meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kalliokiviainestutkimukset kohdistuvat hyödyntämiskelpoisiin kallioalueisiin Suomessa. Hyödyntämiskelpoisella tarkoitetaan kallioalueita, joihin ei liity tutkimusajankohtana voimassa olevia suojelutoimia ja joiden kiviainesvolyymin voidaan arvioida riittävän tyypillisissä yhdyskuntarakentamishankkeissa vaadittaviin määriin. Lisäksi tutkimuskohteiden valinnassa huomioidaan logistinen sijainti, siten että asutuskeskusten ja liikenneväylien läheisyydessä sijaitsevat kohteet priorisoidaan sijainniltaan etäisempien kallioalueiden edelle. Maan kattava kalliokiviainesarviointi aloitettiin GTK:ssa 1989, ja siitä eteenpäin tiedonkeruun ajallinen kehitys voidaan laajasti ottaen jakaa kolmeen vaiheeseen: 1989-1990-luvuilla arviointia tehtiin koko maan mittakaavassa, 1990-2010-luvuilla kohdennettiin maakunta- ja kuntatason selvityksiin (mm. POSKI-projektit) ja 2010-luvulta lähtien on yhä enemmän keskitytty kasvukeskusten kiviaineshuollon turvaamiseen. Tämä on seurausta suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä; kaupungistumisesta ja kiviainesmarkkinoiden keskittymisestä kasvukeskuksiin. Kalliokiviainesten kartoituksen, inventoinnin ja varantotietojen ylläpito tukee seuraavia tavoitteita: 1) kalliokiviaineshuollon varmistaminen, 2) kalliokiviainesvarantojen kestävän kehityksen mukainen käyttö, 3) ympäristöarvojen huomioiminen, 4) ympäristöhaittojen minimoiminen ja 5) maankäytön suunnittelun tehostaminen. Kiviainestutkimuksella GTK luo kiviainesteollisuudelle ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävää toimintaympäristöä. Tuote sisältää aluetason kalliokiviaines_soveltuvuus ja pistetason kalliokiviaines_testitulos. Tuotteen 'lujuusluokitus' perustuu TVH 1988 ja TIEL 1995 luokituksiin seuraavasti: luja kiviaines sisältää TVH 1988 -luokituksen A-luokan ja TIEL 1995 -luokituksen I ja II luokat, keskiluja kiviaines sisältää TVH 1988 -luokituksen luokat I ja II sekä TIEL 1995 -luokituksen luokat III ja IV, ja massakivi sisältää TVH 1988 -luokituksen luokat III ja >III sekä TIEL 1995 -luokituksen luokan >IV. Luja kiviaines Los Angeles -luku ≤20, kuulamyllyarvo ≤10. Soveltuvuus: asfalttipäällysteet tieosuuksilla, joiden liikennemäärät ovat suuria, maanteiden päällystekerrokset ja rautateiden lujaa kiviainesta vaativat rakennekerrokset. Keskiluja kiviaines Los Angeles -luku >20 mutta ≤30, kuulamyllyarvo >10 mutta ≤19. Soveltuvuus: päällystekerrokset vähäisempien liikennemääräluokitusten mukaisilla tieosuuksilla, tierakenteiden kantava kerros, sorateiden pintaukset ja rakennekerrokset, rautateiden rakennekerrokset, yleinen rakentamiskäyttö (väylät ja alueet). Massakivi Los Angeles-luku >30, kuulamyllyarvo >19. Soveltuvuus: massatäytöt ja yleinen rakentamiskäyttö ilman tarkkoja laatuvaatimuksia, tierakenteiden jakava kerros, suodatinkerros ja alusrakenne (pengertäyttö), sorateiden pintaukset. Lujuusluokituksiin vaikuttavat myös kiven petrografia ja mineraalikoostumus, jotka on otettava huomioon tiettyä rapautumiskestävyyttä edellyttävissä käyttökohteissa, kuten betonissa. Raidesepeliltä ja asfalttikiviaineksilta edellytetään CE-merkinnän mukaista petrografista tutkimusta. Kiviainestutkimusten alusta lähtien kiintokuutiometrit on laskettu seuraavalla tavalla: kartasta on katsottu kallioalueen korkeimman kohdan korkeuskäyrä (Z_ylin) ja vastaavasti alin korkeuskäyrä (Z_alin), tämän jälkeen ylimmän ja alimman korkeuskäyrän erotus on jaettu kahdella ja kerrottu pinta-alalla. Alin korkeuskäyrä on normaalisti ajateltu tutkittavan alueen alimpaan kohtaan (pellon pintaan, suohon tai notkelmaan). Kalliokiviaineskartoituksen aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos lokakuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmiomittaista affiinista muunnosta käyttäen. / GTK’s studies on bedrock aggregate are targeted to utilisable bedrock areas in Finland. ‘Utilisable’ means bedrock areas that are not subject to conservation activities during the period of study, and that are considered to have sufficient rock volume for a typical municipal engineering project. In addition, logistical location has also had an effect on the selection of the targets studied: sites near population centres and traffic arteries have a higher priority than more remote bedrock areas. GTK has assessed bedrock aggregates nationwide since 1989. The development of data collection has proceeded in roughly three phases: from 1989 to the 1990s the assessment was done nationwide, in the 1990s up to 2010s the assessment concentrated on regional and municipal targets (such as the POSKI project) and from the 2010s onwards, the emphasis has increasingly been on securing the availability of stone aggregates for growing population centres. This is due to the development trend in Finnish society: urbanisation, which causes the stone aggregate market to concentrate into growing population centres. The survey, inventorying and maintenance of information on reserves will support the following goals: 1) ensuring the availability of bedrock aggregate, 2) sustainable use of stone reserves, 3) taking environmental values into account, 4) minimising the environmental impact and 5) improving the planning of land use. GTK’s studies on bedrock aggregate help to create a socially and environmentally sustainable operating environment for the rock aggregate industry. The product contains a polygon layer kalliokiviaines_soveltuvuus [suitability of the bedrock aggregate] and a point layer kalliokiviaines_testitulos [test results of the bedrock aggregate]. The ‘strength classification’ is based on the TVH 1988 and TIEL 1995 classifications as follows: strong rock aggregate contains the Category A of the TVH 1988 classification and Categories I and II of the TIEL 1995 -classification. Moderately strong rock aggregate contains Categories I and II of the TVH 1988 classification and Categories III and IV of the TIEL 1995 classification. Mass rock aggregate contains Categories III and >III of the TVH 1988 classification, and Category >IV of the TIEL 1995 classification. Strong rock aggregate Los Angeles value ≤20, ball mill value ≤10. Suitability: asphalt surfaces on heavily trafficked roads, road surfaces and structural layers for railways that require strong rock aggregate. Moderately rock aggregate Los Angeles value >20 but ≤30, ball mill value >10 but ≤19. Suitability: road surfaces on less heavily trafficked roads, base course of a road, surface course and structural courses of gravel roads, structural courses of railways, general construction (traffic arteries and areas). Mass rock aggregate Los Angeles value >30, ball mill value >19. Suitability: mass fillings and general construction without precise quality requirements, road sub-base, filter layer and subgrade (embankment fillings), surface coating of gravel roads. The strength classifications are affected by the petrography and mineral compositions of the rock, which must be taken into account in certain applications that require resistance to weathering, such as concrete. Railway ballast and asphalt aggregate must undergo a petrographic investigation compliant with the CE marking. Since the beginning of the rock aggregate studies, the volume in solid cubic metres has been calculated as follows: the highest elevation contour (Z_ylin) has been selected on the map, then the lowest contour (Z_alin) and then the difference between the highest and lowest contour has been divided by two and multiplied by the area. The lowest elevation contour has usually been set to the lowest part of the studied area (surface of a field, marsh or depression). A coordinate system conversion was performed for the survey material in October 2013. The conversion for the common map coordinate system to the ETRS-TM35FIN coordinate system was performed using a triangular affine transformation.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Kalliokiviaines antaa tietoja rakentamisessa hyödyntämiskelpoisten kallioesiintymien sijainnista, ainesmääristä ja käyttökohteenmukaisesta laadusta sekä varantojen riittävyydestä yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Aineiston käyttömittakaava on 1:20 000-1:50 000. / The bedrock aggregate data provides information on the location and volume of bedrock outcrops, their suitability for a given purpose and the sufficiency of reserves for municipal engineering projects. The scale of the data is 1:20 000-1:50 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Kalliokiviaineskartoituksen tietojen tarkkuus ei useimmissa tapauksissa riitä ilman lisätutkimuksia tilakohtaisen kalliokiviaineksen ottamisluvan vaatimaan suunnitteluun. Aineiston ainesmäärien arviot on pääosin tehty melko epätarkoilla, peruskarttojen korkeuskäyriin ja yksinkertaisiin laatikkomalleihin perustuvilla laskentamenetelmillä. Nykyisillä ohjelmistoilla ja laserkeilausaineistoon perustuvilla maanpintamalleilla voidaan esiintymien tilavuustarkkuutta oleellisesti parantaa. Lisäksi kiviaineksen käyttökohteen mukainen laadun arviointi puuttuu monen kiviaineskohteen osalta, ja varsinaisia laadun testauksia on tehty vain noin 5 %:sta tutkituista kallioalueista. / Without additional investigations, the accuracy of the bedrock aggregate survey is usually insufficient for the creation of a plan required by a farm-specific permit to collect bedrock aggregate. Estimates on the volumes were mostly generated with fairly inaccurate calculation methods based on elevation contours on base maps and simple box models. The accuracy of outcrop volumes can be significantly improved with modern software and ground surface models based on laser scans. Moreover, many targets lack quality assessment for a given purpose, and actual quality testing has been performed for only approximately 5% of the investigated areas.
Teema avainsana:
Theme keyword:
kalliokiviaines, kalliomurske, kiviaines, murske / bedrock aggregate, crushed rock, aggregate, crushed rock
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-10-02
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
kalliokiviaines.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kalliokiviaines-tuote/Bedrock aggregate-product
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
2018-10-01
Luonti:
Creation:
1989-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2017-10-02
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
1989-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Kalliokiviaines, tietokanta / bedrock aggregate, data bases
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
kalliokiviaines, kalliomurske, kiviaines, murske / bedrock aggregate, crushed rock, aggregate, crushed rock
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia / geology
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kalliokiviainestutkimukset kohdistuvat hyödyntämiskelpoisiin kallioalueisiin Suomessa. Hyödyntämiskelpoisella tarkoitetaan kallioalueita, joihin ei liity tutkimusajankohtana voimassa olevia suojelutoimia ja joiden kiviainesvolyymin voidaan arvioida riittävän tyypillisissä yhdyskuntarakentamishankkeissa vaadittaviin määriin. Lisäksi tutkimuskohteiden valinnassa huomioidaan logistinen sijainti, siten että asutuskeskusten ja liikenneväylien läheisyydessä sijaitsevat kohteet priorisoidaan sijainniltaan etäisempien kallioalueiden edelle. Maan kattava kalliokiviainesarviointi aloitettiin GTK:ssa 1989, ja siitä eteenpäin tiedonkeruun ajallinen kehitys voidaan laajasti ottaen jakaa kolmeen vaiheeseen: 1989-1990-luvuilla arviointia tehtiin koko maan mittakaavassa, 1990-2010-luvuilla kohdennettiin maakunta- ja kuntatason selvityksiin (mm. POSKI-projektit) ja 2010-luvulta lähtien on yhä enemmän keskitytty kasvukeskusten kiviaineshuollon turvaamiseen. Tämä on seurausta suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä; kaupungistumisesta ja kiviainesmarkkinoiden keskittymisestä kasvukeskuksiin. Kalliokiviainesten kartoituksen, inventoinnin ja varantotietojen ylläpito tukee seuraavia tavoitteita: 1) kalliokiviaineshuollon varmistaminen, 2) kalliokiviainesvarantojen kestävän kehityksen mukainen käyttö, 3) ympäristöarvojen huomioiminen, 4) ympäristöhaittojen minimoiminen ja 5) maankäytön suunnittelun tehostaminen. Kiviainestutkimuksella GTK luo kiviainesteollisuudelle ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävää toimintaympäristöä. Tuote sisältää aluetason kalliokiviaines_soveltuvuus ja pistetason kalliokiviaines_testitulos. Tuotteen 'lujuusluokitus' perustuu TVH 1988 ja TIEL 1995 luokituksiin seuraavasti: luja kiviaines sisältää TVH 1988 -luokituksen A-luokan ja TIEL 1995 -luokituksen I ja II luokat, keskiluja kiviaines sisältää TVH 1988 -luokituksen luokat I ja II sekä TIEL 1995 -luokituksen luokat III ja IV, ja massakivi sisältää TVH 1988 -luokituksen luokat III ja >III sekä TIEL 1995 -luokituksen luokan >IV. Luja kiviaines Los Angeles -luku ≤20, kuulamyllyarvo ≤10. Soveltuvuus: asfalttipäällysteet tieosuuksilla, joiden liikennemäärät ovat suuria, maanteiden päällystekerrokset ja rautateiden lujaa kiviainesta vaativat rakennekerrokset. Keskiluja kiviaines Los Angeles -luku >20 mutta ≤30, kuulamyllyarvo >10 mutta ≤19. Soveltuvuus: päällystekerrokset vähäisempien liikennemääräluokitusten mukaisilla tieosuuksilla, tierakenteiden kantava kerros, sorateiden pintaukset ja rakennekerrokset, rautateiden rakennekerrokset, yleinen rakentamiskäyttö (väylät ja alueet). Massakivi Los Angeles-luku >30, kuulamyllyarvo >19. Soveltuvuus: massatäytöt ja yleinen rakentamiskäyttö ilman tarkkoja laatuvaatimuksia, tierakenteiden jakava kerros, suodatinkerros ja alusrakenne (pengertäyttö), sorateiden pintaukset. Lujuusluokituksiin vaikuttavat myös kiven petrografia ja mineraalikoostumus, jotka on otettava huomioon tiettyä rapautumiskestävyyttä edellyttävissä käyttökohteissa, kuten betonissa. Raidesepeliltä ja asfalttikiviaineksilta edellytetään CE-merkinnän mukaista petrografista tutkimusta. Kiviainestutkimusten alusta lähtien kiintokuutiometrit on laskettu seuraavalla tavalla: kartasta on katsottu kallioalueen korkeimman kohdan korkeuskäyrä (Z_ylin) ja vastaavasti alin korkeuskäyrä (Z_alin), tämän jälkeen ylimmän ja alimman korkeuskäyrän erotus on jaettu kahdella ja kerrottu pinta-alalla. Alin korkeuskäyrä on normaalisti ajateltu tutkittavan alueen alimpaan kohtaan (pellon pintaan, suohon tai notkelmaan). Kalliokiviaineskartoituksen aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos lokakuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmiomittaista affiinista muunnosta käyttäen. / GTK’s studies on bedrock aggregate are targeted to utilisable bedrock areas in Finland. ‘Utilisable’ means bedrock areas that are not subject to conservation activities during the period of study, and that are considered to have sufficient rock volume for a typical municipal engineering project. In addition, logistical location has also had an effect on the selection of the targets studied: sites near population centres and traffic arteries have a higher priority than more remote bedrock areas. GTK has assessed bedrock aggregates nationwide since 1989. The development of data collection has proceeded in roughly three phases: from 1989 to the 1990s the assessment was done nationwide, in the 1990s up to 2010s the assessment concentrated on regional and municipal targets (such as the POSKI project) and from the 2010s onwards, the emphasis has increasingly been on securing the availability of stone aggregates for growing population centres. This is due to the development trend in Finnish society: urbanisation, which causes the stone aggregate market to concentrate into growing population centres. The survey, inventorying and maintenance of information on reserves will support the following goals: 1) ensuring the availability of bedrock aggregate, 2) sustainable use of stone reserves, 3) taking environmental values into account, 4) minimising the environmental impact and 5) improving the planning of land use. GTK’s studies on bedrock aggregate help to create a socially and environmentally sustainable operating environment for the rock aggregate industry. The product contains a polygon layer kalliokiviaines_soveltuvuus [suitability of the bedrock aggregate] and a point layer kalliokiviaines_testitulos [test results of the bedrock aggregate]. The ‘strength classification’ is based on the TVH 1988 and TIEL 1995 classifications as follows: strong rock aggregate contains the Category A of the TVH 1988 classification and Categories I and II of the TIEL 1995 -classification. Moderately strong rock aggregate contains Categories I and II of the TVH 1988 classification and Categories III and IV of the TIEL 1995 classification. Mass rock aggregate contains Categories III and >III of the TVH 1988 classification, and Category >IV of the TIEL 1995 classification. Strong rock aggregate Los Angeles value ≤20, ball mill value ≤10. Suitability: asphalt surfaces on heavily trafficked roads, road surfaces and structural layers for railways that require strong rock aggregate. Moderately rock aggregate Los Angeles value >20 but ≤30, ball mill value >10 but ≤19. Suitability: road surfaces on less heavily trafficked roads, base course of a road, surface course and structural courses of gravel roads, structural courses of railways, general construction (traffic arteries and areas). Mass rock aggregate Los Angeles value >30, ball mill value >19. Suitability: mass fillings and general construction without precise quality requirements, road sub-base, filter layer and subgrade (embankment fillings), surface coating of gravel roads. The strength classifications are affected by the petrography and mineral compositions of the rock, which must be taken into account in certain applications that require resistance to weathering, such as concrete. Railway ballast and asphalt aggregate must undergo a petrographic investigation compliant with the CE marking. Since the beginning of the rock aggregate studies, the volume in solid cubic metres has been calculated as follows: the highest elevation contour (Z_ylin) has been selected on the map, then the lowest contour (Z_alin) and then the difference between the highest and lowest contour has been divided by two and multiplied by the area. The lowest elevation contour has usually been set to the lowest part of the studied area (surface of a field, marsh or depression). A coordinate system conversion was performed for the survey material in October 2013. The conversion for the common map coordinate system to the ETRS-TM35FIN coordinate system was performed using a triangular affine transformation.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Kalliokiviaines antaa tietoja rakentamisessa hyödyntämiskelpoisten kallioesiintymien sijainnista, ainesmääristä ja käyttökohteenmukaisesta laadusta sekä varantojen riittävyydestä yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Aineiston käyttömittakaava on 1:20 000-1:50 000. / The bedrock aggregate data provides information on the location and volume of bedrock outcrops, their suitability for a given purpose and the sufficiency of reserves for municipal engineering projects. The scale of the data is 1:20 000-1:50 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kunnat Maakuntien liitot Suomen ympäristökeskus Tiehallinto INFRA RY
Viitedokumentti:
Reference document:
https://www.rakennustietokauppa.fi/infraryl-2010.-infrarakentamisen-yleiset-laatuvaatimukset-osa-1-vaylat-ja-alueet/105205/dp
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf2/3700_murskaustyot.pdf

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
vuosittain/annually
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Kalliokiviaineskartoituksen tietojen tarkkuus ei useimmissa tapauksissa riitä ilman lisätutkimuksia tilakohtaisen kalliokiviaineksen ottamisluvan vaatimaan suunnitteluun. Aineiston ainesmäärien arviot on pääosin tehty melko epätarkoilla, peruskarttojen korkeuskäyriin ja yksinkertaisiin laatikkomalleihin perustuvilla laskentamenetelmillä. Nykyisillä ohjelmistoilla ja laserkeilausaineistoon perustuvilla maanpintamalleilla voidaan esiintymien tilavuustarkkuutta oleellisesti parantaa. Lisäksi kiviaineksen käyttökohteen mukainen laadun arviointi puuttuu monen kiviaineskohteen osalta, ja varsinaisia laadun testauksia on tehty vain noin 5 %:sta tutkituista kallioalueista. / Without additional investigations, the accuracy of the bedrock aggregate survey is usually insufficient for the creation of a plan required by a farm-specific permit to collect bedrock aggregate. Estimates on the volumes were mostly generated with fairly inaccurate calculation methods based on elevation contours on base maps and simple box models. The accuracy of outcrop volumes can be significantly improved with modern software and ground surface models based on laser scans. Moreover, many targets lack quality assessment for a given purpose, and actual quality testing has been performed for only approximately 5% of the investigated areas.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
17166

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Kalliokiviaineskartoituksen tausta-aineistona on käytetty kartoitus- ja arviointiajankohdan uusimpia saatavilla olleita Maanmittauslaitoksen peruskarttoja, topografisia karttoja ja mustavalko tai vääräväri-ilmakuvia sekä Geologian tutkimuskeskuksen 1:100 000-1:400 000 kallioperäkarttoja. Aineiston päivityksessä on käytetty tausta-aineistona 1:20 000 ja 1:50 000 kallioperäkarttoja. GPS-paikannusta alettiin käyttää vuodesta 1995 lähtien. Lisäksi lähtöaineistona ovat olleet geofysikaaliset mittaukset 1970-luvulta (painovoima, ja maatutka- ja seismiset luotaukset) lähtien ja laserkeilaus-aineisto 2010-luvulta alkaen. / The background material for the bedrock aggregate survey was the latest available base maps produced by the National Land Survey of Finland, topographical maps, black-and-white and false colour aerial photographs and GTK’s bedrock maps in scales 1:100 000-1:400 000. Updates to the material have used bedrock maps in scales 1:20 000 and 1:50 000. GPS location has been used since 1995. Other source materials used were geophysical measurements conducted since the 1970s (gravity measurements, ground radar and seismic surveys), and laser scanning data from the 2010s.
Prosessointihistoria:
Process step:
Kalliokiviainestietojen keruuprosessi koostuu valmistelevista töistä, maastokartoituksesta ja aineiston viimeistelytöistä. Valmistelevat työt käsittävät tausta-aineistona tarvittavien karttojen, ilmakuvien ja aikaisempien tutkimusten keräämisen ja valmistelun, ennakkohavaintojen tekemisen maastossa sekä ennakkotulkinnan. Maastokartoituksessa tarkistetaan ennakkotulkinnassa tehtyjä rajauksia ja tehdään havaintoja aineksen laadusta olemassa olevien paljastumien ja pintalohkareiden perusteella. Kalliokiviainesten ottoa haittaavat ja rajoittavat tekijät huomioidaan. Maastossa tiedot tallennetaan havaintolomakkeelle tai maastotallentimelle. Aineiston viimeistelytyöt käsittävät maastohavaintoihin, näytetutkimuksiin ja testaukseen perustuvat laatuarviot sekä massalaskennat. Tiedot tallennetaan Geologian tutkimuskeskuksen geotietojärjestelmään. / The collection of data on bedrock aggregates consists of preliminary work, field surveys and finalisation steps. The preliminary work consists of the collection of maps, aerial photographs and previous studies used as background material, making preliminary observations in the field and creating preliminary interpretations. Field surveys are used to verify the limits defined in the preliminary interpretation and to observe the quality of the material based on existing outcrops and surface boulders. Any factors impairing and limiting the collection of bedrock aggregate are recorded. In the field, the observations are recorded on an observation form or field recorder. The finalisation step consists of quality assessments and mass calculations based on field observations, sample investigations and testing. The data is stored in GTK’s geological information system.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
1980-luvulta 1990-luvulle esiintymärajausten paikannuksessa on käytetty kompassia, perus- ja topografikarttoja sekä ilmakuvia. Maastokartoille piirretyt muodostumapolygonit digitoitiin Fingis-ohjelmalla. Aineisto siirrettiin Oracle-tietokantaan 1990-luvulla. 1995 alkaen on paikannuksessa käytetty GPS-laitetta, ja polygonien piirtämisessä ArcGIS-ohjelmistoa. / Between the 1980s and 1990s, the outcrop borders were located using a compass, base maps, topographic maps and aerial photographs. The outcrop polygons drawn on terrain maps were digitised with Fingis software. The data was migrated to an Oracle database in the 1990s. Since 1995, locations have been determined with a GPS device and polygons drawn with ArcGIS software.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/
Palvelutunnit:
Planned available date time:
09:00 - 15:00
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Aineiston tilaus mieluiten sähköpostitse
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back