meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus on tuotettu GTK:n toteuttamien harjurakennemallinnus-projektien yhteydessä. Se kuvastaa pohjavesipinnan yläpuolisen maaperän kerrospaksuutta eli pohjavesipinnan syvyyttä maanpinnasta. Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus esitetään vain niiltä kohdin, joilta on mitattua pohjaveden korkeustietoa.
/
The seepage water zone thicknesses have been produced in the glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. It depicts the thickness of the seepage water zone, i.e. the depth of the groundwater table from the ground surface. Seepage water zone thickness is only shown for points for which groundwater levels have been measured.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on luotu GTK:n harjurakennemallinnus-projektien yhteydessä. Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus tuotetaan projektissa mallinnettujen muiden pintamallien avulla (maanpinnan korkeusmalli, pohjavedenpinnan korkeustaso ja kallionpinnan korkeustaso). Em. kerrospaksuuden avulla saadaan selville ne pohjavesimuodostuman alueet, joilla pohjavesipinta on lähellä maanpintaa ja maaperän laadusta riippuen ovat erityisen riskialttiita kohteita pohjavedelle vaaraa aiheuttavan maankäyttömuodon sijoittamiselle.
/
The dataset has been created in connection with glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. Seepage water zone thickness data is produced using the other surface modelling (digital elevation model, groundwater surface and bedrock surface). Using the aforementioned layer thickness, it is possible to determine the areas where the groundwater table lies close to the ground level and depending on the soil quality, are particularly risk-sensitive sites that would compromise groundwater with the placement of land use forms.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus soveltuu yleistasoiseen suunnitteluun. Sitä voidaan hyödyntää mm. kaavoituksen ja ympäristöluvituksen tausta-aineistona. Aineistolla ei voi korvata alueellisesti yksityiskohtaisia ja tarkkoja mittauksia/tutkimuksia (esim. maaperäkairaukset) maakerroksen paksuudesta.
/
Seepage water zone thickness is suitable for planning on the general level. It can be used for e.g. background data for urban planning and environmental licensing and permitting. This dataset shall not replace regionally conducted detailed and precise measurements/surveys (e.g. soil drilling) concerning soil thicknesses.
Teema avainsana:
Theme keyword:
mallintaminen, harjut, pohjavesi, pohjaveden virtaus, akviferit, pohjavedenpinta, rakenteet, tutkimukset, paksuus, pohjavesialue, kallioperä, korkeus merenpinnasta, maanpinnan korkeus, maapeite, suotovesi, rakennekartat / modelling, eskers, ground water, ground-water flow, aquifers, water table, structures, thickness, surveys, ground-water provinces, structural maps, bedrock, elevation, ground level height, overburden, seepage water
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Aineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-12-12
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
hara_pohjaveden_ylapuolisen_maakerroksen_paksuus.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus (Harjurakennemallinnus)/Thickness of seepage water zone (Glaciofluvial deposit modelling)
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2000-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2017-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
pohjavesi, mallintaminen, tutkimukset, geologiset kartat / ground water, modelling, surveys, geological maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
mallintaminen, harjut, pohjavesi, pohjaveden virtaus, akviferit, pohjavedenpinta, rakenteet, tutkimukset, paksuus, pohjavesialue, kallioperä, korkeus merenpinnasta, maanpinnan korkeus, maapeite, suotovesi, rakennekartat / modelling, eskers, ground water, ground-water flow, aquifers, water table, structures, thickness, surveys, ground-water provinces, structural maps, bedrock, elevation, ground level height, overburden, seepage water
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus on tuotettu GTK:n toteuttamien harjurakennemallinnus-projektien yhteydessä. Se kuvastaa pohjavesipinnan yläpuolisen maaperän kerrospaksuutta eli pohjavesipinnan syvyyttä maanpinnasta. Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus esitetään vain niiltä kohdin, joilta on mitattua pohjaveden korkeustietoa.
/
The seepage water zone thicknesses have been produced in the glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. It depicts the thickness of the seepage water zone, i.e. the depth of the groundwater table from the ground surface. Seepage water zone thickness is only shown for points for which groundwater levels have been measured.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on luotu GTK:n harjurakennemallinnus-projektien yhteydessä. Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus tuotetaan projektissa mallinnettujen muiden pintamallien avulla (maanpinnan korkeusmalli, pohjavedenpinnan korkeustaso ja kallionpinnan korkeustaso). Em. kerrospaksuuden avulla saadaan selville ne pohjavesimuodostuman alueet, joilla pohjavesipinta on lähellä maanpintaa ja maaperän laadusta riippuen ovat erityisen riskialttiita kohteita pohjavedelle vaaraa aiheuttavan maankäyttömuodon sijoittamiselle.
/
The dataset has been created in connection with glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. Seepage water zone thickness data is produced using the other surface modelling (digital elevation model, groundwater surface and bedrock surface). Using the aforementioned layer thickness, it is possible to determine the areas where the groundwater table lies close to the ground level and depending on the soil quality, are particularly risk-sensitive sites that would compromise groundwater with the placement of land use forms.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/harjurakennemallinnus_maanpinnan_korkeusmalli.html
http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/harjurakennemallinnus_pohjavedenpinnan_korkeustaso.html
http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/harjurakennemallinnus_kallionpinnan_korkeustaso.html
Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus soveltuu yleistasoiseen suunnitteluun. Sitä voidaan hyödyntää mm. kaavoituksen ja ympäristöluvituksen tausta-aineistona. Aineistolla ei voi korvata alueellisesti yksityiskohtaisia ja tarkkoja mittauksia/tutkimuksia (esim. maaperäkairaukset) maakerroksen paksuudesta.
/
Seepage water zone thickness is suitable for planning on the general level. It can be used for e.g. background data for urban planning and environmental licensing and permitting. This dataset shall not replace regionally conducted detailed and precise measurements/surveys (e.g. soil drilling) concerning soil thicknesses.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
231841.509400
Itä:
East:
623640.950000
Pohjoinen:
North:
7326903.299000
Etelä:
South:
6654197.509600
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
4283

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuuden lähtöaineistona ovat maanpinnan korkeusmalli, pohjavesivyöhykkeen paksuus, pohjavedenpinnan korkeustaso ja kallionpinnan korkeustaso.
/
The source data for seepage water zone thickness are the digital elevation model, groundwater aquifer thickness, groundwater surface and bedrock surface.
Prosessointihistoria:
Process step:
Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuuden laskenta aloitetaan luokittelemalla pohjavesivyöhyke alueisiin, joilla kallio on pohjavesipinnan yläpuolella (alueen arvo=1) ja muihin alueisiin (arvo=0). Kallionpinnan korkeustaso kerrotaan em. apugridillä käyttäen ArcGIS -ohjelmiston Raster Calculatoria. Tuloksena on rasteri, jossa kalliokynnysalueilla on arvona kallionpinnan korkeustaso ja muilla alueilla arvo on nolla. Tämän jälkeen luodaan rasteri, jossa yhdistetään kalliokynnysalueiden korkeustasot pohjavedenpinnan korkeustasoon hyödyntäen Raster Calculatorin ehtolausetta (con). Tuloksena on rasteri, jossa kalliokynnysalueilla on korkeustasona kallionpinnan korkeustason arvo ja muilla alueilla pohjavedenpinnan korkeustason arvo. Tämän jälkeen maanpinnan korkeusmallista vähennetään em. kallionpinnan korkeustason ja pohjavedenpinnan korkeustason yhdistävä rasteri. Em. laskennan tuloksena on pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuutta kuvaava malli. Kaikki laskennat tehdään ArcGIS -ohjelmiston Raster Calculator työkalulla.
/
The calculation of the seepage water zone thickness is commenced by classifying the groundwater zone into areas where the bedrock lies above the groundwater table (area value=1) and other areas (value=0). Bedrock surface is multiplied using the abovementioned auxiliary grid with the Raster Calculator belonging to the ArcGIS software. The outcome is a raster where the values at the bedrock threshold areas depict the bedrock surface with the values for other areas being zero. Following this, a raster is produced that combines the elevations of bedrock threshold areas with the groundwater surface using the conditional (con) command of the Raster Calculator. The outcome is a raster where the elevation value at the bedrock threshold areas depict the bedrock surface value with the values for the groundwater surface for other areas. Subsequent to this, the raster combining the aforementioned bedrock surface and groundwater surface is subtracted from the digital elevation model. This calculation will produce a model that depicts the seepage water zone thicknesses. All calculations are performed using the Raster Calculator tool of the ArcGIS software.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus lasketaan ArcGIS -ohjelmiston Raster Calculator -työkalulla. Tuloksena on raster -tiedosto, joka kuvaa pohjavesipinnan yläpuolista maakerroksen paksuutta metreinä. Laskentamallissa voi teknisistä syistä esiintyä todellisuudesta poikkeavasti myös miinusarvoja. Ne on jätettävä huomiotta tai luokiteltava luokkaan 0-1 (yksikköä).
/
The seepage water zone thickness is calculated using the Raster Calculator tool of the ArcGIS software. The result is a raster file that depicts the seepage water zone thickness in metres. For technical reasons, the calculation model may also contain negative values that do not correspond to reality. Negative values must be disregarded or classified in the category 0-1 (units).
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
false
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back