meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Suomen kallioperän isotooppitietokanta perustuu julkaistuun aineistoon, etupäässä Geologian tutkimuskeskuksen tuottamiin zirkonin U-Pb iänmäärityksiin. Iänmääritysten lisäksi on saatavilla Sm-Nd ja Pb-Pb isotooppiaineistoa. Tietokanta sisältää sijaintitiedon, kivilajityypin, määritysmenetelmän, analysoidun mineraalin, ikätiedon, kommentit ja viitetiedot. / The database consists of three components: "Published age determination”, ”Published Sm-Nd isotope data" and "Pb isotope data on galena". The "Published age determination" database is based on age determinations, which comprise predominantly U-Pb zircon data produced at the Geological Survey of Finland since 1960’s. For igneous rocks the age register contains radiometric ages mostly interpreted as primary ages. The information given consists of location data, rock type, method, mineral analyzed, age results, comments and references. "Published Sm-Nd isotope data" comprise Sm-Nd data procuded at GTK since 1981, which mostly are used to constrain the origin of crust. "Pb isotope data on galena" gives results produced at GTK since 1970's, and include also previously unpublished data.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Tietokanta soveltuu käytettäväksi geologiseen tutkimukseen. / The database can be used in geological research.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Käyttäjän tulee aina tarkistaa alkuperäinen tietolähde ennen merkittäviä johtopäätöksiä. / The user should always investigate the primary data sources before making any significant conclusions.
Teema avainsana:
Theme keyword:
kallioperä, absolute age, Sm-Nd isotopes, Pb isotopes bedrock
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-12-08
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
isotope_result_finnish_bedrock.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kallioperän isotooppiaineisto/Isotope data of Finnish bedrock
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2013-09-28
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Finnage
Versio:
Version:
3.0
Version päiväys:
Version date:
2017-10-11
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
1000165
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
tietokannat / Data bases
Asiasanasto:
Thesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi, Fennoskandia / Finland, Fennoscandia
Asiasanasto:
Thesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Prekambrinen, paleotsooinen, proterotsooinen, arkeeinen / Precambrian, Palaeozoic, Proterozoic, Archean
Asiasanasto:
Tesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
kallioperä, absolute age, Sm-Nd isotopes, Pb isotopes bedrock
Asiasanasto:
Tesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Suomen kallioperän isotooppitietokanta perustuu julkaistuun aineistoon, etupäässä Geologian tutkimuskeskuksen tuottamiin zirkonin U-Pb iänmäärityksiin. Iänmääritysten lisäksi on saatavilla Sm-Nd ja Pb-Pb isotooppiaineistoa. Tietokanta sisältää sijaintitiedon, kivilajityypin, määritysmenetelmän, analysoidun mineraalin, ikätiedon, kommentit ja viitetiedot. / The database consists of three components: "Published age determination”, ”Published Sm-Nd isotope data" and "Pb isotope data on galena". The "Published age determination" database is based on age determinations, which comprise predominantly U-Pb zircon data produced at the Geological Survey of Finland since 1960’s. For igneous rocks the age register contains radiometric ages mostly interpreted as primary ages. The information given consists of location data, rock type, method, mineral analyzed, age results, comments and references. "Published Sm-Nd isotope data" comprise Sm-Nd data procuded at GTK since 1981, which mostly are used to constrain the origin of crust. "Pb isotope data on galena" gives results produced at GTK since 1970's, and include also previously unpublished data.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Tietokanta soveltuu käytettäväksi geologiseen tutkimukseen. / The database can be used in geological research.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
oGIIR-project, urn:nbn:fi:research-infras-2016072513 funded by the Academy of Finland
Viitedokumentti:
Reference document:
http://gtkdata.gtk.fi/MDaE/index.html
http://tupa.gtk.fi/metaviite/isotope_results_of_finnish_bedrock_explanations.pdf

Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Käyttäjän tulee aina tarkistaa alkuperäinen tietolähde ennen merkittäviä johtopäätöksiä. / The user should always investigate the primary data sources before making any significant conclusions.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
1294

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Suomen kallioperän isotooppitietokanta on syntynyt ajan mukana Geologian tutkimuskeskuksen isotooppigeologian laboratoriossa. Pääosa tietokannan iänmäärityksistä perustuu zirkoni-mineraalista tehtyihin U-Pb isotooppianalyyseihin, joita GTK:ssa on tehty vuodesta 1964 alkaen. Sulfidien Pb-Pb isotooppiaineistoa on kertynyt 1970-luvulta lähtien ja Sm-Nd analyysit GTK:ssa aloitettiin 1981. / The database "Isotope data of Finnish bedrock" is based on results, mostly produced at GTK. The database has been compiled at the laboratory of isotope geology at GTK.
Prosessointihistoria:
Process step:
Suomen kallioperän isotooppitietokanta koostuu kolmesta osasta: 1. Iänmääritykset, pääasiassa U-Pb zirkonista 2. Sm-Nd analyysit 3. Pb isotooppianalyysit, pääasiassa lyijyhohteesta. Iänmääritysaineisto perustuu aiemmin julkaistuihin määrityksiin ja sisältää sijaintitiedon, kivilajityypin, määritysmenetelmän, analysoidun mineraalin, ikätiedon, kommentit ja viitetiedot. Ikätieto sisältää iän lisäksi virhearvion (2-sigma), analyysien lukumäärän ja luotettavuusindikaattorin: Ikä perustuu konkordanttiin (C) tai lähes konkordanttiin (NC) U-Pb analyysiin, tai ns. konkordian yläleikkaukseen (I), jolloin on usein mainittu myös ns. alaleikkausikä. Kommentit sisältävät lisätietoa, kuten esimerkiksi titaniitista ja monatsiitista määritetyn iän. Tietokanta sisältää seuraavia lyhenteitä: sl (=slightly), disc (=discordant), conc (=concordant), E-Nd (=initial epsilon Nd), heter (=heterogenous), excl (=excluded), frac (=fraction), conv (=conventional), 7/6 (=207Pb/ 206Pb age). Isotooppianalyysien analyyttiset menetelmät on kuvattu kannan sisältämissä viitetiedoissa ja GTK:n analyysit lisäksi ”Mineralogisten ja isotooppigeologisten tutkimuspalvelujen toiminta-käsikirjassa”. / The register contains published isotope results, which comprise predominantly U-Pb zircon ages, Sm-Nd data on whole rocks and Pb isotope data on galenas produced at the Geological Survey of Finland. The database relies on systematic storage of isotope results, which has been standard procedure at the GTK isotope laboratory operated since 1964. Other data from the laboratory, not included in this database, include Rb-Sr, O, C and O isotopes. The information included in the "Published age determination" database consists of location data, rock type, method, mineral analyzed, age and error, comments and references. The age data contains six elements: The age (concordant data or for older U-Pb method upper intercept age, Ma), an error estimate on the 2-sigma level, lower intercept age (for U-Pb), error in lower intercept age, number of analyses and a reliability indicator: C for concordant analyses, I for concordia upper intercept, NC for nearly concordant analyses, R for reference line (because of e.g. heterogeneity or a high degree of discordancy). The comments contain additional information such as age results from e.g. titanite and monazite, eventual Nd epsilon values etc. It is also indicated, if one or more analysis have been rejected from the age calculation. The abbreviations include: sl (=slightly), disc (=discordant), conc (=concordant), E-Nd (=initial epsilon Nd), heter (=heterogeneous), excl (=excluded), frac (=fraction), conv (=conventional), 7/6 (= 207Pb/ 206Pb age). Analytical methods for isotope analyses are described in references and for GTK analyses also in the manual "standard operating procedures". The information in the ”Published Sm-Nd isotope data" and "Pb isotope data on galena" follows standard practices described in normal references.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Isotooppitietokanta on koottu excel-ohjelmalla. / The database was compiled using excel.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back