meta

Happamien sulfaattimaiden 1:250 000 pistekortit

Tiivistelmä: 1:250 000 happamien sulfaattimaiden digitaalinen aineisto sisältää vuodesta 2009 lähtien tuotettua aineistoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista Suomen rannikkoalueilta ja rannikkoalueiden valuma-alueilta karkeasti muinaisen Litorina-meren korkeimpaan rantatasoon saakka. Aineisto sisältää seuraavat tasot: -Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen aluetaso -Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen tutkimuspisteet -Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen pistekortit -Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen taustatietotaulukko Aineiston avulla saadaan yleiskäsitys happamien sulfaattimaiden ominaisuuksista ja esiintymisalueista Suomessa. Sulfaattimaiden alueellinen esiintyminen esitetään kartalla aluemaisena tasona luokiteltuna neljään esiintymisen todennäköisyyttä kuvaavaan luokkaan: suuri, kohtalainen, pieni ja hyvin pieni. Tutkimuspisteiden (kairauspisteiden) havainto- ja analyysitiedot sekä riskiluokitus esitetään pistemäisenä aineistona karttapohjalla aluetason päällä sekä pistekorttien muodossa. Kartoituksen taustatiedot ja lähdeaineisto esitetään valuma-aluekohtaisesti taulukkomuodossa. Kartoitusaineistoa voidaan hyödyntää mm. maankäytön suunnittelussa sekä vesienhoidon suunnittelun ja toimenpideohjelmien laadinnassa ja toteutuksessa ympäristön suojelun ja maankäytön näkökulmien ja vaatimusten mukaisesti. Kartoitusmittakaava on 1:20 000 – 1:50 000. Aluemaisen kuvion minimikoko on yleensä 6 ha. Maastokartoitusten yhteydessä on kerätty havaintoja maaperän maalajeista, kerrosjärjestyksestä, sulfidin esiintymisestä ja esiintymissyvyydestä sekä maan pH-arvoista. Kartoitussyvyys on kolme metriä. Laboratorioanalyyseihin kuuluvat muun muassa alkuainemääritykset ICP-OES-menetelmällä ja pH-inkubaatio. Aineisto julkaistaan valuma-alueittain digitaalisessa muodossa Geologian tutkimuskeskuksen karttapalvelussa.
Käyttötarkoitus: 1:250 000 happamien sulfaattimaiden aineisto soveltuu käytettäväksi yleismittakaavaisessa maankäytön suunnittelussa, vesienhoidon suunnittelun ja toimenpideohjelmien laadinnassa ja toteutuksessa, sekä pintavesien tilan seurannassa ja happamoitumista ja metallikuormitusta ehkäisevässä työssä. Lisäksi aineistoa voidaan hyödyntää maa- ja metsätaloudessa, tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa sekä mm. pohdittaessa toimenpiteitä happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Kartta-aineiston (aluetason) käyttömittakaava on 1:100 000 – 1:250 000. Aineisto ei sovellu yksityiskohtaisten, esimerkiksi tilakohtaisten suojelu/kunnostustoimenpiteiden määrittämiseen. Aineiston perusteella voidaan kohdentaa yksityiskohtaisempia tutkimuksia.
Käyttökelpoisuus: Happamien sulfaattimaiden yleiskartta-aineisto on suunniteltu käytettäväksi mittakaavassa 1:100 000 - 1:250 000 ja sen käytössä on otettava huomioon, että sulfidien esiintymistä kuvaavat tasot ovat yleistys tai tulkinta maastosta. Todellisuudessa yksittäiseen kuvioon voi maastossa sisältyä huomattavaakin vaihtelua johtuen muun muassa maalajin ja pohjavedenpinnantason vaihteluista. Sulfidin olemassaolon ja esiintymissyvyyden todentamiseen on käytetty eri menetelmiä tai niiden yhdistelmiä: aistinvarainen määritys maastossa, näytteiden laboratorioanalyysit, maastossa mitattu pH sekä pH-inkubaatio. Aistinvarainen määritys on subjektiivinen ja käytettäessä jossain tapauksessa ainoana määritysmenetelmänä, on otettava huomioon virhelähteenä. Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitusaineistoa ei voida käyttää yksityiskohtaiseen tilakohtaiseen tarkasteluun eikä tilakohtaisten toimenpiteiden suunnittelussa. Aineistoa voidaan käyttää osoitetussa mittakaavassa apuvälineenä mm. esienhoidon suunnittelussa ja maankäytön suunnittelussa sekä kohdentamaan mahdollisia tarkempia tutkimuksia ongelma-alueille.
Teema avainsana: Ympäristövaikutukset, maaperä, pehmeiköt, sedimentit, lieju, savi, hiesu, hieta, turve, sulfidi, happamuus
Koordinaattijärjestelmä:  
Jakeluformaatin nimi: Pdf
Aineiston formaatti: Pdf

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli: Suomi
Merkistö: 8859part15
Viimeinen päivitys: 2013-12-09
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Vuorimiehentie 5)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Hierarkiataso: dataset
Metatiedon standardin nimi: ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio: JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: happamat_sulfaattimaat_250k
Ylemmäntason tiedostotunniste: Happamat sulfaattimaat 1:250 000

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot:  
Päivitys:
Luonti:  
Julkaisu:  
Aikaviite:  
Vaihtoehtoinen nimi: Happamat sulfaattimaat 1:250 000
Versio: 1.0
Version päiväys: 2013-04-04
* Esitystapa: Tekstimuoto
Resurssin tunniste: 1000178
Tunnisteen tyyppi:  
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Vuorimiehentie 5)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Aiheluokka: ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat:

Geologiset kartat, maaperäkartat, happamat sulfaattimaat

Asiasanasto: Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat: Suomi
Asiasanasto: Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat:

Kvartääri, Holoseeni

Asiasanasto: Geosanasto
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: Geologia
Asiasanasto: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: geologia
Asiasanasto: GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: Ympäristövaikutukset, maaperä, pehmeiköt, sedimentit, lieju, savi, hiesu, hieta, turve, sulfidi, happamuus
Asiasanasto: Geosanasto
Tiivistelmä: 1:250 000 happamien sulfaattimaiden digitaalinen aineisto sisältää vuodesta 2009 lähtien tuotettua aineistoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista Suomen rannikkoalueilta ja rannikkoalueiden valuma-alueilta karkeasti muinaisen Litorina-meren korkeimpaan rantatasoon saakka. Aineisto sisältää seuraavat tasot: -Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen aluetaso -Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen tutkimuspisteet -Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen pistekortit -Happamat sulfaattimaat 1:250 000 karttojen taustatietotaulukko Aineiston avulla saadaan yleiskäsitys happamien sulfaattimaiden ominaisuuksista ja esiintymisalueista Suomessa. Sulfaattimaiden alueellinen esiintyminen esitetään kartalla aluemaisena tasona luokiteltuna neljään esiintymisen todennäköisyyttä kuvaavaan luokkaan: suuri, kohtalainen, pieni ja hyvin pieni. Tutkimuspisteiden (kairauspisteiden) havainto- ja analyysitiedot sekä riskiluokitus esitetään pistemäisenä aineistona karttapohjalla aluetason päällä sekä pistekorttien muodossa. Kartoituksen taustatiedot ja lähdeaineisto esitetään valuma-aluekohtaisesti taulukkomuodossa. Kartoitusaineistoa voidaan hyödyntää mm. maankäytön suunnittelussa sekä vesienhoidon suunnittelun ja toimenpideohjelmien laadinnassa ja toteutuksessa ympäristön suojelun ja maankäytön näkökulmien ja vaatimusten mukaisesti. Kartoitusmittakaava on 1:20 000 – 1:50 000. Aluemaisen kuvion minimikoko on yleensä 6 ha. Maastokartoitusten yhteydessä on kerätty havaintoja maaperän maalajeista, kerrosjärjestyksestä, sulfidin esiintymisestä ja esiintymissyvyydestä sekä maan pH-arvoista. Kartoitussyvyys on kolme metriä. Laboratorioanalyyseihin kuuluvat muun muassa alkuainemääritykset ICP-OES-menetelmällä ja pH-inkubaatio. Aineisto julkaistaan valuma-alueittain digitaalisessa muodossa Geologian tutkimuskeskuksen karttapalvelussa.
Käyttötarkoitus: 1:250 000 happamien sulfaattimaiden aineisto soveltuu käytettäväksi yleismittakaavaisessa maankäytön suunnittelussa, vesienhoidon suunnittelun ja toimenpideohjelmien laadinnassa ja toteutuksessa, sekä pintavesien tilan seurannassa ja happamoitumista ja metallikuormitusta ehkäisevässä työssä. Lisäksi aineistoa voidaan hyödyntää maa- ja metsätaloudessa, tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa sekä mm. pohdittaessa toimenpiteitä happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Kartta-aineiston (aluetason) käyttömittakaava on 1:100 000 – 1:250 000. Aineisto ei sovellu yksityiskohtaisten, esimerkiksi tilakohtaisten suojelu/kunnostustoimenpiteiden määrittämiseen. Aineiston perusteella voidaan kohdentaa yksityiskohtaisempia tutkimuksia.
Myötävaikuttanut taho: Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Geologian ja mineralogian laitos, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
Viitedokumentti:  
Tietoaineiston kieli: Suomi
Status: Valmis
Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys: Puolivuosittain
Päivityksen laajuus:  
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus: Happamien sulfaattimaiden yleiskartta-aineisto on suunniteltu käytettäväksi mittakaavassa 1:100 000 - 1:250 000 ja sen käytössä on otettava huomioon, että sulfidien esiintymistä kuvaavat tasot ovat yleistys tai tulkinta maastosta. Todellisuudessa yksittäiseen kuvioon voi maastossa sisältyä huomattavaakin vaihtelua johtuen muun muassa maalajin ja pohjavedenpinnantason vaihteluista. Sulfidin olemassaolon ja esiintymissyvyyden todentamiseen on käytetty eri menetelmiä tai niiden yhdistelmiä: aistinvarainen määritys maastossa, näytteiden laboratorioanalyysit, maastossa mitattu pH sekä pH-inkubaatio. Aistinvarainen määritys on subjektiivinen ja käytettäessä jossain tapauksessa ainoana määritysmenetelmänä, on otettava huomioon virhelähteenä. Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitusaineistoa ei voida käyttää yksityiskohtaiseen tilakohtaiseen tarkasteluun eikä tilakohtaisten toimenpiteiden suunnittelussa. Aineistoa voidaan käyttää osoitetussa mittakaavassa apuvälineenä mm. esienhoidon suunnittelussa ja maankäytön suunnittelussa sekä kohdentamaan mahdollisia tarkempia tutkimuksia ongelma-alueille.
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Tekijänoikeus
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: Tekstimuoto
*Prosessointiympäristö: Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.1.1.3143
Sijaintitiedon erotuskyky:  
Maantieteellinen kattavuus:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
*Länsi: 192076.8977
*Itä: 541716.601
*Pohjoinen: 6637730.4058
*Etelä: 7409060.0768
Muu kattavuustieto:  
Maantieteellinen laajuus:  
Rajoittaa suorakulmion:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
Länsi:  
Itä:  
Pohjoinen:  
Etelä:  
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm:  
Lopetus pvm:  
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:  
Kuvailu:  

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa - Vektori  
Topologian taso:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo:  
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi:  

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Alkuperätiedot:  
Historia: Happamien sulfaattimaiden yleiskartoituksen tausta-aineistona on käytetty Geologian tutkimus-keskuksen maaperäkarttoja (1:20 000 ja 1:200 000), GTK:n lentogeofysikaalista aineistoa, GTK:n turvetutkimusten tietoja sekä Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja korkeusaineistoja. Tuotteiden primääriaineistona käytetään maastokartoituksen kenttähavaintoja ja laborato-rioanalyysien tuloksia. Litorina-rajan alapuolinen rannikkoalue kartoitetaan valuma-aluekohtaisesti (pääjako ja rannikkoalueet). Tuotetut aineistot myös julkaistaan valuma-aluekohtaisesti.
Prosessointihistoria:

Happamien sulfaattimaiden kartoituksen vaiheet ovat: (1) esiselvitys, jossa kootaan tutkimusaineisto sekä tehdään kartoitussuunnitelma (2) varsinainen maastokartoitus (3) laboratorioanalyysit ja inkubointi sekä (4) kartoitusaineiston käsittely ja viimeistely, (5) raportointi sekä (6) esiintymistodennäköisyyttä kuvaavien karttojen laadinta sekä tutkimuspisteiden riskiluokitus tutkimusaineiston perusteella.

Maastokartoitukseen kuuluvat maaperän kairausprofiilien (profiili- ja piikityspisteet) kuvaus, maaperänäytteiden otto ja pH mittaukset. Maastohavainnot tehdään suurimmalta osaltaan tieverkoston läheisyydestä.

Maastossa kerätyistä näytteistä osa valitaan lähetettäväksi tarkempiin laboratorioanalyyseihin monialkuainemäärityksiä sekä mahdollisia rakeisuus- ja humusmäärityksiä varten. Analysoitavat näytteet valitaan siten, että ne edustavat tutkimusaluetta sekä eri litologioita mahdollisimman kattavasti ja tukevat karttojen laadintaa. Kaikista näytteistä mitataan myös pH 8-16 viikon hapetusjakson jälkeen (inkubaatio).  

Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyyttä kuvaavat aluemuotoiset (polygonit) kartat digitoidaan ArcMap:ohjelmistolla tai mallinnetaan monimuuttuja-analyysin avulla. Lähdeaineistona kartanpiirrossa käytetään seuraavia aineistoja:

 • Maastohavainnot ja laboratorioanalyysien tulokset (primääriaineisto)
 • Maaperäkartat 1:20 000 ja 1:200 000 (GTK)
 • Turvekartoitusaineisto (GTK)
 • Matalalentogeofysiikka (GTK)
  • Sähkönjohtavuuden imaginäärikomponentti (3 kHz)
  • Sähkönjohtavuuden reaalikomponentti (3 kHz)
  • Sähkönjohtavuuden näennäinen ominaisvastus (3 kHz)
 • Maanmittauslaitoksen maastotietokanta
 • Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto

1: 250 000 mittakaavaisessa kartassa esiintymistodennäköisyyteen perustuvia luokkia on neljä: Suuri, kohtalainen, pieni, hyvin pieni. Mikäli kartta tuotetaan automaattisen mallinnuksen avulla, tarkistetaan se suhteessa primäärihavaintoihin ja lähtöaineistoihin. Karttojen oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden tarkistaa vastuussa oleva geologi.

Mikäli kartta valmistetaan monimuuttuja-analyysillä, käytetään mallinnuksessa empiiristä lähestymistapaa. Käytetyt empiiriset (tieto-ohjatut) menetelmät ovat painoarvomenetelmä ja neuroverkot. Osin voidaan hyödyntää myös taito-ohjattua sumean logiikan menetelmää. Nämä analyysimenetelmät kuuluvat ArcSDM -sovellukseen (=spatial data modeller), jonka ovat kehittäneet U.S. Geological Survey (USGS) ja Geological Survey of Canada (GSC). Monimuuttuja-analyysissä integroidaan tapauskohtaisesti aerogeofysiikan, maa- ja kallioperän aineistoja sekä korkeusaineistoa pyrkimyksenä löytämään niiden väliset spatiaaliset yhteydet primääritulosten kanssa. Näin voidaan tehostaa happamien sulfaattimaiden levinneisyyden paikantamista. Kaikilla em. mallinnustavoilla saadaan lopputuloksena happamien sulfaattimaiden levinneisyys todennäköisyyksinä. Todennäköisyyden luotettavuuden arvioimiseksi kaikista mallinnustuloksista piirretään ns. ROC -käyrät (engl. Receiver Operating Characteristic) SPSS -tilasto-ohjelmalla. Analyysin avulla tuotettua polygonimuotoista aineistoa muokataan ja korjataan vielä tarvittaessa manuaalisesti suhteessa primääri- ja tausta-aineistoon.

Kairauspisteiden attribuuttien ja laboratorioanalyysien tulosten perusteella kairauspisteet riskiluokitellaan ja aineistosta koostetaan kairauspisteille kohdennettavat pistekortit. Pistekorteilla esitetään muun muassa maaperän litostratigrafia ja laboratorioanalyysien tulokset. Kartoituksen perustiedot sekä karttatuotannon lähdeaineistot kootaan myös taulukkomuotoon.

Karttatuotannon lopputuotteena ovat koordinaatistoon sidotut polygonit, tutkimuspisteet ja pistekortit, jotka kuvaavat sulfidisedimenttien alueellista esiintymisen todennäköisyyttä sekä ominaisuuksia tutkimuspisteittäin. Kartoituksen aikana kerätty aineisto tallennetaan GTK:n geotietojärjestelmään (GTJ).

Happamien sulfaattimaiden 1:250 000 aineistot julkaistaan digitaalisessa muodossa valuma-aluekohtaisesti GTK:n karttapalvelussa. Palvelussa esitetään sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyyttä kuvaavat polygonit, tutkimuspisteet riskiluokiteltuna polygoni-tason päällä, tutkimuspisteiden pistekortit sekä kartoituksen ja karttatuotannon taustatiedot taulukkomuodossa. Kuvauksen mukainen kartoitus ja kartoitusmenetelmien kehitys on alkanut GTK:ssa vuonna 2010 CATERMASS Life+ hankkeen (2010-2012) myötä.

Prosessointiympäristö:

Happamien sulfaattimaiden yleiskartoituksessa ja kartan piirrossa käytetään ArcGIS 9.3 –paikkatieto-ohjelmistoa. Geofysikaalisten aineistojen käsittelyssä sekä monimuuttujamalleihin perustuvassa karttatuotannossa käytetään ArcGIS:lle tuotettuja erilaisia laajennoksia (SDM). Tutkimuspisteiden pistekorttien valmistuksessa käytetään seuraavia ohjelmistoja:  MS Excel, Strater3 / SedLog ja CorelDRAW. Maastohavaintojen tallentamisessa käytetään GPS-laitetta.

Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot  
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Vuorimiehentie 5)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi: Pdf
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin versio:  
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:  
Online-osoite (URL): Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa: Lataaminen
Offline-jakelu:  
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin