meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Pohjavesivyöhykkeen paksuus on tuotettu GTK:n toteuttamien harjurakennemallinnus -projektien yhteydessä. Pohjavesivyöhykkeen paksuus kuvastaa pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuutta ja se on tuotettu vähentämällä pohjavedenpinnan korkeustasosta kallionpinnan korkeustaso. Pohjavesivyöhykkeen paksuuden esityksessä huomioidaan vain ne alueet, joilla on todellisia pohjavesipinnan havaintoja. Pohjavesivyöhykkeen paksuus luokittelee pohjavesimuodostuman merkittäviin pohjavesivarastoalueisiin sekä niihin alueisiin, joissa pohjavesivarasto on vähäinen. Pohjavesivyöhykkeen paksuus esittää myös ne alueet, joilla kallionpinta on pohjavesipinnan yläpuolella ja toimii näin pohjavesivirtausta estävänä tai rajoittavana rakenteena.
/
The groundwater aquifer thicknesses have been produced in the glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The thickness of the aquifer depicts the thickness of groundwater-saturated soil layers and has been determined by deducting the bedrock elevation from the groundwater table level. Groundwater aquifer thickness is only shown for areas where real groundwater table observations have been made. The thickness of the groundwater aquifer classifies groundwater formations into significant groundwater reserve areas and into areas with minor groundwater reserves. Groundwater aquifer thickness also shows the areas where the bedrock elevation is above the groundwater table and is a structure that either prevents or restricts the flow of groundwater.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on luotu GTK:n julkisten harjurakennemallinnus -projektien yhteydessä. Pohjavesivyöhykkeen paksuus kuvaa yksittäisten tutkimusalueiden pohjavesivyöhykkeen paksuutta. Pohjavesivyöhykkeen paksuus (metriä) on laskettu pohjavedenpinnan korkeustasosta ja kallionpinnan korkeustasosta. Se esitetään niiltä alueilta, joilta on käytettävissä sekä pohjavesipinta- että kallionpintatietoja. Pohjavesivyöhykkeen paksuuden avulla voidaan arvioida tutkimusalueen merkittävimpien pohjavesivarastojen sijaintia ja laajuutta sekä pohjaveden virtausta estävien/rajoittavien maa/kallioperän rakenteiden sijaintia.
/
The dataset has been created in connection with public glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The thickness of the groundwater aquifer depicts the thickness of individual groundwater aquifers located within the survey area. Groundwater aquifer thickness (metres) has been calculated from the groundwater table level and bedrock elevation level. This is shown for areas for which groundwater table and bedrock elevation data is available. Using groundwater aquifer thickness, the location and size of the most important groundwater reserves in the survey area can be estimated, as well as the location of ground/bedrock structures that prevent/restrict the flow of groundwater.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Pohjavesivyöhykkeen paksuus soveltuu yleistasoiseen suunnitteluun. Sitä voidaan käyttää mm. ohjaamaan vedenhankintatutkimuksia, mutta sen perusteella ei voida esim. suoraan määrittää vedenottokaivon sijaintia eikä mallista voida määrittää tarkasti yksittäisissä kohdissa pohjavesikerroksen tarkkaa paksuutta.
/
Groundwater aquifer thickness is suitable for planning on the general level. For instance, it can be used to direct water acquisition surveys, but it cannot be used as the basis for e.g. directly specifying the location of a water intake well, and the model cannot be used to accurately define the precise thickness of groundwater aquifers at individual sites.
Teema avainsana:
Theme keyword:
mallintaminen, harjut, pohjavesi, pohjaveden virtaus, akviferit, pohjavedenpinta, rakenteet, tutkimukset, paksuus, pohjavesialue, kallioperä, korkeus merenpinnasta, maanpinnan korkeus, maapeite, suotovesi, rakennekartat / modelling, eskers, ground water, ground-water flow, aquifers, water table, structures, thickness, surveys, ground-water provinces, structural maps, bedrock, elevation, ground level height, overburden, seepage water
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Aineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-12-12
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
hara_pohjavesivyohykkeen_paksuus.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Pohjavesivyöhykkeen paksuus (Harjurakennemallinnus)/Groundwater aquifer (Glaciofluvial deposit modelling)
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2000-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2017-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
pohjavesi, mallintaminen, tutkimukset, geologiset kartat / ground water, modelling, surveys, geological maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
mallintaminen, harjut, pohjavesi, pohjaveden virtaus, akviferit, pohjavedenpinta, rakenteet, tutkimukset, paksuus, pohjavesialue, kallioperä, korkeus merenpinnasta, maanpinnan korkeus, maapeite, suotovesi, rakennekartat / modelling, eskers, ground water, ground-water flow, aquifers, water table, structures, thickness, surveys, ground-water provinces, structural maps, bedrock, elevation, ground level height, overburden, seepage water
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Pohjavesivyöhykkeen paksuus on tuotettu GTK:n toteuttamien harjurakennemallinnus -projektien yhteydessä. Pohjavesivyöhykkeen paksuus kuvastaa pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuutta ja se on tuotettu vähentämällä pohjavedenpinnan korkeustasosta kallionpinnan korkeustaso. Pohjavesivyöhykkeen paksuuden esityksessä huomioidaan vain ne alueet, joilla on todellisia pohjavesipinnan havaintoja. Pohjavesivyöhykkeen paksuus luokittelee pohjavesimuodostuman merkittäviin pohjavesivarastoalueisiin sekä niihin alueisiin, joissa pohjavesivarasto on vähäinen. Pohjavesivyöhykkeen paksuus esittää myös ne alueet, joilla kallionpinta on pohjavesipinnan yläpuolella ja toimii näin pohjavesivirtausta estävänä tai rajoittavana rakenteena.
/
The groundwater aquifer thicknesses have been produced in the glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The thickness of the aquifer depicts the thickness of groundwater-saturated soil layers and has been determined by deducting the bedrock elevation from the groundwater table level. Groundwater aquifer thickness is only shown for areas where real groundwater table observations have been made. The thickness of the groundwater aquifer classifies groundwater formations into significant groundwater reserve areas and into areas with minor groundwater reserves. Groundwater aquifer thickness also shows the areas where the bedrock elevation is above the groundwater table and is a structure that either prevents or restricts the flow of groundwater.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on luotu GTK:n julkisten harjurakennemallinnus -projektien yhteydessä. Pohjavesivyöhykkeen paksuus kuvaa yksittäisten tutkimusalueiden pohjavesivyöhykkeen paksuutta. Pohjavesivyöhykkeen paksuus (metriä) on laskettu pohjavedenpinnan korkeustasosta ja kallionpinnan korkeustasosta. Se esitetään niiltä alueilta, joilta on käytettävissä sekä pohjavesipinta- että kallionpintatietoja. Pohjavesivyöhykkeen paksuuden avulla voidaan arvioida tutkimusalueen merkittävimpien pohjavesivarastojen sijaintia ja laajuutta sekä pohjaveden virtausta estävien/rajoittavien maa/kallioperän rakenteiden sijaintia.
/
The dataset has been created in connection with public glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The thickness of the groundwater aquifer depicts the thickness of individual groundwater aquifers located within the survey area. Groundwater aquifer thickness (metres) has been calculated from the groundwater table level and bedrock elevation level. This is shown for areas for which groundwater table and bedrock elevation data is available. Using groundwater aquifer thickness, the location and size of the most important groundwater reserves in the survey area can be estimated, as well as the location of ground/bedrock structures that prevent/restrict the flow of groundwater.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kunnat. Vesilaitos / Waterworks
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/harjurakennemallinnus_pohjavedenpinnan_korkeustaso.html
http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/harjurakennemallinnus_kallionpinnan_korkeustaso.html

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Pohjavesivyöhykkeen paksuus soveltuu yleistasoiseen suunnitteluun. Sitä voidaan käyttää mm. ohjaamaan vedenhankintatutkimuksia, mutta sen perusteella ei voida esim. suoraan määrittää vedenottokaivon sijaintia eikä mallista voida määrittää tarkasti yksittäisissä kohdissa pohjavesikerroksen tarkkaa paksuutta.
/
Groundwater aquifer thickness is suitable for planning on the general level. For instance, it can be used to direct water acquisition surveys, but it cannot be used as the basis for e.g. directly specifying the location of a water intake well, and the model cannot be used to accurately define the precise thickness of groundwater aquifers at individual sites.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
231841.509400
Itä:
East:
623640.950000
Pohjoinen:
North:
7198399.525200
Etelä:
South:
6638617.633400
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
9245

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Pohjavesivyöhykkeen paksuuden lähtöaineistona ovat interpoloidut pohjavedenpinnan korkeustaso ja kallionpinnan korkeustaso.
/
The source data for groundwater aquifer thickness are the interpolated groundwater table level and bedrock elevation level.
Prosessointihistoria:
Process step:
Pohjavesivyöhykkeen paksuuden lähtöaineistona ovat interpoloitu ja todellisilla/tulkituilla pohjavesipintahavainnoilla bufferoitu pohjavedenpinnan korkeustaso ja interpoloitu kallionpinnan korkeustaso. Pohjavesivyöhykkeen paksuuksia on tuotettu 2000-luvun alusta alkaen digitaaliseen muotoon.
/
The source data for groundwater aquifer thickness are the interpolated and true/interpreted groundwater table level observation-buffered groundwater table level and the interpolated bedrock elevation level. Groundwater aquifer thicknesses have been digitalised since the beginning of the 2000s.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Pohjavesivyöhykkeen paksuus luodaan käyttäen ArcGIS -ohjelmiston Raster Calculator -työkalua. Rasterimuodossa olevasta pohjavedenpinnan korkeustasosta vähennetään rasterimuotoinen kallionpinnan korkeustaso. Tuloksena on raster-tiedosto, joka kuvaa pohjavedellä kyllästyneen maaperän paksuutta metreinä. Pohjavesivyöhykkeen paksuus esitetään siten, että laskennassa saadut negatiiviset arvot kuvataan alueina, joissa kallionpinta on pohjavesipinnan yläpuolella. Nämä alueet on yleensä kuvattu vaalean punaisella värillä. Positiiviset arvot, jotka kuvaavat pohjavesikerroksen paksuutta metreinä, on jaoteltu tarkoitukseen sopivalla värierottelulla esim. 0-1 metriä, 1-5 metriä, 5-10 metriä, 10-15 metriä jne. Väripalettina on yleensä käytetty ohuimmalle pohjavesikerroksen paksuudelle vaalean sinisiä sävyjä ja paksuimmalle pohjavesikerrokselle tummemman sinisiä sävyjä.
/
The groundwater aquifer thickness is created using the Raster Calculator tool of the ArcGIS software. The raster-format bedrock level is deducted from the groundwater table level model in raster format. The result is a raster file that depicts the thickness of groundwater-saturated soil in metres. Groundwater aquifer thickness is shown in such a way that the negative values obtained from calculations are shown as areas where the bedrock surface is above the groundwater table. These areas are normally shown with pink colour. The positive values that depict the groundwater aquifer thickness in metres have been divided into separate colours appropriate for the application, e.g. 0-1 metre, 1-5 metres, 5-10 metres, 10-15 metres, and so on. Lighter shades of blue are usually used for depicting smaller groundwater aquifer thicknesses, while darker shades of blue are used for thicker groundwater aquifers.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back