meta

Tiivistelmä:
Abstract:
1:100 000 -mittakaavainen kallioperäkartta-aineisto sisältää Geologian tutkimuskeskuksen vuosina 1948-2007 mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksen, yhteiskunnan kiviaineshuollon ja tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin tuottamaa aineistoa. Tämä aineisto sisältää kivilajitiedot aluerajauksina, kallioperähavainto- ja kairauspisteet sekä olennaiset tektoniset havainnot, litologiset primäärirakenteet, malmimineraalit ja metamorfiset indeksimineraalit. Joidenkin 1:100 000 karttalehtien alueelta esitetään kivilajitietojen lisäksi myös stratigrafia. Valtaosaan karttalehtiä liittyy myös selityskirja.
/
The 1:100 000 scale bedrock map data of the Geological Survey of Finland (GTK) include material produced during 1948-2007 for the needs of the mapping of mineral resources, for the sustainable exploitation of aggregate resources and for scientific research. These data include lithological information as polygons, bedrock observation points and drilling sites as well as essential tectonic observations, and information on lithological primary structures, ore minerals and metamorphic index minerals. Some 1:100 000 map sheets give both stratigraphical information as well as lithological data. An explanatory text accompanies most map sheets.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
1:100 000 -mittakaavainen kallioperäkartta-aineisto soveltuu ohjaamaan mineraalisten raaka-ainevarojen kartoitusta, kiviaineshuoltoa, tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta, maankäytön suunnittelua ja ympäristöhallinnon kallioperään liittyviä suojeluohjelmia. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:100 000.
/
The 1:100 000 scale bedrock mapping data area suitable for guiding the mapping of mineral raw materials, for maintaining rock aggregate resources, for scientific and applied research, for land-use planning and for environmental management of bedrock conservation programmes. The scale of use of the map data is 1:100 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Kartta-aineistoa ei pidä sellaisenaan käyttää tarkoituksiin, jotka vaativat erityisselvityksiä, kuten kalliokiviainesten ja luonnonkivien hyödynnettävyys, eikä myöskään tarkoituksiin, joissa tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa, kuten erilaisissa kalliorakennushankkeissa.
/
The map data should neither be considered for purposes that require special studies such as the exploitation of rock aggregates and natural stones, nor for uses that require more detailed information as in various rock engineering projects.
Teema avainsana:
Theme keyword:
kallioperä/bedrock
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:2393
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ESRI shapefile, 9.xAineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-10-17
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
kalliopera_100k_kattavuus.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kallioperä 1: 100 000 sarjataso/Geological map of Finland, pre-quaternary 1:100 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1948-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2014-05-30
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Kallioperäkartta 1:100 000
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2014-05-30
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
1000320
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
aluegeologia, geologiset kartat, kallioperäkartat/areal geology, geologic maps, lithologic maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi/Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Geosanasto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
arkeeinen, proterotsooinen, paleoproterotsooinen/archaean, proterozoic, paleoproterozoic
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
kallioperä/bedrock
Asiasanasto:
Tesaurus:
Geosanasto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
1:100 000 -mittakaavainen kallioperäkartta-aineisto sisältää Geologian tutkimuskeskuksen vuosina 1948-2007 mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksen, yhteiskunnan kiviaineshuollon ja tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin tuottamaa aineistoa. Tämä aineisto sisältää kivilajitiedot aluerajauksina, kallioperähavainto- ja kairauspisteet sekä olennaiset tektoniset havainnot, litologiset primäärirakenteet, malmimineraalit ja metamorfiset indeksimineraalit. Joidenkin 1:100 000 karttalehtien alueelta esitetään kivilajitietojen lisäksi myös stratigrafia. Valtaosaan karttalehtiä liittyy myös selityskirja.
/
The 1:100 000 scale bedrock map data of the Geological Survey of Finland (GTK) include material produced during 1948-2007 for the needs of the mapping of mineral resources, for the sustainable exploitation of aggregate resources and for scientific research. These data include lithological information as polygons, bedrock observation points and drilling sites as well as essential tectonic observations, and information on lithological primary structures, ore minerals and metamorphic index minerals. Some 1:100 000 map sheets give both stratigraphical information as well as lithological data. An explanatory text accompanies most map sheets.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
1:100 000 -mittakaavainen kallioperäkartta-aineisto soveltuu ohjaamaan mineraalisten raaka-ainevarojen kartoitusta, kiviaineshuoltoa, tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta, maankäytön suunnittelua ja ympäristöhallinnon kallioperään liittyviä suojeluohjelmia. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:100 000.
/
The 1:100 000 scale bedrock mapping data area suitable for guiding the mapping of mineral raw materials, for maintaining rock aggregate resources, for scientific and applied research, for land-use planning and for environmental management of bedrock conservation programmes. The scale of use of the map data is 1:100 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/opas/op_005.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
Status:
Status:
vanhentunut/obsolete
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Kartta-aineistoa ei pidä sellaisenaan käyttää tarkoituksiin, jotka vaativat erityisselvityksiä, kuten kalliokiviainesten ja luonnonkivien hyödynnettävyys, eikä myöskään tarkoituksiin, joissa tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa, kuten erilaisissa kalliorakennushankkeissa.
/
The map data should neither be considered for purposes that require special studies such as the exploitation of rock aggregates and natural stones, nor for uses that require more detailed information as in various rock engineering projects.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
202

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
Kartastokoordinaattijärjestelmä KKJ/zone 1-4 (EPSG:2391-2394)
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Kallioperähavaintopisteiden paikantamisessa on käytetty uusimpia saatavilla olleita Maanmittauslaitoksen 1:100 000 -mittakaavaisia Taloudellisia karttoja, 1:20 000 -mittakaavaisia perus- tai topografikarttoja sekä mustavalko- tai vääräväri-ilmakuvia sekä ilmakuvakarttoja. Vuodesta 1998 lähtien havaintopisteet on paikannettu myös GPS -laitteen avulla, ja laitteen käyttö vakiintui vuonna 2000. Kallioperähavainnot on kirjattu havaintopäiväkirjoihin tai havaintolomakkeisiin ja tallennettu Geologian tutkimuskeskuksen tietokantoihin. Kivilajiyksiköiden rajaamiseen on käytetty myös GTK:n geofysikaalisia korkealentokarttoja sekä kulloinkin saatavilla ollutta prosessoitua matalalentoaineistoa.
/
More recent maps available from the National Land Survey of Finland (NLS), such as 1:100 000 scale economic maps, 1:20 000 scale base or topographic maps as well as black and white or false colour aerial photographs and aerial photography maps, have been used to locate and position bedrock observation points. Since 1998, observation points have also been positioned using GPS equipment; a practice which became standard in 2000. Bedrock observations were recorded in observation diaries or on observation forms and entered in the databases of the Geological Survey of Finland (GTK). The high-altitude aerogeophysical maps of the GTK as well as processed low-altitude data that were available at the time were used in the delineation of rock units.
Prosessointihistoria:
Process step:
Kallioperähavaintopisteiden paikantamisessa on käytetty uusimpia saatavilla olleita Maanmittauslaitoksen 1:100 000 -mittakaavaisia Taloudellisia karttoja, 1:20 000 -mittakaavaisia perus- tai topografikarttoja sekä mustavalko- tai vääräväri-ilmakuvia sekä ilmakuvakarttoja. Vuodesta 1998 lähtien havaintopisteet on paikannettu myös GPS -laitteen avulla, ja laitteen käyttö vakiintui vuonna 2000. Kallioperähavainnot on kirjattu havaintopäiväkirjoihin tai havaintolomakkeisiin ja tallennettu Geologian tutkimuskeskuksen tietokantoihin. Kivilajiyksiköiden rajaamiseen on käytetty myös GTK:n geofysikaalisia korkealentokarttoja sekä kulloinkin saatavilla ollutta prosessoitua matalalentoaineistoa.
/
In the field, bedrock observations were recorded in an observation diary and located and positioned using the 1:100 000 Economic Map of Finland, 1:20 000 base or topographic maps, aerial photographs at different scales or 1:20 000 air photo maps. Beginning in 1998, observation points were also positioned using a GPS device with an accuracy of >10 m (<10 m from 2000). The observations were entered in the bedrock observation and drill core databases of the Geological Survey of Finland (GTK). Besides high-altitude aerogeophysical maps, available low-altitude aerogeophysical data were used to delineate rock units, the latter giving a higher accuracy in interpretation.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Kivilajitulkinnan apuna maastossa on käytetty paikoin 1960-luvulta lähtien suskeptiivisuusmittaria, jolla mitattiin kalliopaljastumien tai kivilajinäytteiden magneettisia ominaisuuksia. Suskeptiivisuusarvot kirjattiin havaintolomakkeelle tai havaintopäiväkirjaan ja osa on myöhemmin viety Geologian tutkimuskeskuksen kallioperähavaintotietokantaan. Magnetometrillä on paikallistettu magneettisten kivilajien rajoja 1970-luvulta alkaen. Vuodesta 1998 alkaen havaintopisteitä paikannettiin GPS-laitteella, jonka paikannustarkkuus oli >10 metriä ja vuodesta 2000 lähtien <10 metriä. Havainnot tallennettiin Geologian tutkimuskeskuksen kallioperähavainto- ja kairatietokantoihin. 1980-luvulta alkaen aineisto on digitoitu FINGIS-ohjelmistolla ja vuodesta 1997 alkaen ArcView-ohjelmalla.
/
From 1998, observation points were located using a GPS device with a position accuracy of >10 m (<10 m from 2000). The observations were entered in the bedrock observation and drill core databases of the Geological Survey of Finland (GTK). From the beginning of the 1980s, the data has been digitised using FINGIS software and from 1997 using the ArcView program.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ESRI shapefile, 9.xJakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back