meta

Tiivistelmä:
Abstract:
GTK on tehnyt omalla mittauskalustollaan kohteellista geofysikaalista lentomittausta vuosina 2001-2008 kaikkiaan 17 eri kohteella. Lentokorkeutena on ollut 30-40 metriä ja lentolinjojen väli on ollut 50-100 metriä. Geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran sähkömagneettinen kenttä ja luonnon gammasäteily. Kohteellinen lentomittausaineisto sisältää myös eri urakoitsijoiden (Fugro/CGG, Geotech, BellGeospace, SkyTEM) vuodesta 2000 alkaen tekemiä magneettisia, sähkömagneettisia ja painovoimamittauksia. Linjaväli vaihtelee kohteittain 50-500 metriin ja lentokorkeus on räätälöity menetelmäkohtaisesti. Lentosuunta on pääsääntöisesti ollut kohtisuoraan kohteen geologisia rakenteita. Mittaukset on tehty geologisen kartoituksen ja mineraalivaraetsinnän tueksi. Tarkemmat kuvaukset löytyvät mittausaluekohtaisista teknisistä raporteista. Magneettisissa mittauksissa mitataan maan magneettikentän voimakkuutta (magneettivuon tiheyttä) ja mittaustuloksena saatava suure on kokonais- eli totaalimagneettikentän voimakkuus. Sähkömagneettisilla mittauksilla saadaan tietoa maankamaran sähköisistä ominaisuuksista. Mittauksia on tehty sekä taajuusaluemittauksina (FEM) että aika-alueen transienttimittauksina (TEM). FEM mittaukset on tehty koplanaarisella kiintokelajärjestelmällä, jossa lähetin- ja vastaanotinkelat olivat siipien kärjessä. Vuosina 2001-2006 oli käytössä 2-taajuinen mittauskalusto ja vuosina 2007-2008 4-taajuinen mittauskalusto. TEM mittauksia on tehty sekä lentokonemittauksina että helikopterimittauksina ja erilaisilla mittausjärjestelmillä (VTEM, GEOTEM, SKYTEM, ZTEM). TEM mittausten etuna on niiden parempi syvyysulottuvuus verrattuna taajuusaluemittauksiin. Mittaussuureena on sekundäärinen magneettikenttä ajan funktiona tai siihen verrannollinen vastaanotinsilmukkaan syntyvä jännite. Näistä voidaan edelleen laskea erilaisia aikavakioita, joista voidaan määrittää lähteen johtavuus ja syvyys. Aeroradiometrisillä mittauksilla mitataan maankamarasta emittoituvaa gammasäteilyä. Mittaukset on tehty 256-kanavaisella spektrometrillä ja summausaika on ollut 1 sekunti. Mittaustulokset on yhdistetty neljäksi säteilyikkunaksi jotka kattavat energia-alueet: 1)Totaalisäteily 0.3-3.0 MeV, 2)kaliumsäteily 1.36-1.56 MeV, 3)uraanisäteily 1.66-1.86 MeV ja 4)toriumsäteily 2.41-2.81 MeV. Painovoimamittauksilla mitataan maankamaran tiheysvaihtelusta aiheutuvaa maan painovoimakentän vaihtelua. Lentomittaukset on tehty gradienttimittauksina, joissa mittaussuureina ovat painovoimakentän tensorikomponentit. Tensorikomponenttien mittaamisella päästään parempaan tarkkuuteen verrattuna perinteiseen vertikaalisen painovoiman mittaamiseen. Mittaussuureet eivät kuitenkaan sellaisenaan sovellu painovoimakentän absoluuttisten arvojen tai Bouguer-anomalian suoraan laskentaan, vaan tarvitaan mitatun aineiston jatkokäsittelyä.
/
GTK performed detailed airborne geophysical surveys using own equipment in 2001-2008 in a total of 17 different sites. The flight altitude was 30-40 meters and the flight line spacing was 50-100 meters. The measured geophysical parameters were the Earth’s magnetic field, the electromagnetic field and natural gamma radiation. In addition since 2000 several contractors (FUGRO/CGG, Geotech, BellGeospace, SkyTEM) have carried out detailed aerogeophysical magnetic, electromagnetic and gravity surveys in Finland to assist geological mapping and mineral exploration. The flight altitude and the flight line spacing varied by survey area. The flight direction was mainly selected perpendicular to the main geological structures. The more detailed descriptions of measurement are available in the technical reports. The magnetic measurements determine the total flux density of the Earth’s magnetic field obtaining the total magnetic intensity of the Earth’s magnetic field as a parameter. Electromagnetic measurements provide information about the electrical properties of the Earth’s crust. Measurements were carried out both using frequency domain system (FEM) and time-domain system (TEM). The FEM measurements were carried out with a coplanar fixed coil system by using a dual frequency device during 2001-2006 and a 4-frequency device during 2007-2008. The TEM measurements were performed by using different measurement systems (VTEM, GEOTEM, SkyTEM, ZTEM) and by using either helicopters or fixed-wing aircrafts. The measurement results were converted to conductivity -depth values. The depth penetration of TEM systems is better in comparison to FEM systems. Aeroradiometric surveys measure gamma rays emitted from the ground. The measurements were carried out using a 256-channel spectrometer with a registration period of one second. The measurement results were combined to form four window of radiation that covers the following energy ranges: 1)Total radiation 0.3-3.0 MeV, 2)potassium radiation 1.36-1.56 MeV, 3)uranium radiation 1.66-1.86 MeV and 4)thorium radiation 2.41-2.81 MeV. Gravity method is used in the survey of gravitational changes caused by density variation in geology. Therefore, gravimetric surveys are an essential part of geological bedrock research and exploration of raw material reserves. Airborne gravity surveys ordered by GTK have been carried out - by using gradiometers which measure variations in the acceleration due to gravity. Gravity gradient method has been used due to its accuracy, which is several times greater than that of traditional airborne vertical gravity surveys. Tensor components measured in gradiometry surveys are not suitable for direct determination of the absolute value of the vertical gravity field or Bouguer anomaly, but requires further processing of the measured data.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu kallioperätutkimukseen, kohteelliseen malminetsintään ja yhdessä muiden viiteaineistojen kanssa ympäristötutkimuksiin.
/
The data is suitable for geological bedrock research, targeted ore exploration and when combined with other reference materials, for environmental research.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Teema avainsana:
Theme keyword:
geofysiikka/geophysics
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Geosoft, xyz
Geosoft, GRD
ErMapper ERS
ErMapper ECW, 2.0
Aineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2019-01-15
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
detailed_aerogeoph_index.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kohteellinen lentomittausaineisto/Detailed aerogeophysical survey data
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1973-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2009-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Kohteelliset aerogeofysikaaliset mittaukset
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
1973-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, magneettiset menetelmät, sähkömagneettiset menetelmät, näennäinen ominaisvastus, radiometriset menetelmät, lentomittaukset/geophysics, geophysical methods, magnetic methods, electromagnetic methods, apparent resistivity, radioactivity methods, airborne methods, aero-electromagnetic survey maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka/geophysics
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
GTK on tehnyt omalla mittauskalustollaan kohteellista geofysikaalista lentomittausta vuosina 2001-2008 kaikkiaan 17 eri kohteella. Lentokorkeutena on ollut 30-40 metriä ja lentolinjojen väli on ollut 50-100 metriä. Geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran sähkömagneettinen kenttä ja luonnon gammasäteily. Kohteellinen lentomittausaineisto sisältää myös eri urakoitsijoiden (Fugro/CGG, Geotech, BellGeospace, SkyTEM) vuodesta 2000 alkaen tekemiä magneettisia, sähkömagneettisia ja painovoimamittauksia. Linjaväli vaihtelee kohteittain 50-500 metriin ja lentokorkeus on räätälöity menetelmäkohtaisesti. Lentosuunta on pääsääntöisesti ollut kohtisuoraan kohteen geologisia rakenteita. Mittaukset on tehty geologisen kartoituksen ja mineraalivaraetsinnän tueksi. Tarkemmat kuvaukset löytyvät mittausaluekohtaisista teknisistä raporteista. Magneettisissa mittauksissa mitataan maan magneettikentän voimakkuutta (magneettivuon tiheyttä) ja mittaustuloksena saatava suure on kokonais- eli totaalimagneettikentän voimakkuus. Sähkömagneettisilla mittauksilla saadaan tietoa maankamaran sähköisistä ominaisuuksista. Mittauksia on tehty sekä taajuusaluemittauksina (FEM) että aika-alueen transienttimittauksina (TEM). FEM mittaukset on tehty koplanaarisella kiintokelajärjestelmällä, jossa lähetin- ja vastaanotinkelat olivat siipien kärjessä. Vuosina 2001-2006 oli käytössä 2-taajuinen mittauskalusto ja vuosina 2007-2008 4-taajuinen mittauskalusto. TEM mittauksia on tehty sekä lentokonemittauksina että helikopterimittauksina ja erilaisilla mittausjärjestelmillä (VTEM, GEOTEM, SKYTEM, ZTEM). TEM mittausten etuna on niiden parempi syvyysulottuvuus verrattuna taajuusaluemittauksiin. Mittaussuureena on sekundäärinen magneettikenttä ajan funktiona tai siihen verrannollinen vastaanotinsilmukkaan syntyvä jännite. Näistä voidaan edelleen laskea erilaisia aikavakioita, joista voidaan määrittää lähteen johtavuus ja syvyys. Aeroradiometrisillä mittauksilla mitataan maankamarasta emittoituvaa gammasäteilyä. Mittaukset on tehty 256-kanavaisella spektrometrillä ja summausaika on ollut 1 sekunti. Mittaustulokset on yhdistetty neljäksi säteilyikkunaksi jotka kattavat energia-alueet: 1)Totaalisäteily 0.3-3.0 MeV, 2)kaliumsäteily 1.36-1.56 MeV, 3)uraanisäteily 1.66-1.86 MeV ja 4)toriumsäteily 2.41-2.81 MeV. Painovoimamittauksilla mitataan maankamaran tiheysvaihtelusta aiheutuvaa maan painovoimakentän vaihtelua. Lentomittaukset on tehty gradienttimittauksina, joissa mittaussuureina ovat painovoimakentän tensorikomponentit. Tensorikomponenttien mittaamisella päästään parempaan tarkkuuteen verrattuna perinteiseen vertikaalisen painovoiman mittaamiseen. Mittaussuureet eivät kuitenkaan sellaisenaan sovellu painovoimakentän absoluuttisten arvojen tai Bouguer-anomalian suoraan laskentaan, vaan tarvitaan mitatun aineiston jatkokäsittelyä.
/
GTK performed detailed airborne geophysical surveys using own equipment in 2001-2008 in a total of 17 different sites. The flight altitude was 30-40 meters and the flight line spacing was 50-100 meters. The measured geophysical parameters were the Earth’s magnetic field, the electromagnetic field and natural gamma radiation. In addition since 2000 several contractors (FUGRO/CGG, Geotech, BellGeospace, SkyTEM) have carried out detailed aerogeophysical magnetic, electromagnetic and gravity surveys in Finland to assist geological mapping and mineral exploration. The flight altitude and the flight line spacing varied by survey area. The flight direction was mainly selected perpendicular to the main geological structures. The more detailed descriptions of measurement are available in the technical reports. The magnetic measurements determine the total flux density of the Earth’s magnetic field obtaining the total magnetic intensity of the Earth’s magnetic field as a parameter. Electromagnetic measurements provide information about the electrical properties of the Earth’s crust. Measurements were carried out both using frequency domain system (FEM) and time-domain system (TEM). The FEM measurements were carried out with a coplanar fixed coil system by using a dual frequency device during 2001-2006 and a 4-frequency device during 2007-2008. The TEM measurements were performed by using different measurement systems (VTEM, GEOTEM, SkyTEM, ZTEM) and by using either helicopters or fixed-wing aircrafts. The measurement results were converted to conductivity -depth values. The depth penetration of TEM systems is better in comparison to FEM systems. Aeroradiometric surveys measure gamma rays emitted from the ground. The measurements were carried out using a 256-channel spectrometer with a registration period of one second. The measurement results were combined to form four window of radiation that covers the following energy ranges: 1)Total radiation 0.3-3.0 MeV, 2)potassium radiation 1.36-1.56 MeV, 3)uranium radiation 1.66-1.86 MeV and 4)thorium radiation 2.41-2.81 MeV. Gravity method is used in the survey of gravitational changes caused by density variation in geology. Therefore, gravimetric surveys are an essential part of geological bedrock research and exploration of raw material reserves. Airborne gravity surveys ordered by GTK have been carried out - by using gradiometers which measure variations in the acceleration due to gravity. Gravity gradient method has been used due to its accuracy, which is several times greater than that of traditional airborne vertical gravity surveys. Tensor components measured in gradiometry surveys are not suitable for direct determination of the absolute value of the vertical gravity field or Bouguer anomaly, but requires further processing of the measured data.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu kallioperätutkimukseen, kohteelliseen malminetsintään ja yhdessä muiden viiteaineistojen kanssa ympäristötutkimuksiin.
/
The data is suitable for geological bedrock research, targeted ore exploration and when combined with other reference materials, for environmental research.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Ilmatieteenlaitos. Malmilento. Suomen ilmailuopisto. Utin Lento. Ilmatieteenlaitos, Fugro, CGG, Geotech, BellGeospace, SkyTEM
Viitedokumentti:
Reference document:Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
235464.972600
Itä:
East:
612230.549600
Pohjoinen:
North:
7536911.715000
Etelä:
South:
6747643.045100
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
1973-01-01
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
1

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Kohteellisissa aerogeofysikaalisissa mittauksissa käytetyt mittalaitteet, mittausparametrit ja mittausalusta on kuvattu teknisissä raporteissa.
/
The aircrafts, measurement equipment and measurement parameters are detailed described in the technical reports.
Prosessointihistoria:
Process step:
Aineistojen prosessointihistoria vaihtelee menetelmittäin ja mittaussysteemittäin ja tarkemmat kuvaukset löytyvät teknisistä raporteista.
/
There is great variations in data processing depending on measurement method and system and thus the detailed description of data processing is available in the technical reports.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Kohteelliset lentomittaukset ja aineiston prosessointi on tehty urakoitsijoitten toimesta ja tarkempi kuvaus löytyy teknisistä raporteista.
/
The detailed airborne geophysical measurements and data processing were conducted by conductors and the detailed description is in the technical reports.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Geosoft, xyz
Geosoft, GRD
ErMapper ERS
ErMapper ECW, 2.0
Jakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
09:00 - 15:00
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Aineiston tilaus mieluiten sähköpostitse
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
tilaus/order
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back