meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Lohkarehavainnot ovat paikkatietoaineistoa, jossa tiettyyn koordinaattipisteeseen liittyy ominaisuustietoa. Havainto käsittää maastossa paikannetun lohkareen, sekä siitä tehdyt havainnot, mittaukset ja geokemialliset analyysit. Havainnon kohteena voi olla yksittäisen lohkareen lisäksi myös lohkareikko. Lohkarehavaintoja ovat tuottaneet GTK:n omien ohjelmien (kallioperäkartoitus, malminetsintä) lisäksi aikoinaan Outokumpu Oy:n, Rautaruukki Oy:n ja Lapin Malmi Oy:n malminetsintä. Eri lähteistä tulleet aineistot eivät ole yhteismitallisia, ja aineistojen laatutieto on osin puutteellista. Aineisto on EPSG 3067-koordinaattijärjestelmässä.
/
Boulder observations are spatial data, in which attribute information is associated with a certain coordinate point. An observation consists of a boulder located and positioned in the field, observations and measurements made as well as geochemical analyses performed. At the observation site, in addition to the single boulder, there may be a littoral boulder field. The boulder observations are produced in the GTK's own programmes (bedrock mapping, ore exploration) and in previous made exploration activities of Outokumpu Oy, Rautaruuki Oy and Lapin Malmi Oy. The data sets from different sources are not commensurable and information on the quality of the data is partly lacking. The data is in the EPSG 3067 coordinate system.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Lohkareaineistoja voidaan käyttää lähinnä malminetsinnän ja kallioperäkartoituksen pohja-aineistona.
/
Boulder data can be used in ore exploration and as source data for bedrock mapping.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Havaintoaineistoja ei pidä sellaisenaan käyttää tarkoituksiin, jotka vaativat erityisselvityksiä, kuten kalliokiviainesten ja luonnonkivien hyödynnettävyys, eikä myöskään tarkoituksiin, joissa tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa, kuten erilaisissa kalliorakennushankkeissa. Käytössä on huomioitava aineiston paikannustarkkuuteen liittyvä epävarmuus ennen GPS-laitteen käyttöönottoa. Lisäksi on huomioitava, että koko on määritelty osassa tapauksia yksittäisen lohkareen kooksi ja osassa taas lohkareikon kooksi.
/
The observation data should not be considered for purposes that require special investigations such as exploitation of rock aggregates and of natural stone and neither for uses that require more detailed information, such as in various rock engineering projects. When using the data, notice should be taken of the uncertainty associated with positioning accuracy before the introduction of GPS equipment. It should also be noted that the size is defined in part of the cases to refer as a single boulder and in part as a boulder field.
Teema avainsana:
Theme keyword:
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2021-06-09
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
boulder_observation.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Lohkarehavainnot-tuote/Boulder observation -product
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2017-10-25
Julkaiseminen:
Date of publication:
2017-12-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
2.0
Version päiväys:
Version date:
2021-06-11
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia, lohkareet, louhikot, kivilajit, mineraalit, näytteet, kokokivi, analyysi, petrofysiikka, kartoitus, malminetsintä
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
arkeeinen, proterotsooinen, paleoproterotsooinen
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Thesaurus:
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Lohkarehavainnot ovat paikkatietoaineistoa, jossa tiettyyn koordinaattipisteeseen liittyy ominaisuustietoa. Havainto käsittää maastossa paikannetun lohkareen, sekä siitä tehdyt havainnot, mittaukset ja geokemialliset analyysit. Havainnon kohteena voi olla yksittäisen lohkareen lisäksi myös lohkareikko. Lohkarehavaintoja ovat tuottaneet GTK:n omien ohjelmien (kallioperäkartoitus, malminetsintä) lisäksi aikoinaan Outokumpu Oy:n, Rautaruukki Oy:n ja Lapin Malmi Oy:n malminetsintä. Eri lähteistä tulleet aineistot eivät ole yhteismitallisia, ja aineistojen laatutieto on osin puutteellista. Aineisto on EPSG 3067-koordinaattijärjestelmässä.
/
Boulder observations are spatial data, in which attribute information is associated with a certain coordinate point. An observation consists of a boulder located and positioned in the field, observations and measurements made as well as geochemical analyses performed. At the observation site, in addition to the single boulder, there may be a littoral boulder field. The boulder observations are produced in the GTK's own programmes (bedrock mapping, ore exploration) and in previous made exploration activities of Outokumpu Oy, Rautaruuki Oy and Lapin Malmi Oy. The data sets from different sources are not commensurable and information on the quality of the data is partly lacking. The data is in the EPSG 3067 coordinate system.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Lohkareaineistoja voidaan käyttää lähinnä malminetsinnän ja kallioperäkartoituksen pohja-aineistona.
/
Boulder data can be used in ore exploration and as source data for bedrock mapping.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Lapin Malmi Oy. Outokumpu Oy. Rautaruukki Oy.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/ohjeita_malminetsintatutkimuksia_varten_m04_80_1.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/kartoitus_ja_lohkarelomakkeen_taytto_ohjeet_ja_lyhenteet_outokumpu_oy.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/kallioperakartoitus_ja_lohkare_etsintaohjeet.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/geoku_ii_outokumpu_oy.pdf
Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Havaintoaineistoja ei pidä sellaisenaan käyttää tarkoituksiin, jotka vaativat erityisselvityksiä, kuten kalliokiviainesten ja luonnonkivien hyödynnettävyys, eikä myöskään tarkoituksiin, joissa tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa, kuten erilaisissa kalliorakennushankkeissa. Käytössä on huomioitava aineiston paikannustarkkuuteen liittyvä epävarmuus ennen GPS-laitteen käyttöönottoa. Lisäksi on huomioitava, että koko on määritelty osassa tapauksia yksittäisen lohkareen kooksi ja osassa taas lohkareikon kooksi.
/
The observation data should not be considered for purposes that require special investigations such as exploitation of rock aggregates and of natural stone and neither for uses that require more detailed information, such as in various rock engineering projects. When using the data, notice should be taken of the uncertainty associated with positioning accuracy before the introduction of GPS equipment. It should also be noted that the size is defined in part of the cases to refer as a single boulder and in part as a boulder field.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
185119.764200
Itä:
East:
722661.507300
Pohjoinen:
North:
7771652.965000
Etelä:
South:
6651803.607100
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
31570

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Lohkareaineisto sisältää Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä Outokumpu Oy:n, Rautaruukki Oy:n ja Lapin Malmi Oy:n kartoituksen ja malminetsinnän yhteydessä tekemät lohkarehavainnot. Havaintojen paikannustarkkuus ja sisältö vaihtelevat. Ennen vuotta 2000 havainnot paikannettiin maastossa kompassin ja uusimpien saatavilla olleiden Maanmittauslaitoksen 1:100 000-mittakaavaisten Taloudellisten karttojen, 1:20 000-mittakaavaisten perus- tai topografikarttojen sekä mustavalko- tai vääräväri-ilmakuvien sekä ilmakuvakarttojen perusteella. Vuodesta 1998 lähtien havaintopisteet on paikannettu myös GPS-laitteen avulla, ja laitteen käyttö vakiintui vuonna 2000. Yleisin havainnoitu tieto on lohkareen kivilaji. Jos kivessä on esiintynyt näkyvästi tiettyä mineraalia, erityisesti malmimineraaleja, on ne kirjattu osaksi havaintoa. Valikoiduista kivinäytteistä on tehty kemiallisia analyysejä ja petrofysikaalisia mittauksia. Analyysitulokset ja geofysikaaliset mittaustulokset ovat ostettavissa.
/
Bedrock boulder data contains observations made during mapping and exploration studies by Geological Survey of Finland (GTK), Outokumpu Oy, Rautaruukki Oy and Lapin Malmi Oy. The position accuracy and content of the observations varies. Prior to 2000, observations were located and positioned with a compass and on the basis of more recent material then available from the National Land Survey of Finland (NLS) such as economic maps at a scale of 1:100 000, base or topographic maps at a scale of 1:20 000 as well as black and white or false colour aerial photographs and aerial photography maps. Since 1998, GPS equipment has also been used to position observation points, a practice which became standard in 2000. The most usual information noted is lithology. If certain minerals, particularly ore minerals, are clearly present in the rock, this has been recorded as part of the observation. Chemical analyses and petrophysical measurements have been made of selected rock samples. Chemical analysis and geophysical measurement results can be purchased.
Prosessointihistoria:
Process step:
Tuotteen lähtöaineistona on käytetty GTK:n geotietojärjestelmään tallennettuja havaintoaineistoja. Aineistolle on tehty muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta EPSG3067-koordinaatistoon kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
The source material for this product is observations stored to GTK’s geoinformation management system. The conversion from the common map coordinate system to the ETRS-TM35FIN coordinate system was performed using an affine transformation of triangles.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
FME, ArcGIS 10.6.1
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back