meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Kaivovesien laatu -aineisto pohjautuu koko Suomen kattavaan ”Tuhat kaivoa” ja ”500 kaivoa” -projektien mittaus- ja analyysituloksiin pohjavedestä. Näytteet on otettu kallioperän porakaivoista, maaperän kaivoista (kuilukaivo, lähdekaivo, maaputkikaivo) ja lähteistä kesällä 1999 (tuhat kaivoa) ja vuonna 2000-2001 (500 kaivoa). Aineistosta on laskettu tilastollisia tunnuslukuja maaperän ja kallioperän kaivovesien pitoisuuksista ja ominaisuuksista erikseen. Geologiset tekijät vaikuttavat pohjaveden laatuun, mikä esimerkiksi tiettyjen kivilajien alueella ilmenee korkeina fluoridi-, radon-, uraani-, arseeni- ja nikkelipitoisuuksina pohjavedessä. Rannikkoseutujen pohjavedessä on paikoin korkeita suolapitoisuuksia ja sulfidisavialueilla happamia humus- ja alumiinipitoisia pohjavesiä. Myös ihmisen toiminta vaikuttaa pohjaveden laatuun, esimerkiksi maatalouden vaikutuksesta pohjaveden typpipitoisuudet voivat olla korkeat ja teiden liukkauden torjunta voi nostaa pohjaveden suolapitoisuuksia. Pohjavesiaineisto on henkilötietolain ja henkilörekisterilain perusteella luottamuksellista aineistoa, mikä rajoittaa aineiston käyttöä, jakelua ja julkaisua. Pohjavesiaineistoja käytettäessä yksityiskäytössä olevan kaivon tai lähteen tarkka sijainti ei saa olla tunnistettavissa.
/
The quality of Finnish well waters -data are based on measurements and analysis results from groundwater of ”One Thousand Wells” and ” Five Hundred Wells” -projects covering the entire nation. Water samples have been taken from well drilled into bedrock, wells of superficial deposits (dugwell, captured spring, groundwater tube) and springs in summer 1999 (One Thousand Wells) and in 2000-2001 (Five Hundred Wells). The statistical variables in the concentrations and properties of the well waters have been calculated from the data separately. Geological factors affect the quality of groundwater, which in areas of certain rock types are apparent with high concentrations of fluoride, radon, uranium, arsenic and nickel in the groundwater. High saline concentrations are found in the groundwater in some coastal areas and the groundwater in sulphide clay areas has concentrations of acidic humus and aluminium. Human activity also affects the groundwater quality. For example, the nitrogen concentrations in the groundwater can be elevated by the impact of agriculture and the de-icing of roads can also raise saline concentrations in groundwater. On the basis of the Personal Data Act and Personal Data File Decree, the groundwater data is confidential information, which restricts the use, distribution and publishing of the data. When using the groundwater data, the precise location of a well or natural spring in private use must not be revealed.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Pohjavesien geokemiallista aineistoa voidaan käyttää yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kestävän kehityksen mukaisen käytön tukena pohjaveden saannin ja laadun turvaamiseksi. Aineistoa voidaan käyttää taustapitoisuus- ja vertailutietona ympäristövaikutusten arvioinnissa, pohjavesitutkimuksissa sekä ihmistoiminnan aiheuttamien ympäristöhaittojen minimoimisessa.
/
The geochemical data on groundwater can be used in civil decision making in support of use according to the principles of sustainable development for safeguarding the supply and quality of groundwater. The data can be used as background concentration and comparative data for environmental impact assessments, in groundwater surveys and for minimising the environmental damage caused by human activity.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on henkilötietolain ja henkilörekisterilain perusteella luottamuksellista aineistoa, mikä rajoittaa aineiston käyttöä, jakelua ja julkaisua. Pohjavesiaineistoja käytettäessä yksityiskäytössä olevan kaivon tai lähteen tarkka sijainti ei saa olla tunnistettavissa.
/
On the basis of the Personal Data Act and Personal Data File Decree, the data is confidential information, which restricts the use, distribution and publishing of the data. When using the groundwater data, the precise location of a well or natural spring in private use must not be revealed.
Teema avainsana:
Theme keyword:
pohjavesi, lähteet, kaivot, näytteenotto, geokemia, juomavesi / groundwater, springs, water wells, sampling, geochemistry, drinking water
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
MS Excel 2013 table, xlsxAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-06-12
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kaivovesien laatu/The quality of well waters
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2001-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2018-07-02
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Pohjaveden geokemiallinen laatu Suomessa / The geochemical quality of Finnish groundwater
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2001-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia, geokemia / geology, geochemistry
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
pohjavesi, lähteet, kaivot, näytteenotto, geokemia, juomavesi / groundwater, springs, water wells, sampling, geochemistry, drinking water
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
pohjavesi
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Kaivovesien laatu -aineisto pohjautuu koko Suomen kattavaan ”Tuhat kaivoa” ja ”500 kaivoa” -projektien mittaus- ja analyysituloksiin pohjavedestä. Näytteet on otettu kallioperän porakaivoista, maaperän kaivoista (kuilukaivo, lähdekaivo, maaputkikaivo) ja lähteistä kesällä 1999 (tuhat kaivoa) ja vuonna 2000-2001 (500 kaivoa). Aineistosta on laskettu tilastollisia tunnuslukuja maaperän ja kallioperän kaivovesien pitoisuuksista ja ominaisuuksista erikseen. Geologiset tekijät vaikuttavat pohjaveden laatuun, mikä esimerkiksi tiettyjen kivilajien alueella ilmenee korkeina fluoridi-, radon-, uraani-, arseeni- ja nikkelipitoisuuksina pohjavedessä. Rannikkoseutujen pohjavedessä on paikoin korkeita suolapitoisuuksia ja sulfidisavialueilla happamia humus- ja alumiinipitoisia pohjavesiä. Myös ihmisen toiminta vaikuttaa pohjaveden laatuun, esimerkiksi maatalouden vaikutuksesta pohjaveden typpipitoisuudet voivat olla korkeat ja teiden liukkauden torjunta voi nostaa pohjaveden suolapitoisuuksia. Pohjavesiaineisto on henkilötietolain ja henkilörekisterilain perusteella luottamuksellista aineistoa, mikä rajoittaa aineiston käyttöä, jakelua ja julkaisua. Pohjavesiaineistoja käytettäessä yksityiskäytössä olevan kaivon tai lähteen tarkka sijainti ei saa olla tunnistettavissa.
/
The quality of Finnish well waters -data are based on measurements and analysis results from groundwater of ”One Thousand Wells” and ” Five Hundred Wells” -projects covering the entire nation. Water samples have been taken from well drilled into bedrock, wells of superficial deposits (dugwell, captured spring, groundwater tube) and springs in summer 1999 (One Thousand Wells) and in 2000-2001 (Five Hundred Wells). The statistical variables in the concentrations and properties of the well waters have been calculated from the data separately. Geological factors affect the quality of groundwater, which in areas of certain rock types are apparent with high concentrations of fluoride, radon, uranium, arsenic and nickel in the groundwater. High saline concentrations are found in the groundwater in some coastal areas and the groundwater in sulphide clay areas has concentrations of acidic humus and aluminium. Human activity also affects the groundwater quality. For example, the nitrogen concentrations in the groundwater can be elevated by the impact of agriculture and the de-icing of roads can also raise saline concentrations in groundwater. On the basis of the Personal Data Act and Personal Data File Decree, the groundwater data is confidential information, which restricts the use, distribution and publishing of the data. When using the groundwater data, the precise location of a well or natural spring in private use must not be revealed.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Pohjavesien geokemiallista aineistoa voidaan käyttää yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kestävän kehityksen mukaisen käytön tukena pohjaveden saannin ja laadun turvaamiseksi. Aineistoa voidaan käyttää taustapitoisuus- ja vertailutietona ympäristövaikutusten arvioinnissa, pohjavesitutkimuksissa sekä ihmistoiminnan aiheuttamien ympäristöhaittojen minimoimisessa.
/
The geochemical data on groundwater can be used in civil decision making in support of use according to the principles of sustainable development for safeguarding the supply and quality of groundwater. The data can be used as background concentration and comparative data for environmental impact assessments, in groundwater surveys and for minimising the environmental damage caused by human activity.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Säteilyturvakeskus / Radiation and Nuclear Safety Authority in Finland (STUK)
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_155.pdf
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/s41_0000_6_2002.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170683
Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on henkilötietolain ja henkilörekisterilain perusteella luottamuksellista aineistoa, mikä rajoittaa aineiston käyttöä, jakelua ja julkaisua. Pohjavesiaineistoja käytettäessä yksityiskäytössä olevan kaivon tai lähteen tarkka sijainti ei saa olla tunnistettavissa.
/
On the basis of the Personal Data Act and Personal Data File Decree, the data is confidential information, which restricts the use, distribution and publishing of the data. When using the groundwater data, the precise location of a well or natural spring in private use must not be revealed.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
rajoitettu/restricted
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
luottamuksellinen/confidential
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
1999
Lopetus pvm:
End date:
2001
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
49949

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Pohjavesitutkimusten näytteenottopisteet on paikannettu maastossa tarkimpien saatavilla olleiden topografisten karttojen perusteella. Näytteenottotiedot on kirjattu maastohavaintolomakkeisiin ja työkarttoihin, joita säilytetään GTK:n arkistoissa. Havaintolomakkeiden tieto on siirretty GTK:n maaperähavaintoaineiston tietokantaan (MAPE.Soil_observation_FDS). Ensimmäinen maastotyöohjeistus laadittiin Suomen pohjavesien hydrogeokemiallisen kartoituksen näytteenottoa varten ja se koottiin kirjalliseksi Pohjavesikortin koodaukset ja kenttätyöohjeet -raportiksi v. 1983. Tuhat kaivoa -projektissa vuonna 1999 koottiin kattavammin GTK:ssa käytetyt näytteenottomenetelmät kirjalliseksi ohjeeksi. Kaivovesien laatu -aineisto pohjautuu koko Suomen kattavaan ”Tuhat kaivoa” ja ”500 kaivoa” -projektien mittaus- ja analyysituloksiin pohjavedestä. Näytteet on otettu kallioperän porakaivoista, maaperän kaivoista (kuilukaivo, lähdekaivo, maaputkikaivo) ja lähteistä kesällä 1999 (tuhat kaivoa) ja vuonna 2000-2001 (500 kaivoa). Aineistosta on laskettu tilastollisia tunnuslukuja maaperän ja kallioperän kaivovesien pitoisuuksista ja ominaisuuksista erikseen. Maaperän kaivojen vesinäytteet on otettu ämpärillä tai suoraan vesipinnasta näytepulloon ja porakaivojen vesinäytteet on otettu hanasta. Näytepulloina käytettiin polyeteenipulloja, jotka kationimäärityksiä varten ovat happopestyjä. Fysikaaliset mittaukset ja anionimääritykset on tehty käsittelemättömästä vesinäytteestä. Kationimäärityksiä varten vesinäytteet suodatettiin (0,45 µm) ja kestävöitiin. Maastossa vesinäytteenoton yhteydessä vedestä on mitattu kemiallisia ja fysikaalisia parametrejä, kuten pH, sähkönjohtavuus, happi, lämpötila ja liuennut hiilidioksidipitoisuus. Silmämääräisesti vedestä on määritetty väri ja sameus. Näytteen tunnistetiedot, näytteenoton päivämäärä sekä muut näytepaikkaan ja ko. valuma-alueeseen liittyvät tiedot, mm. maankäyttö, maaston muoto, maaperämuodostuma ja maalaji, on kirjattu maastokorttiin. Aineisto kuvaa vedessä liuenneena olevia ainepitoisuuksia, kun kationimääritykset on tehty suodatetuista näytteistä. Tietokantaan on tallennettu maastohavainnot, maastomääritysten tulokset sekä geokemiallisten analyysien tulokset. Analysoiduille parametreille on tietokannassa kullekin kemiallinen merkki. Eri menetelmillä tehdyille määrityksille on tietokannassa omat koodit samoin kuin yhdistelmille, joissa jonkin parametrin pitoisuustiedot on yhdistetty huolimatta määritysmenetelmästä (esim. Cl määritetty kahdella eri menetelmällä). Kullekin parametrille on tietokannassa varattu tila tarkistusmerkille, joka useimmiten on <-merkki osoittamassa pitoisuuden olevan alle määritysrajan. Huolimatta analyysitulosten kontrolloinnista ennen tietokantaan siirtämistä, saattaa joidenkin parametrien mittausarvoissa olla mittausepävarmuutta suurempia poikkeamia.
/
The sampling points for the groundwater survey were located in the terrain using the most precise topographic maps available. Sampling data was entered in field observation forms and field maps that are stored in the GTK archives. The information of the field observation forms are also stored to the observation database of superficial deposit (MAPE.Soil_observation_FDS). The first instructions for fieldwork were issued for sampling conducted in the Hydrogeochemical Survey of Finland’s Groundwater and were published in written format as the Groundwater Field Card Coding and Fieldwork Instructions Report in 1983. The Thousand Wells Project in 1999 compiled the sampling methods employed by GTK more comprehensively into written instructions. The quality of Finnish well waters -data are based on measurements and analysis results from groundwater of ”One Thousand Wells” and ” Five Hundred Wells” -projects covering the entire nation. Water samples have been taken from well drilled into bedrock, wells of superficial deposits (dugwell, captured spring, groundwater tube) and springs in summer 1999 (One Thousand Wells) and in 2000-2001 (Five Hundred Wells). The statistical variables in the concentrations and properties of the well waters have been calculated from the data separately. Some well water samples were taken straight from the well, some from the tap. The water samples have been taken using different samplers or straight into sample bottles. The sampling bottles used for groundwater sampling are usually polyethylene and for cation determinations the bottles were acid washed. Physical measurements and anion determinations were conducted on untreated water samples. For cation determinations the water samples are filtered (0.45 µm) and preserved. In the field, while taking samples chemical and physical parameters, such as pH, electrical conductivity, redox, oxygen, temperature and dissolved carbon dioxide content of water are measured. Colour and turbidity are estimated ocularly. The identification data for the sample, sampling date and other information relating to the sampling site and the catchment area in question, e.g. land use, terrain form, formation and material of superficial deposit, are entered in the field observation form. The majority of the data depicts the concentration of dissolved compounds and elements in the water, which means cation determination has been conducted on filtered samples. The total concentrations of chemical elements in the water are determined from unfiltered water samples. Field observations, results of field measurements and geochemical analyses are saved in the database. The database has a chemical sign for each parameter analysed. Specifications carried out using different methods have their own codes in the database, as have combinations, where the concentration information about some parameter is combined regardless of specification method (e.g. Cl is determined using two different methods). The database holds a space for a check mark for each parameter, which is usually <- indicating the concentration is below the detection limit. Despite the controlling of analysis results prior to transferring to the database, there may be deviations in the measuring results for some parameters that exceed measurement uncertainty.
Prosessointihistoria:
Process step:
Tuhat kaivoa -projektissa vuonna 1999 koottiin GTK:ssa käytetyt näytteenottomenetelmät kirjalliseksi ohjeeksi. Pohjavesitutkimuksien näytteenottopisteet on paikannettu maastossa tarkimpien saatavilla olleiden topografisten karttojen perusteella. Näytteenottotiedot on kirjattu kenttähavaintolomakkeisiin ja työkarttoihin, joita säilytetään GTK:n arkistoissa. Pohjavesitietokannassa oleva tieto on kokonaan GTK:n tuottama ja omistama aineisto. Ensimmäinen tietokanta 1978 oli VAX-pohjainen. VAX-tietokanta siirrettiin vuonna 2006 Access-kantaan. Vuonna 2013 aineisto siirrettiin GTK:n Geotietojärjestelmään.
/
The Thousand Wells Project in 1999 compiled the sampling methods employed by GTK into written instructions. The sampling points for groundwater surveys are located in the terrain using the most precise topographic maps available. Sampling data has been entered in field observation forms and field maps that are stored in the GTK archives. The data held in the groundwater database is data that is entirely produced and owned by GTK. The first database in 1978 was VAX-based. In 2006 the VAX database was transferred into the Access database. In 2013 the data was transferred to GTK’s Geodata system.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Ensimmäinen tietokanta 1978 oli VAX-pohjainen. VAX-tietokanta siirrettiin vuonna 2006 Access-kantaan. Vuonna 2013 aineisto siirrettiin GTK:n Geotietojärjestelmään. Aineiston tuottamiseen käytetyt laitteistot ja näytteenottimet ovat vaihdelleet vuosikymmenten aikana. Näytteet on analysoitu GTK:n geokemian laboratoriossa.
/
The first database in 1978 was VAX-based. In 2006 the VAX database was transferred into the Access database. In 2013 the data was transferred to GTK’s Geodata system. The appliances and sampling devices used for producing the data have varied over the decades. The samples have been analysed in GTK laboratories.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
MS Excel 2013 table, xlsxJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back