of the Bedrock of Finland 1:1 000 000 has been produced by generalising the 1:200 000 scale bedrock map feature dataset version 2.0. Information of on-going mapping project in northwestern Lapland has been utilised. Generalisation of the lithological polygons has been done by removing some of the lithological border lines and label points. The stratigraphic unit polygons have been combined such that smaller polygons belonging to the same larger unit have either been removed completely or have been combined in larger stratigraphic (lithostratigraphic or lithodemic) entities. Commonly border lines have been changed to adjust to the 1:1 000 000 scale. Stratigraphic units have been joined into rock associations in order to point out units in the tectonic provices that are important in tectonic evolution of the bedrock. Units less than 1 km in width have generally been removed from the data. Polygon attributes have been saved in the label point inside every polygon. The most important attributes are rock type, rock class, stratigraphic unit information (following the Finstrati classification scheme), and information on the geological time period. An interpretation of tectonic setting and environment, based on international (CGI) and an own classification, have been added to the attributes. Also included is the so called “popularised bedrock classification”, in which the importance of tectonic and unit classifications has been diminished. The used classification is however not a pure lithological map, as it includes also division into major geological units and events. Generalised lithological border line and label point layers have been used to build a polygon layer. As a result of the generalisation, the data have been reduced to ca. 4600 polygons. The structural line layer has been interpreted from aerogeophysical data, covering entire Finland, and from publications including bedrock maps in variable scales. Special attention has been paid to lithological polygons and structural lines so that these lines are set to delimit the polygons if outcrop observation data are not against delimiting. The accuracy of structural lines is better than 1:1 000 000 and generally extends to 1:200 000 scale. The lithological border lines and the fault lines have been classified hierarchically. These also include information on the origin of the lines. The name of a structure has been recorded at the fault line layer if such a name exists in the literature; some names have been added during making of the structural line layer. Similarly to the polygon layer, the dyke layer includes information on rock type, rock class, stratigraphic unit classification, and geological time period. Geophysical form lines have been interpreted from aerogeophysical data. The dykes have been generalized from more detailed data.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Tietoaineistojen digitoinnissa ja käsittelyssä on käytetty ArcInfo ja ArcView -paikkatieto-ohjelmistoja sekä ArcGIS -paikkatieto-ohjelmiston versioita 9.1-9.3 ja 10.1-10.3. Tulkinnassa on käytetty apuna eri tavalla prosessoituja geofysiikan ja lentogeofysiikan aineistoja. Attribuuttitietojen täydentämisessä on käytetty Suomen geologisen yksikkörekisterin (Finstrati) mukaisia arvolistoja. Yksikkörekisteri on muodostettu kansainvälisten ohjeistusten pohjalta ja sitä ylläpitävät yhteistyössä Geologian tutkimuskeskus ja Suomen stratigrafinen komitea (SCF). Stratigrafinen tietokanta sisältää nykyisessä tilassaan kuvauksen Suomen kallioperän stratigrafisista yksiköistä ja niiden viitetiedon julkaisuihin. Aineiston topologia on tarkistettu.
/
Initially, ArcInfo and ArcView geographical informations systems (GIS) software were used in the processing of the dataset while, later, ArcGIS 9.1-9.3 and 10.1-10.3 software was used almost exclusively. Variously processed geophysical data has been used in interpretation. The attribute fields have been filled according to the Geological unit register of Finland (Finstrati). The unit register follows international recommendations and is maintained by Geological Survey of Finland and the Stratigraphic Committee of Finland. The stratigraphic database includes description of stratigraphic bedrock units of Finland as well as references to respective papers. The topology of the data have been checked.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.3
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back