meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Syvä geoterminen energiapotentiaali kuvaa Suomen kallioperään sitoutuneen lämpöenergian teoreettista määrää siitä syvyydestä lähtien, jossa kallioperässä saavutetaan 70 °C lämpötila aina kymmenen kilometrin syvyyteen saakka. Kallioperässä olevan teoreettisen lämpöenergian määrä on näin ollen laskettu kuudelle eri syvyysvälille: 4-5 km, 5-6 km, 6-7 km, 7-8 km, 8-9 km ja 9-10 km. Arvioitaessa Suomen kallioperän teoreettista syvän geotermisen energian potentiaalia, on laskennassa hyödynnetty seuraavia digitaalisia aineistoja: - Ilmatieteen laitoksen ilman vuotuinen keskilämpötila vertailukaudella 1931-1960 (Aalto et al. 2016) - GTK:n Suomen kallioperäkartta (Kallioperä 1:1 000 000) - GTK:n Suomen kalliogeokemian tietokanta (Rasilainen et al., 2007, Rasilainen et al., 2008) - Suomen kallioperän tiheys (Pirttijärvi et al., 2013) Syvä geoterminen energiapotentiaali -aineisto koostuu kuudesta rasterimuotoisesta kartasta, jotka esittävät kallioperään sitoutuneen lämpöenergian määrää terawattitunteina eri syvyysväleillä. Karttojen avulla voidaan tarkastella lämpöenergian määrän alueellista vaihtelua Suomessa. Lisäksi tuotettiin rasterimuotoinen syvyyskartta, joka esittää sadan celsiusasteen lämpötilan esiintymissyvyyden alueellista vaihtelua Suomen kallioperässä. Karttojen avulla pyritään antamaan lisätietoa geotermisen energian hyödyntämisen potentiaalista Suomessa sekä vastaamaan Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) laatiman kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin sekä EU:n energia- ja ilmastotavoitteisiin. Kartat on tuotettu yleistarkasteluun mittakaavassa 1:1 000 000. Ne eivät sovellu suurimittakaavaiseen (yli 1:500 000) tarkasteluun. Karttojen solukoko on yksi neliökilometri.
/
The Deep Geothermal Energy Potential dataset describes the theoretical amount of thermal energy stored in the uppermost 10 000 meters of the Finnish bedrock. The thermal energy amount was calculated for the six depth intervals up to 10 000 meters within which the average temperature is 70 degrees Celsius or higher: 4-5 km, 5-6 km, 6-7 km, 7-8 km, 8-9 km, and 9-10 km. The deep geothermal energy potential was estimated utilizing following digital datasets: - The mean annual air temperature map of Finland for the normal period 1931-1960 by the Finnish Meteorological Institute (Aalto et al., 2016) - The lithological map of Finland 1:1 000 000 by GTK (Bedrock of Finland 1:1 000 000) - The rock geochemical database of Finland by GTK (Rasilainen et al., 2007; Rasilainen et al., 2008) - The bedrock density map of Finland by Pirttijärvi et al. (2013) The Deep Geothermal Energy Potential dataset comprises six raster datasets that provide theoretical estimates of the amount of geothermal energy stored in the Finnish bedrock. The maps display the spatial variation of deep geothermal energy potential in terawatt hours at different depth intervals. In addition, a map illustrating the depth where the bedrock reaches one hundred degrees Celsius was produced. The maps are intended to provide further information concerning the availability of deep geothermal energy to facilitate the national climate and energy strategy of the Finnish Ministry of Economic Affairs and Employment (TEM) and the climate and energy policy of the European Union (EU). The maps were produced to provide a general overview of the deep geothermal energy potential at the scale of 1:1 000 000. They are not suitable for large scale investigations (scales larger than 1:500 000). The cell size of the raster maps is 1 km x 1 km.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Syvä geoterminen energiapotentiaali -aineiston ja siitä johdettujen karttojen tarkoituksena on antaa lisätietoa geotermisen energian hyödyntämisen potentiaalista Suomessa. Ne tukevat kansallista energiahuoltoa ja aluesuunnittelua sekä edistävät geotermisen energian käyttöä suurten kiinteistöjen lämmitysenergian ratkaisuissa. Lisäksi ne pyrkivät vastaamaan Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) laatiman kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin sekä EU:n energia- ja ilmastotavoitteisiin. Syvä geoterminen energiapotentiaali -aineisto on pieneen mittakaavaan (1:1 000 000) tuotettua tietoa. Aineiston solukoko on yksi neliökilometri. Aineisto ei sovellu kohteelliseen tai kiinteistökohtaiseen tarkasteluun ja mitoitukseen, eikä sitä tule tarkastella suuremmassa mittakaavassa kuin 1:500 000.
/
The Deep Geothermal Energy Potential dataset and the produced maps provide information concerning the potential of deep geothermal energy exploitation in Finland. They support the national climate and energy strategy of TEM, and the climate and energy policy of EU. The purpose of the dataset is to support the national energy policy and regional planning, and to promote the sustainable utilization of deep geothermal energy for space heating of larger properties. The Deep Geothermal Energy Potential dataset was produced at a small scale (1:1 000 000). The cell size of the dataset is one square kilometer. The dataset is not suitable for site-specific examination and dimensioning at the level of individual properties and should not be viewed at scales larger than 1:500 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Syvä geoterminen energiapotentiaali -aineisto ja siitä johdetut kartat kuvaavat Suomen maankamaraan sitoutuneen lämpöenergian teoreettista määrää syvyysväleillä 4-5 km, 5-6 km, 6-7 km, 7-8 km, 8-9 km ja 9-10 km. Kartat esittävät teoreettista arviota syvän geotermisen energian aluekohtaisesta potentiaalista eri syvyyksillä. Aineisto on tuotettu mittakaavaan 1:1 000 000 eikä sitä ole tarkoitettu kiinteistökohtaiseen/kohteelliseen tarkasteluun ja mitoitukseen. Karttojen solukoko on 1 km x 1 km (1 km2). Aineisto ei sovellu tarkasteltavaksi suuremmassa mittakaavassa kuin 1:500 000. Kivilajiyksiköiden syvyysulottuvuudesta ei ole tietoa 10 km syvyydelle saakka. Ainoastaan heijastusseismisiltä FIRE- ja HIRE-mittauslinjoilta on olemassa geologisia tulkintoja. Ne eivät kuitenkaan kata koko Suomea. Siksi kivilajiyksiköiden osalta jouduttiin olettamaan yksinkertaistaen, että ne jatkuvat homogeenisinä aina 10 km syvyydelle saakka lukuun ottamatta kahta geologista yksikköä: Oulun seudulla sijaitseva Muhos-muodostuma (silttikivi-savikivi) ja Satakunnan hiekkakivi Satakunnassa. Kyseisten muodostumien osalta oli tiedossa niiden keskimääräiset paksuudet, joten nämä geologiset yksiköt huomioitiin laskuissa kaksikerrosmalleina. Muodostumien alapuolella esiintyvän kivilajin arvioitiin koostuvan muodostumien ympärillä, välittömässä läheisyydessä, olevista kivilajeista.
/
The Deep Geothermal Energy Potential dataset and the produced maps describe the theoretical amount of thermal energy stored in uppermost 10 000 meters of the Finnish bedrock. The theoretical amount of thermal energy was calculated for the six depth intervals where the average temperature reaches 70 degrees Celsius: 4-5 km, 5-6 km, 6-7 km, 7-8 km, 8-9 km, and 9-10 km. The dataset was produced to provide a general overview of the deep geothermal energy potential in Finland at the scale of 1:1 000 000. The cell size of the dataset is 1 km x 1 km. The dataset is not suitable for inspection at scales larger than 1:500 000. The depth extents of the lithological units include uncertainties and there is no information available describing the depth extents up to the depth of 10 km. Only the reflection seismic FIRE and HIRE lines have been interpreted geologically. Unfortunately, these lines cover only a small part of Finland despite their substantial total length. Under these circumstances, the lithological units were assumed to be homogenous up to ten kilometers except for two geological formations: the Muhos formation (silicate-siltstone) in Oulu area and the Satakunta formation (silicate-sandstone) in Satakunta region. These two formations were taken into account as a two-layer model in the calculations since their approximate depth and extent were known. The bedrock which underlay these formations was assumed to correspond the bedrock surrounding sedimentary formation in question.
Teema avainsana:
Theme keyword:
energia, geoterminen energia, geoterminen energiapotentiaali, kallioperä, lämpöenergia, lämpötila / energy, geothermal energy, geothermal energy potential, bedrock, high enthalpy geothermal energy, temperature
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Aineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2009-08-01
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Geoterminen energiapotentiaali: syvä geoterminen energiapotentiaali
/
Geothermal energy potential: deep geothermal energy potential
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2019-08-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2009-08-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geoterminen energia, geofysiikka, geologia
/
geothermal energy, geophysics, geology
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
energia, geoterminen energia, geoterminen energiapotentiaali, kallioperä, lämpöenergia, lämpötila
/
energy, geothermal energy, geothermal energy potential, bedrock, high enthalpy geothermal energy, temperature
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Syvä geoterminen energiapotentiaali kuvaa Suomen kallioperään sitoutuneen lämpöenergian teoreettista määrää siitä syvyydestä lähtien, jossa kallioperässä saavutetaan 70 °C lämpötila aina kymmenen kilometrin syvyyteen saakka. Kallioperässä olevan teoreettisen lämpöenergian määrä on näin ollen laskettu kuudelle eri syvyysvälille: 4-5 km, 5-6 km, 6-7 km, 7-8 km, 8-9 km ja 9-10 km. Arvioitaessa Suomen kallioperän teoreettista syvän geotermisen energian potentiaalia, on laskennassa hyödynnetty seuraavia digitaalisia aineistoja: - Ilmatieteen laitoksen ilman vuotuinen keskilämpötila vertailukaudella 1931-1960 (Aalto et al. 2016) - GTK:n Suomen kallioperäkartta (Kallioperä 1:1 000 000) - GTK:n Suomen kalliogeokemian tietokanta (Rasilainen et al., 2007, Rasilainen et al., 2008) - Suomen kallioperän tiheys (Pirttijärvi et al., 2013) Syvä geoterminen energiapotentiaali -aineisto koostuu kuudesta rasterimuotoisesta kartasta, jotka esittävät kallioperään sitoutuneen lämpöenergian määrää terawattitunteina eri syvyysväleillä. Karttojen avulla voidaan tarkastella lämpöenergian määrän alueellista vaihtelua Suomessa. Lisäksi tuotettiin rasterimuotoinen syvyyskartta, joka esittää sadan celsiusasteen lämpötilan esiintymissyvyyden alueellista vaihtelua Suomen kallioperässä. Karttojen avulla pyritään antamaan lisätietoa geotermisen energian hyödyntämisen potentiaalista Suomessa sekä vastaamaan Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) laatiman kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin sekä EU:n energia- ja ilmastotavoitteisiin. Kartat on tuotettu yleistarkasteluun mittakaavassa 1:1 000 000. Ne eivät sovellu suurimittakaavaiseen (yli 1:500 000) tarkasteluun. Karttojen solukoko on yksi neliökilometri.
/
The Deep Geothermal Energy Potential dataset describes the theoretical amount of thermal energy stored in the uppermost 10 000 meters of the Finnish bedrock. The thermal energy amount was calculated for the six depth intervals up to 10 000 meters within which the average temperature is 70 degrees Celsius or higher: 4-5 km, 5-6 km, 6-7 km, 7-8 km, 8-9 km, and 9-10 km. The deep geothermal energy potential was estimated utilizing following digital datasets: - The mean annual air temperature map of Finland for the normal period 1931-1960 by the Finnish Meteorological Institute (Aalto et al., 2016) - The lithological map of Finland 1:1 000 000 by GTK (Bedrock of Finland 1:1 000 000) - The rock geochemical database of Finland by GTK (Rasilainen et al., 2007; Rasilainen et al., 2008) - The bedrock density map of Finland by Pirttijärvi et al. (2013) The Deep Geothermal Energy Potential dataset comprises six raster datasets that provide theoretical estimates of the amount of geothermal energy stored in the Finnish bedrock. The maps display the spatial variation of deep geothermal energy potential in terawatt hours at different depth intervals. In addition, a map illustrating the depth where the bedrock reaches one hundred degrees Celsius was produced. The maps are intended to provide further information concerning the availability of deep geothermal energy to facilitate the national climate and energy strategy of the Finnish Ministry of Economic Affairs and Employment (TEM) and the climate and energy policy of the European Union (EU). The maps were produced to provide a general overview of the deep geothermal energy potential at the scale of 1:1 000 000. They are not suitable for large scale investigations (scales larger than 1:500 000). The cell size of the raster maps is 1 km x 1 km.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Syvä geoterminen energiapotentiaali -aineiston ja siitä johdettujen karttojen tarkoituksena on antaa lisätietoa geotermisen energian hyödyntämisen potentiaalista Suomessa. Ne tukevat kansallista energiahuoltoa ja aluesuunnittelua sekä edistävät geotermisen energian käyttöä suurten kiinteistöjen lämmitysenergian ratkaisuissa. Lisäksi ne pyrkivät vastaamaan Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) laatiman kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin sekä EU:n energia- ja ilmastotavoitteisiin. Syvä geoterminen energiapotentiaali -aineisto on pieneen mittakaavaan (1:1 000 000) tuotettua tietoa. Aineiston solukoko on yksi neliökilometri. Aineisto ei sovellu kohteelliseen tai kiinteistökohtaiseen tarkasteluun ja mitoitukseen, eikä sitä tule tarkastella suuremmassa mittakaavassa kuin 1:500 000.
/
The Deep Geothermal Energy Potential dataset and the produced maps provide information concerning the potential of deep geothermal energy exploitation in Finland. They support the national climate and energy strategy of TEM, and the climate and energy policy of EU. The purpose of the dataset is to support the national energy policy and regional planning, and to promote the sustainable utilization of deep geothermal energy for space heating of larger properties. The Deep Geothermal Energy Potential dataset was produced at a small scale (1:1 000 000). The cell size of the dataset is one square kilometer. The dataset is not suitable for site-specific examination and dimensioning at the level of individual properties and should not be viewed at scales larger than 1:500 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Työ- ja elinkeinoministeriö.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/geoterminen_energiapotentiaali_syva_geoterminen_energiapotentiaali_prosessointihistoria.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Syvä geoterminen energiapotentiaali -aineisto ja siitä johdetut kartat kuvaavat Suomen maankamaraan sitoutuneen lämpöenergian teoreettista määrää syvyysväleillä 4-5 km, 5-6 km, 6-7 km, 7-8 km, 8-9 km ja 9-10 km. Kartat esittävät teoreettista arviota syvän geotermisen energian aluekohtaisesta potentiaalista eri syvyyksillä. Aineisto on tuotettu mittakaavaan 1:1 000 000 eikä sitä ole tarkoitettu kiinteistökohtaiseen/kohteelliseen tarkasteluun ja mitoitukseen. Karttojen solukoko on 1 km x 1 km (1 km2). Aineisto ei sovellu tarkasteltavaksi suuremmassa mittakaavassa kuin 1:500 000. Kivilajiyksiköiden syvyysulottuvuudesta ei ole tietoa 10 km syvyydelle saakka. Ainoastaan heijastusseismisiltä FIRE- ja HIRE-mittauslinjoilta on olemassa geologisia tulkintoja. Ne eivät kuitenkaan kata koko Suomea. Siksi kivilajiyksiköiden osalta jouduttiin olettamaan yksinkertaistaen, että ne jatkuvat homogeenisinä aina 10 km syvyydelle saakka lukuun ottamatta kahta geologista yksikköä: Oulun seudulla sijaitseva Muhos-muodostuma (silttikivi-savikivi) ja Satakunnan hiekkakivi Satakunnassa. Kyseisten muodostumien osalta oli tiedossa niiden keskimääräiset paksuudet, joten nämä geologiset yksiköt huomioitiin laskuissa kaksikerrosmalleina. Muodostumien alapuolella esiintyvän kivilajin arvioitiin koostuvan muodostumien ympärillä, välittömässä läheisyydessä, olevista kivilajeista.
/
The Deep Geothermal Energy Potential dataset and the produced maps describe the theoretical amount of thermal energy stored in uppermost 10 000 meters of the Finnish bedrock. The theoretical amount of thermal energy was calculated for the six depth intervals where the average temperature reaches 70 degrees Celsius: 4-5 km, 5-6 km, 6-7 km, 7-8 km, 8-9 km, and 9-10 km. The dataset was produced to provide a general overview of the deep geothermal energy potential in Finland at the scale of 1:1 000 000. The cell size of the dataset is 1 km x 1 km. The dataset is not suitable for inspection at scales larger than 1:500 000. The depth extents of the lithological units include uncertainties and there is no information available describing the depth extents up to the depth of 10 km. Only the reflection seismic FIRE and HIRE lines have been interpreted geologically. Unfortunately, these lines cover only a small part of Finland despite their substantial total length. Under these circumstances, the lithological units were assumed to be homogenous up to ten kilometers except for two geological formations: the Muhos formation (silicate-siltstone) in Oulu area and the Satakunta formation (silicate-sandstone) in Satakunta region. These two formations were taken into account as a two-layer model in the calculations since their approximate depth and extent were known. The bedrock which underlay these formations was assumed to correspond the bedrock surrounding sedimentary formation in question.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
87621.011174
Itä:
East:
725621.011174
Pohjoinen:
North:
7776209.818564
Etelä:
South:
6638209.818564
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Syvän geotermisen energiapotentiaalin arvioimiseksi huomioitiin vaikuttavina parametreina seuraavat geologiset ja geofysikaaliset tekijät: - maanpinnan vuotuinen keskilämpötila - kivilajin lämmönjohtavuus - kivilajin ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa - kivilajin tiheys - maankuoren radiogeeninen lämmöntuotto - geotermisen lämpövuon suuruus Maanpinnan vuotuinen keskilämpötila perustuu Ilmatieteen laitoksen laskemaan ilman vuotuiseen keskilämpötilaan vertailukaudella 1931-1960 (Aalto et al., 2016). Aineiston solukoko on 1 km x 1 km. Maanpinnan vuotuinen keskilämpötila laskettiin korjaamalla ilman vuotuista keskilämpötilaa Kukkosen (1986) esittämällä tavalla. Kivilajien lämmönjohtavuus perustuu GTK:n kallioperäkartan 1:1 000 000 litologisiin kivilajiyksiköihin (Kallioperä 1:1 000 000) sekä Peltoniemen ja Kukkosen (1995) kivinäytteistä tekemiin laboratoriomittauksiin. Kivilajien ominaislämpökapasiteettina käytettiin kaikille kivilajeille arvoa 728 J/(kg∙K), joka perustuu vuosina 1994-2015 Olkiluodon kivinäytteistä tehtyihin mittauksiin (Kukkonen, 2015). Kivilajien tiheys perustuu GTK:n petrofysikaaliseen tietokantaan, joka käsittää yli 130 000 tiheysarviota. Pirttijärvi et al. (2013) interpoloivat tiheyden käänteisen etäisyyden (Inverse Distance Weighting) menetelmää käyttäen säännölliseen hilaan, jonka solukoko on 2 km x 2 km. Interpoloinnissa he ottivat huomioon kallioperän litologisen vaihtelun. Maankuoren radiogeeninen lämmöntuotto laskettiin GTK:n Suomen kalliogeokemian tietokannan (Rasilainen et al., 2007, Rasilainen et al., 2008) kalium-, uraani- ja toriumpitoisuuksien määrityksiin perustuen. Tietokanta koostuu geokemiallisista määrityksistä, jotka on tehty 6465 kivinäytteelle. Lasketut radiogeenisen lämmöntuoton arvot interpoloitiin Kriging-menetelmää käyttäen säännölliseen hilaan, jonka solukoko on 1 km x 1 km. Maanpinnan geoterminen lämpövuo laskettiin radiogeenisen lämmöntuoton avulla Birchin lakiin (Eppelbaum et al., 2014) perustuen. Lähteet: Aalto, J., P. Pirinen, and K. Jylhä (2016), New gridded daily climatology of Finland - permutation-based uncertainty estimates and temporal trends in climate, J. Geophys. Res. Atmos., 121, doi:10.1002/2015JD024651. Blackwell, D., Negraru, P.T., and Richards, M., 2006. Assessment of the Enhanced Geothermal System Resource Base of the United States. Natural Resources Research, 15, pp. 283-308. Eppelbaum, L., Kutasov, I., and Pilchin, A., 2014. Applied Geothermics. Springer, Berlin, 751 p. Kukkonen, I., 1986. Menneisyyden ilmastonmuutosten vaikutus kallion lämpötilaan ja lämpötilagradienttiin Suomessa. Geologian tutkimuskeskus, Espoo, Tiedonanto YST-51. 70 s. Kukkonen, I., 2015. Thermal Properties of Rocks at Olkiluoto: Results of Laboratory Measurements 1994-2015. Posiva Oy, Working Report 2015-30. 110 p. Peltoniemi, S. & Kukkonen, I. 1995. Kivilajien lämmönjohtavuus Suomessa: yhteenveto mittauksista 1964-1994. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti Q18/95/1. 14.s. Saatavissa: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/q18_95_1.pdf Pirttijärvi, M., Elo, S. & Säävuori, H., 2013. Lithologically Constrained Gridding of Petrophysical Data. Geophysica 49(1-2), 33-51. Rasilainen, K., Lahtinen, R. & Bornhorst, T.J., 2007. The rock geochemical database of Finland manual. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 164, 38 p. Rasilainen, K., Lahtinen, R. & Bornhorst, T.J., 2008. Chemical Characteristics of Finnish Bedrock-1:1 000 000 Scale Bedrock Map Units. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 171, 94 p. Veikkolainen, T., Kukkonen, I.T, and Tiira, T., 2017. Heat flow, seismic cut-off depth and thermal modeling of the Fennoscandian Shield. Geophysical Journal International, 211, pp. 1414-1427. Veikkolainen, T., and Kukkonen, I., 2019. Highly varying radiogenic heat production in Finland, Fennoscandian Shield. Tectonophysics, 750, pp. 93-116.
/
To produce theoretical estimates of the deep geothermal energy potential for Finland, the following geological and geophysical variables were needed: - the mean annual ground temperature - the thermal conductivity of bedrock - the specific heat capacity of bedrock at constant pressure - the density of the bedrock - the radiogenic heat production - the geothermal heat flux The mean annual ground temperature (MAGT) was based on the mean annual air temperature (MAAT) estimated by the Finnish Meteorological Institute for the normal period 1931-1960 (Aalto et al., 2016). The cell size of the MAAT dataset was 1 km x 1 km. MAGT was calculated from MAAT using the relation presented by Kukkonen (1986). The rock types were based on the lithological units presented in the Bedrock of Finland 1:1 000 000 and their thermal conductivities were based on the laboratory measurements by Peltoniemi and Kukkonen (1995). The specific heat capacity was assigned the constant value of 728 J/(kg•K) for each rock type. This value was based on laboratory measurements from rock samples taken in Olkiluoto during 1994-2015 (Kukkonen, 2015). The bedrock density dataset was based on the petrophysical database of GTK comprising over 130 000 samples. Pirttijärvi et al. (2013) interpolated the density of bedrock using the Inverse Distance Weighting method to a regular grid with the cell size of 2 km x 2 km. The interpolation method took the lithological variation of the Finnish bedrock into account. Radiogenic heat production was calculated for the ground surface using GTK’s rock geochemical database (Rasilainen et al., 2007; Rasilainen et al., 2008) based on potassium, uranium and thorium content. The database consists of 6465 rock samples. The calculated radiogenic heat production values were interpolated to a regular grid with the cell size of 1 km x 1 km using the Kriging-method. Geothermal heat flux was calculated using the radiogenic heat production dataset and Birch’s law (Eppelbaum et al., 2014). References: Aalto, J., P. Pirinen, and K. Jylhä (2016), New gridded daily climatology of Finland - permutation-based uncertainty estimates and temporal trends in climate, J. Geophys. Res. Atmos., 121, doi:10.1002/2015JD024651. Blackwell, D., Negraru, P.T., and Richards, M., 2006. Assessment of the Enhanced Geothermal System Resource Base of the United States. Natural Resources Research, 15, pp. 283-308. Eppelbaum, L., Kutasov, I., and Pilchin, A., 2014. Applied Geothermics. Springer, Berlin, 751 p. Kukkonen, I., 1986. Menneisyyden ilmastonmuutosten vaikutus kallion lämpötilaan ja lämpötilagradienttiin Suomessa. Geologian tutkimuskeskus, Espoo, Tiedonanto YST-51. 70 p. Kukkonen, I., 2015. Thermal Properties of Rocks at Olkiluoto: Results of Laboratory Measurements 1994-2015. Posiva Oy, Working Report 2015-30. 110 p. Peltoniemi, S. & Kukkonen, I. 1995. Kivilajien lämmönjohtavuus Suomessa: yhteenveto mittauksista 1964 – 1994. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti Q18/95/1. 14.s. Saatavissa: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/q18_95_1.pdf Pirttijärvi, M., Elo, S. & Säävuori, H., 2013. Lithologically Constrained Gridding of Petrophysical Data. Geophysica 49(1-2), 33-51. Rasilainen, K., Lahtinen, R. & Bornhorst, T.J., 2007. The rock geochemical database of Finland manual. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 164, 38 p. Rasilainen, K., Lahtinen, R. & Bornhorst, T.J., 2008. Chemical Characteristics of Finnish Bedrock - 1:1 000 000 Scale Bedrock Map Units. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 171, 94 p. Veikkolainen, T., Kukkonen, I.T, and Tiira, T., 2017. Heat flow, seismic cut-off depth and thermal modeling of the Fennoscandian Shield. Geophysical Journal International, 211, pp. 1414-1427. Veikkolainen, T., and Kukkonen, I., 2019. Highly varying radiogenic heat production in Finland, Fennoscandian Shield. Tectonophysics, 750, pp. 93-116.
Prosessointihistoria:
Process step:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/geoterminen_energiapotentiaali_syva_geoterminen_energiapotentiaali_prosessointihistoria.pdf
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Lähtöaineistot luotiin Esrin ArcMap-ohjelmistolla. Kallioperän lämpötila ja sen sisältämän lämpöenergian määrä laskettiin käyttäen Python-ohjelmointikielellä kirjoitettuja ohjelmia. Laskennan perusteella luotujen tuloskarttojen jatkokäsittelyssä ja lopullisten karttojen laatimisessa käytettiin ArcMap-ohjelmistoa.
/
The input data was prepared using Esri’s ArcMap GIS software. The vertical temperature distribution of the bedrock and the thermal energy content were calculated using programs written in the Python programming language. The final maps were produced using ArcMap.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
false
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
informaatiota/information
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back