meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Maaperän geokemiallista luonnetta ja alkuaineiden pitoisuusvaihteluja ilmentävää näyteaineistoa on kerätty Suomen alueelta vuodesta 1964 lähtien. Aineistoa käytetään kohteellisen luonnonvarojen kartoituksen tueksi sekä tieteellisen tutkimuksen, ympäristöhoidon ja muun yhteiskuntaelämän tarpeisiin. Näytemateriaali on pääasiassa moreeni- ja rapakallioainesta, mutta paikoin mukana on myös lajittuneita maalajitteita sekä myös kallio- että lohkarenäytteitä. Moreeninäytteistä on seulottu analyysiin alle 0,06 mm lajite. Rapakalliosta on vastaavasti seulottu 0,06 mm lajite tai jauhettu fraktio. Osa moreeninäytteistä on jauhettu kokonaan ilman esiseulontaa. Näytteistä on tehty monialkuainemääritykset kuningasvesi- tai typpihappouutoksista. Määritysmenetelmiä ovat olleet kvantometri (EKV), atomiabsorptiospektrofotometri (AAS ja GAAS) ja/tai plasma-atomiemissiospektrometri (ICP-AES). Näyteaineisto sisältää sijainti-, syvyys-, maalaji- ja lajitetiedot sekä kemialliset analyysitulokset. Aineistoa on kerätty pistemäisenä, linjamaisena ja verkkomaisena tutkimuksen ja -kohteen luonteesta riippuen. Havaintoaineistoa ei päivitetä aineiston valmistumisen jälkeen. Näytteiden uusinta-analyysit on siirretty tietokantaan erillisinä näytteinä, joiden näytetunnus on sama, mutta loppuun on merkitty U-kirjain. Uusintanäytteen tiedoissa on myös alkuperäinen näytetunnus omassa kentässä. Kohteelliselle moreenigeokemialliselle kartoitusaineistolle on tehty koordinaatistomuunnos syyskuussa 2014. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
Samples indicating the geochemical properties of the soil and the variation of element concentrations therein have been collected in the Finnish territory since 1964. The material is used as support for site-specific survey of natural resources, and for the needs of scientific research, environmental management and the other needs of society. The sample material is mostly till and weathered bedrock, but some samples also contain sorted soils, bedrock samples and boulder samples. The till samples have been sieved to obtain a fraction of less than 0.06 mm for analysis. Likewise, the weathered bedrock samples were sieved or milled to obtain a fraction of 0.06 mm. Some till samples were milled in their entirety without sieving in advance. The samples were extracted with aqua regia or nitric acid and the extract was analysed for multiple elements. The analysis methods quantimetry, atomic absorption spectrophotometry (AAS and GAAS) and/or plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). The sample data includes data on the location, depth, soil type and fraction of the sample and its chemical analysis results. Depending on the characteristics of the study and target, the data has been collected as points, lines or networks. The observations are not updated after the material is complete. The sample re-analyses have been migrated into the database as individual samples. The sample ID has been preserved, but a ‘U’ suffix has been added. Re-collected samples contain the original sample ID in a separate field. A coordinate system change was performed on the detailed geochemical till survey data in September 2014. The conversion for the common map coordinate system to the ETRS-TM35FIN coordinate system was performed using an affine transformation of triangles.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Kohteellinen moreenigeokemia-aineisto soveltuu niin kohteelliseen kuin alueelliseenkin luonnonvarojen kartoitukseen ja malmipotentiaalin arviointiin sekä maaperään ja sen koostumukseen liittyviin ympäristöhoidollisiin tarkoituksiin. Aineistoja voidaan käsitellä tilastollisesti ja niistä voidaan johtaa geokemiallisia anomaliakarttoja. Tasavälisen näytteenottoverkon mukaisesti kerätyt aineistot soveltuvat aluemaiseen tarkasteluun (spatiaaliseen analysointiin), kuten esim. geokemiallisten samanarvokarttojen tuottamiseen ja mallinnukseen.
/
The detailed geochemical till data is suitable for both targeted and regional surveys of natural resources and assessment of ore potential, and for environmental management applications related to soil and its composition The data can be processed statistically and can be used to derive geochemical analysis maps. Material collected in an evenly spaced sampling network are suitable for regional examination (spatial analysis), such as the generation and modelling of geochemical isovalue maps.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Kohteellisia moreenigeokemiallisia kartoitusaineistoja on kerätty pitkällä aikavälillä erilaisia näytteenottomenetelmiä ja -välineitä käyttäen sekä analysoitu erilaisilla menetelmillä. Eri alueilta eri aikoina saatuja analyysituloksia ei voi tulkita yhteismitallisesti.
/
Targeted geochemical till survey data has been collected over a long timespan using different types of sample collection methods and equipment, and analysis methods. The analysis results obtained at different times from different times cannot be interpreted in a commensurate way.
Teema avainsana:
Theme keyword:
Maaperä, malminetsintä, näytteenotto, alkuaineet, moreeni/soils, mineral exploration, sampling, chemical elements, till
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-02-21
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
gtk_detailed_till_geochemistry.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kohteellinen moreenigeokemiallinen kartoitus/The detailed geochemical till data
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1971-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2013-09-21
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2013-09-20
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geokemia/geochemistry
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Kvartääri/Quaternary
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
Maaperä, malminetsintä, näytteenotto, alkuaineet, moreeni/soils, mineral exploration, sampling, chemical elements, till
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Maaperän geokemiallista luonnetta ja alkuaineiden pitoisuusvaihteluja ilmentävää näyteaineistoa on kerätty Suomen alueelta vuodesta 1964 lähtien. Aineistoa käytetään kohteellisen luonnonvarojen kartoituksen tueksi sekä tieteellisen tutkimuksen, ympäristöhoidon ja muun yhteiskuntaelämän tarpeisiin. Näytemateriaali on pääasiassa moreeni- ja rapakallioainesta, mutta paikoin mukana on myös lajittuneita maalajitteita sekä myös kallio- että lohkarenäytteitä. Moreeninäytteistä on seulottu analyysiin alle 0,06 mm lajite. Rapakalliosta on vastaavasti seulottu 0,06 mm lajite tai jauhettu fraktio. Osa moreeninäytteistä on jauhettu kokonaan ilman esiseulontaa. Näytteistä on tehty monialkuainemääritykset kuningasvesi- tai typpihappouutoksista. Määritysmenetelmiä ovat olleet kvantometri (EKV), atomiabsorptiospektrofotometri (AAS ja GAAS) ja/tai plasma-atomiemissiospektrometri (ICP-AES). Näyteaineisto sisältää sijainti-, syvyys-, maalaji- ja lajitetiedot sekä kemialliset analyysitulokset. Aineistoa on kerätty pistemäisenä, linjamaisena ja verkkomaisena tutkimuksen ja -kohteen luonteesta riippuen. Havaintoaineistoa ei päivitetä aineiston valmistumisen jälkeen. Näytteiden uusinta-analyysit on siirretty tietokantaan erillisinä näytteinä, joiden näytetunnus on sama, mutta loppuun on merkitty U-kirjain. Uusintanäytteen tiedoissa on myös alkuperäinen näytetunnus omassa kentässä. Kohteelliselle moreenigeokemialliselle kartoitusaineistolle on tehty koordinaatistomuunnos syyskuussa 2014. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
/
Samples indicating the geochemical properties of the soil and the variation of element concentrations therein have been collected in the Finnish territory since 1964. The material is used as support for site-specific survey of natural resources, and for the needs of scientific research, environmental management and the other needs of society. The sample material is mostly till and weathered bedrock, but some samples also contain sorted soils, bedrock samples and boulder samples. The till samples have been sieved to obtain a fraction of less than 0.06 mm for analysis. Likewise, the weathered bedrock samples were sieved or milled to obtain a fraction of 0.06 mm. Some till samples were milled in their entirety without sieving in advance. The samples were extracted with aqua regia or nitric acid and the extract was analysed for multiple elements. The analysis methods quantimetry, atomic absorption spectrophotometry (AAS and GAAS) and/or plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). The sample data includes data on the location, depth, soil type and fraction of the sample and its chemical analysis results. Depending on the characteristics of the study and target, the data has been collected as points, lines or networks. The observations are not updated after the material is complete. The sample re-analyses have been migrated into the database as individual samples. The sample ID has been preserved, but a ‘U’ suffix has been added. Re-collected samples contain the original sample ID in a separate field. A coordinate system change was performed on the detailed geochemical till survey data in September 2014. The conversion for the common map coordinate system to the ETRS-TM35FIN coordinate system was performed using an affine transformation of triangles.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Kohteellinen moreenigeokemia-aineisto soveltuu niin kohteelliseen kuin alueelliseenkin luonnonvarojen kartoitukseen ja malmipotentiaalin arviointiin sekä maaperään ja sen koostumukseen liittyviin ympäristöhoidollisiin tarkoituksiin. Aineistoja voidaan käsitellä tilastollisesti ja niistä voidaan johtaa geokemiallisia anomaliakarttoja. Tasavälisen näytteenottoverkon mukaisesti kerätyt aineistot soveltuvat aluemaiseen tarkasteluun (spatiaaliseen analysointiin), kuten esim. geokemiallisten samanarvokarttojen tuottamiseen ja mallinnukseen.
/
The detailed geochemical till data is suitable for both targeted and regional surveys of natural resources and assessment of ore potential, and for environmental management applications related to soil and its composition The data can be processed statistically and can be used to derive geochemical analysis maps. Material collected in an evenly spaced sampling network are suitable for regional examination (spatial analysis), such as the generation and modelling of geochemical isovalue maps.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_039.pdf
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_130.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/geokemian_kohteellisten_moreeniaineistojen_sisaltokuvaus.pdf
Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Kohteellisia moreenigeokemiallisia kartoitusaineistoja on kerätty pitkällä aikavälillä erilaisia näytteenottomenetelmiä ja -välineitä käyttäen sekä analysoitu erilaisilla menetelmillä. Eri alueilta eri aikoina saatuja analyysituloksia ei voi tulkita yhteismitallisesti.
/
Targeted geochemical till survey data has been collected over a long timespan using different types of sample collection methods and equipment, and analysis methods. The analysis results obtained at different times from different times cannot be interpreted in a commensurate way.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
251789.157400
Itä:
East:
731696.899600
Pohjoinen:
North:
7763559.211500
Etelä:
South:
6832315.644600
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
1971-01-01
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
468481

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Kohteellisen moreenigeokemian näytteenoton lähtöaineistona ja koordinaattien määrittämiseen on käytetty saatavilla olleita Maanmittauslaitoksen 1:20 000 peruskarttalehtiä tai pienimittakaavaisia karttoja ja GTK:n kallioperähavainto- sekä geofysikaalisia aineistoja. Vuodesta 1998 lähtien paikantamiseen on käytetty GPS-laitetta. Kohteellisen moreenigeokemian näytteet on otettu pääasiassa iskuporakalustolla kolmen eri näytteenottosuunnitelman mukaisesti: verkkoina, linjoina ja hajapisteinä. Näytteiden käsittely ja analysointi on tehty kulloinkin GTK:ssa voimassa olleen ohjeistuksen mukaan. Aineisto on koottu analyysitilauksittain tai näytteenottoalueittain, mistä ne on muokattu ja siirretty yhteiseen tietokantaan. Tietokanta koostuu kahdesta taulusta. GK.SAMPLE sisältää näytteen paikka-, materiaali- ja fraktiotiedot sekä näytteenottoon liittyvää tietoa. GK.ANALYSIS_DATA sisältää analyysitiedot.
/
The starting materials for the targeted geochemical sampling of till and the determining of sample coordinates were the available 1:20 000 base map sheets or small-scale maps created by the National Land Survey of Finland, and GTK’s bedrock observations and geophysical materials. Since 1998, locations have been determined by a GPS device. The targeted geochemical till samples were collected mostly by impact drilling following three different sampling plans, network, lines, and random points. Sample collection and analysis has been performed following the GTK’s instructions that were valid at the time. The material has been collected by analysis request order or sampling area and then edited and transferred to the common database. The database consists of two tables. GK.SAMPLE contains the data on the location, material and fraction of the sample, as well as information on the sample collecting. GK.ANALYSIS_DATA contains the analysis data.
Prosessointihistoria:
Process step:
Maaperän geokemiallista luonnetta ja alkuaineiden pitoisuusvaihtelua ilmentävää näyteaineistoa on kerätty vuodesta 1964 lähtien. Näytteen tunnistetiedot ja koordinaatit talletettiin kenttäkorteille. Osa näytteenottopisteistä merkittiin ainoastaan näytteenottokartoille. GPS-laitteiden käyttöönoton jälkeen näytteenottosuunnitelmat on tehty numeerisena ja näytteenotto on toteutettu koordinaattilistan mukaan. Maalajitieto on määritetty silmämääräisesti kentällä, jonka jälkeen tiedot on tallennettu korteille tai Excel-tiedostoon. Näytekoko on ollut kaikissa prosesseissa n. 2-3 dl (300-500 g). Moreeninäytteet on kuivattu 70°C:n lämpötilassa, jonka jälkeen ne on 1990-luvun alkuun saakka seulottu kolmeen fraktioon (P = alle 0.06 mm, K = 0.06-0.5 mm, L = 0,5-2 mm). Sen jälkeen on P-fraktio seulottu systemaattisesti ja muut fraktiot tilauksesta. Osassa näytteistä ei seulontaa ole tehty lainkaan. Rapakallionäytteet on kuivattu 70°C:n lämpötilassa, jonka jälkeen ne on joko seulottu kuin moreeninäytteet ja/tai jauhettu kuulajauhinastiassa (hiiliteräs, mangaaniteräs jne.) Moreenigeokemian näytteet on analysoitu kemian laboratorioiden käyttämillä analyysimenetelmillä. Näytteiden analysointi ajoittuu pitkälle aikajaksolle alkaen vuodesta 1964 jatkuen edelleen. Analysoinnissa käytetty laitteisto on vaihdellut eri vuosikymmeninä ja käytössä on ollut eri menetelmiä. Pitoisuustasoissa on analysointiajankohdasta johtuen systemaattista vaihtelua. Kenttähavainnot, koordinaatit ja alkuainepitoisuudet on yhdistetty tietokannaksi, jonka kukin tietue kuvaa yhtä näytettä. Samasta näytepisteestä voi olla useita näytteitä eri syvyyksiltä, samoin saman näytteen eri seulontafraktiot muodostavat kukin oman näytetietueensa. Alkuainepitoisuustietoon kuuluu numeerinen pitoisuusarvo yksikössä mg kg-1 eli ppm, µg kg-1 eli ppb tai % ja mahdollinen tarkistusmerkki. Jos lukuarvoa seuraava tarkistusmerkki on > tai <, niin pitoisuuskenttään talletettu lukuarvo on kemiallisen analyysimenetelmän määritysraja ja todellinen pitoisuus on tätä arvoa pienempi. Joissakin tapauksissa pitoisuusarvona saattaa poikkeuksellisesti olla puolet määritysrajasta. Jos tarkistusmerkki on ! niin pitoisuusarvona on yleensä analyysilaitteelta tullut tulos, joka on alle kyseisen laitteen määritysrajan, jota ei ole ilmoitettu. EKV analyyseissa on joskus tarkistusmerkkinä ?, jolloin kyseessä on jollakin tavalla epäkelpo arvo jota ei ole poistettu tietokannasta. Joskus määritysrajatieto puuttuu ja kenttään on talletettu arvo 0, -9999 tai 9999, -99999, 99999. Arvo voi olla myös -1, jolloin tarkistusmerkki on #, tämä merkitsee sitä että kyseistä alkuainetta ei ole tästä näytteestä analysoitu. Aineistot on tallennettu GTK:n tietokantaan ja näytemateriaali on arkistoitu Lopelle GTK:n kairasydänarkistoon tai kunkin yksikön varastoon.
/
Samples indicating the geochemical properties of the soil and the variation of element concentrations therein have been collected since 1964. The sample IDs and coordinates were logged on field cards. Some sampling points were only marked on sample collection maps. Since the adoption of GPS devices, the sample collection plans have been created in a numerical format and samples have been collected following a list of coordinates. The soil type has been determined visually in the field, after which the data has been stored on cards or in an Excel file. In all processes, the sample volume was approximately 2-3 dl (300-500 g). Till samples were dried at 70°C after which (up to the early 1990s) they were sieved to obtain three fractions (P = less than 0.06 mm, K = 0.06-0.5 mm, L = 0.5-2 mm). After this, the P fraction was sieved systematically, and the other fractions on order. Some samples were not sieved at all. Weathered bedrock samples were dried at 70°C, after which they were either sieved like till samples and/or milled in a ball milling vessel (carbon steel, mangalloy, etc.) The till geochemistry samples were analysed with methods used in chemistry laboratories. The samples have been analysed over a long period of time, from 1964 to today, and the analysis still continues. Over the decades, the devices used in the analysis have varied and several methods have been employed. The concentration levels vary systematically as a result of the time of analysis. The field observations, coordinates and concentrations of elements are combined into a database where one record describes one sample. A sampling point can contain several samples collected at different depths. Likewise, the various sieving fractions of a sample each form a separate sample record. The concentration of an element is expressed as a numerical value with the unit mg kg-1 or ppm, µg kg-1 or ppb or %, and possibly a checksum character. If the checksum character following a numeric value is > or <, the numeric value stored in the concentration field is the detection limit, and the actual concentration is smaller than this value. In some exceptional cases, the concentration value can be half of the detection limit. If the checksum character is !, the concentration value is usually a value output by the device, but it is below the detection limit that has not been specified. Quantimetric analyses occasionally contain a ? as a checksum character, which indicates that the value is somehow invalid, but not deleted from the database. Sometimes the detection limit is missing, and the field contains a value 0, -9999 or 9999, -99999, 99999. The value can be also be -1, in which case the checksum character is #. This indicates that the element was not analysed from this sample. The data is stored in the GTK database and the sample materials are archived in GTK’s core sample archive in Loppi, or in the storage of each unit.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineistokeruun lähtöaineistona on käytetty näytteenottoajankohdan viimeisintä saatavilla ollutta Maanmittauslaitoksen peruskarttaa ja GTK:n kallioperähavaintoaineistoja sekä geofysikaalisia aineistoja. Kohteiden valinnassa on lisäksi käytetty 1980-luvun puolestavälistä lähtien GTK:n alueellisen moreenigeokemian näytteenoton analyysitietoja ja Pohjois-Kalotti-projektin aineistoja sekä olemassa olleita tutkimusmonttuaineistoja. Näytteenottomenetelmät ovat vaihdelleet eri vuosikymmenien aikana. GTK:ssa ovat olleet käytössä seuraavat menetelmät: Käsikäyttöistä iskuvasaraa (kilkka) käytettiin näytteenotossa vuosina 1964-1975. Kilkka koostui halkaisijaltaan 16 mm:n tangosta, jonka päässä oli 30 mm:n läpimittainen kierrenäytteenotin. Näyte pyrittiin ottamaan mineraalimaasta n. 1,5 m syvyydeltä mahdollisimman häiriintymättömänä. Pohjois-Suomessa luovuttiin kilkan käytöstä alkutalvesta 1974. Tämän jälkeen näytteet otettiin polttomoottorikäyttöisellä iskuporalla (Cobra BBM 47, Wacher BF25S) ja jatkoputkisella 35mm:n pienoismäntäkärkinäytteenottimella (malli Helake). Näytteenottosyvyys on vaihdellut kohteittain. Näillä näytteenottimilla oli mahdollista saada luotettavan puhdas näyte määräsyvyydeltä, mutta tunkeutuvuus maaperään oli kivisillä alueilla huono. Syksystä 1976 alkaen näytteenottimena käytettiin 35 mm:n läpivirtausterällä olevaa kalustoa (iskuvasaroina Cobra BBM 47 ja Pionjär 120), jossa näytteenottosyvyys vaihteli kohteittain. Toisena näytteenottokalustona oli 25 mm:n iskupora (iskuvasarana Partner M100), jota käytettäessä näyte muodostettiin yhdistämällä kolme eri osanäytettä 2-5 m² alueelta. Näytteenottosyvyys oli n. 1,5 m. 1980-luvun alkupuolella alettiin polttomoottorikäyttöisten iskuporien ohella käyttää hydraulisesti toimivaa iskuvasaraa (HH50) paksujen maapeitteiden alueilla. Käytössä oli myös Iller-kairausyksikkö, jossa käytettiin kalustona 35 mm:n ja 45 mm:n läpivirtausterää näytteenottimena. 1990-luvun puolivälin jälkeen moreeninäytteenotossa on pääasiassa käytetty telamaastureiden (mm. Terri, Bandvagn) päälle rakennettua hydraulivasaraa ja GM50-kairausyksikköä kalustona 35 mm:n tai 45 mm:n läpivirtausterät. Näytteet on kuivattu laboratoriossa, seulottu tai jauhettu eri raekokolajitteisiin ja liuotettu sekä analysoitu useilla eri menetelmillä.
/
The starting materials were the latest base map by the National Land Survey of Finland available at the time of sample collection, GTK’s bedrock observations and geophysical materials. Since the mid-1980s, the selection of targets has also relied on analysis data of the GTK’s regional till geochemistry samples, material from the Pohjois-Kalotti projects and the existing test pit materials. Sampling methods have varied across the decades. The following methods have been used by the GTK: A manual impact hammer was used in sample collection in 1964-1975. The hammer consisted of a rod with a 16 mm diameter, and an auger with a 30 mm diameter at the other end. The intention was to take the sample from the mineral soil at approximately 1.5 metres depth while disturbing the sample as little as possible. The impact hammer has not been used in Norther Finland since early 1974. After this, the samples were collected with an internal combustion engine powered impact drill (Cobra BBM 47, Wacher BF25S) and a 35 mm miniature piston cone sampler with extension tubes (model Helake). The sampling depth varied by site. Using these samplers, it was possible to get a reliably clean sample from the set depth, but the penetration into soil was poor in rocky areas. Since late 1976, the samplers consisted of equipment with a 35 mm flow-through drill (impact hammers Cobra BBM 47 and Pionjär 120). The sample collection depth varied from site to site. Other sampling equipment consisted of a 25 mm impact drill (Partner M100 as the impact hammer). When this equipment was used, a sample was created by combining three partial samples from an area of 2-5 m². The sampling depth was approximately 1.5 m. In the early 1980s, a hydraulically powered impact hammer (HH50) was also adopted especially in areas covered thick soil. Other equipment used was an Iller drilling unit equipped with a 35 mm and 45 mm flow-through drill as the sampler. Since the 1990s, the till samples have been collected by using a hydraulic hammer installed on tracked all-terrain vehicles (such as Terri, Bandvagn) or a GM50 drilling unit equipped with a 35 mm or 45 mm flow-through drills. The samples were dried in the laboratory, sieved of milled into different grain size fractions, dissolved and analysed with several different methods.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back