meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Pohjaveden haavoittuvuustiedot tuotettiin Euroopan GeoERA Hover WP7 -hankkeessa (2017-2021): Harmonized vulnerability to pollution mapping of the aquifer, Finland Pilot Area. Standardisoitu DRASTIC-haavoittuvuusanalyysi on tarkoitettu pohjavesimuodostuman luontaisista geologisista ja hydrogeologisista olosuhteista aiheutuvan pohjaveden pilaantumispotentiaalin yleispiirteiseen tarkasteluun. Menetelmä huomioi hydrogeologiset parametrit, jotka vaikuttavat maanpinnalta pohjaveteen kulkeutuvan veden liikkumisen maaperässä vertikaalisesti. DRASTIC-menetelmässä pohjavesimuodostuman haavoittuvuus arvioidaan seitsemän hydrogeologisen parametrin perusteella: D-pohjaveden etäisyys maanpinnasta (Depth to water), R-muodostuvan pohjaveden määrä (net Recharge), A-maalaji pohjavesivyöhykkeessä (Aquifer media), S-maankäyttö ja pintamaa (Soil media), T-maanpinnan kaltevuus (Topography/Slope), I-maalaji vajovesi- eli vadoosivyöhykkeessä (Impact of the vadose zone) ja C-hydraulinen vedenjohtavuus pohjavesivyöhykkeessä (hydraulic Conductivity). Analyysissä parametrit luokitellaan ja niille annetaan painoarvo perusten niiden merkittävyyteen pohjaveden haavoittuvuusherkkyyden kannalta.

DRASTIC-haavoittuvuusanalyysin lopputuloksena pohjavesimuodostuma jakautuu DRASTIC-indeksin mukaisiin osa-alueisiin, jotka voivat saada lukuarvoja välillä 23–230. Nämä lukuarvot jaetaan haavoittuvuusluokkiin, joiden perusteella laaditaan pohjavesimuodostuman haavoittuvuusanalyysikartta. Näin voidaan tunnistaa yksittäisen pohjavesialueen haavoittuvimmat alueet. Tässä hankkeessa haavoittuvuus jaettiin viiteen haavoittuvuuspotentiaalia kuvaavaan luokkaan: erittäin alhainen (<64), alhainen (64–104), keskinkertainen (104-145), kohonnut (145–185) ja korkea (>185). Rasterin lopullinen resoluutio on 200 m.
/
The groundwater vulnerability index data was produced during the European GeoERA Hover WP7 project (2017-2021): Harmonized vulnerability to pollution mapping of the aquifer, Finland Pilot Area. The vulnerability assessment was done using the standardized DRASTIC method which enables a description of the groundwater pollution potential caused by the hydrogeological setting of the aquifer. The method considers hydrogeological parameters that affect the vertical movement of water from the ground surface to the groundwater. A DRASTIC groundwater vulnerability index was calculated based on 7 hydrogeological parameters: D-Depth to groundwater level (thickness of the unsaturated, vadose zone; a distance from the ground surface to the groundwater level of the aquifer); R-Recharge (the amount of water that infiltrates the ground surface and reaches the aquifer); A-Aquifer media (soil medium in the saturated, groundwater zone); S-Soil media (land use and uppermost soil layer); T-Topography (slope of the land surface); I-Impact of the vadose zone (soil medium in the unsaturated, vadose zone); and C-Hydraulic conductivity (hydraulic conductivity of the saturated, groundwater zone).

These parameters are classified, and a weight factor is assigned based on the parameter’s importance related to groundwater vulnerability. As a result, aquifers can be classified into categories that qualitatively describe their vulnerability. This so-called DRASTIC index can obtain numerical values between 23 and 230. These numerical values are divided into vulnerability categories. This classification enables the identification of the most vulnerable areas of an aquifer. In this project, vulnerability was divided into five categories describing vulnerability potential: very low (<64), low (64-104), moderate (104-145), high (145-185) and very high (>185). The resolution of the final raster is 200 m.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Tutkimustavoitteena oli yhtenäistää pohjavesialueen haavoittuvuusanalyysin arvioinnin yleisiä menetelmiä Euroopan jäsenmaiden partnereiden (16 partneria 13:sta Euroopan jäsenvaltiosta, mukaan lukien Itävalta, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Liettua, Puola, Romania, Slovenia ja Espanja) kesken. Pohjaveden haavoittuvuusanalyysi tehtiin DRASTIC‐menetelmällä, joka on tarkoitettu pohjavesimuodostuman luontaisista geologisista ja hydrogeologisista olosuhteista aiheutuvan pohjaveden pilaantumispotentiaalin yleispiirteiseen tarkasteluun. Menetelmä huomioi hydrogeologiset parametrit, jotka vaikuttavat maanpinnalta pohjaveteen kulkeutuvan veden liikkumisen maaperässä vertikaalisesti. Aineisto antaa yleiskuvan Suomen pohjavesialueiden haavoittuvuusherkkyydestä.
/
The objectives of the study were to harmonize the common methods for the vulnerability assessment to contamination of the aquifer among the 16 partners from 13 European member states including Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Poland, Romania, Slovenia and Spain. The vulnerability assessment was carried out using the DRASTIC method, which is intended for the general examination of the groundwater pollution potential resulting from the natural geological and hydrogeological conditions of an aquifer body. The method considers hydrogeological parameters that affect the vertical movement of water from the ground surface to the groundwater. The data provides an overview of the vulnerability sensitivity of Finnish aquifer areas.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on tarkoitettu antamaan yleiskuva Suomen pohjaveden haavoittuvuuden alueellisesta vaihtelusta. DRASTIC - menetelmä ei ota huomioon vajovedessä tapahtuvaa horisontaalista veden liikettä, päästölähteitä, vedenottamoiden tai muiden altistujien sijaintia eikä pohjaveden virtaussuuntia. Aineisto ei sovellu tarkkamittakaavaisen suunnittelun tausta‐aineistoksi eikä yksityiskohtaiseen suunnittelutyöhön.
/
The data is intended to provide a general overview on the regional variation of groundwater vulnerability in Finland. The DRASTIC -method does not take into account the horizontal movement of water in the vadose zone, the sources of contaminations, the location of water intakes or other exposures, nor the direction of the groundwater flow. The dataset is not suitable for use as background data for planning precisely scaled or detailed planning tasks.
Teema avainsana:
Theme keyword:
pohjavesi, haavoittuvuus, mallintaminen, luokitus / groundwater, vulnerability, modelling, classification
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067 / ETRS 1989 LAEA EPSG:3035
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
TiffAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2022-08-24
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
groundwater_vulnerability.tif.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Pohjaveden haavoittuvuus/Groundwater vulnerability
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2022-09-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Pohjaveden haavoittuvuuden DRASTIC-indeksi
/
DRASTIC -index of groundwater vulnerability
Versio:
Version:
Version päiväys:
Version date:
2022-06-18
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat, pohjavesi / geologic maps, groundwater
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
akviferit / aquifers
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
pohjavesi, haavoittuvuus, mallintaminen, luokitus / groundwater, vulnerability, modelling, classification
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
pohjavesi
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Pohjaveden haavoittuvuustiedot tuotettiin Euroopan GeoERA Hover WP7 -hankkeessa (2017-2021): Harmonized vulnerability to pollution mapping of the aquifer, Finland Pilot Area. Standardisoitu DRASTIC-haavoittuvuusanalyysi on tarkoitettu pohjavesimuodostuman luontaisista geologisista ja hydrogeologisista olosuhteista aiheutuvan pohjaveden pilaantumispotentiaalin yleispiirteiseen tarkasteluun. Menetelmä huomioi hydrogeologiset parametrit, jotka vaikuttavat maanpinnalta pohjaveteen kulkeutuvan veden liikkumisen maaperässä vertikaalisesti. DRASTIC-menetelmässä pohjavesimuodostuman haavoittuvuus arvioidaan seitsemän hydrogeologisen parametrin perusteella: D-pohjaveden etäisyys maanpinnasta (Depth to water), R-muodostuvan pohjaveden määrä (net Recharge), A-maalaji pohjavesivyöhykkeessä (Aquifer media), S-maankäyttö ja pintamaa (Soil media), T-maanpinnan kaltevuus (Topography/Slope), I-maalaji vajovesi- eli vadoosivyöhykkeessä (Impact of the vadose zone) ja C-hydraulinen vedenjohtavuus pohjavesivyöhykkeessä (hydraulic Conductivity). Analyysissä parametrit luokitellaan ja niille annetaan painoarvo perusten niiden merkittävyyteen pohjaveden haavoittuvuusherkkyyden kannalta.

DRASTIC-haavoittuvuusanalyysin lopputuloksena pohjavesimuodostuma jakautuu DRASTIC-indeksin mukaisiin osa-alueisiin, jotka voivat saada lukuarvoja välillä 23–230. Nämä lukuarvot jaetaan haavoittuvuusluokkiin, joiden perusteella laaditaan pohjavesimuodostuman haavoittuvuusanalyysikartta. Näin voidaan tunnistaa yksittäisen pohjavesialueen haavoittuvimmat alueet. Tässä hankkeessa haavoittuvuus jaettiin viiteen haavoittuvuuspotentiaalia kuvaavaan luokkaan: erittäin alhainen (<64), alhainen (64–104), keskinkertainen (104-145), kohonnut (145–185) ja korkea (>185). Rasterin lopullinen resoluutio on 200 m.
/
The groundwater vulnerability index data was produced during the European GeoERA Hover WP7 project (2017-2021): Harmonized vulnerability to pollution mapping of the aquifer, Finland Pilot Area. The vulnerability assessment was done using the standardized DRASTIC method which enables a description of the groundwater pollution potential caused by the hydrogeological setting of the aquifer. The method considers hydrogeological parameters that affect the vertical movement of water from the ground surface to the groundwater. A DRASTIC groundwater vulnerability index was calculated based on 7 hydrogeological parameters: D-Depth to groundwater level (thickness of the unsaturated, vadose zone; a distance from the ground surface to the groundwater level of the aquifer); R-Recharge (the amount of water that infiltrates the ground surface and reaches the aquifer); A-Aquifer media (soil medium in the saturated, groundwater zone); S-Soil media (land use and uppermost soil layer); T-Topography (slope of the land surface); I-Impact of the vadose zone (soil medium in the unsaturated, vadose zone); and C-Hydraulic conductivity (hydraulic conductivity of the saturated, groundwater zone).

These parameters are classified, and a weight factor is assigned based on the parameter’s importance related to groundwater vulnerability. As a result, aquifers can be classified into categories that qualitatively describe their vulnerability. This so-called DRASTIC index can obtain numerical values between 23 and 230. These numerical values are divided into vulnerability categories. This classification enables the identification of the most vulnerable areas of an aquifer. In this project, vulnerability was divided into five categories describing vulnerability potential: very low (<64), low (64-104), moderate (104-145), high (145-185) and very high (>185). The resolution of the final raster is 200 m.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Tutkimustavoitteena oli yhtenäistää pohjavesialueen haavoittuvuusanalyysin arvioinnin yleisiä menetelmiä Euroopan jäsenmaiden partnereiden (16 partneria 13:sta Euroopan jäsenvaltiosta, mukaan lukien Itävalta, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Liettua, Puola, Romania, Slovenia ja Espanja) kesken. Pohjaveden haavoittuvuusanalyysi tehtiin DRASTIC‐menetelmällä, joka on tarkoitettu pohjavesimuodostuman luontaisista geologisista ja hydrogeologisista olosuhteista aiheutuvan pohjaveden pilaantumispotentiaalin yleispiirteiseen tarkasteluun. Menetelmä huomioi hydrogeologiset parametrit, jotka vaikuttavat maanpinnalta pohjaveteen kulkeutuvan veden liikkumisen maaperässä vertikaalisesti. Aineisto antaa yleiskuvan Suomen pohjavesialueiden haavoittuvuusherkkyydestä.
/
The objectives of the study were to harmonize the common methods for the vulnerability assessment to contamination of the aquifer among the 16 partners from 13 European member states including Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Poland, Romania, Slovenia and Spain. The vulnerability assessment was carried out using the DRASTIC method, which is intended for the general examination of the groundwater pollution potential resulting from the natural geological and hydrogeological conditions of an aquifer body. The method considers hydrogeological parameters that affect the vertical movement of water from the ground surface to the groundwater. The data provides an overview of the vulnerability sensitivity of Finnish aquifer areas.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/35_2020.pdf
https://repository.europe-geology.eu/egdidocs/hover/wp7_deliverable_7-2.pdf
https://presentations.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-14037_presentation.pdf
https://geoera.eu/projects/hover8/
Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on tarkoitettu antamaan yleiskuva Suomen pohjaveden haavoittuvuuden alueellisesta vaihtelusta. DRASTIC - menetelmä ei ota huomioon vajovedessä tapahtuvaa horisontaalista veden liikettä, päästölähteitä, vedenottamoiden tai muiden altistujien sijaintia eikä pohjaveden virtaussuuntia. Aineisto ei sovellu tarkkamittakaavaisen suunnittelun tausta‐aineistoksi eikä yksityiskohtaiseen suunnittelutyöhön.
/
The data is intended to provide a general overview on the regional variation of groundwater vulnerability in Finland. The DRASTIC -method does not take into account the horizontal movement of water in the vadose zone, the sources of contaminations, the location of water intakes or other exposures, nor the direction of the groundwater flow. The dataset is not suitable for use as background data for planning precisely scaled or detailed planning tasks.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83699.043655 / 4744998,67413
Itä:
East:
733099.043655 / 5402998,67413
Pohjoinen:
North:
7776507.137372 / 5306028,73791
Etelä:
South:
6637107.137372 / 4126028,73791
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
rasteri/grid
Topologian taso:
Topology level:
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067 / 3035
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Pohjavesialueiden DRASTIC-haavoittuvuusanalyysin parametrit on tuotettu monista eri lähteistä saaduista aineistoista; Geologian tutkimuskeskuksen Maaperä 1:200 000 (maalajit), Maaperä 1:20 000 / 50 000 ja Maaperän kerrostiedot, Maanmittauslaitoksen (MLL) korkeusmalli resoluutiolla 10 m x 10 m, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) pohjaveden tasotietoja sekä tietoja maaperän kairauksista POVET-tietokannasta.
/
The parameters of DRASTIC vulnerability analysis have been produced from a wide range of data from different sources; Superficial deposits of Finland 1:200 000 (sediment polygons), Superficial deposit 1:20 000 / 50 000 and The stratum data for superficial deposits of Geological Survey of Finland, Digital elevation model at the resolution 10 m x 10 m of National Land Survey (MLL), Groundwater level data and some information about drilled borehole data from the POVET database of Finnish Environment Institute (SYKE).
Prosessointihistoria:
Process step:
Pohjavesialueiden DRASTIC-haavoittuvuusanalyysi tehdään seitsemän hydrogeologisen parametrin perusteella: pohjaveden etäisyys maanpinnasta (Depth to water), muodostuvan pohjaveden määrä (net Recharge), maalaji pohjavesivyöhykkeessä (Aquifer media), maankäyttö ja pintamaa (Soil media), maanpinnan kaltevuus (Topography/Slope), maalaji vajovesi- eli vadoosivyöhykkeessä (Impact of the vadose zone) ja hydraulinen vedenjohtavuus pohjavesivyöhykkeessä (hydraulic Conductivity). Haavoittuvuusanalyysissa hydrogeologisten parametrien ominaisuudet luokitellaan luokkaväleihin, joita vastaavat määrätyt luokka-arvot (rating). Luokka-arvot ovat välillä 1–10, jolloin 10 merkitsee helpoimmin haavoittuvaa ja 1 vähiten haavoittuvaa ominaisuutta. Jokaista parametria painotetaan lisäksi määrätyllä painoarvolla (weight) välillä 1-5. Painoarvo 5 edustaa pilaantumispotentiaalille merkittävintä ja 1 vähiten merkitsevää tekijää. Hydrogeologisten parametrien luokka- ja painoarvojen tulojen summista saadaan siten DRASTIC indeksi (Aller ym. 1987). Rasterin lopullinen resoluutio on 200 m.
DRASTIC indeksi pisteet ja luokitus, Värikoodit R,G,B
>185 Korkea, 255,34,0
145-185 Kohonnut, 255,153,0
104-145 Keskinkertainen, 255,255,0
64-104 Alhainen, 122,171,0
<64 Erittäin alhainen, 0,97,0

DRASTIC menetelmä:
Aller, L., Bennett, T., Lehr, J.H., Petty, R.H. & Hackett, G. 1987. DRASTIC: a standardized system for evaluating groundwater pollution potential using hydrogeologic settings. USEPA Report 600/2- 87/035. Robert S. Kerr Environmental Research Laboratory, Ada, Oklahoma.
/
The DRASTIC vulnerability index map method (Aller et al. 1987) is a parametric system with rating scores and weights for seven parameters that influence the vertical infiltration of water and potential contaminants from surface down through groundwater table: Depth to water (D) (thickness of the unsaturated, vadose zone; a distance from the ground surface to the groundwater level of the aquifer); Recharge (R) (the amount of water that infiltrates the ground surface and reaches the aquifer); Aquifer media (A) (soil medium in the saturated, groundwater zone); Soil media (S) (land use and uppermost soil layer); Topography (slope of the land surface) (T); Impact of the vadose zone (I) (soil medium in the unsaturated, vadose zone); and hydraulic Conductivity (C) (hydraulic conductivity of the saturated, groundwater zone). Each parameter was rated based on its characteristics and susceptibility to groundwater contamination from 1 (the lowest vulnerability) to 10 (the highest vulnerability). In each grid cell, the assigned parameter ratings were then multiplied by the weight strings which depend on the hydrogeological environments of the aquifer areas. Each weight string was assigned a value from 1 to 5, with the most significant factors receiving a weight of 5 and the least significant a weight of 1. The final vulnerability index in each grid cell was the sum of the scores for the seven parameters and was obtained by superposition of the seven thematic maps. The resolution of the final raster is 200 m.
DRASTIC index score and classification, Color ramp R,G,B
>185 Very high, 255,34,0
145-185 High, 255,153,0
104-145 Moderate, 255,255,0
64-104 Low, 122,171,0
<64 Very low, 0,97,0

DRASTIC method:
Aller, L., Bennett, T., Lehr, J.H., Petty, R.H. & Hackett, G. 1987. DRASTIC: a standardized system for evaluating groundwater pollution potential using hydrogeologic settings. USEPA Report 600/2- 87/035. Robert S. Kerr Environmental Research Laboratory, Ada, Oklahoma.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
ArcGIS/ArcMap 10.6.1, Spatial Analyst
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
TiffJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back