meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Jäätikkösyntyiset maaperämuodostumat -tietoaineistossa esitetään Suomen jäätikkösyntyiset muodostumat. Muodostumia on laaja kirjo jäätikköjokisyntyisistä hiekka- ja soramuodostumista moreenimuodostumiin. Muodostumat aineisto sisältää mm. harjut, deltat, sauma- ja reunamuodostumat, drumliinit, flutingit, poikittaiset moreenimuodostumat, kumpumoreenit sekä kulutusmuodoista kaarialtaat ja eroosiolaaksot. Karttatietokannan aineistot sisältävät myös rantakerrostumat, joiden katsottiin maaperägeologisen ja geomorfologisen merkittävyyden perusteella kuuluvan jo kartoitusprosessin ensi vaiheessa rajattaviin muodostumatyyppeihin. Luokittelu perustuu pääasiassa geomorfologiaan, mutta luonnollisesti muodostumien geologiset syntyprosessit on otettu luokittelussa huomioon. Tietokannan aineistoa on tuotettu vuodesta 2015 alkaen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK:n) glasiaalidynamiikka -projektissa ja se tarkentuu jatkuvasti uuden, meneillään olevan tiedonkeruuprosessin myötä. Aineiston kuviotieto perustuu GTK:n olemassa oleviin maaperä- ja maa-ainestietokantojen kuviotietoihin, niiden tarkistukseen ja uuteen tulkintaan, jossa tärkeimpänä pohja-aineistona on tarkka LiDAR-DEM (Light Detecting And Ranging Digital Elevation Model) eli Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon (http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto) perustuva digitaalinen korkeusmalli (rasterikoko 2m x 2m). Luokittelun apuna on ollut myös Maanmittauslaitoksen pohjakartta-aineisto, esim. kallio- ja suotiedot sekä vesistöt. GTK:n maaperäkarttatietokantojen lisäksi on hyödynnetty monipuolisesti muuta aineistoa kuten turpeen syvyystiedot, harjurakennetutkimukset, kalliopaljastumat ja uurteet esimerkkeinä. Tietokanta-aineisto perustuu tulkintaan ja olemassa olevaan tietoon, eikä sen yhteydessä ole tehty kartoitusta maastossa, lukuun ottamatta muutamia yksittäisiä tarkistuksia kompleksisilla alueilla. Tulkintapainotteisen ja kustannustehokkaan karttatuotannon on mahdollistanut tarkka korkeusmalli, josta kokenut tulkitsija voi luokitella ja rajata kuviot morfologian perusteella.
/
The glacial features dataset shows Finland’s glacial features. There is a wide variety of features from glaciofluvial sand and gravel deposits to moraine deposits and landforms. The features dataset includes e.g. eskers, deltas, interlobate and marginal deposits, drumlins, flutings, transverse moraine (till) deposits, hummocky moraine and erosional crescent throughs and erosional valleys classified as through valleys. The map dataset also includes littoral deposits that were, on the basis of geological and geomorphological significance, found to belong to deposit types already identified during the initial mapping process. Classification is primarily based on geomorphology, however, the geological processes have been taken into consideration with classification. The dataset has been produced since 2015 within the glacial dynamics project of the Geological Survey of Finland (GTK) and is continually further refined with ongoing data collection processes. The dataset pattern data is based on GTK’s existing pattern data of superficial deposits, the inspection and new interpretation of such with the most important data being the precise LiDAR-DEM (Light Detecting and Ranging Digital Elevation Model), i.e. a digital elevation model based on the laser scanning dataset of the National Land Survey of Finland (NLS) (http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto) (raster dimension 2m x 2m). Also assisting with classification was the base map data of NLS, e.g. bedrock outcrop and bog data, and waterways. In addition to GTK’s superficial deposits map databases, other material has been widely used, such as peat depth information, glaciofluvial deposit modelling- database, outcrops and striations, etc. The dataset is based on interpretation and existing data and no surveys have been conducted in the terrain in relation to this, with the exception of a few individual inspections in complex areas. The interpretation-based and cost-effective map production was facilitated by the accurate elevation model, from which an experienced interpreter can classify and demarcate patterns of superficial deposits and landforms on the basis of morphology.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Tietokannalla täydennetään olemassa olevia maaperäkarttatietokantoja tarkennetulla muodostumatiedolla. Sen avulla saadaan merkittävää uutta tietoa Suomen glasiaalihistoriasta ja mannerjäätikön virtausvaiheista, jota voidaan käyttää tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa. Tietoa voidaan hyödyntää maankamaran raaka-aineiden kuten mineraalien, pohjavesien ja maa-ainesten tutkimuksessa ja inventoinnissa, maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, maa- ja metsätaloudessa ja yleensä ympäristönhoidossa.
/
The dataset will supplement existing superficial deposits map datasets with more precise deposit and landform data. This provides significant new data about Finland’s glacial history and continental ice sheet flow stages that can be used in scientific and applied studies. The data can be utilised for studying and making inventories of raw materials such as minerals, groundwater and aggregates for planning land use and construction, agriculture and forestry, and environmental management in general.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Tietokanta-aineiston kuviotietoa ei pidä sellaisenaan, ilman lisäselvityksiä, käyttää tarkoituksiin, joissa tarvitaan yksityiskohtaista tietoa, kuten maaperän rakentamiseen tai tonttikohtaiseen tarkasteluun.
/
The pattern dataset should not be used per se, without further clarification, used for purposes that require more detailed information, such as superficial deposits -based construction or plot-specific inspection.
Teema avainsana:
Theme keyword:
Glasiaaligeologia, jäätikön dynamiikka, jäätikkösyntyiset muodostumat, glasifluviaaliset muodostumat, geomorfologia / glacial geology, glacial dynamics, glacial features, glacial landforms, glaciofluvial landforms, geomorphology
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-12-11
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Jäätikkösyntyiset maaperämuodostumat/Glacial features
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2017-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-01-02
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2017-12-07
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia, maaperägeologia, glasiaaligeologia, glasiaaligeologiset kartat, geomorfologia, glasiaalimuodostumat, jäätikön liike, jäätikön dynamiikka, drumliinit, moreenimuodostumat, kumpumoreenit, harjut, deltat / geology, surficial geology, superficial geology, glacial geology, glacial dynamics, glacial geology maps, geomorphology, glacial landforms, glacier dynamics, drumlins, hummocky moraines, eskers, deltas, flutings, glacial features
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Glasiaalimuodostumat /glacial landforms, glacial features
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
kvartääri, holoseeni/ Quaternary, Holocene
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Glasiaaligeologia, jäätikön dynamiikka, jäätikkösyntyiset muodostumat, glasifluviaaliset muodostumat, geomorfologia / glacial geology, glacial dynamics, glacial features, glacial landforms, glaciofluvial landforms, geomorphology
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Jäätikkösyntyiset maaperämuodostumat -tietoaineistossa esitetään Suomen jäätikkösyntyiset muodostumat. Muodostumia on laaja kirjo jäätikköjokisyntyisistä hiekka- ja soramuodostumista moreenimuodostumiin. Muodostumat aineisto sisältää mm. harjut, deltat, sauma- ja reunamuodostumat, drumliinit, flutingit, poikittaiset moreenimuodostumat, kumpumoreenit sekä kulutusmuodoista kaarialtaat ja eroosiolaaksot. Karttatietokannan aineistot sisältävät myös rantakerrostumat, joiden katsottiin maaperägeologisen ja geomorfologisen merkittävyyden perusteella kuuluvan jo kartoitusprosessin ensi vaiheessa rajattaviin muodostumatyyppeihin. Luokittelu perustuu pääasiassa geomorfologiaan, mutta luonnollisesti muodostumien geologiset syntyprosessit on otettu luokittelussa huomioon. Tietokannan aineistoa on tuotettu vuodesta 2015 alkaen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK:n) glasiaalidynamiikka -projektissa ja se tarkentuu jatkuvasti uuden, meneillään olevan tiedonkeruuprosessin myötä. Aineiston kuviotieto perustuu GTK:n olemassa oleviin maaperä- ja maa-ainestietokantojen kuviotietoihin, niiden tarkistukseen ja uuteen tulkintaan, jossa tärkeimpänä pohja-aineistona on tarkka LiDAR-DEM (Light Detecting And Ranging Digital Elevation Model) eli Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon (http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto) perustuva digitaalinen korkeusmalli (rasterikoko 2m x 2m). Luokittelun apuna on ollut myös Maanmittauslaitoksen pohjakartta-aineisto, esim. kallio- ja suotiedot sekä vesistöt. GTK:n maaperäkarttatietokantojen lisäksi on hyödynnetty monipuolisesti muuta aineistoa kuten turpeen syvyystiedot, harjurakennetutkimukset, kalliopaljastumat ja uurteet esimerkkeinä. Tietokanta-aineisto perustuu tulkintaan ja olemassa olevaan tietoon, eikä sen yhteydessä ole tehty kartoitusta maastossa, lukuun ottamatta muutamia yksittäisiä tarkistuksia kompleksisilla alueilla. Tulkintapainotteisen ja kustannustehokkaan karttatuotannon on mahdollistanut tarkka korkeusmalli, josta kokenut tulkitsija voi luokitella ja rajata kuviot morfologian perusteella.
/
The glacial features dataset shows Finland’s glacial features. There is a wide variety of features from glaciofluvial sand and gravel deposits to moraine deposits and landforms. The features dataset includes e.g. eskers, deltas, interlobate and marginal deposits, drumlins, flutings, transverse moraine (till) deposits, hummocky moraine and erosional crescent throughs and erosional valleys classified as through valleys. The map dataset also includes littoral deposits that were, on the basis of geological and geomorphological significance, found to belong to deposit types already identified during the initial mapping process. Classification is primarily based on geomorphology, however, the geological processes have been taken into consideration with classification. The dataset has been produced since 2015 within the glacial dynamics project of the Geological Survey of Finland (GTK) and is continually further refined with ongoing data collection processes. The dataset pattern data is based on GTK’s existing pattern data of superficial deposits, the inspection and new interpretation of such with the most important data being the precise LiDAR-DEM (Light Detecting and Ranging Digital Elevation Model), i.e. a digital elevation model based on the laser scanning dataset of the National Land Survey of Finland (NLS) (http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto) (raster dimension 2m x 2m). Also assisting with classification was the base map data of NLS, e.g. bedrock outcrop and bog data, and waterways. In addition to GTK’s superficial deposits map databases, other material has been widely used, such as peat depth information, glaciofluvial deposit modelling- database, outcrops and striations, etc. The dataset is based on interpretation and existing data and no surveys have been conducted in the terrain in relation to this, with the exception of a few individual inspections in complex areas. The interpretation-based and cost-effective map production was facilitated by the accurate elevation model, from which an experienced interpreter can classify and demarcate patterns of superficial deposits and landforms on the basis of morphology.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Tietokannalla täydennetään olemassa olevia maaperäkarttatietokantoja tarkennetulla muodostumatiedolla. Sen avulla saadaan merkittävää uutta tietoa Suomen glasiaalihistoriasta ja mannerjäätikön virtausvaiheista, jota voidaan käyttää tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa. Tietoa voidaan hyödyntää maankamaran raaka-aineiden kuten mineraalien, pohjavesien ja maa-ainesten tutkimuksessa ja inventoinnissa, maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, maa- ja metsätaloudessa ja yleensä ympäristönhoidossa.
/
The dataset will supplement existing superficial deposits map datasets with more precise deposit and landform data. This provides significant new data about Finland’s glacial history and continental ice sheet flow stages that can be used in scientific and applied studies. The data can be utilised for studying and making inventories of raw materials such as minerals, groundwater and aggregates for planning land use and construction, agriculture and forestry, and environmental management in general.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Oulun yliopisto. Turun yliopisto. oGIIR-project, urn:nbn:fi:research-infras-2016072513 funded by the Academy of Finland
Viitedokumentti:
Reference document:
https://doi.org/10.17741/bgsf/89.2.001
http://tupa.gtk.fi/metaviite/jaatikkosyntyiset_maaperamuodostumat_lahtoaineisto_laatuluokittelu_glacial_features_data_origin_quality_estimation.pdf

Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Tietokanta-aineiston kuviotietoa ei pidä sellaisenaan, ilman lisäselvityksiä, käyttää tarkoituksiin, joissa tarvitaan yksityiskohtaista tietoa, kuten maaperän rakentamiseen tai tonttikohtaiseen tarkasteluun.
/
The pattern dataset should not be used per se, without further clarification, used for purposes that require more detailed information, such as superficial deposits -based construction or plot-specific inspection.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
4329

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Tärkein pohjamateriaali on Maanmittauslaitoksen tuottama LiDAR -aineisto, eli nk. pistepilvi, joka sisältää keskimäärin noin 1 mittausarvo/2 m2. GTK:ssa tästä pistepilvestä on prosessoitu tarkka korkeusmalli (DEM 2m). Korkeusmallista ja etenkin sen prosessoiduista johdannaisista (vinovalovarjostus/hillshading, monisuuntainen varjostus/multidirectional hillshading, rinnejyrkkyys/slope jne.) perusteella on tuotettu kokonaan uusi aineisto lineaatioista, eli jäätikön liikkeen suuntaisista pitkittäisistä glasiaalilineaatioista, moreenimuodoista ja suurelta osin myös muista jäätikkösyntyisistä muodostumista. Maanmittauslaitoksen alue- ja pistemuodossa olevia kalliotietoja on myös käytetty tulkinnan apuna ja luonnollisesti pohjakarttojen tietoa vesistöistä, soista ja soistumista. Suomen ympäristökeskuksen pohjavesialueet antavat myös viitteitä mahdollisten lajittuneiden ainesten esiintymisestä. GTK:n omat maaperäkartat ja -aineistot ovat olleet taustalla eri mittakaavoissa (1:10 000-1:1 000 000) alueesta riippuen. Koko maan kattava maa-ainestietokanta on ollut tärkeä pohja-aineisto, etenkin kun on tulkittu lajittuneita aineksia sisältäviä muodostumia. Maa-aineskuvioita ei ole kuitenkaan sellaisenaan suoraan voitu käyttää, sillä niiden luokittelu- ja kartoitusperusteet ovat olleet maaperäkartoituksesta poikkeavat. Osassa Suomea maaperäkartan 1:20 000 muodostumakuvioita, esimerkiksi harjujen tai sandureiden ulkorajoja, on voitu käyttää lähes sellaisenaan uudelleen luokiteltuna. Paikannustarkkuus on kehittynyt uusien satelliittipohjaisten järjestelmien (GNSS) ja niihin liitettyjen maa-asemaverkostojen myötä jopa millimetri-tarkkuuteen käytännön maastomittauksessakin. Lidarmalleissa rasterisolun sijaintitarkkuus on muutamien kymmenien senttimetrien luokkaa (x, y ja z) ja tämän ansiosta on aikaisempien maaperäkuvioiden rajauksia voitu tarkentaa vastaamaan korkeusmallilta tehtyjä havaintoja paremmin ja suurimmaksi osaksi kuviot on täytynyt digitoida uudestaan. Maaperäkartta -tietokantojen lisäksi GTK:n aineistoista harjurakennetutkimusaineistot antavat yksityiskohtaisempaa tietoa alueilla, joilla tutkimuksia on tehty. Soveltuvin osin on käytetty myös monia muita GTK:n tietojärjestelmissä olevia aineistoja, kuten kairaustietokantaa, paljastumatietoja, retkeilykarttoja, uurteita jne.
/
The most important ground data is the LiDAR dataset produced by NLS, i.e. the so-called point cloud including an average of one (1) measurement value per two (2) square metres (m2). GTK has processed a precise elevation model (DEM 2m) from the LiDAR dataset. On the basis of the processed derivatives (hillshading, multidirectional hillshading, slope, etc.), a totally new dataset has been made from the lineation, i.e. longitudinal glacial lineation in the direction of ice movement, moraine (till) formation, and mostly also glacial-formed formations. The NLS bedrock data in area and point form has also been used for assisting interpretation, and naturally the base map data about waterways, bogs and shallow peatland areas. The groundwater areas of the Finnish Environment Institute also suggest the possible occurrence of sand and gravel. GTK’s own superficial deposits maps and data have been used in the background at varying scales (1:10 000-1:100 000) depending on the area. Aggregate deposits database covering the entire nation has been important background data, especially when interpreting landforms containing sand and gravel. However, the map polygon data from aggregate sand and gravel -database cannot be directly used in its current work, as the bases for the classification and mapping of these deposits has been done with specific aims, ie. minimum thickness of the deposits differs. Some of Finland’s superficial deposit map 1:20 000 formation patterns, for instance the outside boundaries of eskers and sandurs could be used almost per se with the new classification. Positioning accuracy has improved with new satellite-based systems (GNSS) and integrated ground based networks to millimetre precision even with practical terrain surveys. In the LiDAR models, the raster cell positioning precision is around a few tens of centimetres (X, Y & Z), which facilitated increased precision with the delineation (polygon borderline drawing) to better correspond to observations taken from the elevation model, and the majority of patterns had to be re-digitised. In addition to the superficial deposits map datasets, GTK’s Glaciofluvial deposit modelling -data provides more details about the areas where the modelling were conducted. Where applicable, a number of other datasets from the GTK data systems have been utilised, such as the drill core database, outcrop data, geological hiking maps, striations, etc.
Prosessointihistoria:
Process step:
Muodostumien tulkinta, jossa rajattiin uusia kuvioita ja tarkennettiin vanhoja muodostumarajauksia aloitettiin vuonna 2015 glasiaalidynamiikka -projektissa. Aineistoa kutsuttiin työnimellä glasiodynamiikka (lyhennettynä GD), koska tulkitun muodostuma- ja lineaatiotiedon perusteella voidaan päätellä etenkin viimeisen Weichsel -jäätikön liikesuuntia ja käyttäytymistä (nk. paleojäätikkömalli/paleoglasiologinen malli). Maaperämuodostuma-aineiston kattaessa koko Suomen voidaan laatia yhteenvetona glasiaalidynamiikkaa kuvaava karttatuote kielekevirtoineen. Muodostumien tulkintaa varten olemassa olevat aineistot on kerätty ensin alue kerrallaan ArcGis -kartoitusprojektiin. Soveltuvat maaperäkarttojen 1:20 000 ja 1:50 000 maaperämuodostumakuviot on luokiteltu uudelleen ja niiden rajaukset on tarkastettu. Laajoilta kartoitetuilta alueilta on tehty lisärajauksia ja tarkempaa luokittelua. Tarkimmat muotojen tarkastelut ja rajaukset on tehty mittakaavassa 1:2500, useimmiten kuvioiden digitointi on tehty mittakaavassa 1:10 000. Kuvioiden digitointi on tehty Esrin ArcGis 10.4.1 ohjelmistolla. Sulkeutunut viiva on rajannut muodostuman ja pisteellä on nimetty kuvion luokka. Alueen kuvioiden valmistuttua ovat viivat ja pisteet ajettu polygoniksi ja niiden topologia on tarkastettu ja korjattu. Vektorimuotoisen digitoinnin ohella on tehty rasterinmuotoisten maaperäkuvioiden muokkausta ARIS GRID & RASTER EDITOR -työkalun avulla. Tällöin valmiit maaperäkartasta peräisin olevat kuviot on uudelleen luokittelun jälkeen muutettu rasterimuotoon ja niiden rajoja on korjattu maalaamalla kuviorajaukset uudelleen oikeata luokkaa vastaavalla arvolla. Tämä on koettu nopeammaksi menetelmäksi kuin vektoriviivojen muokkaaminen tai kokonaan uudelleen piirtäminen. Menetelmällä voidaan myös tuottaa kokonaan uutta kuviota. Kun rasteritaso on valmis, se muutetaan vektorimuotoon, suoraan polygoniksi erilaisten pyöristysmenetelmien avulla. Tämän jälkeen muodostumapolygonit ovat käyneet vielä geologisen tarkastusmenettelyn läpi. Luokitteluiden ja kuviorajauksen yhtenäisyyteen on kiinnitetty huomiota myös työn kuluessa. Viivamuotoiset glasiaalilineaatiot, kuten drumliinit, kalliodrumliinit ja pre-crag -muodostumat on piirretty jään liikkeen suuntaisesti kahdella pisteellä proksimaalipuolesta distaaliin. Näin lineaatiolle on saatu laskettua myös suunta. Flutingit ja megaflutingit on usein piirretty niitä edeltävän kiven tai kalliopaljastuman jälkeen alkavaksi, jos kiveä tai kalliota ei ole näkyvissä niin tällöin on piirretty muodostuman proksimaalista. Jään kuluttamat laaksot ja kaarialtaat on digitoitu usealla pisteellä niiden luonnollisen muodon mukaan.
/
The interpretation of deposits (landforms) in which new patterns were demarcated and earlier deposits mapping were enhanced in a glacial dynamic project that commenced in 2015. The working name for the dataset was Glacial Dynamics (GD for short), because on the basis of the interpreted deposits and lineation data, as notably the direction and behaviour of the last Weichsel glacier (so-called paleo-glacial model/paleo-glaciology model). As the superficial deposits dataset covers the entire nation of Finland, a map product depicting glacial dynamics including ice flow directions can be produced as a summary. For the purpose of interpretation of formations, the existing datasets have first been gathered one area at a time in to an ArcGis -project file. Applicable existing superficial deposits maps in scale 1:20 000 and 1: 50 000 were classified to new classes and their borders were refined if necessary. The most accurate mappings have been made to a scale of 1:2500, but the digitising of patterns was normally done to a scale of 1:10 000. Digitising patterns was first conducted using the Esri ArcGis 10.4.1 software. The solid line demarcates the formation and label points illustrate the pattern classification. Upon completion of the patterns for the area, the lines and label points are made into polygons and the topology for these are checked and revised. Alongside vector-format digitisation, raster-format superficial deposit pattern editing has been performed using the ARIS GRID & RASTER EDITOR tool. In this case, following reclassification, the patterns originating from the existing superficial deposit map have been converted into raster format and the demarcations for these have been rectified by remarking the pattern cells with values corresponding to the correct class. This has proven to be a quicker method than modifying vector lines or a complete redrawing. The method can also be used to produce entirely new patterns. Once the raster level is ready, it is concerted into vector format and directly into polygons using a variety of rounding methods. Following this, the polygons have also gone through the geological inspection procedure. Attention to the uniformity of classification and pattern demarcation was also applied during the course of the task. The line-format glacial lineations, such as drumlins, rock drumlins and pre-crag formations, have been drawn in the direction of the ice flow direction with two points from proximal to distal. In this way, the ice flow direction could also be calculated for the lineation. Flutings and megaflutings are often drawn as commencing after the preceding rock or outcrop, but if the rock or outcrop is not visible, the formation has been drawn from the proximal point. The through valleys and crescent throughs eroded by ice have been digitised using a winding line according to their natural forms.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Tietokanta on tuotettu Esrin ArcGis -ohjelmistolla file geodatabase -muodossa. Aineisto on tuotettu Editor-työkalulla digitoimalla uutta tai muokkaamalla vanhoja aineistoja. LiDAR -korkeusmallissa maanpinnan muotoja on korostettu MDOW-varjostuksella (Multidirectional Oblique Weight Model), jolloin on saatu valaistussuunnasta riippumaton havainnollinen korkeusmalli. Paikoin on käytetty myös tavanomaista varjostusta (hillshade) eri suunnista tai konvoluutiofiltteri-menetelmiä, kuten Laplacian 5 x 5. Toisena prosessointiympäristönä on käytetty Aris Grid and Raster Editor for ArcMap -sovellusta, jossa aikaisempia aineistoja voidaan muokata digitointikynällä digitointilevyä käyttäen. Tällöin maaperäkartoista peräisin olevat uudelleenluokitellut muodostumakuviot muutetaan rasterimuotoon muokkauksen ajaksi ja muutosten jälkeen jälleen vektorimuotoon.
/
The database has been produced using the Esri ArcGis software in file geodatabase format. The dataset has been produced using the Editor tool to digitise new or modifying old datasets. Landforms have been highlighted in the LiDAR elevation model using MDOW (Multidirectional Oblique Weight Model) shading, an illustrative elevation model independent of lighting direction. Conventional shading (hillshade) has also been used in places from different directions or convolution filter methods, such as Laplacian 5 x 5. The secondary processing environment used is the Aris Grid and Raster Editor for ArcMap application that allows the modification of earlier datasets using a digital pen and pad. In this way, the reclassified formation patterns sourced from the superficial deposit maps will be converted into raster format for the duration of modification, after which it will be once more converted into vector format.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back