meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Pohjavedenpinnan korkeustasoja on tuotettu GTK:n toteuttamien harjurakennemallinnus-projektien yhteydessä. Pohjavedenpinnan korkeustasot pohjautuvat tutkimusalueella sijaitsevista pohjaveden havaintoputkista, kaivoista ja lähteistä mitattuihin pohjaveden pinnan korkeustietoihin. Pohjavesipintoja on tulkittu myös tutkimusalueille tehdyistä maatutkaluotausten tulkintaprofiileista sekä mahdollisesta muusta geofysiikan aineistosta (seiminen luotaus). Myös pohjaveteen yhteydessä olevat luonnonvesipinnat on huomioitu mallia laadittaessa. Em. pohjavesipintahavaintojen perusteella pohjavedenpinnan korkeustaso on tuotettu interpoloimalla.
/
The groundwater table levels have been produced in the glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The groundwater table levels are based on the groundwater table level data measured from groundwater observation tubes, wells and springs located within the survey area. Groundwater table levels have also been interpreted from the interpretation profiles of ground penetrating radar, as well as from other possible geophysical datasets (seismic sounding). The natural water levels in connection with the groundwater have been taken into consideration in the making of the model. On the basis of the aforementioned groundwater table observations, the groundwater table level has been produced by interpolation.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on luotu GTK:n n julkisten harjurakennemallinnus-projektien yhteydessä. Pohjavedenpinnan korkeustasot kuvaavat yksittäisten tutkimusalueiden pohjavedenpinnan korkeustasoa (m mpy) pohjavesipintojen havaintohetkellä. Pohjavedenpinnan korkeustasot perustuvat pääosin mitattuun pohjaveden korkeusasemaan. Pohjavedenpinnan korkeustasojen lähtöaineistona on voitu käyttää myös kartta-aineistosta (esim. LiDAR) poimittuja luonnonvesipintojen korkeustasotietoja. Pohjavedenpinnan korkeustaso on esitetty tutkimusalueesta riippuen 300-350 metrin etäisyydeltä mitatusta pohjavedenpinnan korkeusasemasta. Malli kuvaa varsin luotettavasti tutkimusalueen pohjavedenpinnantasoa. Pohjavedenpinnan korkeustason perusteella voidaan myös arvioida tutkimusalueen pohjaveden päävirtaussuuntia. Aineisto soveltuu yleistasoisen suunnittelun tausta-aineistoksi.
/
The dataset has been created in connection with public glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The groundwater table levels depict the heights (MASL) of the groundwater tables in the survey areas at the time groundwater table observations were made. Groundwater table levels are primarily based on measured groundwater table levels. Elevation data of natural water levels extracted from map data (e.g. LiDAR) was also possible to use as source data for groundwater table levels. Depending on the survey area, the groundwater table level is shown at distances of 300-350 metres from the measured groundwater table level. The model very reliably depicts the groundwater table level for the survey area. On the basis of the groundwater table level, the principle direction of groundwater flow for the survey area can be estimated. The dataset is suitable for use as background data for planning on the general level.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu tarkkamittakaavaisen suunnittelun tausta-aineistoksi eikä yksityiskohtaiseen suunnittelutyöhön.
/
The dataset is not suitable for use as background data for planning precisely scaled or detailed planning tasks.
Teema avainsana:
Theme keyword:
mallintaminen, harjut, pohjavesi, pohjaveden virtaus, akviferit, pohjavedenpinta, rakenteet, tutkimukset, paksuus, pohjavesialue, kallioperä, korkeus merenpinnasta, maanpinnan korkeus, maapeite, suotovesi, rakennekartat / modelling, eskers, ground water, ground-water flow, aquifers, water table, structures, thickness, surveys, ground-water provinces, structural maps, bedrock, elevation, ground level height, overburden, seepage water
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Aineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-12-12
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
hara_pohjavedenpinnan_korkeustaso.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Pohjavedenpinnan korkeustaso (Harjurakennemallinnus)/Groundwater surface (Glaciofluvial deposit modelling)
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2000-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2017-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
pohjavesi, mallintaminen, tutkimukset, geologiset kartat / ground water, modelling, surveys, geological maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
mallintaminen, harjut, pohjavesi, pohjaveden virtaus, akviferit, pohjavedenpinta, rakenteet, tutkimukset, paksuus, pohjavesialue, kallioperä, korkeus merenpinnasta, maanpinnan korkeus, maapeite, suotovesi, rakennekartat / modelling, eskers, ground water, ground-water flow, aquifers, water table, structures, thickness, surveys, ground-water provinces, structural maps, bedrock, elevation, ground level height, overburden, seepage water
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Pohjavedenpinnan korkeustasoja on tuotettu GTK:n toteuttamien harjurakennemallinnus-projektien yhteydessä. Pohjavedenpinnan korkeustasot pohjautuvat tutkimusalueella sijaitsevista pohjaveden havaintoputkista, kaivoista ja lähteistä mitattuihin pohjaveden pinnan korkeustietoihin. Pohjavesipintoja on tulkittu myös tutkimusalueille tehdyistä maatutkaluotausten tulkintaprofiileista sekä mahdollisesta muusta geofysiikan aineistosta (seiminen luotaus). Myös pohjaveteen yhteydessä olevat luonnonvesipinnat on huomioitu mallia laadittaessa. Em. pohjavesipintahavaintojen perusteella pohjavedenpinnan korkeustaso on tuotettu interpoloimalla.
/
The groundwater table levels have been produced in the glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The groundwater table levels are based on the groundwater table level data measured from groundwater observation tubes, wells and springs located within the survey area. Groundwater table levels have also been interpreted from the interpretation profiles of ground penetrating radar, as well as from other possible geophysical datasets (seismic sounding). The natural water levels in connection with the groundwater have been taken into consideration in the making of the model. On the basis of the aforementioned groundwater table observations, the groundwater table level has been produced by interpolation.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on luotu GTK:n n julkisten harjurakennemallinnus-projektien yhteydessä. Pohjavedenpinnan korkeustasot kuvaavat yksittäisten tutkimusalueiden pohjavedenpinnan korkeustasoa (m mpy) pohjavesipintojen havaintohetkellä. Pohjavedenpinnan korkeustasot perustuvat pääosin mitattuun pohjaveden korkeusasemaan. Pohjavedenpinnan korkeustasojen lähtöaineistona on voitu käyttää myös kartta-aineistosta (esim. LiDAR) poimittuja luonnonvesipintojen korkeustasotietoja. Pohjavedenpinnan korkeustaso on esitetty tutkimusalueesta riippuen 300-350 metrin etäisyydeltä mitatusta pohjavedenpinnan korkeusasemasta. Malli kuvaa varsin luotettavasti tutkimusalueen pohjavedenpinnantasoa. Pohjavedenpinnan korkeustason perusteella voidaan myös arvioida tutkimusalueen pohjaveden päävirtaussuuntia. Aineisto soveltuu yleistasoisen suunnittelun tausta-aineistoksi.
/
The dataset has been created in connection with public glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The groundwater table levels depict the heights (MASL) of the groundwater tables in the survey areas at the time groundwater table observations were made. Groundwater table levels are primarily based on measured groundwater table levels. Elevation data of natural water levels extracted from map data (e.g. LiDAR) was also possible to use as source data for groundwater table levels. Depending on the survey area, the groundwater table level is shown at distances of 300-350 metres from the measured groundwater table level. The model very reliably depicts the groundwater table level for the survey area. On the basis of the groundwater table level, the principle direction of groundwater flow for the survey area can be estimated. The dataset is suitable for use as background data for planning on the general level.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kunnat. Vesilaitos / Waterworks
Viitedokumentti:
Reference document:Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto ei sovellu tarkkamittakaavaisen suunnittelun tausta-aineistoksi eikä yksityiskohtaiseen suunnittelutyöhön.
/
The dataset is not suitable for use as background data for planning precisely scaled or detailed planning tasks.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
231841.509400
Itä:
East:
623640.950000
Pohjoinen:
North:
7375809.870000
Etelä:
South:
6638523.559800
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
rasteri/grid
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
3190

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Pohjavedenpinnan korkeustason lähtöaineisto: • havaintoputkista mitatut pohjaveden pinnankorkeudet • alueen kaivoista mitatut vesipinnat • lähteiden ja muiden pohjaveteen yhteydessä olevat luonnonvesien vesipinnat (kartta-arvio LiDAR -aineistosta tai VRS-GPS-mittaus) • geofysiikan mittauksista (maatutkaluotaus ja seisminen luotaus) tulkitut pohjavesipinnat Todellisten mitattujen tai kartalta tulkittujen pohjavesihavaintojen lisäksi mallialueelle on voitu tarpeen mukaan tehdä tarpeellinen määrä nk. imaginääripisteitä. Tutkimusalueesta riippuen pintamalli on voitu tehdä useammassa osassa, jotka on yhdistetty koko tutkimusalueen pohjavesipintamalliksi.
/
Source data for groundwater table levels: • groundwater table levels measured from observation tubes • water levels measured from wells in the area • water levels in connection with springs and other groundwater (map estimate from LiDAR dataset or VRS-GPS measurement) • groundwater tables interpreted from geophysical measurements (ground penetrating radar and seismic sounding) In additional to real measured groundwater observations or observations interpreted from maps, where necessary, it has been possible to make the required number of so-called imaginary points. Depending on the survey area, the surface model could be done in a number of different parts, which have been combined to form a groundwater table model for the entire survey area.
Prosessointihistoria:
Process step:
Pohjavedenpinnan korkeustason lähtöaineisto on xyz-muotoinen pisteaineisto, jossa z-tieto on pohjaveden pinnan korkeustaso (m mpy). Pohjavedenpinnan korkeustasoja on tuotettu 2000-luvun alusta alkaen.1990-luvun puolelta on olemassa vain muutamia yksittäisiä malleja.
/
The source data for groundwater table levels is point data in xyz format, where z data is the groundwater table level (MASL). Groundwater table levels have been produced since the beginning of the 2000s. There are only a few individual models available from the 1990s.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Pohjavedenpinnan korkeustaso interpoloidaan havaituista todellisista pohjavesipinnan tasotiedoista sekä mahdollisista imaginääripisteistä. GTK:n tekemissä harjurakennemallinnus-projektien yleisimmin käytetty interpolointimenetelmä on ArcGIS-ohjelmiston Topo to Raster-menetelmä, jossa lähtöaineisto voi olla sekä piste- että käyrämuodossa. Kyseisen menetelmän on todettu GTK:n työprosessin kehitystyön aikana tuottavan käytettävissä olevasta lähtöaineistosta parhaimman mallinnustuloksen. Mikäli harjurakennemallinnus-projektin yhteydessä tutkimusalueelle on tehty pohjaveden virtausmalli, on pohjavesipintamalli tuotettu GMS-ohjelmistolla (GroundwaterModellingSystems) interpoloimalla.
/
The groundwater table level is interpolated with true observed groundwater table level data and possible imaginary points. The most commonly used interpolation tool for GTK’s glaciofluvial deposit modelling projects is the Topo To Raster tool of the ArcGIS software, where source data can be in point and contour format. The method in question was verified as the best modelling outcome from the available source data produced during the development of GTK’s work process. If a groundwater flow model has been made for the survey area in connection with a glaciofluvial deposit modelling project, the groundwater table model is produced by interpolating GMS (Groundwater Modelling Systems) software.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back