meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Kallioperä 1:5 000 000 / 1:10 000 000 (5M/10M) on yhtenäinen koko Suomen kattava kallioperäkartta-aineisto, joka on tehty Kallioperä 1:1 000 000 paikkatietoaineistoa yleistämällä. Aineisto on ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. Aineisto koostuu kivilajit ja ylätason stratigrafiset yksiköt sisältävästä aluetasosta sekä viivatasoista, joissa esitetään juonia ja siirroksia. Sisältöä ja prosessointia on kuvattu tätä tiivistelmää tarkemmin Mikkola (2017) raportissa. Aineisto sisältää tietoa ikäryhmästä ja Finstratin mukaisista yksiköistä (5M mittakaavassa) sekä luokittelusta yleistetyllä 1M kallioperäkartalla (Mikkola 2017). 5M ja 10M mittakaavoja varten luotiin oma geologinen jaottelunsa.
/
Bedrock of Finland 1:5 000 000 /1:10 000 000 (5M/10M) is a unified bedrock map dataset covering the entire Finland. It has been made by generalising the Bedrock of Finland 1:1 000 000 spatial dataset. Data are in ETRS-TM35FIN -coordinates. Data consists of polygon layer containing the rock names and upper level stratigrafic units and line layers for dyke rocks and faults. Content and processing have been described in report by Mikkola (2017). Data contains information about age groups and lithostratigrafic units defined in Finstrati (for 5M scale) and classification according to the Generalised bedrock map of Finland 1:1 000 000. Simplified geological classification was created for the scales 5 M and 10M.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineistot soveltuvat tausta-aineistoksi esitettäessä laajoja alueita pienimittakaavaisilla kartoilla, joilla 1M tai 200k kallioperäaineistot sisältäisivät liikaa yksityiskohtia.
/
The data are usable as background maps when displaying large areas on small scale maps, when 1M and 200k bedrock maps would contain too much details.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
5M-aineisto soveltuu parhaiten käytettäväksi mittakaavoissa 1:2 000 000-5 000 000 eli tulostuskoossa A3 tai A4, jos käytössä on koko maan aineisto. Vastaavasti 10M-aineisto toimii parhaiten mittakaavoilla 1:5 000 000-10 000 000 eli tulostuskoossa A4 tai A5.
/
5M version is most suitable for use in scales from 1:2 000 000 to 1:5 000 000, i.e. paper sizes A3 and A4 if whole Finland is shown. Likewise 10M version is most suitable for scales from 1:5 000 000 to 1:10 000 000, i.e. paper size A4 and A5.
Teema avainsana:
Theme keyword:
kallioperä, kivilajiyksiköt, litostratigrafiset yksiköt, kivilajiassosiaatiot / bedrock, bedrock units, lithostratigraphic units, rock associations
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.X

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2019-06-27
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kallioperä 1:5 000 000/1:10 000 000 / Bedrock of Finland 1:5 000 000/1:10 000 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2019-09-02
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2019-05-30
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat, kallioperäkartat / geologic maps, lithologic maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Arkeeinen, Proterotsooinen, Paleotsooinen / Archean, Proterozoic, Paleozoic
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
kallioperä, kivilajiyksiköt, litostratigrafiset yksiköt, kivilajiassosiaatiot / bedrock, bedrock units, lithostratigraphic units, rock associations
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Kallioperä 1:5 000 000 / 1:10 000 000 (5M/10M) on yhtenäinen koko Suomen kattava kallioperäkartta-aineisto, joka on tehty Kallioperä 1:1 000 000 paikkatietoaineistoa yleistämällä. Aineisto on ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. Aineisto koostuu kivilajit ja ylätason stratigrafiset yksiköt sisältävästä aluetasosta sekä viivatasoista, joissa esitetään juonia ja siirroksia. Sisältöä ja prosessointia on kuvattu tätä tiivistelmää tarkemmin Mikkola (2017) raportissa. Aineisto sisältää tietoa ikäryhmästä ja Finstratin mukaisista yksiköistä (5M mittakaavassa) sekä luokittelusta yleistetyllä 1M kallioperäkartalla (Mikkola 2017). 5M ja 10M mittakaavoja varten luotiin oma geologinen jaottelunsa.
/
Bedrock of Finland 1:5 000 000 /1:10 000 000 (5M/10M) is a unified bedrock map dataset covering the entire Finland. It has been made by generalising the Bedrock of Finland 1:1 000 000 spatial dataset. Data are in ETRS-TM35FIN -coordinates. Data consists of polygon layer containing the rock names and upper level stratigrafic units and line layers for dyke rocks and faults. Content and processing have been described in report by Mikkola (2017). Data contains information about age groups and lithostratigrafic units defined in Finstrati (for 5M scale) and classification according to the Generalised bedrock map of Finland 1:1 000 000. Simplified geological classification was created for the scales 5 M and 10M.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineistot soveltuvat tausta-aineistoksi esitettäessä laajoja alueita pienimittakaavaisilla kartoilla, joilla 1M tai 200k kallioperäaineistot sisältäisivät liikaa yksityiskohtia.
/
The data are usable as background maps when displaying large areas on small scale maps, when 1M and 200k bedrock maps would contain too much details.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/50_2017.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
5M-aineisto soveltuu parhaiten käytettäväksi mittakaavoissa 1:2 000 000-5 000 000 eli tulostuskoossa A3 tai A4, jos käytössä on koko maan aineisto. Vastaavasti 10M-aineisto toimii parhaiten mittakaavoilla 1:5 000 000-10 000 000 eli tulostuskoossa A4 tai A5.
/
5M version is most suitable for use in scales from 1:2 000 000 to 1:5 000 000, i.e. paper sizes A3 and A4 if whole Finland is shown. Likewise 10M version is most suitable for scales from 1:5 000 000 to 1:10 000 000, i.e. paper size A4 and A5.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Kallioperä 5M ja 10 M lähtöaineistoina on käytetty Kallioperän 1:1 000 000 mittakaavaista paikkatietoaineistoa vuodelta 2016.
/
Bedrock of Finland 5M/10M is based on Bedrock of Finland 1:1 000 000 spatial dataset from year 2016.
Prosessointihistoria:
Process step:
Kallioperä 1:5 000 000/1:10 000 000 kivilaji/yksikkötaso on tuotettu Kallioperän paikkatietoaineistoa 1:1 000 000 vuodelta 2016 yleistämällä, poistamalla liian yksityiskohtaisia litologisia alueita rajaavia reunaviivoja ja aluetunnuspisteitä. Litologisia alueita on yhdistetty siten, että samaan suuryksikköön kuuluvia pienempiä alueita on joko poistettu kokonaan tai niitä on yhdistetty suuremmiksi stratigrafisiksi kokonaisuuksiksi. Reunaviivojen pienimpiä piirteitä on muokattu sopimaan paremmin 5M ja 10M mittakaavoihin. Alle 5 km levyiset alueet on yleensä poistettu 5M aineistosta ja alle 10km leveät 10M aineistosta. Yleistetyt viiva- ja aluetunnustasot on lopuksi yhdistetty aluetasoksi, johon on tallentunut kaikki aluetunnuspisteen ominaisuustieto. 5M-versioon poistettiin 1M Yleistetyn kallioperäkartan juoniaineistosta pituudeltaan alle 15 km pitkät juonet, jonka jälkeen suoritettiin visuaalinen karsinta alueille, joihin juonia oli runsaimmin merkittynä. 10M-versiossa juonien pituusrajana käytettiin 20 kilometriä. 5M-versioon siirrosaineistosta on karsittu ensin alle 10 km mittaiset viivat ja sen jälkeen suoritettu harvennusta alueilla, joissa siirroksia on tiheimmin. Karsinta on suoritettu visuaalisin perustein, eikä siirroksen geologisen tärkeyden mukaan. Vastaavasti 10M-aineistosta poistettiin ensin alle 50 km mittaiset siirrosviivat, jonka jälkeen suoritettiin vastaava visuaalinen karsinta kuin 5M-tasolle.
/
Bedrock of Finland 1:5 000 000 / 1:10 000 000 rock/unit polygons have been produced by generalising the polygons from Bedrock map of Finland 1:1 000 000 from year 2016. During the generalisation too detailed lithological boundaries and associated label points were removed so that smaller polygons were combined with larger ones belonging to the same geological entity. Also the level of detail used in the remaining unit boundaries has been reduced to better fit the 5M and 10M scales. Areas less than 5 km across have been removed from 5M version and less than 10 km wide from 10M version. After editing the polygons were constructed using unit boundaries and label points. For the 5M version of the dyke layer all dykes less than 15 km in length were removed, after which additional pruning was done in areas with excessive number of dykes on the map. For the 10M version 20 km was used as the lower length limit. For the 5M version of the fault layer all faults less than 10 km in length were removed, after which additional pruning was done in areas with large number of faults. Editing was done on visual basis, not based on geological importance of the faults. Likewise faults shorter than 50 km were removed from the 10M version, after which additional pruning was done on visual basis.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Tietoaineistojen digitoinnissa ja käsittelyssä on käytetty ArcGIS -paikkatieto-ohjelmiston versiota 10.4.
/
Version 10.4 of ArcGIS-software was used for digitalising and editing the datasets.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.X
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back