meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Tuotepaketti on tarkoitettu geofysiikan opetuskäyttöön ja se sisältää kaksi erillistä aineistopakettia. Mineraaliesiintymien kartoitukseen liittyvä opetuspaketti sisältää GTK:n tekemän Keivitsan kupari-nikkeli-platinametalli-kultaesiintymän valtausraportin aineiston, joka on täydennetty tutkimusalueen lentomittausaineistolla. Geofysiikan aineistot ovat Geosoftin linjamuotoisina XYZ -tiedostoina ja mittausparametritiedot ovat tiedostojen otsaketiedoissa. Tutkimuskohteella on tehty painovoima, IP, Mise ala masse, magneettisia, slingram, SP ja VLF-R mittauksia sekä kairasydänten petrofysikaalisia mittauksia.

Toinen aineistopaketti sisältää Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueen rakenneselvitykseen liittyvää tutkimusaineistoa (kairaustieto, maatutka, rakeisuusanalyysi, vedenpinnan korkeushavainnot ja painovoima).
/
Purpose of the data product is educational use and it includes two set of example data. The first data set contains exploration data of Kevitsa Cu-Ni-Pt-Au deposit collected by GTK. Geophysical data (gravity, IP, Mise a la masse, magnetic, slingram, SP and VLF-R) is in Geosoft XYZ –format including header information. There is also available aerogeophysical magnetic, electromagnetic and radiometric data as well as drill cores’ petrophysical measurements.

The other data set contains research data of groundwater basin in Ilola-Kukkolanharju area (soil drilling, particle size analysis, ground water level observations, , gravity, ground penetrating radar). All data is collected by GTK.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Tuotepaketti on tarkoitettu geofysiikan opetuskäyttöön ja se sisältää kaksi erillistä aineistopakettia.
/
The product is intended for training material of geophysics and contains two separate data packages.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Geofysiikan kohteellinen tutkimus
/
Detailed investigation of geophysics
Teema avainsana:
Theme keyword:
geologia / geology
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
Kartastokoordinaattijärjestelmä KKJ/zone 3 EPSG:2391-2394
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa

Geosoft XYZ, pdf, jpg, xls, doc Esri Shape, Esri personal geodatabase
Aineiston formaatti:
Data format:
Geosoft XYZ, pdf, jpg, xls, doc Esri Shape, Esri personal geodatabase

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-11-15
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Geofysiikan opetusmateriaali/Training material of geophysics
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2014-10-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2014-10-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia/geology
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Tuotepaketti on tarkoitettu geofysiikan opetuskäyttöön ja se sisältää kaksi erillistä aineistopakettia. Mineraaliesiintymien kartoitukseen liittyvä opetuspaketti sisältää GTK:n tekemän Keivitsan kupari-nikkeli-platinametalli-kultaesiintymän valtausraportin aineiston, joka on täydennetty tutkimusalueen lentomittausaineistolla. Geofysiikan aineistot ovat Geosoftin linjamuotoisina XYZ -tiedostoina ja mittausparametritiedot ovat tiedostojen otsaketiedoissa. Tutkimuskohteella on tehty painovoima, IP, Mise ala masse, magneettisia, slingram, SP ja VLF-R mittauksia sekä kairasydänten petrofysikaalisia mittauksia.

Toinen aineistopaketti sisältää Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueen rakenneselvitykseen liittyvää tutkimusaineistoa (kairaustieto, maatutka, rakeisuusanalyysi, vedenpinnan korkeushavainnot ja painovoima).
/
Purpose of the data product is educational use and it includes two set of example data. The first data set contains exploration data of Kevitsa Cu-Ni-Pt-Au deposit collected by GTK. Geophysical data (gravity, IP, Mise a la masse, magnetic, slingram, SP and VLF-R) is in Geosoft XYZ –format including header information. There is also available aerogeophysical magnetic, electromagnetic and radiometric data as well as drill cores’ petrophysical measurements.

The other data set contains research data of groundwater basin in Ilola-Kukkolanharju area (soil drilling, particle size analysis, ground water level observations, , gravity, ground penetrating radar). All data is collected by GTK.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Tuotepaketti on tarkoitettu geofysiikan opetuskäyttöön ja se sisältää kaksi erillistä aineistopakettia.
/
The product is intended for training material of geophysics and contains two separate data packages.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:Tietoaineiston kieli:
Language:
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
Päivityksen laajuus:
Update scope:
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Geofysiikan kohteellinen tutkimus / Detailed investigation of geophysics
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
Itä:
East:
Pohjoinen:
North:
Etelä:
South:
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
Topologian taso:
Topology level:
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
2391-2394
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Prosessointihistoria:
Process step:
Y
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Geosoft XYZ, pdf, jpg, xls, doc Esri Shape, Esri personal geodatabaseJakeluformaatin versio:
Version:
10.3
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back