meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Tässä aineistossa esitetään aikaan sidottua rakennetulkintaa, joka koostuu Kallioperä 1:200 000 aineiston luokitelluista siirrosviivoista. Siirrokset on luokiteltu ikäryhmiin. Aineistossa on myös tulkitut poimuakselitasot sekä vanhoista 1:100 0000 kartoista tai havaintokannoista tulkittuja liuskeisuuden muotoviivoja. Siirros- ja poimuviivat on jaoteltu viiteen ikäluokkaan (rakennevaihe 1920-1900 Ma, 1890-1860 Ma, 1830-1810 Ma, 790-1740 Ma ja 770-542 Ma). Osa siirroksista on reaktivoitunut myöhemmissä vaiheissa, jolloin niillä on useampi attribuutti. Poimutulkinta on esitetty kussakin ikäluokassa attribuutilla Dn antiformi tai synformi. Joissain ikäryhmissä esiintyy nuorempaa poimuvaihetta. Ne on esitetty attribuuttiarvolla Dn+1. Ominaisuustietoihin on lisätty siirrosluokittelun lisäksi kansainvälinen (CGI) luokittelu.
/
This data set present structural interpretation with time aspect. The data set contain hierarchical fault lines copied from the Bedrock of Finland 1:200 000 divided into age categories. The data set contain also fold axis planes and structural form lines. Faults and folds are categorized into five age classes (structural stages 1920-1900 Ma, 1890-1860 Ma, 1830-1810 Ma, 790-1740 Ma and 770-542 Ma). Some faults have been active in several stages. Fold axes planes are identified as Dn antiform or synform. In some cases in the specific age category there are younger folds. These are identified as Dn+1. CGI classification is shown in separate attribute fields.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon rakenteellisessa tarkastelussa, opetuskäytössä, kallioperän mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksessa ja tieteellisessä sekä soveltavassa tutkimuksessa. Tulkinnassa on painotettu tektonista kehitystä. Aineiston käyttömittakaava on 1:50 000-250 000.
/
The dataset is suitable for use in structural analysis of bedrock data, educational purpose, mineral resource mapping of the bedrock and scientific and applied research. Tectonic evolution has been emphasized in the interpretation. The scale of use of the spatial dataset is 1:50 000-250 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu kallioperän yleistarkasteluun 1:50 000-250 000 mittakaavassa.
/
The data are suitable for general bedrock review at a scale 1:50 000-250 000.
Teema avainsana:
Theme keyword:
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi / finnish
englanti / english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-12-15
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto / dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kallioperän rakennetulkinta 1:100 000
/
Bedrock structural interpretation 1:100 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja / owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2018-12-31
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
0.1
Version päiväys:
Version date:
2018-12-15
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet / geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat, kallioperäkartat / geologic maps, lithologic maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Proterotsooinen, Paleotsooinen / Proterozoic, Paleozoic
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Tässä aineistossa esitetään aikaan sidottua rakennetulkintaa, joka koostuu Kallioperä 1:200 000 aineiston luokitelluista siirrosviivoista. Siirrokset on luokiteltu ikäryhmiin. Aineistossa on myös tulkitut poimuakselitasot sekä vanhoista 1:100 0000 kartoista tai havaintokannoista tulkittuja liuskeisuuden muotoviivoja. Siirros- ja poimuviivat on jaoteltu viiteen ikäluokkaan (rakennevaihe 1920-1900 Ma, 1890-1860 Ma, 1830-1810 Ma, 790-1740 Ma ja 770-542 Ma). Osa siirroksista on reaktivoitunut myöhemmissä vaiheissa, jolloin niillä on useampi attribuutti. Poimutulkinta on esitetty kussakin ikäluokassa attribuutilla Dn antiformi tai synformi. Joissain ikäryhmissä esiintyy nuorempaa poimuvaihetta. Ne on esitetty attribuuttiarvolla Dn+1. Ominaisuustietoihin on lisätty siirrosluokittelun lisäksi kansainvälinen (CGI) luokittelu.
/
This data set present structural interpretation with time aspect. The data set contain hierarchical fault lines copied from the Bedrock of Finland 1:200 000 divided into age categories. The data set contain also fold axis planes and structural form lines. Faults and folds are categorized into five age classes (structural stages 1920-1900 Ma, 1890-1860 Ma, 1830-1810 Ma, 790-1740 Ma and 770-542 Ma). Some faults have been active in several stages. Fold axes planes are identified as Dn antiform or synform. In some cases in the specific age category there are younger folds. These are identified as Dn+1. CGI classification is shown in separate attribute fields.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon rakenteellisessa tarkastelussa, opetuskäytössä, kallioperän mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksessa ja tieteellisessä sekä soveltavassa tutkimuksessa. Tulkinnassa on painotettu tektonista kehitystä. Aineiston käyttömittakaava on 1:50 000-250 000.
/
The dataset is suitable for use in structural analysis of bedrock data, educational purpose, mineral resource mapping of the bedrock and scientific and applied research. Tectonic evolution has been emphasized in the interpretation. The scale of use of the spatial dataset is 1:50 000-250 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
kehitteillä / under development
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa / as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu kallioperän yleistarkasteluun 1:50 000-250 000 mittakaavassa.
/
The data are suitable for general bedrock review at a scale 1:50 000-250 000.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi / license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus / copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen / unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
313466,8015
Itä:
East:
686719,2587
Pohjoinen:
North:
7270107,5617
Etelä:
South:
6835265,2573
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori / vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria / geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Rakennetason lähtöaineistona on käytetty Kallioperä paikkatietoaineistoa, versio 2.1 (BEDROCK.Bedrock_Map_200_FDS). Muotoviivojen lähtöaineistona ovat olleet painetut 1: 100 000 kallioperäkartat sekä havaintotietokannat.
/
The bedrock map feature dataset version 2.1 (BEDROCK.Bedrock_Map_200_FDS). Structural form lines are based of the printed 1:100 000 bedrock maps and observation databases.
Prosessointihistoria:
Process step:
Rakennetulkintaso on tuotettu BEDROCK.Bedrock_Map_200_FDS siirrosviivoista luokitteluineen rakennetulkintatason pohjaksi. Siirrosrakenteet on jaoteltu viiteen eri-ikäiseen luokkaan (rakennevaihe1920-1900 Ma,1890-1860 Ma,1830-1810 Ma,1790-1740 Ma ja 1770-542 Ma). Sama siirros on voinut reaktioitua useaan kertaan. Näissä tapauksissa attribuuttitaulussa on siirrostyyppi useassa ikäluokassa. Ominaisuustietoihin on lisätty siirrosluokittelun lisäksi kansainvälisten luokittelu (CGI) mukainen luokittelu ja mahdollinen referenssitieto. Rakennetasoon kuuluu tulkittu poimuakselitasoelemetti, joka on luokiteltu samoihin ikäluokkiin kuin siirrokset. Poimutulkinta elementit on esitetty kussakin ikäluokassa attribuutilla Dn antiformi tai synformi. Joissain ikäryhmissä esiintyy nuorempaa poimuvaihetta. Ne on esitetty tässä aineistossa attribuuttiarvolla Dn+1. Poimujen hahmottamiseen on käytetty kallioperäaineiston kivilajiyksiköitä, matalalentogeofysikaalisia aineistoja sekä Kallioperä 1:100 000 aineiston liuskeisuuden muotoviivoja. Liuskeisuuden muotoviivat ovat omana tasonaan rakennetulkintatasolla. Liuskeisuuden muotoviivoja on tulkittu myös havaintotietokannan tektoniikka osasta.
/
Structural interpretation data set is made by copying existing fault lines from the BEDROCK.Bedrock_Map_200_FDS to new data set. These fault lines are divided into five age categories (structural stage 1920-1900 Ma, structural stage 1890-1860 Ma, structural stage 1830-1810 Ma structural stage 1790-1740 Ma and structural stage 1770-542 Ma). The fault line can activate in the later stage. In these cases the line type is several time category. The data set contain also international (CGI) classification for faults and folds. Structural interpretation data set contain also fold axes planes, which are classified as same manner as faults into age categories. Fold axes planes are identified as Dn antiform or synform. In some cases in the specific age category there are younger folds. These are identified as Dn+1. The lithology units of bedrock data, data of aerogeophysical low altitude survey and structural form lines of Bedrock 1:100 000 is used to defining fold axes planes. From lines, which indicate schistosity, are arranged into own feature class. These form lines are interpreted from tectonics of observation data bases.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Tietoaineistojen käsittelyssä on käytetty ArcGIS -paikkatieto-ohjelmiston versiota 10.4. Tulkinnassa on käytetty apuna eri tavalla prosessoituja geofysiikan ja lentogeofysiikan aineistoja.
/
ArcGIS 10.4 software was used in the processing of the dataset. Variously processed geophysical and aerogeophysical data has been used in interpretation.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back