meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Kallioperä 1:200 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty Kallioperän mittakaavatonta paikkatietoaineistoa yleistämällä. Aineisto koostuu kivilaji/yksikköaluetasosta ja viivamaisista tasoista, joissa esitetään siirroksia, muotoviivoja ja juonia. Kantaan kuuluu myös aluetasona esitettävä lähtöaineistoindeksi ja aineiston laatuluokitus. Kivilaji/yksikköaluetaso sisältää ominaisuustietona Suomen kallioperän yksikkötietojärjestelmän (Finstrati) mukaiset yksikkökoodit, aikakausitiedot sekä litologiset koodit. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa. Aineisto on mittakaavassa 1:200 000, mikä tarkoittaa sitä, että valtaosaa mittakaavatonta aineistosta on yleistetty vastaamaan 1:200 000 mittakaavaista tuotetta. Niitä alueita, joiden lähtöaineistotaso on karkeampaa kuin 1:200 000, ei ole yleistetty. Aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos maaliskuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
Bedrock of Finland 1:200 000 is a unified bedrock map dataset covering the whole Finland. It has been compiled by generalising the scale-free bedrock map feature dataset. The dataset consists of a lithological/stratigraphic geological unit polygon layer and linear layers, in which faults, diverse overprinting lines and dykes are represented. The dataset also includes an origin of the data and a quality estimation of the data polygon layers. The stratigraphic geological unit polygon layer includes lithological coding, geological time period and hierarchical lithostratigraphical or lithodemic classification as attributes in accordance with the Finnish database for stratigrafic geological units (Finstrati). The line layers have their own hierarchical classification. The data are at 1:200 000 scale, which indicates that the main part of the scale-free data have been generalised to correspond to a product at a scale of 1:200 000. Those areas where the source data is coarser than 1:200 000 have not been generalised. Coordinate reference system of the dataset was transformed in March 2013. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon tarkastelussa, kallioperän mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksessa ja tieteellisessä sekä soveltavassa tutkimuksessa. Paikkatietoaineiston käyttömittakaava on 1:200 000.
/
The dataset is suitable for use in analysis of bedrock data, the mineral resource mapping of the bedrock and scientific and applied research. The scale of use of the spatial dataset is 1:200 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu kallioperän yleistarkasteluun 1:200 000 mittakaavaa suuremmille mittakaavoille. Käyttömittakaavan ylärajana voidaan pitää yleensä 1:100 000. Laajoilla syväkivi- ja gneissi alueilla litologinen vaihtelu voi olla hyvinkin suurta, eikä karttakuva vastaa maastossa näkyvää kallioperää. Varsinkin arkeeisen pohjagneissialueiden kivilajiluokitukset ovat varsin yleistettyjä.
/
The data are not suitable for general bedrock review at a scale greater than 1:200 000. An upper limit for the scale of use can be generally considered to be 1:100 000. There may be much lithological variation in areas with extensive plutonic rocks and gneisses, and thus the map image may not correspond to the bedrock observed in the field. In particular, the lithological classifications used in Archean basement gneiss areas are especially generalised.
Teema avainsana:
Theme keyword:
kallioperä, litostratigrafia, litodeemiset yksiköt
bedrock, lithostratigraphy, lithodemic units
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi
englanti
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-05-03
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
bedrock_of_finland_200k.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kallioperä 1:200 000
Bedrock of Finland 1:200 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02150
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2009-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2017-05-03
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Kallioperä 1:200 000
Versio:
Version:
2.1
Version päiväys:
Version date:
2016-08-17
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
1000161
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02150
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat, kallioperäkartat
geologic maps, lithologic maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Arkeeinen, Proterotsooinen, Paleotsooinen
Archean, Proterozoic, Paleozoic
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
kallioperä, litostratigrafia, litodeemiset yksiköt
bedrock, lithostratigraphy, lithodemic units
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Kallioperä 1:200 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty Kallioperän mittakaavatonta paikkatietoaineistoa yleistämällä. Aineisto koostuu kivilaji/yksikköaluetasosta ja viivamaisista tasoista, joissa esitetään siirroksia, muotoviivoja ja juonia. Kantaan kuuluu myös aluetasona esitettävä lähtöaineistoindeksi ja aineiston laatuluokitus. Kivilaji/yksikköaluetaso sisältää ominaisuustietona Suomen kallioperän yksikkötietojärjestelmän (Finstrati) mukaiset yksikkökoodit, aikakausitiedot sekä litologiset koodit. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa. Aineisto on mittakaavassa 1:200 000, mikä tarkoittaa sitä, että valtaosaa mittakaavatonta aineistosta on yleistetty vastaamaan 1:200 000 mittakaavaista tuotetta. Niitä alueita, joiden lähtöaineistotaso on karkeampaa kuin 1:200 000, ei ole yleistetty. Aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos maaliskuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
Bedrock of Finland 1:200 000 is a unified bedrock map dataset covering the whole Finland. It has been compiled by generalising the scale-free bedrock map feature dataset. The dataset consists of a lithological/stratigraphic geological unit polygon layer and linear layers, in which faults, diverse overprinting lines and dykes are represented. The dataset also includes an origin of the data and a quality estimation of the data polygon layers. The stratigraphic geological unit polygon layer includes lithological coding, geological time period and hierarchical lithostratigraphical or lithodemic classification as attributes in accordance with the Finnish database for stratigrafic geological units (Finstrati). The line layers have their own hierarchical classification. The data are at 1:200 000 scale, which indicates that the main part of the scale-free data have been generalised to correspond to a product at a scale of 1:200 000. Those areas where the source data is coarser than 1:200 000 have not been generalised. Coordinate reference system of the dataset was transformed in March 2013. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon tarkastelussa, kallioperän mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksessa ja tieteellisessä sekä soveltavassa tutkimuksessa. Paikkatietoaineiston käyttömittakaava on 1:200 000.
/
The dataset is suitable for use in analysis of bedrock data, the mineral resource mapping of the bedrock and scientific and applied research. The scale of use of the spatial dataset is 1:200 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/kalliopera_bedrock_legenda_legend.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi
englanti
Status:
Status:
valmis
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu kallioperän yleistarkasteluun 1:200 000 mittakaavaa suuremmille mittakaavoille. Käyttömittakaavan ylärajana voidaan pitää yleensä 1:100 000. Laajoilla syväkivi- ja gneissi alueilla litologinen vaihtelu voi olla hyvinkin suurta, eikä karttakuva vastaa maastossa näkyvää kallioperää. Varsinkin arkeeisen pohjagneissialueiden kivilajiluokitukset ovat varsin yleistettyjä.
/
The data are not suitable for general bedrock review at a scale greater than 1:200 000. An upper limit for the scale of use can be generally considered to be 1:100 000. There may be much lithological variation in areas with extensive plutonic rocks and gneisses, and thus the map image may not correspond to the bedrock observed in the field. In particular, the lithological classifications used in Archean basement gneiss areas are especially generalised.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
62122.9596999995
Itä:
East:
732902.6247
Pohjoinen:
North:
7776453.2663
Etelä:
South:
6604710.2439
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
2009-01-01
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori
Topologian taso:
Topology level:
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
423

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Kallioperä 1:200 000 lähtöaineistona on käytetty Kallioperän mittakaavatonta paikkatietoaineistoa (BEDROCK.Bedrock_Map_FDS).
/
The scale-free bedrock map feature dataset (BEDROCK.Bedrock_Map_FDS) have been used as source data for the Bedrock of Finland 1:200 000.
Prosessointihistoria:
Process step:
Kallioperä 1:200 000 litologia/yksikkötaso on tuotettu Kallioperän mittakaavatonta paikkatietoaineistoa yleistämällä. Liian yksityiskohtaisten litologisten alueiden yleistystyö on tehty poistamalla kivilajialueita rajaavia reunaviivoja ja aluetunnuspisteitä. Yksikköpohjaisia litologisia alueita on yhdistetty siten, että samaan suuryksikköön kuuluvia pienempiä alueita on joko poistettu kokonaan tai niitä on yhdistetty suuremmiksi stratigrafisiksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi jäseniä tai faaseja on sulautettu yhteen ja lopputuloksena on muodostuma tai litodeemi. Alle 50 metrin levyiset yksiköt on pyritty poistamaan aineistosta. Alueiden ominaisuustieto on tallennettu jokaisen alueen sisään jäävään aluetunnuspisteeseen (label point). Tärkeimpiä ominaisuustietoja ovat aikakausitieto, yksikkötieto Finstratiluokituksen mukaan ja kivilajin luokitustieto. Yleistetyt viiva- ja aluetunnustasot on lopuksi yhdistetty aluetasoksi, johon on tallentunut kaikki aluetunnuspisteen ominaisuustieto. Alueiden reunaviivat ja siirrosviivatasot on luokiteltu hierarkkisesti. Niihin liittyy myös tieto viivojen alkuperästä. Siirrosviivatasolle voidaan tallentaa myös rakenteen nimi. Juonitaso sisältää aluetason tapaan tiedon juonen ikäkaudesta, yksikköluokituksesta ja kivilajiluokituksesta. Alueina esitettävä lähtöaineistotaso sisältää tiedon litologia/yksikkötason lähtöaineistona käytettävän kartan alkuperästä (karttalehti, mittakaava, tekijätiedot, valmistumisvuosi). Tasoon on liitetty tieto matalalentogeofysiikan lentovuodesta, jota vertaamalla kartan valmistumisvuoteen, saadaan käsitys lähtöaineiston laadusta. Tasossa on lisäksi tieto siitä, onko alkuperäistä aineistoa muokattu, kuka sitä on muokannut sekä huomioita -kenttä, johon on koottu tietoa lähtöaineiston alkuperästä. Mittakaavattoman kannan muokkaus perustuu lähinnä matalalentogeofysiikkaan, havaintoihin ja alueen muihin karttoihin. Alueina esitettävä aineiston laatuluokitus on tekijöiden laatima viisitasoinen esitys mittakaavattoman kannan litologia/yksikkötason laadusta. Taso kuvaa lähinnä lähtöaineiston laatua. Tärkeimpinä luokittelukriteereinä on ollut kartoituksen mittakaava, havaintotiheys, käytetty geofysiikka ja alueen litologinen vaihtelevuus. Käytetyt luokat ovat: A=Aineiston laatu on hyvä. Uusi kartoitus tai hyvään aineistoon pohjautuva muokattu kartta. Matalalentogeofysiikka on ollut käytettävissä. 1:200 000 kartat, joiden alueella kivilajivaihtelu on pientä (Koillismaa-Kainuu). B=Kohtalaisen hyvä aineisto. Kartoitus meneillään/keskeneräinen kartoitus, projektikarttoja, joiden havaintotiheys kohtalainen. Matalalentogeofysiikka on ollut käytettävissä. Vanhat Etelä-Suomen kartat, jotka luokitellaan hyvälaatuisiksi hyvän havaintotiheyden (Saaristomeri ja Ahvenanmaa) tai yksinkertaisen geologiansa vuoksi (Kaakkois-Suomi). C=Keskinkertainen aineisto. Vanhoja 1:100 000 karttoja, 1:400 000 karttoja ja karttoja, joihin on tehty vähäistä muokkausta havaintojen ja matalalentogeofysiikan avulla. Itä-Suomen alue, jossa kartoitus on meneillään D=Aineiston laatu välttävä. Etelä-Suomen vanha 1:100 000 kartoitus, jossa on käytetty korkealentogeofysiikkaa. Aineistoa ei ole muokattu matalalentogeofysiikan avulla. Etelä- ja Keski-Suomen 1:100 000 mittakaavassa kartoittamattomat alueet, jotka on korvattu suurimittakaavaisemmalla aineistolla (1:400 000) tai Outokumpu Oy:n aineistolla. Pohjois-Suomen alueet, jotka on digitoitu karttakantaa varten matalalentogeofysiikan ja havaintoaineiston pohjalta. E=Aineiston laatu välttävä- (miinus). Etelä-Suomen vanhin 1:100 000 kartoitus, joka on tehty ilman geofysikaalisia aineistoja. Aineistoa ei ole muokattu matalalentogeofysiikan avulla. Lisäksi Pohjois-Suomen kartoittamattomat alueet, jotka on digitoitu karttakantaa varten lähes pelkän matalalentogeofysiikan avulla.
/
The lithological layer, or stratigraphic geological unit polygon layer, of the Bedrock of Finland 1:200 000 has been produced by generalising the scale-free bedrock map feature dataset. Generalisation of the lithological polygons has been done by removing some of the lithological border lines and label points. The stratigraphic unit polygons have been combined such that smaller polygons belonging to the same larger unit have either been removed completely or have been combined in larger stratigraphic entities. For example, members or facies have been partially joined together to form a coherent formation or lithodeme. The aim has been to remove units less than 50 m wide from the data. Polygon attributes have been saved in the label point inside every polygon. The most important attributes are information on the geological time period, stratigraphical unit information (following the Finstrati classification scheme) and lithological classification. Generalised lithological border line and label point layers have been used to build a polygon layer. The lithological border lines and the fault lines have been classed hierarchically. These also include information on the origin of the lines. It is also possible to record the name of a structure at the fault line layer. Similarly to the polygon layer, the dyke layer includes information on geological time period, stratigraphical unit classification and lithological classification. The origin of data layer contains information on the original map (map sheet, scale, author information, year of completion) used as source material for lithological / stratigraphic unit layer. The information is represented as polygons. The layer includes information on the low-altitude aerogeophysical survey year, which by comparison with the date of completion of the map gives an idea of the quality of the source material. The layer contains information on whether the original data have been edited, and if so by whom. The comments field contains additional information on the origin of the source material. The editing of the scale-free bedrock map dataset has mainly been based on low-altitude aerogeophysics, bedrock observations and other maps of the area. The compilers of the spatial dataset have made a five class quality estimation for the lithological unit polygon layer. The quality estimation is presented as polygons. The quality estimation mainly reflects the quality of the source material. The most important classification criteria have been the scale of the bedrock mapping, observation density, the availability of low-altitude aerogeophysics and lithological diversity in the area. The classes used are: A=Good data quality: the map is based on new mapping data or is edited from good quality source material with low-altitude aerogeophysics available; 1:200 000 scale bedrock maps of areas where there is little lithological variation (e.g. Koillismaa-Kainuu). B=Reasonably good data: mapping in progress or incomplete; project maps with reasonable observation density; low- altitude aerogeophysics have been available; old maps of Southern Finland, which are classed as being of good quality because of a good observation density (e.g. Saaristomeri and Ahvenanmaa) or of a simple regional geology (e.g. Southeastern Finland). C=Mediocre data: areas with old 1:100 000 and 1:400 000 maps, which have undergone limited editing using observation data and low-altitude aerogeophysics; (e.g. regions in the eastern Finland where mapping is in progress). D=Adequate data quality: areas with old 1:100 000 maps from Southern Finland, in which originally high altitude aerogeophysics has been used and the data has not been edited using low-altitude aerogeophysics: those areas of Southern and central Finland not mapped at a scale of 1:100 000 for which 1:400 000 scale mapping data or material from Outokumpu Oy have been used; areas in northern Finland, which have been digitised for the map database on the basis of low- altitude aerogeophysics and observation data. E=Adequate data quality- (minus); the areas of the oldest 1:100 000 scale maps in Southern Finland. The maps have been compiled without aerogeophysical data; data have not been edited using low-altitude aerogeophysics; the unmapped areas of Northern Finland which have been digitised for the map database on the basis of low-altitude aerogeophysics.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Tietoaineistojen digitoinnissa ja käsittelyssä on käytetty ArcInfo ja ArcView -paikkatieto-ohjelmistoja sekä ArcGIS -paikkatieto-ohjelmiston myöhäisempiä versioita. Tulkinnassa on käytetty apuna eri tavalla prosessoituja geofysiikan ja lentogeofysiikan aineistoja. Attribuuttitietojen täydentämisessä on käytetty Suomen geologisen yksikkörekisterin mukaisia arvolistoja. Yksikkörekisteri on muodostettu kansainvälisten ohjeistusten pohjalta ja sitä ylläpitävät yhteistyössä Geologian tutkimuskeskus ja Suomen stratigrafinen komitea (SCF). Stratigrafinen tietokanta sisältää nykyisessä tilassaan kuvauksen Suomen kallioperän stratigrafisista yksiköistä ja niiden viitetiedon julkaisuihin. Aineiston topologia on tarkistettu.
/
Initially, ArcInfo and ArcView geographical informations systems (GIS) software were used in the processing of the dataset while, later, ArcGIS software was used almost exclusively. Different geophysical dataset has been used as back ground layers in map making process. Unit attributes are coming from Finnish unit database (Finstrati). The Finstrati database is built up according the international rules and it is maintained by GTK in collaboration with the Precambrian sub-commission of the Stratigraphic Commission of Finland. The Finstrati database contains the latest description of the Finnish bedrock stratigraphy and the references into the publications. The topology of the database is checked.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02150
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back