meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Maankamaran tiheysvaihteluiden aiheuttamien painovoiman muutoksien perusteella voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta ja tilavuutta. Koska maaperän tiheys on huomattavasti kallioperän tiheyttä pienempi (tiheysero noin 1 000 kg/m3), voidaan painovoimamittauksia käyttää kalliopinnan tason ja maapeitteen paksuuden arviointiin. Painovoimamenetelmällä ei voida erotella maaperän eri kerroksia tai pohjavedenpinnan tasoa. Muilla tutkimusmenetelmillä (esim. kairaus, seisminen luotaus ja maatutkaluotaus) tuotettuja maaperä- ja pohjavesitietoja voidaan kuitenkin hyödyntää painovoimamittausten tulkinnassa. Tulkinnassa käytetään yleensä hyväksi pohjavesipinnan tasotietoa erottamaan raskaampi pohjaveden kyllästämä maakerros sen päällä olevasta kuivasta ja kevyemmästä kerroksesta. Maapeitteen paksuutta määritettäessä painovoimaprofiilit sijoitetaan maastoon siten, että niiden alku- ja loppupäät ovat kallion paljastumilla tai pisteissä, joissa kallionpinnan tarkka korkeustaso tunnetaan. Lisäksi profiilit saattavat kulkea ristiin toistensa yli. Näin voidaan arvioida painovoimakentän alueellista vaihtelua, jota käytetään tulkinnan perustasona. Kun maa- ja kallioperän välinen tiheysero oletetaan vakioksi ja mittauspisteiden korkeusasema tunnetaan, voidaan painovoima-anomaliasta laskea kallionpinnan syvyys ja tästä johdannaisena maapeitteen paksuus. Kalliopinnan todellista syvyyttä on kuitenkin tarpeellista kontrolloida riittävän tiheästi esim. kairaamalla, koska sekä kallion tiheydestä riippuva alueellinen painovoimataso että irtomaapeitteen tiheys voivat vaihdella mittauslinjalla ja siten vaikuttaa tulkintatulokseen. Tulos kuvaa yleensä hyvin kallionpinnan tason muutoksia, vaikka maapeitteen tulkitussa paksuudessa saattaa paikoitellen olla epätarkkuutta. / The gravity method can be used to estimate the thickness of overburden and the bedrock topography. The interpretation is based on density difference (about 1000 kg/m3) between the overburden and the bedrock. For determining the regional variation of gravity, the profiles must begin and end on a bedrock outcrop or on a point where depth of the bedrock is known. In interpretation, it is also important to know the depth of the water table, because the density of saturated material is much higher than the dry soil material. By this method, the variation of the bedrock topography can be determined well, as the thickness of overburden would not be absolutely exact in some places.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto koostuu painovoimamittaustulkintojen tuloksena saaduista kalliopinnan tasoista. Ennen vuotta 2015 käytettiin korkeusjärjestelmää N60 ja sen jälkeen tuotetut tulokset ovat korkeusjärjestelmässä N2000. Tulkinnat on tehty pääasiassa pohjavesialueiden rakenteen selvitystä varten, mutta myös muihin maa- ja kallioperän tutkimuksiin. / The data consists of bedrock topography (Before 2015 in N60 elevation system and after that N2000 system) which is interpreted of results of gravity measurements. The interpretations are mainly done in studying groundwater areas, but it can also be used in other surficial or bedrock geological studies.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Kalliopinnan tasoa kuvaava aineisto on geofysikaalisen tulkinnan tulosta, joten se ei vastaa tarkasti todellista kalliopinnan tasoa. Tasotietoa voidaan käyttää yleistasoiseen suunnitteluun ja sillä voidaan helposti paikantaa kalliopinnan erilaisia tasomuutoksia, esim. kalliopainanteita ja kohoumia. Tulkinnan tarkkuus riippuu maapeitteen paksuudesta ja käytetystä mittauspistevälistä. Mitä ohuempi maapeite on ja tiheämpää havaintoväliä käytetään, sitä yksityiskohtaisemmin kalliopinnan tasoerot voidaan tulkita. Syvällä olevan kalliopinnan tasoerojen tulkinta on vastaavasti epätarkempaa. Kallion syvyyden tulkintaan vaikuttaa mittauslinjan pituus ja linjalla olevien kallioreferenssipisteiden määrä. Tulkinnassa käytetään yleensä oletettuja tiheyksiä maa-ainekselle ja alla olevalle kallioperälle. Mikäli linjan suunnassa tai syvyyssuunnassa on tiheysvaihteluita, tulkinnan tarkkuus heikkenee. / The bedrock surface data is result of geophysical interpretation and it is only an approximation of the real bedrock surface. The data can be used in generalized planning and localizing depth changes of the bedrock surface, for example the depressions and hills below the overlying ground surface. The accuracy of the interpretation depends on the soil thickness and the distance between the measure points. If the soil layer is very thin and the distance between measure points is small the interpretation results are very detailed. The thicker the soil layer is the more inaccurate the results are. Determining the depth of bedrock surface depends on the length of the measured line and the amount of reference points on the line. The densities of the soil layer and underlying bedrock are assumed to be constant. If there are density changes along the line or in depth direction, the exactitude of the interpretation is smaller.
Teema avainsana:
Theme keyword:
geofysiikka, painovoima-anomalia, pohjavesialue, harju /geophysics, gravity anomalies, ground water area, esker
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-05-29
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kallionpinnan painovoimatulkinta -tuote/Bedrock surface from gravity interpretations -product
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2000-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2017-11-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2000-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, painovoimamenetelmät, maastomenetelmät, harjut, tutkimus, pohjavesialueet / geophysics, geophysical methods, gravity methods, ground methods, eskers, research, aquifers
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka, painovoima-anomalia, pohjavesialue, harju /geophysics, gravity anomalies, ground water area, esker
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Maankamaran tiheysvaihteluiden aiheuttamien painovoiman muutoksien perusteella voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta ja tilavuutta. Koska maaperän tiheys on huomattavasti kallioperän tiheyttä pienempi (tiheysero noin 1 000 kg/m3), voidaan painovoimamittauksia käyttää kalliopinnan tason ja maapeitteen paksuuden arviointiin. Painovoimamenetelmällä ei voida erotella maaperän eri kerroksia tai pohjavedenpinnan tasoa. Muilla tutkimusmenetelmillä (esim. kairaus, seisminen luotaus ja maatutkaluotaus) tuotettuja maaperä- ja pohjavesitietoja voidaan kuitenkin hyödyntää painovoimamittausten tulkinnassa. Tulkinnassa käytetään yleensä hyväksi pohjavesipinnan tasotietoa erottamaan raskaampi pohjaveden kyllästämä maakerros sen päällä olevasta kuivasta ja kevyemmästä kerroksesta. Maapeitteen paksuutta määritettäessä painovoimaprofiilit sijoitetaan maastoon siten, että niiden alku- ja loppupäät ovat kallion paljastumilla tai pisteissä, joissa kallionpinnan tarkka korkeustaso tunnetaan. Lisäksi profiilit saattavat kulkea ristiin toistensa yli. Näin voidaan arvioida painovoimakentän alueellista vaihtelua, jota käytetään tulkinnan perustasona. Kun maa- ja kallioperän välinen tiheysero oletetaan vakioksi ja mittauspisteiden korkeusasema tunnetaan, voidaan painovoima-anomaliasta laskea kallionpinnan syvyys ja tästä johdannaisena maapeitteen paksuus. Kalliopinnan todellista syvyyttä on kuitenkin tarpeellista kontrolloida riittävän tiheästi esim. kairaamalla, koska sekä kallion tiheydestä riippuva alueellinen painovoimataso että irtomaapeitteen tiheys voivat vaihdella mittauslinjalla ja siten vaikuttaa tulkintatulokseen. Tulos kuvaa yleensä hyvin kallionpinnan tason muutoksia, vaikka maapeitteen tulkitussa paksuudessa saattaa paikoitellen olla epätarkkuutta. / The gravity method can be used to estimate the thickness of overburden and the bedrock topography. The interpretation is based on density difference (about 1000 kg/m3) between the overburden and the bedrock. For determining the regional variation of gravity, the profiles must begin and end on a bedrock outcrop or on a point where depth of the bedrock is known. In interpretation, it is also important to know the depth of the water table, because the density of saturated material is much higher than the dry soil material. By this method, the variation of the bedrock topography can be determined well, as the thickness of overburden would not be absolutely exact in some places.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto koostuu painovoimamittaustulkintojen tuloksena saaduista kalliopinnan tasoista. Ennen vuotta 2015 käytettiin korkeusjärjestelmää N60 ja sen jälkeen tuotetut tulokset ovat korkeusjärjestelmässä N2000. Tulkinnat on tehty pääasiassa pohjavesialueiden rakenteen selvitystä varten, mutta myös muihin maa- ja kallioperän tutkimuksiin. / The data consists of bedrock topography (Before 2015 in N60 elevation system and after that N2000 system) which is interpreted of results of gravity measurements. The interpretations are mainly done in studying groundwater areas, but it can also be used in other surficial or bedrock geological studies.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kaupungit. Kunnat. Paikallinen vesilaitos, local waterworks
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/gravimetrinen_mittaus.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/linjoitus_paikannus.pdf
http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/maastogeofysiikan_mittausalueet_gtk.html
Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Kalliopinnan tasoa kuvaava aineisto on geofysikaalisen tulkinnan tulosta, joten se ei vastaa tarkasti todellista kalliopinnan tasoa. Tasotietoa voidaan käyttää yleistasoiseen suunnitteluun ja sillä voidaan helposti paikantaa kalliopinnan erilaisia tasomuutoksia, esim. kalliopainanteita ja kohoumia. Tulkinnan tarkkuus riippuu maapeitteen paksuudesta ja käytetystä mittauspistevälistä. Mitä ohuempi maapeite on ja tiheämpää havaintoväliä käytetään, sitä yksityiskohtaisemmin kalliopinnan tasoerot voidaan tulkita. Syvällä olevan kalliopinnan tasoerojen tulkinta on vastaavasti epätarkempaa. Kallion syvyyden tulkintaan vaikuttaa mittauslinjan pituus ja linjalla olevien kallioreferenssipisteiden määrä. Tulkinnassa käytetään yleensä oletettuja tiheyksiä maa-ainekselle ja alla olevalle kallioperälle. Mikäli linjan suunnassa tai syvyyssuunnassa on tiheysvaihteluita, tulkinnan tarkkuus heikkenee. / The bedrock surface data is result of geophysical interpretation and it is only an approximation of the real bedrock surface. The data can be used in generalized planning and localizing depth changes of the bedrock surface, for example the depressions and hills below the overlying ground surface. The accuracy of the interpretation depends on the soil thickness and the distance between the measure points. If the soil layer is very thin and the distance between measure points is small the interpretation results are very detailed. The thicker the soil layer is the more inaccurate the results are. Determining the depth of bedrock surface depends on the length of the measured line and the amount of reference points on the line. The densities of the soil layer and underlying bedrock are assumed to be constant. If there are density changes along the line or in depth direction, the exactitude of the interpretation is smaller.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
232470.7168
Itä:
East:
623248
Pohjoinen:
North:
7696802.8048
Etelä:
South:
6639891.3875
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
2676

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) alettiin tehdä kalliopinnan tason ja maapeitteen paksuuden määrityksiä painovoimatukinnan avulla 1990 -luvun loppupuolella ja tulkintojen tekeminen yleistyi pian perusmenetelmäksi pohjavesialueiden kartoituksessa. Aivan ensimmäisiä tulkintatuloksia ei tallennettu digitaalisessa muodossa, mutta 2000 -luvulta alkaen kaikki tulkintatulokset ovat digitaalisessa muodossa kallionpintatietokannassa. Kallionpintatulkinnat tehdään tähän tarkoitukseen mitatusta painovoimamittausaineistosta. Itse mittauksessa ja mittausten tuloskäsittelyssä noudatetaan samoja rutiineja kuin muuhunkin tarkoitukseen tehtävissä painovoimamittauksissa. Ainoastaan mittauspaikan valinta poikkeaa rutiininomaisista painovoimamittauksista. Mikäli tuloksista halutaan tulkita kalliopinnan korkeusasemaa, on linjan päissä oltava tarkka tieto kalliopinnan korkeudesta. Käytännössä linjan pää on joko kalliopaljastumalla tai pisteessä jossa kallion taso on selvitetty kairaamalla tai muuta geofysiikan menetelmää käyttäen. / GTK started to do the gravity interpretations of bedrock level at the end of 90’s. Nowadays the interpretations are used as a base method in mapping the Finnish groundwater areas. The first interpretations were not stored in digital format. From the beginning of 2000’s the results of the gravity interpretations are digitalized and stored in GTK’s databases. To find out the bedrock level by gravity method, the measurements must be organized in a certain way. To determine the base level to the interpretation the end points of the measure lines should be placed in bedrock outcrops or in places where the depth of bedrock level is exactly known. The proper gravity measurements and the base amendments to the gravity data are made as usually.
Prosessointihistoria:
Process step:
Kalliopintojen tulkinnassa käytetään valmiiksi prosessoitua, XYZ-muotoista painovoimamittausdataa, jossa sarakkeena ovat Bouguer anomalia ja mitattu maanpinnan korkeus. Mittausdatalle tehdään 3D-topografiakorjaus, jossa referenssidatana on Maanmittauslaitoksen digitaalinen maanpinta-aineisto. Korjauksen voi tehdä esim. käyttäen Geosoftin Oasis Montaj ohjelmiston topografiakorjausta. / The data used in gravity interpretations is ready processed, XYZ formatted and containing columns of Bouguer anomaly and the surface level. The 3D topographic correction will be done to the data using digital surface level of National Land Survey of Finland as a reference data. The calculation can be done for example using the topographic correction of Geosoft’s Oasis Montaj program.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Kalliopinnan tulkintaan voi käyttää kaupallisia potentiaalikenttien tulkintaan soveltuvia ohjelmistoja. GTK:ssa on ollut käytössä Interpexin MAGIX-XL ja Pitney Bowesin Model Vision tulkintaohjelma. Tulkintatulos ei ole ohjelmasidonnainen. Tulkintatulokset muunnetaan linjoittain XYZ-muotoon ja prosessointi kalliopintaa kuvaaviksi kartoiksi ja lopulliseen, kalliopintatietokantaan siirrettävään muotoon voidaan tehdä Geosoftin Oasis Montaj-ohjelmalla. / The interpretation of the bedrock surface can be done by commercial programs. GTK has used Interpex’s MAGIX-XL and Pitney Bowes’s Model Vision interpretation programs. The result of the interpretation is not bounded to the used program. The interpreted results are converted to line shaped XYZ format by Geosoft Oasis Montaj and they are stored in GTK’s databases.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
informaatiota/information
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back