meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Aineisto antaa yleiskuvan Suomen kallioperän korkeustasosta. Aineisto perustuu havaintoihin kallionpinnan tasosta, jonka korkeusvaihtelun tiedetään Suomen oloissa olevan huomattavan suurta pienen alueen sisälläkin. Aineisto perustuu GTK:n Maapeitepaksuus 1:1 000 000 - aineistoon, Maanmittauslaitoksen 200m x 200m korkeusmalliin sekä GTK:n harjurakenneprojekteissa mallinnettuihin kallioperän paikallisiin korkeusmalleihin. Aineiston ruutukoko on 250 metriä. Kallioperän korkeusmalli on luonteeltaan pieneen mittakaavaan yleistettyä ja interpoloitua tietoa, eikä sitä ole tarkoitettu kohteelliseen tarkasteluun.
/
The data is an overview of the elevation of the Finnish bedrock. The data is based on observations of the bedrock surface level, the height variation of which in Finnish conditions is known to be considerably high even within a small area. The bedrock elevation model is based on the superficial deposits thickness 1:1 000 000 data (GTK), the Digital elevation data 200m x 200m (National Land Survey of Finland) and the local bedrock elevation levels modelled in the Glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The grid size for Bedrock surface 1:1 000 000 is 250 metres. The bedrock elevation model 1:1 000 000 is by nature generalized and interpolated information on a small scale and is not intended for targeted consideration.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto antaa yleiskuvan Suomen kallioperän korkeustasosta m mpy. (N2000). Aineisto perustuu havaintoihin kallionpinnan tasosta, jonka korkeusvaihtelun tiedetään Suomen oloissa olevan huomattavan suurta pienen alueen sisälläkin. Aineiston pääkäyttötarkoitus on ohjata tarkemman mittakaavan tutkimuksia ja selvityksiä. Aineisto ei sovellu tarkkamittakaavaisen suunnittelun tausta-aineistoksi eikä yksityiskohtaiseen suunnittelutyöhön. Kallioperän korkeusmalli on luonteeltaan pieneen mittakaavaan yleistettyä ja interpoloitua tietoa, eikä sitä ole tarkoitettu kohteelliseen tarkasteluun.
/
The data is an overview of the elevation level of the Finnish bedrock meters above sea level (N2000). The data are based on observations of the bedrock surface level, the height variation of which in Finnish conditions is known to be considerably high even within a small area. The main purpose of the material is to guide research and studies on a more precise scale. The material is not suitable as a background material for precise-scale design or for detailed work. The bedrock elevation model 1:1 000 000 is by nature generalized and interpolated information on a small scale and is not intended for targeted consideration.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on tarkoitettu antamaan yleiskuva Suomen kallioperän korkeustasosta m mpy. (N2000). Aineisto ei sovellu tarkkamittakaavaisen suunnittelun tausta-aineistoksi eikä yksityiskohtaiseen suunnittelutyöhön.
/
The data is intended to provide a general overview on the local bedrock surface elevation in Finland in meters above sea level (N2000). The dataset is not suitable for use as background data for planning precisely scaled or detailed planning tasks.
Teema avainsana:
Theme keyword:
paksuus, kallioperä, korkeus merenpinnasta, maanpinnan korkeus, maapeite / thickness, bedrock, elevation, ground level height, overburden
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Aineiston formaatti:
Data format:
10.6.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2020-05-13
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
kallionpinnan_korkeustaso_1m.img.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kallionpinnan korkeustaso 1:1 000 000/Bedrock surface 1:1 000 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2020-05-13
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2020-05-11
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
mallintaminen, tutkimukset, geologiset kartat / modelling, surveys, geological maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
paksuus, kallioperä, korkeus merenpinnasta, maanpinnan korkeus, maapeite / thickness, bedrock, elevation, ground level height, overburden
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Thesaurus:
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Aineisto antaa yleiskuvan Suomen kallioperän korkeustasosta. Aineisto perustuu havaintoihin kallionpinnan tasosta, jonka korkeusvaihtelun tiedetään Suomen oloissa olevan huomattavan suurta pienen alueen sisälläkin. Aineisto perustuu GTK:n Maapeitepaksuus 1:1 000 000 - aineistoon, Maanmittauslaitoksen 200m x 200m korkeusmalliin sekä GTK:n harjurakenneprojekteissa mallinnettuihin kallioperän paikallisiin korkeusmalleihin. Aineiston ruutukoko on 250 metriä. Kallioperän korkeusmalli on luonteeltaan pieneen mittakaavaan yleistettyä ja interpoloitua tietoa, eikä sitä ole tarkoitettu kohteelliseen tarkasteluun.
/
The data is an overview of the elevation of the Finnish bedrock. The data is based on observations of the bedrock surface level, the height variation of which in Finnish conditions is known to be considerably high even within a small area. The bedrock elevation model is based on the superficial deposits thickness 1:1 000 000 data (GTK), the Digital elevation data 200m x 200m (National Land Survey of Finland) and the local bedrock elevation levels modelled in the Glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK. The grid size for Bedrock surface 1:1 000 000 is 250 metres. The bedrock elevation model 1:1 000 000 is by nature generalized and interpolated information on a small scale and is not intended for targeted consideration.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto antaa yleiskuvan Suomen kallioperän korkeustasosta m mpy. (N2000). Aineisto perustuu havaintoihin kallionpinnan tasosta, jonka korkeusvaihtelun tiedetään Suomen oloissa olevan huomattavan suurta pienen alueen sisälläkin. Aineiston pääkäyttötarkoitus on ohjata tarkemman mittakaavan tutkimuksia ja selvityksiä. Aineisto ei sovellu tarkkamittakaavaisen suunnittelun tausta-aineistoksi eikä yksityiskohtaiseen suunnittelutyöhön. Kallioperän korkeusmalli on luonteeltaan pieneen mittakaavaan yleistettyä ja interpoloitua tietoa, eikä sitä ole tarkoitettu kohteelliseen tarkasteluun.
/
The data is an overview of the elevation level of the Finnish bedrock meters above sea level (N2000). The data are based on observations of the bedrock surface level, the height variation of which in Finnish conditions is known to be considerably high even within a small area. The main purpose of the material is to guide research and studies on a more precise scale. The material is not suitable as a background material for precise-scale design or for detailed work. The bedrock elevation model 1:1 000 000 is by nature generalized and interpolated information on a small scale and is not intended for targeted consideration.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/maapeitepaksuus_1000k.html


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on tarkoitettu antamaan yleiskuva Suomen kallioperän korkeustasosta m mpy. (N2000). Aineisto ei sovellu tarkkamittakaavaisen suunnittelun tausta-aineistoksi eikä yksityiskohtaiseen suunnittelutyöhön.
/
The data is intended to provide a general overview on the local bedrock surface elevation in Finland in meters above sea level (N2000). The dataset is not suitable for use as background data for planning precisely scaled or detailed planning tasks.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
69636.732276
Itä:
East:
732886.732276
Pohjoinen:
North:
7776260.168133
Etelä:
South:
6630510.168133
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
rasteri/grid
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Kallioperän korkeustaso perustuu GTK:n Maapeitepaksuus 1:1 000 000 -aineistoon, Maanmittauslaitoksen 200m x 200m korkeusmalliin sekä GTK:n harjurakenneprojekteissa mallinnettuihin kallioperän paikallisiin korkeusmalleihin
/
The bedrock elevation model is based on the superficial deposits thickness 1:1 000 000 data (GTK), the Digital elevation data 200m x 200m (National Land Survey of Finland) and the local bedrock elevation modelled in the Glaciofluvial deposit modelling projects conducted by GTK.
Prosessointihistoria:
Process step:
1. Maapeitepaksuus 1:1 000 000-aineistosta (GTK) poistettiin vesistöarvot, jotta ne eivät haittaa laskentaa (2).

2. Aineistoista laskettiin kalliopinnan taso vähentämällä Maanmittauslaitoksen 200m x 200m korkeusmallista maapeitteen paksuus.

3. Lopuksi korvattiin malliin Harjurakennemallinnus-aineistosta lasketut, paikallisesti tarkemmat kallionpinnan korkeustasot. Kallionpinnan korkeustaso 1:1 000 000-aineiston ruutukoko on 250 metriä.
/
1. Values from water areas were removed from the superficial deposits thickness 1:1 000 000 data, so that the water values do not interfere the calculation (2).

2. The level of the bedrock surface was calculated from the data by subtracting the superficial deposits thickness 1:1 000 000 from the ground elevation model of the National Land Survey.

3. Finally, the local more accurate bedrock surface elevation levels calculated from Glaciofluvial deposit modelling projects were replaced in the model. The grid size for Bedrock surface 1:1 000 000 is 250 metres.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
ArcGIS Desktop 10.6.1 ja laajennusosa Spatial Analyst / ArcGIS Desktop 10.6.1 with extension: Spatial Analyst
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
false
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin versio:
Version:
10.6.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back