meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Kallioperäkartta-aineisto on yhtenäinen koko Suomen kattava vektorimuotoinen aineistokokonaisuus, joka koostuu kivilaji/yksikköaluetasoista ja viivamaisista tasoista, joissa esitetään siirroksia, muotoviivoja ja juonia. Aineistoon kuuluu myös aluetasona esitettävä lähtöaineistoindeksi ja aineiston laatuluokitus. Aineisto on mittakaavaton, mikä tarkoittaa sitä, että valtaosa aineistosta on peräisin 1:100 000 mittakaavaisista kallioperäkartoista. Paikoittain aineistoon on kuitenkin liitetty hyvinkin yksityiskohtaisia kartta-aineistoja ja vastaavasti suurimittakaavaisempia aineistoja niillä alueilla, missä 1:100 000 kartoitusaineistoa ei ole ollut saatavilla. Joillain alueilla on myös tuotettu uutta karttaa täydentämään puuttuvia alueita. Aineisto on tuotettu vuosien 2006-2009 välisenä aikana. Ainestoa on päivitetty vuonna 2014, jolloin juonitaso lisättiin (versio 2.0) ja vuonna 2016 Hämeen ja Käsivarren aluepäivityksillä (versio 2.1). Kivilaji/yksikköaluetaso sisältää ominaisuustietona Suomen kallioperän yksikkötietojärjestelmän (Finstrati) mukaiset yksikkökoodit, aikakausitiedot sekä litologiset koodit. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa. Aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos maaliskuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
Bedrock map is a unified bedrock map dataset covering the whole Finland. The dataset consists of a lithological/stratigraphic geological unit polygon layer and linear layers, in which faults, diverse overprinting lines and dykes are represented. The dataset also includes an origin of the data and a quality estimation of the data polygon layers. The stratigraphic geological unit polygon layer includes lithological coding, geological time period and hierarchical lithostratigraphical or lithodemic classification as attributes in accordance with the Finnish database for stratigrafic geological units (Finstrati). The line layers have their own hierarchical classification. The data is scale-free, which indicates that the bedrock map has been built of maps which have different scales. The original data set is done 2006-2009. Version 2.0 was released in 2014 with dyke layer. In 2016 version 2.1 is updated with project maps of Käsivarsi and Häme areas. Coordinate reference system of the dataset was transformed in March 2013. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon tarkastelussa, kallioperän mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksessa ja tieteellisessä sekä soveltavassa tutkimuksessa. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:200 000-100 000. Mittakaavattomuudesta johtuen aineistoa voidaan käyttää paikoin (mm. perusmetallikaivosten lähialueet) suuremmassakin mittakaavassa aina 1:20 000 mittakaavaan saakka.
/
The dataset is suitable for use in analysis of bedrock data, the mineral resource mapping of the bedrock and scientific and applied research. The scale of use of the spatial dataset is 1:200 000-100 000. Locally the scale of use can be 20:000 (E.g. mine areas).
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu kallioperän yleistarkasteluun 1:200 000 mittakaavaa pienemmille mittakaavoille. Käyttömittakaavan ylärajana voidaan pitää yleensä 1:20 000. Aineiston käyttömittakaava riippuu pitkälti lähtöaineistosta, jota käyttäjän on hyvä tutkia aineistoa käyttäessään. Laajoilla syväkivi- ja gneissi alueilla litologinen vaihtelu voi olla hyvinkin suurta, eikä karttakuva vastaa maastossa näkyvää kallioperää. Varsinkin arkeeisen pohjagneissialueiden kivilajiluokitukset ovat varsin yleistettyjä.
/
The data are not suitable for general bedrock review at a scale greater than 1:200 000. An upper limit for the scale of use can be generally considered to be 1:20 000. There may be much lithological variation in areas with extensive plutonic rocks and gneisses, and thus the map image may not correspond to the bedrock observed in the field. In particular, the lithological classifications used in Archean basement gneiss areas are especially generalised.
Teema avainsana:
Theme keyword:
kallioperä, litostratigrafiset yksiköt, litodeemiset yksiköt
bedrock, lithostratigraphy, lithodemic units
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi
englanti
Merkistö:
Character set:
8859part7
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2009-06-15
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kallioperä mittakaavaton
Bedrock of Finland scale-free
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02150
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2009-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2017-05-03
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
DigiKp
Versio:
Version:
2.1
Version päiväys:
Version date:
2016-08-17
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02150
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat, kallioperäperäkartat
geologic maps, lithologic maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Arkeeinen, Proterotsooinen, Paleotsooinen
Archean, Proterozoic, Paleozoic
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
kallioperä, litostratigrafiset yksiköt, litodeemiset yksiköt
bedrock, lithostratigraphy, lithodemic units
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Kallioperäkartta-aineisto on yhtenäinen koko Suomen kattava vektorimuotoinen aineistokokonaisuus, joka koostuu kivilaji/yksikköaluetasoista ja viivamaisista tasoista, joissa esitetään siirroksia, muotoviivoja ja juonia. Aineistoon kuuluu myös aluetasona esitettävä lähtöaineistoindeksi ja aineiston laatuluokitus. Aineisto on mittakaavaton, mikä tarkoittaa sitä, että valtaosa aineistosta on peräisin 1:100 000 mittakaavaisista kallioperäkartoista. Paikoittain aineistoon on kuitenkin liitetty hyvinkin yksityiskohtaisia kartta-aineistoja ja vastaavasti suurimittakaavaisempia aineistoja niillä alueilla, missä 1:100 000 kartoitusaineistoa ei ole ollut saatavilla. Joillain alueilla on myös tuotettu uutta karttaa täydentämään puuttuvia alueita. Aineisto on tuotettu vuosien 2006-2009 välisenä aikana. Ainestoa on päivitetty vuonna 2014, jolloin juonitaso lisättiin (versio 2.0) ja vuonna 2016 Hämeen ja Käsivarren aluepäivityksillä (versio 2.1). Kivilaji/yksikköaluetaso sisältää ominaisuustietona Suomen kallioperän yksikkötietojärjestelmän (Finstrati) mukaiset yksikkökoodit, aikakausitiedot sekä litologiset koodit. Viivatasoilla on omat hierarkkiset luokituksensa. Aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos maaliskuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
Bedrock map is a unified bedrock map dataset covering the whole Finland. The dataset consists of a lithological/stratigraphic geological unit polygon layer and linear layers, in which faults, diverse overprinting lines and dykes are represented. The dataset also includes an origin of the data and a quality estimation of the data polygon layers. The stratigraphic geological unit polygon layer includes lithological coding, geological time period and hierarchical lithostratigraphical or lithodemic classification as attributes in accordance with the Finnish database for stratigrafic geological units (Finstrati). The line layers have their own hierarchical classification. The data is scale-free, which indicates that the bedrock map has been built of maps which have different scales. The original data set is done 2006-2009. Version 2.0 was released in 2014 with dyke layer. In 2016 version 2.1 is updated with project maps of Käsivarsi and Häme areas. Coordinate reference system of the dataset was transformed in March 2013. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon tarkastelussa, kallioperän mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksessa ja tieteellisessä sekä soveltavassa tutkimuksessa. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:200 000-100 000. Mittakaavattomuudesta johtuen aineistoa voidaan käyttää paikoin (mm. perusmetallikaivosten lähialueet) suuremmassakin mittakaavassa aina 1:20 000 mittakaavaan saakka.
/
The dataset is suitable for use in analysis of bedrock data, the mineral resource mapping of the bedrock and scientific and applied research. The scale of use of the spatial dataset is 1:200 000-100 000. Locally the scale of use can be 20:000 (E.g. mine areas).
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/kalliopera_bedrock_legenda_legend.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi
englanti
Status:
Status:
jatkuva
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu kallioperän yleistarkasteluun 1:200 000 mittakaavaa pienemmille mittakaavoille. Käyttömittakaavan ylärajana voidaan pitää yleensä 1:20 000. Aineiston käyttömittakaava riippuu pitkälti lähtöaineistosta, jota käyttäjän on hyvä tutkia aineistoa käyttäessään. Laajoilla syväkivi- ja gneissi alueilla litologinen vaihtelu voi olla hyvinkin suurta, eikä karttakuva vastaa maastossa näkyvää kallioperää. Varsinkin arkeeisen pohjagneissialueiden kivilajiluokitukset ovat varsin yleistettyjä.
/
The data are not suitable for general bedrock review at a scale greater than 1:200 000. An upper limit for the scale of use can be generally considered to be 1:20 000. There may be much lithological variation in areas with extensive plutonic rocks and gneisses, and thus the map image may not correspond to the bedrock observed in the field. In particular, the lithological classifications used in Archean basement gneiss areas are especially generalised.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
62122.9626000002
Itä:
East:
732902.6247
Pohjoinen:
North:
7776453.2663
Etelä:
South:
6604710.2437
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
2009-01-01
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori
Topologian taso:
Topology level:
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
8257

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Lähtöaineistoina on käytetty saatavilla olleita 1:100 000 mittakaavaisten kallioperäkarttojen vektoriaineistoja. Vanhentuneiden 1:100 000 aineistojen tilalla käytettiin paikoin ajanmukaisempia kartta-aineistoja (Mid-Norden aineistoa, projekti- ja raporttikarttoja). Alueilla, joilta ei ollut käytettävissä 1:100 000 kartta-aineistoa, lähtöaineistoina olivat joko suurempimittakaavaiset 1:1000 000 Mid-Norden aineistot ja 1:400 000-200 000 kallioperäkartat, mm. Pohjois-Suomen numeerinen kallioperäkartta (LVP) tai pienempimittakaavaiset projektikartat ja detaljikartat 1:50 000-10 000, mm. Outokumpu Oy:n kartta-aineistot. Kaivos- ja malminetsintäalueilta on paikoin vieläkin tarkempaa kartta-aineistoa. Lähtöaineistoina on käytetty myös tieteellisissä julkaisuissa olevia karttakuvia ja liitekarttoja, jotka on digitoitu työn yhteydessä. Pohjois-Suomessa kartoittamattomilla alueilla uutta aineistoa on tuotettu matalalentogeofysiikkaa (magneettinen ja sähköinen aineisto) ja mahdollisia paljastumahavaintoja hyväksi käyttäen. Työn yhteydessä tehtiin myös harvapisteistä kallioperäkartoitusta niiltä alueilta, joilta tietoa puuttui. Kartoitusaineistot on talletettu Geologian tutkimuskeskuksen tietokantoihin.
/
The source data is based on available vector data of bedrock maps in 1:100 000 scale. The outdated 1:100 000 datasets were replaced by newer map datasets, such as by Mid-Norden dataset, and by project and report maps. In the areas where scale 1:100 000 map datasets were not available, the source data originated from larger scale 1:1 000 000 Mid-Norden datasets and from 1:400 000-200 000 bedrock maps such as northern Finland numerical bedrock maps (LVP), or from smaller scale project maps and detail maps in scale 1:50 000-10 000 such as Outokumpu Oy datasets. In the mining district and mineral exploration areas, even more detailed maps are available. Some of the source data also originate from the scientific publications and related appendixes or maps, which were digitalized during the work process. In unmapped areas of northern Finland, the new map datasets are based on and have been produced by using the low-altitude aerogeophysical surveys (magnetic and electric) and bedrock observation data. During the editing and work process, so called sparse point bedrock mapping were done in areas with missing data. The mapping datasets are stored in the databases of Geological surveys of Finland.
Prosessointihistoria:
Process step:
Kallioperä mittakaavaton litologia/yksikkötaso on tuotettu reunavertailemalla ja yhdistelemällä vierekkäisiä 1:100 000 mittakaavaisia kallioperäkartta-aineistoja niiltä alueilta, joista ko. karttalehtiä on olemassa. Karttatyö on tehty käsittelemällä/digitoimalla kivilajeja rajaavia reunaviivoja. Alueiden ominaisuustieto on tallennettu jokaisen alueen sisään jäävään aluetunnuspisteeseen (label-point). Tärkeimpiä ominaisuustietoja ovat aikakausitieto, yksikkötieto Finstratiluokituksen mukaan ja kivilajin luokitustieto. Viiva- ja aluetunnustasot on lopuksi yhdistetty aluetasoksi, johon on tallentunut kaikki aluetunnuspisteen ominaisuustieto. Etelä-Suomen osalta 1:100 000 karttalehtien yhdistäminen on tehty yksinkertaisesti liittämällä eri lehtien reunaviivoja toisiinsa siten, että lopputuloksena on yhtenäisiä alueita. Aeromagneettista karttaa on käytetty jonkin verran hyväksi kivilajien reunaviivojen yhdistämisessä, mutta laajempaa reunaviivojen muokkausta aerogeofysiikan kuviointiin sopivaksi ei ole tehty vanhimpien lehtien osalta. Versiossa 2.1 Hämeen aluetta on päivitetty uudella projektikartalla. Länsi-, Keski- ja Pohjois-Suomessa 1:100 000 kivilajikarttojen reunaviivoja on muotoiltu yleisemmin aeromagneettisen kartan kuvioiden seuraamiseksi. Väli-Suomen alueella vanhimpia 1:100 000 karttalehtiä on korvattu uudemmilla aineistoilla (projekti- ja raporttikartat tai muokattu Mid-Norden aineisto). Alueilla, joilta ei ole olemassa 1:100 000 kallioperäkarttoja, aineistoina käytettiin muun mittakaavaisista kartoista peräisin olevia kivilajirajoja. Paikoin Pohjois-Suomessa tuotettiin täysin uutta karttaa aerogeofysiikan sekä havaintoaineistojen pohjalta. Pohjois-Suomessa lähtöaineistoksi otettiin paikoin myös LVP-aineistoa, jota kuitenkin editoitiin huomattavasti työn kuluessa. Versiossa 2.1 on Käsivarren alue päivitetty uudella projektikartalla. Alueiden reunaviivat ja siirrosviivatasot on luokiteltu hierarkkisesti. Niihin liittyy myös tieto viivojen alkuperästä. Siirrosviivatasolle voidaan tallentaa myös rakenteen nimi. Juonitaso sisältää aluetason tapaan tiedon juonen ikäkaudesta, yksikköluokituksesta ja kivilajiluokituksesta. Alueina esitettävä lähtöaineistotaso sisältää tiedon litologia/yksikkötason lähtöaineistona käytettävän kartan alkuperästä (karttalehti, mittakaava, tekijätiedot, valmistumisvuosi). Tasoon on liitetty tieto matalalentogeofysiikan lentovuodesta, jota vertaamalla kartan valmistumisvuoteen, saadaan käsitys lähtöaineiston laadusta. Tasossa on lisäksi tieto siitä, onko alkuperäistä aineistoa muokattu, kuka sitä on muokannut sekä huomioita kenttä, johon on koottu tietoa lähtöaineiston alkuperästä. Aineiston muokkaus perustuu lähinnä matalalentogeofysiikkaan, havaintoihin ja alueen muihin karttoihin. Alueina esitettävä aineiston laatuluokitus on tekijöiden laatima viisitasoinen esitys litologia/yksikkötason laadusta. Taso kuvaa lähinnä lähtöaineiston laatua. Tärkeimpinä luokittelukriteereinä on ollut kartoituksen mittakaava, havaintotiheys, käytetty geofysiikka ja alueen litologinen vaihtelevuus. Käytetyt luokat ovat: A=Aineiston laatu on hyvä. Uusi kartoitus tai hyvään aineistoon pohjautuva muokattu kartta. Matalalentogeofysiikka on ollut käytettävissä. 1:200 000 kartat, joiden alueella kivilajivaihtelu on pientä (Koillismaa-Kainuu). B=Kohtalaisen hyvä aineisto. Kartoitus meneillään/keskeneräinen kartoitus, projektikarttoja, joiden havaintotiheys kohtalainen. Matalalentogeofysiikka on ollut käytettävissä. Vanhat Etelä-Suomen kartat, jotka luokitellaan hyvälaatuisiksi hyvän havaintotiheyden (Saaristomeri ja Ahvenanmaa) tai yksinkertaisen geologiansa vuoksi (Kaakkois-Suomi). C=Keskinkertainen aineisto. Vanhoja 1:100 000 karttoja, 1:400 000 karttoja ja karttoja, joihin on tehty vähäistä muokkausta havaintojen ja matalalentogeofysiikan avulla. Itä-Suomen alue, jossa kartoitus on meneillään D=Aineiston laatu välttävä. Etelä-Suomen vanha 1:100 000 kartoitus, jossa on käytetty korkealentogeofysiikkaa. Aineistoa ei ole muokattu matalalentogeofysiikan avulla. Etelä- ja Keski-Suomen 1:100 000 mittakaavassa kartoittamattomat alueet, jotka on korvattu pienimittakaavaisemmalla aineistolla (1:400 000) tai Outokumpu Oy:n aineistolla. Pohjois-Suomen alueet, jotka on digitoitu karttakantaa varten matalalentogeofysiikan ja havaintoaineiston pohjalta. E=Aineiston laatu välttävä- (miinus). Etelä-Suomen vanhin 1:100 000 kartoitus, joka on tehty ilman geofysikaalisia aineistoja. Aineistoa ei ole muokattu matalalentogeofysiikan avulla. Lisäksi Pohjois-Suomen kartoittamattomat alueet, jotka on digitoitu karttakantaa varten lähes pelkän matalalentogeofysiikan avulla.
/
The lithological layer, or stratigraphic geological unit polygon layer, of the Digital Bedrock map has been produced by compiling existing 1:000 000 bedrock maps in those area where they are available. Aerogeophysical maps have been used in the compilation work. On the areas where such data doesn’t exist other sources are used. Resent new project maps (Häme and Käsivarsi) have been included into map database. Polygon attributes have been saved in the label point inside every polygon. The most important attributes are information on the geological time period, stratigraphical unit information (following the Finstrati classification scheme) and lithological classification. Generalised lithological border line and label point layers have been used to build a polygon layer. The lithological border lines and the fault lines have been classed hierarchically. These also include information on the origin of the lines. It is also possible to record the name of a structure at the fault line layer. Similarly to the polygon layer, the dyke layer includes information on geological time period, stratigraphical unit classification and lithological classification. The origin of data layer contains information on the original map (map sheet, scale, author information, year of completion) used as source material for lithological/stratigraphic unit layer. The information is represented as polygons. The layer includes information on the low-altitude aerogeophysical survey year, which by comparison with the date of completion of the map gives an idea of the quality of the source material. The layer contains information on whether the original data have been edited, and if so by whom. The comments field contains additional information on the origin of the source material. The editing of the scale-free bedrock map dataset has mainly been based on low-altitude aerogeophysics, bedrock observations and other maps of the area. The compilers of the spatial dataset have made a five class quality estimation for the lithological unit polygon layer. The quality estimation is presented as polygons. The quality estimation mainly reflects the quality of the source material. The most important classification criteria have been the scale of the bedrock mapping, observation density, the availability of low-altitude aerogeophysics and lithological diversity in the area. The classes used are: A=Good data quality: the map is based on new mapping data or is edited from good quality source material with low-altitude aerogeophysics available; 1:200 000 scale bedrock maps of areas where there is little lithological variation (e.g. Koillismaa-Kainuu). B=Reasonably good data: mapping in progress or incomplete; project maps with reasonable observation density; low- altitude aerogeophysics have been available; old maps of Southern Finland, which are classed as being of good quality because of a good observation density (e.g. Saaristomeri and Ahvenanmaa) or of a simple regional geology (e.g. Southeastern Finland). C=Mediocre data: areas with old 1:100 000 and 1:400 000 maps, which have undergone limited editing using observation data and low-altitude aerogeophysics; (e.g. regions in the eastern Finland where mapping is in progress). D=Adequate data quality: areas with old 1:100 000 maps from Southern Finland, in which originally high altitude aerogeophysics has been used and the data has not been edited using low-altitude aerogeophysics: those areas of Southern and central Finland not mapped at a scale of 1:100 000 for which 1:400 000 scale mapping data or material from Outokumpu Oy have been used; areas in northern Finland, which have been digitised for the map database on the basis of low-altitude aerogeophysics and observation data. E=Adequate data quality- (minus); the areas of the oldest 1:100 000 scale maps in Southern Finland. The maps have been compiled without aerogeophysical data; data have not been edited using low-altitude aerogeophysics; the unmapped areas of Northern Finland which have been digitised for the map database on the basis of low-altitude aerogeophysics.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Tietoaineistojen digitoinnissa ja käsittelyssä on käytetty ArcInfo ja ArcView -paikkatieto-ohjelmistoja sekä ArcGIS -paikkatieto-ohjelmiston myöhäisempiä versioita. Tulkinnassa on käytetty apuna eri tavalla prosessoituja geofysiikan ja lentogeofysiikan aineistoja. Litologisten yksiköiden koodit tulevat Suomen yksikkötietojärjestelmästä (Finstrati). Finstrati on GTK:n ylläpitämä järjestelmä, jota ylläpidetään yhteistyössä Suomen stratigrafisen komitean kanssa. Finstrati järjestelmä sisältää viimeisimmän tiedon Suomen stratigrafisista yksiköistä kirjallisuusviitteineen.
/
Initially, ArcInfo and ArcView geographical informations systems (GIS) software were used in the processing of the dataset while, later, ArcGIS software was used almost exclusively. Different geophysical dataset has been used as back ground layers in map making process. Unit attributes are coming from Finnish unit database (Finstrati). The Finstrati database is built up according the international rules and is is maintained by GTK in collaboration with the Precambrian sub-commission of the Stratigraphic Commission of Finland. The Finstrati database contains the latest description of the Finnish bedrock stratigraphy and the references into the publications. The topology of the database is checked.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02150
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back