meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Aineisto on tuotettu ensisijaisesti taustapitoisuusrekisterin käyttöön. Polygoniaineisto luokittelee alueita maaperän geokemiallisen koostumuksen perusteella. Arseeni- ja metalliprovinssien perusteella Suomi jaetaan alueisiin, joissa maaperän arseeni- tai metallipitoisuudet ovat usein tavanomaista suurempia. Pistemäisestä taustapitoisuusaineistosta poimitaan näytepistejoukkoja geokemiallisten provinssien perusteella ja provinssin alueelle kuuluvia pisteitä käytetään alueellisten tunnuslukujen laskennassa. Arseeniprovinssien alueella moreenin arseenipitoisuus on usein suurempi kuin PIMA-asetuksen (Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista, VNa 214/2007) kynnysarvo 5 mg/kg. Metalliprovinssien alueella koboltin, kuparin, kromin, nikkelin, sinkin tai vanadiinin pitoisuus on moreenimaassa suurempi kuin Suomen maaperässä keskimäärin.
/
The data has primarily been produced for the national soil geochemical baseline database. The polygon data classifies areas based on the geochemical composition of the soil. The arsenic and metal provinces show areas where the soil arsenic or metal concentrations are often higher than usual. Based on these geochemical provinces, sample point sets are picked from the point-like background concentration data, and the points within the province are used to calculate regional indicators. In the arsenic provinces, the arsenic concentration in till is often higher than the threshold of 5 mg/kg in the PIMA decree (Government Decree on the Assessment of Soil Contamination and Remediation Needs Vna 214/2007) Within the metal provinces, the concentration of cobalt, copper, chrome, nickel, zinc or vanadium in till is higher than the Finnish average.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Geokemialliset provinssit on kehitetty ensisijaisesti taustapitoisuusrekisterin karttakäyttöliittymän osaksi (Jarva, J., Tarvainen, T., Reinikainen, J. & Eklund, M. 2010. TAPIR - Finnish national geochemical baseline database. Science of the Total Environment 408, 4385-4395.) Aineiston avulla voi tarkastella 1:1 000 000 mittakaavaan asti alueita, joilla arseeni- ja metallipitoisuudet ovat usein tavanomaista suurempia.
/
The geochemical provinces have primarily been developed to serve as part of map interface of the national geochemical baseline database (Jarva, J. Tarvainen, T., Reinikainen, J. & Eklund, M. 2010. TAPIR - Finnish national geochemical baseline database. Science of the Total Environment 408, 4385-4395.) The data can be used to review areas up to a scale of 1:1 000 000 where the arsenic and metal concentrations are often higher than usual.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Teema avainsana:
Theme keyword:
perustilan selvitys, geokemiallinen kartoitus, ohjearvot/Background level, Geochemical baseline, Geochemical mapping, Guideline value
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-02-27
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Geokemialliset provinssit/Geochemical provinces
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2014-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2014-02-18
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2014-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geokemia/Geochemistry
Asiasanasto:
Thesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
perustilan selvitys, geokemiallinen kartoitus, ohjearvot/Background level, Geochemical baseline, Geochemical mapping, Guideline value
Asiasanasto:
Tesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Aineisto on tuotettu ensisijaisesti taustapitoisuusrekisterin käyttöön. Polygoniaineisto luokittelee alueita maaperän geokemiallisen koostumuksen perusteella. Arseeni- ja metalliprovinssien perusteella Suomi jaetaan alueisiin, joissa maaperän arseeni- tai metallipitoisuudet ovat usein tavanomaista suurempia. Pistemäisestä taustapitoisuusaineistosta poimitaan näytepistejoukkoja geokemiallisten provinssien perusteella ja provinssin alueelle kuuluvia pisteitä käytetään alueellisten tunnuslukujen laskennassa. Arseeniprovinssien alueella moreenin arseenipitoisuus on usein suurempi kuin PIMA-asetuksen (Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista, VNa 214/2007) kynnysarvo 5 mg/kg. Metalliprovinssien alueella koboltin, kuparin, kromin, nikkelin, sinkin tai vanadiinin pitoisuus on moreenimaassa suurempi kuin Suomen maaperässä keskimäärin.
/
The data has primarily been produced for the national soil geochemical baseline database. The polygon data classifies areas based on the geochemical composition of the soil. The arsenic and metal provinces show areas where the soil arsenic or metal concentrations are often higher than usual. Based on these geochemical provinces, sample point sets are picked from the point-like background concentration data, and the points within the province are used to calculate regional indicators. In the arsenic provinces, the arsenic concentration in till is often higher than the threshold of 5 mg/kg in the PIMA decree (Government Decree on the Assessment of Soil Contamination and Remediation Needs Vna 214/2007) Within the metal provinces, the concentration of cobalt, copper, chrome, nickel, zinc or vanadium in till is higher than the Finnish average.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Geokemialliset provinssit on kehitetty ensisijaisesti taustapitoisuusrekisterin karttakäyttöliittymän osaksi (Jarva, J., Tarvainen, T., Reinikainen, J. & Eklund, M. 2010. TAPIR - Finnish national geochemical baseline database. Science of the Total Environment 408, 4385-4395.) Aineiston avulla voi tarkastella 1:1 000 000 mittakaavaan asti alueita, joilla arseeni- ja metallipitoisuudet ovat usein tavanomaista suurempia.
/
The geochemical provinces have primarily been developed to serve as part of map interface of the national geochemical baseline database (Jarva, J. Tarvainen, T., Reinikainen, J. & Eklund, M. 2010. TAPIR - Finnish national geochemical baseline database. Science of the Total Environment 408, 4385-4395.) The data can be used to review areas up to a scale of 1:1 000 000 where the arsenic and metal concentrations are often higher than usual.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Helsingin yliopisto. Suomen ympäristökeskus.
Viitedokumentti:
Reference document:Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
2014-01-01
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
4

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Tärkeimmät lähdeaineistot ovat Geologian tutkimuskeskuksen suuralueellinen moreenigeokemiallinen kartoitusaineisto ja alueellinen moreenigeokemiallinen kartoitusaineisto. Aluerajojen tarkennuksiin on käytetty kalliogeokemian aineistoa ja alueellisia geokemiallisia taustapitoisuuskartoituksia.
/
The primary source data are GTK’s till geochemical mapping data in reconnaissance scale and the geochemical regional till survey data. The borders between areas have been made more specific by using material from bedrock litogeochemical surveys and regional geochemical baseline concentration surveys.
Prosessointihistoria:
Process step:
Arseeniprovinssit: suuralueellinen geokemiallinen kartoitusaineisto on luokiteltu arseenipitoisuuden perusteella. Provinssit on digitoitu pääasiassa moreenin arseenipitoisuuden perusteella. Metalliprovinssit: alueellinen moreenigeokemiallinen aineisto on luokiteltu koboltin, kuparin, kromin, nikkelin, sinkin tai vanadiinin pitoisuuksien perusteella ja provinssin rajat on digitoitu luokitellun moreenigeokemiallisen aineiston perusteella.
/
Arsenic provinces: the till geochemical mapping data in reconnaissance scale has been classified based on the concentration of arsenic. The provinces have been digitised primarily by the arsenic concentration in till. Metal provinces: the geochemical regional till survey data has been classified based on the concentration of cobalt, copper, chrome, nickel, zinc or vanadium, and the province borders have been digitised based on the classified geochemical till data.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Digitointi on tehty ArcGIS-ohjelmistolla.
/
The data is produced in ArcGIS software.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back