meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Rauenneiden valtaus- ja malminetsintälupa-alueiden paikkatietotuote sisältää historiatietoa kaivoslain mukaisista rauenneista malminetsintälupa- ja valtausalueista. Tuote sisältää rauenneen malminetsintälupa- tai valtausalueen aluerajauksen polygonina, alueeseen liittyvät attribuuttitiedot sekä linkin kaivoslain mukaiseen tutkimustyöselostukseen sekä tutkimusaineistoihin. Tuotteessa on tietoja vuodesta 1946 eteenpäin. Lähtöaineiston koostamisessa on hyödynnetty Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) päätearkistossa olevia valtausasiakirjoja sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM), Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) tuottamia kaivosrekisterin kartta-aineistoja. Kaivoslain mukaisen karenssiajan päätyttyä valtauksen tai malminetsintäluvan tiedot poistuvat Tukesin ylläpitämästä kaivosrekisterin kartta-aineistosta, mutta ne tallennetaan GTK:n ylläpitämään rauenneet valtaus- ja malminetsintälupa-alueet -paikkatietoaineistoon. Paikkatietoaineistoa sekä siitä tehtyä tuotetta päivitetään säännöllisesti. Nykyisen kaivoslain (1.7.2011 jälkeen) mukaisesti malminetsintää harjoitetaan malminetsintäluvan perusteella malminetsintäalueella. Aikaisemmassa kaivoslaissa vastaavat termit olivat valtaus ja valtausalue. Nykyisen kaivoslain mukaisesti kullanhuuhdontaa harjoitetaan kullanhuuhdontaluvan perusteella kullanhuuhdonta-alueella. Malminetsintäluvan tai valtauksen rauettua luvan haltijan on toimitettava tutkimustyöselostus ja siihen liittyvät tutkimusaineistot kaivosviranomaiselle. Rauenneet lupa-alueet sekä niihin liittyvät tiedot kerätään yhteen polygonitasoon, josta on erilaisella kuvaustekniikalla eroteltu raportoidut ja raportoimattomat lupa-alueet. Lähtöaineisto ja siitä tehty tuote eivät sisällä kullanhuuhdonta-alueita. Lähtöaineisto on tuotettu vuosina 2000-2016. Tutkimustyöselostukset on skannattu pääosin vuonna 2003. Rauenneiden valtauspolygonien digitointi on tapahtunut vuosina 2003-2010. Tällä hetkellä rauenneiden malminetsinälupa-alueiden tietoja ylläpidetään TUKES:in kaivosrekisterin kartta-aineiston avulla. Tutkimustyöselostukset sekä tutkimusaineistot lisätään lähtöaineistoon ja tuotteeseen, kun ne saapuvat kaivosviranomaiselta Geologian tutkimuskeskuksen päätearkistoon. Tuotteen tarkoitus on helpottaa tutkimustyöselostusten käyttöä sekä tarjota historiatietoa valtaus- ja malminetsintälupa-alueista.
/
The spatial data product on expired claim and exploration permits contains historical information on expired claims and exploration permit areas pursuant to the Mining Act. The data contains the expired exploration permit or claim area represented as a polygon, attribute data associated with the area and a link to the exploration work report and attached digital data pursuant to the Mining Act. The data product contains information from 1946 onwards. Sources utilised in the collection of data were the claim documents deposited in GTK’s final archive and the mining register maps produced by the Ministry of Trade and Industry (KTM), Ministry of Employment and the Economy (TEM), and the Finnish Safety and Chemicals Agency (TUKES). After the quarantine period laid out in the Mining Act expires, the information concerning a claim or exploration permit is deleted from the map files of mining register maintained by TUKES and stored in the expired claim and exploration permits spatial data product maintained by GTK. Pursuant to the current Mining Act (in force since 1 July 2011), exploration is carried out in exploration areas under an exploration permit. In the previous Mining Act, the corresponding terms were ‘claim’ and ‘claim area’. Under the current Mining Act, gold panning may be practiced in a gold panning area under a gold panning permit. After an exploration permit or claim has expired, the permit holder must submit an exploration work report and exploration data related to it to the mining authority. The expired permit areas and data associated with them are gathered into one polygon feature class. The reported and non-reported areas are separated with different symbology. The source data and the product does not contain gold panning areas. The source data was produced between 2000-2016. The exploration work reports were scanned mainly in 2003. The expired claim polygons were digitised in 2003-2010. Currently, the data is maintained by means of the map files of the mining register maintained by the Finnish Safety and Chemicals Agency (TUKES). The exploration work reports and exploration data related to them are added to the source data as soon as arrive from TUKES to GTK’s final archive. The spatial data product has been produced to facilitate the use of exploration work reports pursuant to the Mining Act, and to offer historical data on claim and exploration permit areas.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Tuotteen tarkoitus on helpottaa tutkimustyöselostusten käyttöä sekä tarjota historiatietoa valtaus- ja malminetsintälupa-alueista. Tuotteen käytössä on huomioitava digitoidussa lähtöaineistossa esiintyvä paikannukseen liittyvä epätarkkuus. Tuote ei sovellu valtaus- ja malminetsintäalueiden tarkempaan paikkatietotekniseen tarkasteluun.
/
The product facilitates the use of exploration work reports and offers historical data on claim and exploration permit areas. Location inaccuracies in the digitised material should be taken into account when using the data. The data is not suitable for detailed spatial examinations of claim and exploration permit areas.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu valtaus- tai malminetsintälupa-alueiden tarkempaan paikkatietotekniseen tarkasteluun. Aineiston käytössä on huomioitava vanhempien valtausalueiden digitoinnista aiheutuva epätarkkuus.
/
The data is not suitable for detailed spatial analysis of claim areas or exploration permit areas. When using the data, inaccuracies resulting from the digitisation of older claim areas must be taken into account.
Teema avainsana:
Theme keyword:
malminetsintä, valtaukset, kaivoslaki, raportti / mineral exploration, mining claims, mining law, report
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-11-02
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
expired_exploration_permit.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Rauenneet valtaus- ja malminetsintälupa-alueet/Expired claim and exploration permits
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2015-02-20
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Valtaustietokanta
Versio:
Version:
1.1
Version päiväys:
Version date:
2015-02-20
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Thesaurus:
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
malminetsintä, valtaukset, kaivoslaki, raportti / mineral exploration, mining claims, mining law, report
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Rauenneiden valtaus- ja malminetsintälupa-alueiden paikkatietotuote sisältää historiatietoa kaivoslain mukaisista rauenneista malminetsintälupa- ja valtausalueista. Tuote sisältää rauenneen malminetsintälupa- tai valtausalueen aluerajauksen polygonina, alueeseen liittyvät attribuuttitiedot sekä linkin kaivoslain mukaiseen tutkimustyöselostukseen sekä tutkimusaineistoihin. Tuotteessa on tietoja vuodesta 1946 eteenpäin. Lähtöaineiston koostamisessa on hyödynnetty Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) päätearkistossa olevia valtausasiakirjoja sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM), Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) tuottamia kaivosrekisterin kartta-aineistoja. Kaivoslain mukaisen karenssiajan päätyttyä valtauksen tai malminetsintäluvan tiedot poistuvat Tukesin ylläpitämästä kaivosrekisterin kartta-aineistosta, mutta ne tallennetaan GTK:n ylläpitämään rauenneet valtaus- ja malminetsintälupa-alueet -paikkatietoaineistoon. Paikkatietoaineistoa sekä siitä tehtyä tuotetta päivitetään säännöllisesti. Nykyisen kaivoslain (1.7.2011 jälkeen) mukaisesti malminetsintää harjoitetaan malminetsintäluvan perusteella malminetsintäalueella. Aikaisemmassa kaivoslaissa vastaavat termit olivat valtaus ja valtausalue. Nykyisen kaivoslain mukaisesti kullanhuuhdontaa harjoitetaan kullanhuuhdontaluvan perusteella kullanhuuhdonta-alueella. Malminetsintäluvan tai valtauksen rauettua luvan haltijan on toimitettava tutkimustyöselostus ja siihen liittyvät tutkimusaineistot kaivosviranomaiselle. Rauenneet lupa-alueet sekä niihin liittyvät tiedot kerätään yhteen polygonitasoon, josta on erilaisella kuvaustekniikalla eroteltu raportoidut ja raportoimattomat lupa-alueet. Lähtöaineisto ja siitä tehty tuote eivät sisällä kullanhuuhdonta-alueita. Lähtöaineisto on tuotettu vuosina 2000-2016. Tutkimustyöselostukset on skannattu pääosin vuonna 2003. Rauenneiden valtauspolygonien digitointi on tapahtunut vuosina 2003-2010. Tällä hetkellä rauenneiden malminetsinälupa-alueiden tietoja ylläpidetään TUKES:in kaivosrekisterin kartta-aineiston avulla. Tutkimustyöselostukset sekä tutkimusaineistot lisätään lähtöaineistoon ja tuotteeseen, kun ne saapuvat kaivosviranomaiselta Geologian tutkimuskeskuksen päätearkistoon. Tuotteen tarkoitus on helpottaa tutkimustyöselostusten käyttöä sekä tarjota historiatietoa valtaus- ja malminetsintälupa-alueista.
/
The spatial data product on expired claim and exploration permits contains historical information on expired claims and exploration permit areas pursuant to the Mining Act. The data contains the expired exploration permit or claim area represented as a polygon, attribute data associated with the area and a link to the exploration work report and attached digital data pursuant to the Mining Act. The data product contains information from 1946 onwards. Sources utilised in the collection of data were the claim documents deposited in GTK’s final archive and the mining register maps produced by the Ministry of Trade and Industry (KTM), Ministry of Employment and the Economy (TEM), and the Finnish Safety and Chemicals Agency (TUKES). After the quarantine period laid out in the Mining Act expires, the information concerning a claim or exploration permit is deleted from the map files of mining register maintained by TUKES and stored in the expired claim and exploration permits spatial data product maintained by GTK. Pursuant to the current Mining Act (in force since 1 July 2011), exploration is carried out in exploration areas under an exploration permit. In the previous Mining Act, the corresponding terms were ‘claim’ and ‘claim area’. Under the current Mining Act, gold panning may be practiced in a gold panning area under a gold panning permit. After an exploration permit or claim has expired, the permit holder must submit an exploration work report and exploration data related to it to the mining authority. The expired permit areas and data associated with them are gathered into one polygon feature class. The reported and non-reported areas are separated with different symbology. The source data and the product does not contain gold panning areas. The source data was produced between 2000-2016. The exploration work reports were scanned mainly in 2003. The expired claim polygons were digitised in 2003-2010. Currently, the data is maintained by means of the map files of the mining register maintained by the Finnish Safety and Chemicals Agency (TUKES). The exploration work reports and exploration data related to them are added to the source data as soon as arrive from TUKES to GTK’s final archive. The spatial data product has been produced to facilitate the use of exploration work reports pursuant to the Mining Act, and to offer historical data on claim and exploration permit areas.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Tuotteen tarkoitus on helpottaa tutkimustyöselostusten käyttöä sekä tarjota historiatietoa valtaus- ja malminetsintälupa-alueista. Tuotteen käytössä on huomioitava digitoidussa lähtöaineistossa esiintyvä paikannukseen liittyvä epätarkkuus. Tuote ei sovellu valtaus- ja malminetsintäalueiden tarkempaan paikkatietotekniseen tarkasteluun.
/
The product facilitates the use of exploration work reports and offers historical data on claim and exploration permit areas. Location inaccuracies in the digitised material should be taken into account when using the data. The data is not suitable for detailed spatial examinations of claim and exploration permit areas.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Kauppa- ja teollisuusministeriö. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Työ- ja elinkeinoministeriö.
Viitedokumentti:
Reference document:Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
jatkuva/continual
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu valtaus- tai malminetsintälupa-alueiden tarkempaan paikkatietotekniseen tarkasteluun. Aineiston käytössä on huomioitava vanhempien valtausalueiden digitoinnista aiheutuva epätarkkuus.
/
The data is not suitable for detailed spatial analysis of claim areas or exploration permit areas. When using the data, inaccuracies resulting from the digitisation of older claim areas must be taken into account.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
93834.542900
Itä:
East:
726120.997500
Pohjoinen:
North:
7753478.965100
Etelä:
South:
6640856.009100
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
10537

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Tuotteen lähtöaineistona on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen päätearkistossa säilytettäviä kaivoslain mukaisiin valtauksiin sekä malminetsintälupa-alueisiin liittyviä asiakirjoja sekä KTM:n, TEM:in ja TUKES:in kaivosrekisterin digitaalisia kartta-aineistoja. GTK:n päätearkistossa olevat tutkimustyöselostukset on skannattu. Samassa yhteydessä on tarkistettu, löytyykö tutkimustyöselostukseen liittyvä aluerajaus kaivosrekisterin kartta-aineistosta tai tutkimustyöselostuksesta. Jos aluerajaus on löytynyt kaivosrekisterin kartta-aineistosta, on sieltä noukittu aluerajaus sekä siihen liittyvät attribuuttitiedot. Puuttuvat aluerajaukset on digitoitu tutkimustyöselostuksessa olleiden skannattujen ja georeferoitujen liitekarttojen perusteella. Lupa-alueet on kerätty yhteen polygonitasoon. Kullekin polygonille on liitetty attribuuttitietoihin lupa-alueen numero, nimi, haltija, hyötymineraali jota alueelta on otaksuttu löytyvän, hyperlinkki tutkimustyöselostukseen, hyperlinkki digitaaliseen tutkimusaineistoon, KKJ-karttalehtijaon mukainen 1:20 000 karttalehti sekä, mikäli saatavilla, tiedot valtauksen tai lupa-alueen alkamis- ja päättymisajankohdasta.
/
The source material of the product are the documents related to claims and exploration permit areas pursuant to the Mining Act and stored in the GTK’s final archive, and map files obtained from the KTM, TEM and TUKES’s mining register. The exploration work reports at the GTK final archive are scanned. During scanning, it was verified whether the permit area stated in the exploration work report can be found in the map files of the mining register or exploration work report. If the polygon was found in the map files of the mining register, the polygon and associated attribute data were picked from the map files. Missing polygon areas were digitized based on scanned and georeferenced maps attached the exploration work reports. The areas are gathered into one polygon feature class. Each polygon is associated with the following attributes: permit number, permit name, permit holder, mineral assumed to be discovered, a hyperlink to the exploration work report, hyperlink to the digital exploration data, a 1:20 000 KKJ map sheet and, if available, information on the start and expiration date of the claim. The expired permit areas and data associated with them are gathered into one polygon feature class. The reported and non-reported areas are separated with different symbology. The source data and the product does not contain gold panning areas.
Prosessointihistoria:
Process step:
GTK:n päätearkistossa olevat tutkimustyöselostukset on skannattu. Samassa yhteydessä on tarkistettu, löytyykö tutkimustyöselostukseen liittyvä aluerajaus kaivosrekisterin kartta-aineistosta tai tutkimustyöselostuksesta. Jos aluerajaus on löytynyt kaivosrekisterin kartta-aineistosta, on sieltä noukittu aluerajaus sekä siihen liittyvät attribuuttitiedot. Puuttuvat aluerajaukset on digitoitu tutkimustyöselostuksessa olleiden skannattujen ja georeferoitujen liitekarttojen perusteella. Lupa-alueet on kerätty yhteen polygonitasoon. Kullekin polygonille on liitetty attribuuttitietoihin lupa-alueen numero, nimi, haltija, hyötymineraali jota alueelta on otaksuttu löytyvän, hyperlinkki tutkimustyöselostukseen, hyperlinkki digitaaliseen tutkimusaineistoon, KKJ-karttalehtijaon mukainen 1:20 000 karttalehti sekä, mikäli saatavilla, tiedot valtauksen tai lupa-alueen alkamis- ja päättymisajankohdasta. Lähtöaineisto on tuotettu vuosina 2000-2016. Tutkimustyöselostukset on skannattu pääosin vuonna 2003. Rauenneiden valtauspolygonien digitointi on tapahtunut vuosina 2003-2010. Noin vuoden 1995 jälkeen myönnetyt lupa-alueet on haettu kaivosrekisterin digitaalisesta kartta-aineistosta ja tällä hetkellä lähtöaineistoa ylläpidetään TUKES:in kaivosrekisterin kartta-aineiston avulla. Tuotteessa on tietoja vuodesta 1946 eteenpäin. Tätä vanhemmissa tutkimustyöselostuksissa paikkatieto on yleensä puutteellista.
/
The exploration work reports at the GTK final archive are scanned. During scanning, it was verified whether the area limits stated in the exploration work report can be found in the maps in the mining register or exploration work report. If the area limits were found in the maps of the mining register, the area limits and associated attribute data were picked from the maps. Missing area limits were digitised on the basis of scanned and georeferred maps attached the exploration work report. The data contains area limits as polygons. Each polygon is associated with the following data: mining claim number, mining claim name, mining claim owner, mineral expected to be discovered, a hyperlink to the exploration work report, hyperlink to the digital exploration data, a 1:20 000 KKJ map sheet and, if available, information on the start and expiration data of the mining claim. The source data was produced between 2000-2016. The exploration work reports were scanned mainly in 2003. The expired claim polygons were digitised in 2003-2010. Claim areas granted after 1995 or thereabouts have been picked from the map files of the mining register. Currently, the data is maintained by means of the map files of the mining register maintained by the Finnish Safety and Chemicals Agency (TUKES). The product contains information from 1946 onwards. The location data in exploration work reports older than this is usually incomplete.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineisto on tuotettu ArcMap-, MapInfo ja FME Desktop-ohjelmistoilla. / The data is produced in ArcMap, MapInfo and FME Desktop software.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back