meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Yleistetty kallioperä 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty Kallioperä 1:1 000 000 aineistosta (BEDROC.Bedrock_Map_1M_FDS). Aineisto koostuu kivilajialueet sisältävästä aluetasosta, juonet ja siirrokset sisältävistä viivatasoista sekä meteoriittikraatterit ja kimberliittipiiput sisältävistä pistetasoista. Aineisto on ETRS-TM35-FIN -koordinaatistossa. Aluetaso sisältää ominaisuuksina yksinkertaistetun kivilajiseurueen ja yleistasoisen ikätiedon kolmella kielellä (Suomi, Ruotsi ja Englanti). Siirrosviivat on jaettu kolmeen tyyppiin: kulkusiirtymä-, normaali ja ylityöntösiirrokset. Juoniviivataso sisältää mafiset juoniparvet luokiteltuna kolmeen ikäryhmään. Meteoriittikraatteritaso sisältää sijainnin lisäksi vain kohteen nimen ja kimberliittipiipputaso luokittelun kahteen ikäryhmään.
/
Generalized bedrock map of Finland 1:1 000 000 is a unified bedrock map dataset covering entire Finland. It is based on the Bedrock of Finland 1:1 000 000 dataset (BEDROC.Bedrock_Map_1M_FDS). The dataset consist of polygon layer containing the lithological areas, linear layers containing dykes and faults as well as point layers containing the kimberlite intrusions and meteorite impact sites. Material is in the ETRS-TM35-FIN -coordinate system. The polygon layer includes generalized lithological association and age data on general level in three languages (Finnish, Swedish and English). The dyke layer includes the mafic dyke swarms classified into three age groups. Faults have been divided into three categories: strike-slip, normal and thrust faults. Meteorite impact layer contains, in addition to the location, only the name of the crater. Kimberlite intrusions have been divided into two age groups.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon tarkastelussa ja opetuskäytössä sekä etenkin tahoille, jotka eivät ole perehtyneet geologiaan syvällisesti. Paikkatietoaineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The dataset is suitable for use in analysis of bedrock data and educational purpose, also and especially by persons with limited geological knowledge. The scale of use of the spatial dataset is 1:1 000 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu kallioperän yleistarkasteluun 1:1 000 000 mittakaavassa. Käyttömittakaavan ylärajana voidaan pitää yleensä 1:200 000.
/
The data are suitable for general bedrock review at a scale 1:1 000 000. An upper limit for the scale of use can be generally considered to be 1:200 000.
Teema avainsana:
Theme keyword:
kallioperä, kivilajiyksiköt, kivilajiassosiaatiot / bedrock, bedrock units, rock associations
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, personal geodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.3

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-11-08
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Yleistetty kallioperä 1:1 000 000/Generalized bedrock of Finland 1:1 000 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2009-06-15
Julkaiseminen:
Date of publication:
2016-11-07
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Yleistetty Suomen kallioperäkartta 1:1 000 000 / Generaliserad berggrundskarta över Finland 1:1 000 000 / Generalized Bedrock map of Finland 1:1 000 000
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2016-11-04
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat, kallioperäkartat / bedrock, bedrock units, rock associations
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Arkeeinen, Proterotsooinen, Paleotsooinen / Archean, Proterozoic, Paleozoic
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
kallioperä, kivilajiyksiköt, kivilajiassosiaatiot / bedrock, bedrock units, rock associations
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Yleistetty kallioperä 1:1 000 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty Kallioperä 1:1 000 000 aineistosta (BEDROC.Bedrock_Map_1M_FDS). Aineisto koostuu kivilajialueet sisältävästä aluetasosta, juonet ja siirrokset sisältävistä viivatasoista sekä meteoriittikraatterit ja kimberliittipiiput sisältävistä pistetasoista. Aineisto on ETRS-TM35-FIN -koordinaatistossa. Aluetaso sisältää ominaisuuksina yksinkertaistetun kivilajiseurueen ja yleistasoisen ikätiedon kolmella kielellä (Suomi, Ruotsi ja Englanti). Siirrosviivat on jaettu kolmeen tyyppiin: kulkusiirtymä-, normaali ja ylityöntösiirrokset. Juoniviivataso sisältää mafiset juoniparvet luokiteltuna kolmeen ikäryhmään. Meteoriittikraatteritaso sisältää sijainnin lisäksi vain kohteen nimen ja kimberliittipiipputaso luokittelun kahteen ikäryhmään.
/
Generalized bedrock map of Finland 1:1 000 000 is a unified bedrock map dataset covering entire Finland. It is based on the Bedrock of Finland 1:1 000 000 dataset (BEDROC.Bedrock_Map_1M_FDS). The dataset consist of polygon layer containing the lithological areas, linear layers containing dykes and faults as well as point layers containing the kimberlite intrusions and meteorite impact sites. Material is in the ETRS-TM35-FIN -coordinate system. The polygon layer includes generalized lithological association and age data on general level in three languages (Finnish, Swedish and English). The dyke layer includes the mafic dyke swarms classified into three age groups. Faults have been divided into three categories: strike-slip, normal and thrust faults. Meteorite impact layer contains, in addition to the location, only the name of the crater. Kimberlite intrusions have been divided into two age groups.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu käytettäväksi kallioperätiedon tarkastelussa ja opetuskäytössä sekä etenkin tahoille, jotka eivät ole perehtyneet geologiaan syvällisesti. Paikkatietoaineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The dataset is suitable for use in analysis of bedrock data and educational purpose, also and especially by persons with limited geological knowledge. The scale of use of the spatial dataset is 1:1 000 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Aineisto on kehitetty GTK:n sisäisenä työnä. / The data have been processed in the Geological Survey of Finland.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/kartta/erikoiskartta/ek_099_300dpi.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
ruotsi/swedish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu kallioperän yleistarkasteluun 1:1 000 000 mittakaavassa. Käyttömittakaavan ylärajana voidaan pitää yleensä 1:200 000.
/
The data are suitable for general bedrock review at a scale 1:1 000 000. An upper limit for the scale of use can be generally considered to be 1:200 000.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
1757

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Yleistetty kallioperä 1:1 000 000 -aineiston lähtöaineistona on käytetty Kallioperä 1:1 000 000 -aineistoa (BEDROC.Bedrock_Map_1M_FDS).
/
Bedrock 1:1 000 000 -dataset (BEDROC.Bedrock_Map_1M_FDS) has been used as the source data for the Generalized bedrock map 1:1 000 000 -dataset.
Prosessointihistoria:
Process step:
Yleistetty kallioperä 1:1 000 000 aineiston prosessointi rajoittuu vain lähtöaineiston taulujen tietosisällön muokkaukseen, paikkatietoa ei ole muokattu. Tietosisältöä muokatessa alkuperäisen aineiston sisältämiä toisiinsa läheisesti liittyviä kivilajiyksiköitä liitettiin samaan luokkaan, joille pyrittiin antamaan yleistajuisempi kivilajiassosiaatio, kuin mitä lähtöaineiston paikoin hienojakoinen jaottelu oli. Tauluista poistettiin myös pääosin alkuperäiseen yksikköluokitteluun liittyvät, geologiaan syvällisemmin perehtymättömälle käyttäjälle, sisällöllisesti ”haastavammat” sarakkeet.
/
Processing of Generalized bedrock map 1:1 000 000-dataset was limited to the content of the tables, spatial data was not edited. During processing the detailed lithological associations were combined into more general ones. Majority of the detailed data related to the geological units was removed as too demanding for the potential audience of the product.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineiston käsittely on suoritettu ArcGIS -paikkatieto-ohjelmiston versiolla 10.3.
/
Geographical Information software system used for processin the dataset was ArcGIS -program version 10.3.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, personal geodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.3
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back