meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Maaperän kokonaispaksuus on tuotettu harjurakennemallinnus-projektien yhteydessä. Maaperän kokonaispaksuus kuvastaa maaperän kerrospaksuutta eli kallionpinnan syvyyttä maanpinnasta. Maaperän kokonaispaksuus saadaan vähentämällä maanpinnan korkeusmallista kallionpinnan korkeustaso. Maaperän kokonaispaksuus esitetään vain niiltä kohdin, josta on tulkittua tai todellista kallionpinnan korkeustietoa.
/
The thickness of overburden data has been produced in connection with glaciofluvial deposit modelling projects. Overburden thickness depicts the thickness of overburden layers, i.e. the depth of bedrock from the ground surface. Overburden thickness is determined by subtracting the rock level from the ground elevation model. Overburden thickness is only shown for sites that have interpreted or true bedrock level data.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on luotu GTK:n harjurakennemallinnus-projektien yhteydessä. Maaperän kokonaispaksuus kuvaa tutkimusalueen maaperän paksuutta metreinä. Maaperän kokonaispaksuus lasketaan maanpinnan korkeusmallista ja kallionpintahavainnoilla bufferoidusta kallionpinnan korkeustasosta. Se esitetään niiltä alueilta, joilta on käytettävissä kallionpintatietoja.
/
The dataset has been created in connection with glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. Overburden thickness depicts the thickness of overburden in the survey area in metres. Overburden thickness is determined from the ground elevation model and rock level observations from the buffered rock level. This is shown for areas for which rock level data is available.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Maaperän kokonaispaksuus soveltuu yleistasoiseen suunnitteluun. Sitä voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa tarvitaan karkeaa arviota kallionpinnan syvyydestä maanpinnasta esim. kunnan eri osissa, kuten esim. etsittäessä sopivia aluekokonaisuuksia maalämpökaivoihin tai erilaisten kaivamista vaativien töiden suunnittelua. Tarkkaa kerrospaksuutta vaativaan suunnitteluun malli ei sovellu.
/
The overburden thickness dataset is suitable for planning on the general level. It can be utilised in situations where a rough estimate of rock level depth from the ground surface is required in, for instance, various local authority sectors, e.g. when seeking suitable area entireties for geothermal wells or for planning a variety of tasks requiring excavation. The model is not suitable for planning that requires precise layer thicknesses.
Teema avainsana:
Theme keyword:
mallintaminen, harjut, pohjavesi, pohjaveden virtaus, akviferit, pohjavedenpinta, rakenteet, tutkimukset, paksuus, pohjavesialue, kallioperä, korkeus merenpinnasta, maanpinnan korkeus, maapeite, suotovesi, rakennekartat / modelling, eskers, ground water, ground-water flow, aquifers, water table, structures, thickness, surveys, ground-water provinces, structural maps, bedrock, elevation, ground level height, overburden, seepage water
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Aineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-12-12
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
hara_maaperan_kokonaispaksuus.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Maaperän kokonaispaksuus (Harjurakennemallinnus)/Thickness of overburden (Glaciofluvial deposit modelling)
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2010-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2017-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
pohjavesi, mallintaminen, tutkimukset, geologiset kartat / ground water, modelling, surveys, geological maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
mallintaminen, harjut, pohjavesi, pohjaveden virtaus, akviferit, pohjavedenpinta, rakenteet, tutkimukset, paksuus, pohjavesialue, kallioperä, korkeus merenpinnasta, maanpinnan korkeus, maapeite, suotovesi, rakennekartat / modelling, eskers, ground water, ground-water flow, aquifers, water table, structures, thickness, surveys, ground-water provinces, structural maps, bedrock, elevation, ground level height, overburden, seepage water
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Maaperän kokonaispaksuus on tuotettu harjurakennemallinnus-projektien yhteydessä. Maaperän kokonaispaksuus kuvastaa maaperän kerrospaksuutta eli kallionpinnan syvyyttä maanpinnasta. Maaperän kokonaispaksuus saadaan vähentämällä maanpinnan korkeusmallista kallionpinnan korkeustaso. Maaperän kokonaispaksuus esitetään vain niiltä kohdin, josta on tulkittua tai todellista kallionpinnan korkeustietoa.
/
The thickness of overburden data has been produced in connection with glaciofluvial deposit modelling projects. Overburden thickness depicts the thickness of overburden layers, i.e. the depth of bedrock from the ground surface. Overburden thickness is determined by subtracting the rock level from the ground elevation model. Overburden thickness is only shown for sites that have interpreted or true bedrock level data.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on luotu GTK:n harjurakennemallinnus-projektien yhteydessä. Maaperän kokonaispaksuus kuvaa tutkimusalueen maaperän paksuutta metreinä. Maaperän kokonaispaksuus lasketaan maanpinnan korkeusmallista ja kallionpintahavainnoilla bufferoidusta kallionpinnan korkeustasosta. Se esitetään niiltä alueilta, joilta on käytettävissä kallionpintatietoja.
/
The dataset has been created in connection with glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. Overburden thickness depicts the thickness of overburden in the survey area in metres. Overburden thickness is determined from the ground elevation model and rock level observations from the buffered rock level. This is shown for areas for which rock level data is available.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kunnat. Vesilaitos / Waterworks
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/harjurakennemallinnus_maanpinnan_korkeusmalli.html
http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/harjurakennemallinnus_kallionpinnan_korkeustaso.html

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Maaperän kokonaispaksuus soveltuu yleistasoiseen suunnitteluun. Sitä voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa tarvitaan karkeaa arviota kallionpinnan syvyydestä maanpinnasta esim. kunnan eri osissa, kuten esim. etsittäessä sopivia aluekokonaisuuksia maalämpökaivoihin tai erilaisten kaivamista vaativien töiden suunnittelua. Tarkkaa kerrospaksuutta vaativaan suunnitteluun malli ei sovellu.
/
The overburden thickness dataset is suitable for planning on the general level. It can be utilised in situations where a rough estimate of rock level depth from the ground surface is required in, for instance, various local authority sectors, e.g. when seeking suitable area entireties for geothermal wells or for planning a variety of tasks requiring excavation. The model is not suitable for planning that requires precise layer thicknesses.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
232072.859700
Itä:
East:
624880.950000
Pohjoinen:
North:
7375809.870000
Etelä:
South:
6638605.396100
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
4390

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Maaperän kokonaispaksuuden lähtötietoina ovat maanpinnan korkeusmalli ja kallionpintahavainnoilla bufferoitu kallionpinnan korkeustaso.
/
The source data for overburden thickness is the ground elevation model and the buffered rock level of rock level observations.
Prosessointihistoria:
Process step:
Maaperän kokonaispaksuuden lähtöaineistona ovat maanpinnan korkeusmalli (LiDAR tai muusta aineistosta interpoloitu) ja todellisilla/tulkituilla kallionpintahavainnoilla bufferoitu kallionpinnan korkeustaso. Maaperän kokonaispaksuus on tuotettu harjurakennemallinnus-projekteissa 2010-luvulta lähtien. Sitä ennen tehdyissä projekteissa maaperän kokonaispaksuuden mallia ei yleensä ole tuotettu.
/
The source data for overburden thickness is the ground elevation model (LiDAR or interpolated from other datasets) and the true/interpreted buffered rock level of rock level observations. The thickness of overburden data has been produced in connection with glaciofluvial deposit modelling projects since the 2010s. In earlier projects, overburden thickness models were not usually produced.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Maanpinnan kokonaiskerrospaksuus luodaan käyttäen ArcGIS -ohjelmiston Raster Calculator -työkalua. Rasterimuodossa olevasta maanpintamallista vähennetään rasterimuotoinen, kallionpintahavainnoilla bufferoitu kallionpinnan korkeusmalli. Tuloksena on raster -tiedosto, joka kuvaa maaperän kokonaispaksuutta metreinä. Laskentamallissa voi teknisistä syistä esiintyä todellisuudesta poikkeavasti myös miinusarvoja. Ne on jätettävä huomiotta tai luokiteltava luokkaan 0-1 (yksikköä).
/
The overburden layer thickness is created using the Raster Calculator tool of the ArcGIS software. The raster-format, rock level observation-buffered rock level elevation model is deducted from the ground level model in raster format. The result is a raster file that depicts the overburden thickness in metres. For technical reasons, the calculation model may also contain negative values that do not correspond to reality. Negative values must be disregarded or classified in the category 0-1 (units).
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
false
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back