meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Kalliopinnan korkeustaso on tuotettu GTK:n toteuttamien harjurakennemallinnus -projektien yhteydessä. Aineisto pohjautuu sekä geofysikaalisilla tutkimuksilla tuotettuun tulkittuun kallionpintatietoon että kairauksista ja maastokartoituksessa havainnoituun varmistettuun kallionpintatietoon. Em. tietojen pohjalta kallionpinta on tuotettu interpoloimalla. Kallionpinta on varmistettu vain kairauspisteissä ja avokallioilla, muilta osin tasotieto on tulkittua ja interpoloitua.
/
The bedrock elevation levels have been produced in the glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The dataset is based on the interpreted bedrock surface data produced by geophysical surveys and on confirmed observations of bedrock surface data in drilling and terrain surveys. On the basis of the aforementioned data, the bedrock surface has been produced by interpolation. The bedrock surface is only confirmed at drilling points and exposed outcrops, in other respects the level data is interpreted and interpolated.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on luotu GTK:n julkisten harjurakennemallinnus -projektien yhteydessä. Kallionpintamallit ovat yleiskuvauksia yksittäisten tutkimusalueiden kallionpinnan korkeustasosta (m mpy). Kukin malli perustuu pääosin tulkittuun kallionpintatietoon. Varmistettua kallionpinnan tasotietoa on yksittäisissä kallioon asti ulottuneissa kairauspisteissä (GTK:n tilaamat kairaukset ovat 3 metrin kalliovarmistuksella) sekä maanpinnalla näkyvien kalliopaljastumien kohdalla. Geofysiikan mittauspisteille tulkitut syvyydet antavat ainoastaan yleiskuvan kallionpinnan korkeustasosta. Kallionpinnan korkeustaso on esitetty tutkimusalueesta riippuen yleensä 150 metrin, yksittäistapauksissa 200 metrin, etäisyydeltä laskennassa käytetyistä, tulkitusta tai tunnetusta kallionpintapisteestä. Kallionpinnan korkeustaso ei sovellu tarkkamittakaavaisen suunnittelun tausta-aineistoksi eikä yksityiskohtaiseen suunnittelutyöhön. Mallinnusohjelmisto tasoittaa interpoloimalla tunnettujen ja tulkittujen kallionpintapisteiden välit. Tästä johtuen interpoloidussa mallissa käytettyjen tasopisteiden välialueilla voi olla laajojakin kalliokohoumia tai -painanteita, joita ei pintamallissa voida havaita. Kallionpintamallin reuna-alueilla myös painovoimalinjojen ja kairauspisteiden puutteesta johtuva kalliopaljastumien korkeustasojen ylikorostuminen saattaa aiheuttaa mallin vääristymistä.
/
The dataset has been created in connection with public glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The bedrock surface models are general descriptions of individual bedrock elevation levels (MASL) within the survey areas. Each model is primarily based on interpreted bedrock surface data. Confirmed bedrock surface elevation data can be found in individual drilling sites extending down to the bedrock (drilling commissioned by GTK are conducted with a three-metre bedrock assurance) and at the points of visible outcrops on the ground surface. The interpreted depths for the geophysical measurement points only provide a general picture of the bedrock elevation level. Depending on the survey area, the bedrock elevation level is general shown at a distance of usually 150 metres, and in some cases 200 metres from the bedrock surface point used in calculations, or are interpreted or known. The bedrock elevation level dataset is not suitable for use as background data for planning precisely scaled or detailed planning tasks. Using interpolation, the modelling software evens out the gaps between known and interpreted bedrock surface points. Consequently, the intermediate areas of elevation points used in the interpolated model can even have expansive rock protrusions or depressions that could not be detected in the surface model. In the boundary areas of the bedrock surface model, the exaggeration of rock protrusion elevation levels due to the lack of gravity lines and drilling points can lead to the distortion of the model.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu tarkkamittakaavaisen suunnittelun tausta-aineistoksi eikä yksityiskohtaiseen suunnittelutyöhön. Mallinnusohjelmisto tasoittaa interpoloimalla tunnettujen ja tulkittujen kallionpintapisteiden välit. Tästä johtuen interpoloidussa mallissa käytettyjen tasopisteiden välialueilla voi olla laajojakin kalliokohoumia tai -painanteita, joita ei pintamallissa voida havaita. Kallionpintamallin reuna-alueilla myös painovoimalinjojen ja kairauspisteiden puutteesta johtuva kalliopaljastumien korkeustasojen ylikorostuminen saattaa aiheuttaa mallin vääristymistä.
/
The dataset is not suitable for use as background data for planning precisely scaled or detailed planning tasks. Using interpolation, the modelling software evens out the gaps between known and interpreted bedrock surface points. Consequently, the intermediate areas of elevation points used in the interpolated model can even have expansive rock protrusions or depressions that could not be detected in the surface model. In the boundary areas of the bedrock surface model, the exaggeration of rock protrusion elevation levels due to the lack of gravity lines and drilling points can lead to the distortion of the model.
Teema avainsana:
Theme keyword:
mallintaminen, harjut, pohjavesi, pohjaveden virtaus, akviferit, pohjavedenpinta, rakenteet, tutkimukset, paksuus, pohjavesialue, kallioperä, korkeus merenpinnasta, maanpinnan korkeus, maapeite, suotovesi, rakennekartat / modelling, eskers, ground water, ground-water flow, aquifers, water table, structures, thickness, surveys, ground-water provinces, structural maps, bedrock, elevation, ground level height, overburden, seepage water
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Aineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-12-12
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
hara_kallionpinnan_korkeustaso.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kallionpinnan korkeustaso (Harjurakennemallinnus)/Bedrock surface (Glaciofluvial deposit modelling)
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1995-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2017-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
pohjavesi, mallintaminen, tutkimukset, geologiset kartat / ground water, modelling, surveys, geological maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
mallintaminen, harjut, pohjavesi, pohjaveden virtaus, akviferit, pohjavedenpinta, rakenteet, tutkimukset, paksuus, pohjavesialue, kallioperä, korkeus merenpinnasta, maanpinnan korkeus, maapeite, suotovesi, rakennekartat / modelling, eskers, ground water, ground-water flow, aquifers, water table, structures, thickness, surveys, ground-water provinces, structural maps, bedrock, elevation, ground level height, overburden, seepage water
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Kalliopinnan korkeustaso on tuotettu GTK:n toteuttamien harjurakennemallinnus -projektien yhteydessä. Aineisto pohjautuu sekä geofysikaalisilla tutkimuksilla tuotettuun tulkittuun kallionpintatietoon että kairauksista ja maastokartoituksessa havainnoituun varmistettuun kallionpintatietoon. Em. tietojen pohjalta kallionpinta on tuotettu interpoloimalla. Kallionpinta on varmistettu vain kairauspisteissä ja avokallioilla, muilta osin tasotieto on tulkittua ja interpoloitua.
/
The bedrock elevation levels have been produced in the glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The dataset is based on the interpreted bedrock surface data produced by geophysical surveys and on confirmed observations of bedrock surface data in drilling and terrain surveys. On the basis of the aforementioned data, the bedrock surface has been produced by interpolation. The bedrock surface is only confirmed at drilling points and exposed outcrops, in other respects the level data is interpreted and interpolated.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on luotu GTK:n julkisten harjurakennemallinnus -projektien yhteydessä. Kallionpintamallit ovat yleiskuvauksia yksittäisten tutkimusalueiden kallionpinnan korkeustasosta (m mpy). Kukin malli perustuu pääosin tulkittuun kallionpintatietoon. Varmistettua kallionpinnan tasotietoa on yksittäisissä kallioon asti ulottuneissa kairauspisteissä (GTK:n tilaamat kairaukset ovat 3 metrin kalliovarmistuksella) sekä maanpinnalla näkyvien kalliopaljastumien kohdalla. Geofysiikan mittauspisteille tulkitut syvyydet antavat ainoastaan yleiskuvan kallionpinnan korkeustasosta. Kallionpinnan korkeustaso on esitetty tutkimusalueesta riippuen yleensä 150 metrin, yksittäistapauksissa 200 metrin, etäisyydeltä laskennassa käytetyistä, tulkitusta tai tunnetusta kallionpintapisteestä. Kallionpinnan korkeustaso ei sovellu tarkkamittakaavaisen suunnittelun tausta-aineistoksi eikä yksityiskohtaiseen suunnittelutyöhön. Mallinnusohjelmisto tasoittaa interpoloimalla tunnettujen ja tulkittujen kallionpintapisteiden välit. Tästä johtuen interpoloidussa mallissa käytettyjen tasopisteiden välialueilla voi olla laajojakin kalliokohoumia tai -painanteita, joita ei pintamallissa voida havaita. Kallionpintamallin reuna-alueilla myös painovoimalinjojen ja kairauspisteiden puutteesta johtuva kalliopaljastumien korkeustasojen ylikorostuminen saattaa aiheuttaa mallin vääristymistä.
/
The dataset has been created in connection with public glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The bedrock surface models are general descriptions of individual bedrock elevation levels (MASL) within the survey areas. Each model is primarily based on interpreted bedrock surface data. Confirmed bedrock surface elevation data can be found in individual drilling sites extending down to the bedrock (drilling commissioned by GTK are conducted with a three-metre bedrock assurance) and at the points of visible outcrops on the ground surface. The interpreted depths for the geophysical measurement points only provide a general picture of the bedrock elevation level. Depending on the survey area, the bedrock elevation level is general shown at a distance of usually 150 metres, and in some cases 200 metres from the bedrock surface point used in calculations, or are interpreted or known. The bedrock elevation level dataset is not suitable for use as background data for planning precisely scaled or detailed planning tasks. Using interpolation, the modelling software evens out the gaps between known and interpreted bedrock surface points. Consequently, the intermediate areas of elevation points used in the interpolated model can even have expansive rock protrusions or depressions that could not be detected in the surface model. In the boundary areas of the bedrock surface model, the exaggeration of rock protrusion elevation levels due to the lack of gravity lines and drilling points can lead to the distortion of the model.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kunnat. Vesilaitos / Waterworks
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/kallionpinnan_painovoimatulkinta.html


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu tarkkamittakaavaisen suunnittelun tausta-aineistoksi eikä yksityiskohtaiseen suunnittelutyöhön. Mallinnusohjelmisto tasoittaa interpoloimalla tunnettujen ja tulkittujen kallionpintapisteiden välit. Tästä johtuen interpoloidussa mallissa käytettyjen tasopisteiden välialueilla voi olla laajojakin kalliokohoumia tai -painanteita, joita ei pintamallissa voida havaita. Kallionpintamallin reuna-alueilla myös painovoimalinjojen ja kairauspisteiden puutteesta johtuva kalliopaljastumien korkeustasojen ylikorostuminen saattaa aiheuttaa mallin vääristymistä.
/
The dataset is not suitable for use as background data for planning precisely scaled or detailed planning tasks. Using interpolation, the modelling software evens out the gaps between known and interpreted bedrock surface points. Consequently, the intermediate areas of elevation points used in the interpolated model can even have expansive rock protrusions or depressions that could not be detected in the surface model. In the boundary areas of the bedrock surface model, the exaggeration of rock protrusion elevation levels due to the lack of gravity lines and drilling points can lead to the distortion of the model.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
232072.859700
Itä:
East:
624880.950000
Pohjoinen:
North:
7375809.870000
Etelä:
South:
6638599.631700
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
rasteri/grid
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
12362

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Kallionpinnan korkeustason lähtöaineisto: • painovoimamittauksista saatavat kallionpinnan tasopisteet • kalliovarmistetut kairaustiedot • geofysiikan mittauksista (esim. maatutkaluotaus, seisminen luotaus, maavastusluotaus) tulkitut kallionpinnat • maastotietokannan pienet kalliopaljastumat ja avokalliot • maaperäkartan pienet kalliopaljastumat • kallioperäkartoituksen kalliohavainnot • suunnistuskarttojen kalliotiedot • geotekniset kairaustiedot (PTR) Lisäksi kallionpintamallien laatimisessa on käytetty epävarmoja kalliotietoja suuntaa-antavina tietoina esim. kallionpinnan minimisyvyytenä sekä ohjaamaan kallionpinnan interpolointia. Yllämainittujen kallionpintatietojen lisäksi mallinnuksissa on voitu käyttää nk. imaginääripisteitä tai -käyriä ohjaamaan interpolointia, jotta malli vastaisi paremmin todellisuutta tai geologin näkemystä tutkimusalueen kallionpinnan tasosta.
/
Source data for bedrock elevation levels: • bedrock level points obtained from gravity measurements • rock assured core drilling data • bedrock surfaces interpreted from geophysical measurements (e.g. ground penetrating radar, seismic sounding, earth resistance sounding) • small rock outcrops and exposed rock areas of the terrain database • small exposed rock areas on the soil map • bedrock observations made in bedrock surveying • bedrock data from orienteering maps • geotechnical core drilling data (PTR) In addition, the making of bedrock surface models has used uncertain bedrock data as indicative data, e.g. as the minimum depth of the rock surface and directing bedrock surface interpolation. In addition to the abovementioned bedrock surface data, modelling was able to use so-called imaginary points or contour lines to direct interpolation, in order for the model to better correspond to reality or the geologist’s opinion of the bedrock surface level in the survey area.
Prosessointihistoria:
Process step:
Kallionpinnan korkeustaso -tuotteessa on koottu GTK:n 1990-luvulta lähtien toteuttamien harjurakenne -projektien kallionpintamallit 2000 -luvulta lähtien. Kallionpinnan korkeustaso esitetään tutkimuskohteittain rasteripintana (m mpy, N60 tai N2000). Kallionpinnan korkeustaso on esitetty tutkimusalueesta riippuen yleensä 150 metrin, yksittäistapauksissa 200 metrin, etäisyydeltä laskennassa käytetyistä, tulkitusta tai tunnetusta kallionpintapisteestä. Luvussa 8 on listattu kallionpinnan korkeustason mallinnuksessa käytetty lähtöaineisto ja luvussa 10 mallinnuksessa käytetty interpolointimenetelmä.
/
The bedrock surface elevation product is a compilation of glaciofluvial deposit modelling projects comprised by GTK since the 2000s. The elevation level of the bedrock surface is shown by survey site as a raster surface (MASL, N60 or N2000). Depending on the survey area, the bedrock elevation level is general shown at a distance of usually 150 metres, and in some cases 200 metres from the bedrock surface point used in calculations, or are interpreted or known. Chapter 8 lists the source data used in the modelling of the bedrock elevation level and the interpolation methods used in modelling.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Kallionpinnan korkeustaso on interpoloitu havaituista todellisista kallionpinnan tasotiedoista sekä mahdollisista imaginääritiedoista (luku 8). GTK:n tekemissä harjurakennemallinnuksissa yleisimmin käytetty interpolointimenetelmä on ArcGIS-ohjelmiston Topo to Raster-menetelmä, jossa lähtöaineisto voi olla sekä piste- että käyrämuodossa. Kyseisen menetelmän on todettu GTK:n työprosessin kehitystyön aikana tuottavan käytettävissä olevasta lähtöaineistosta parhaimman mallinnustuloksen.
/
The bedrock surface elevation level is interpolated from observed bedrock surface elevation data and possible imaginary data (chapter 8). In the glaciofluvial deposit modelling conducted by GTK, the most commonly used interpolation method is the Topo to Raster tool of the ArcGIS software, where the source data can be in either point or contour line format. The method in question has been verified using the best modelling result obtained from the available source data.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/
Palvelutunnit:
Planned available date time:
09:00 - 15:00
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Aineiston tilaus mieluiten sähköpostitse
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back