meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Kallioperän lohkoissa kallioperä on jaettu erilaisten geologisten ominaisuuksien perusteella eri alueisiin pääkaupunkiseudulla. Kallioperän osa-alueet eli kallioperän lohkot on rajattu rakennegeologisen tulkinnan avulla. Pohjana on maankuoren monivaiheinen deformaatiokehitys ja sen eri vaiheissa syntyneet rakenteet ja kivilajiassosiaatiot. Kallioperä on syvärakenteeltaan osittunut lohkoihin, joita rajaavat usein hierto- tai siirrosvyöhykkeet. Yhdessä lohkossa on pääsääntöisesti melko yhtenäinen kivilajijakautuma ja tektoninen rakenne. Kallioperän lohkojen rakennettavuutta kuvataan rako-ominaisuuksiin perustuvan rakennettavuusluokituksen avulla. Tietoaineistoa voidaan käyttää kalliorakentamisen eri osa-alueilla, erityisesti suunnitteluvaiheessa.
Aineisto pohjautuu ”Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin” -projektin (1999-2002) havaintoihin ja rakennetulkintaan.
/
In the product Bedrock blocks the bedrock is divided into areas that differ from each other by their geological properties, in the Capital area. The subareas or blocks of bedrock have been defined using structural geological interpretation. The basis is the polyphased deformational development of the earth crust. The bedrock has been divided into blocks which are bordered by shear or fault zones. Each block mainly has a uniform distribution of rock types and tectonic structure. The construction suitability of bedrock blocks is described using a classification of joint properties. The dataset is suitable for use in the planning stage of bedrock construction. The dataset is based on the studies in the project ”Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin” (1999-2002).
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Tietoaineisto soveltuu kalliorakentamisen, väyläsuunnittelun, kalliopohjavesi- ja likaavien aineiden kulkeutumisen kysymysten tarkasteluun mittakaavassa 1:50 000.
/
The dataset is suitable for use in the studies of bedrock construction, in traffic line planning and in bedrock groundwater protection at the scale 1:50 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu tarkasteluun 1:50 000 mittakaavassa.
/
The dataset is suitable for inspection at a scale of 1:50 000.
Teema avainsana:
Theme keyword:
rakennusgeologiset kartat / engineering geological maps, geologiset kartat / geological maps
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, personal geodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.6.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2020-01-29
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto / dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Kallioperän lohkot / Bedrock blocks
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja / owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2019-06-07
Julkaiseminen:
Date of publication:
2020-04-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2020-01-29
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
kallioperä / bedrock, aluegeologia / areal geology, taajamageologia / urban geology, rakennusgeologia / engineering geology, lohkorakenne / block structure, raot/ joints, luokitus / classification
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi, Espoo, Helsinki, Vantaa
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
rakennusgeologiset kartat / engineering geological maps, geologiset kartat / geological maps
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Kallioperän lohkoissa kallioperä on jaettu erilaisten geologisten ominaisuuksien perusteella eri alueisiin pääkaupunkiseudulla. Kallioperän osa-alueet eli kallioperän lohkot on rajattu rakennegeologisen tulkinnan avulla. Pohjana on maankuoren monivaiheinen deformaatiokehitys ja sen eri vaiheissa syntyneet rakenteet ja kivilajiassosiaatiot. Kallioperä on syvärakenteeltaan osittunut lohkoihin, joita rajaavat usein hierto- tai siirrosvyöhykkeet. Yhdessä lohkossa on pääsääntöisesti melko yhtenäinen kivilajijakautuma ja tektoninen rakenne. Kallioperän lohkojen rakennettavuutta kuvataan rako-ominaisuuksiin perustuvan rakennettavuusluokituksen avulla. Tietoaineistoa voidaan käyttää kalliorakentamisen eri osa-alueilla, erityisesti suunnitteluvaiheessa. Aineisto pohjautuu ”Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin” -projektin (1999-2002) havaintoihin ja rakennetulkintaan.
/
In the product Bedrock blocks the bedrock is divided into areas that differ from each other by their geological properties, in the Capital area. The subareas or blocks of bedrock have been defined using structural geological interpretation. The basis is the polyphased deformational development of the earth crust. The bedrock has been divided into blocks which are bordered by shear or fault zones. Each block mainly has a uniform distribution of rock types and tectonic structure. The construction suitability of bedrock blocks is described using a classification of joint properties. The dataset is suitable for use in the planning stage of bedrock construction. The dataset is based on the studies in the project ”Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin” (1999-2002).
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Tietoaineisto soveltuu kalliorakentamisen, väyläsuunnittelun, kalliopohjavesi- ja likaavien aineiden kulkeutumisen kysymysten tarkasteluun mittakaavassa 1:50 000.
/
The dataset is suitable for use in the studies of bedrock construction, in traffic line planning and in bedrock groundwater protection at the scale 1:50 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Teknologian kehittämiskeskus, Espoon kaupungin Geotekniikkayksikkö, Helsingin kaupungin Geotekninen osasto, Vantaan Tekninen toimiala, Kalliosuunnittelu Oy, Viatek Oy
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k21_42_2001_1.pdf
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k21_42_2002_5.pdf
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k21_42_2002_7.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/kallioperan_lohkot_bedrock_blocks_luokka_class.pdf
Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi / finnish
englanti / english
Status:
Status:
valmis / completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa / as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto / dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu tarkasteluun 1:50 000 mittakaavassa.
/
The dataset is suitable for inspection at a scale of 1:50 000.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi / license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus / copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen / unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
361633,3287
Itä:
East:
732909401351,6114
Pohjoinen:
North:
6697997,0473
Etelä:
South:
401351,6114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori / vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria / geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Kalliolohkoja rajattaessa on tulkittu geofysikaalisia aineistoja, kuten painovoima-aineistoa, lentomittauksista saatuja sähkömagneettisia ja gammasäteilyaineistoja, sekä erityisesti aeromagneettisesta aineistosta matemaattisesti johdettuja esityksiä: vinovalaistu magneettikenttä, analyyttinen signaali ja erilaiset gradienttiesitykset. GTK:n kallioperäkartat mittakaavassa 1:100 000 sisältävät runsaasti rakennetietoa, jota käytettiin hyväksi lohkojaossa. Maanmittauslaitoksen korkeusmalleja yhdessä kallioperän siirros- ja heikkousvyöhyketulkinnan (Kallioperän heikkousvyöhykkeet-tietoaineisto, GTK) kanssa käytettiin rajaamaan kalliolohkoja. Kallioperän lohkojen rakennettavuusluokituksessa käytettiin ”Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin”-projektin (1999-2002) havaintoaineistoa (701 kalliopaljastumaa, 2421 havaintoa).
/
The bedrock blocks have been defined using geophysical data; gravimetric, aero electromagnetic, aero gamma radiation and aeromagnetic. The structural information from the bedrock maps of GTK at the scale 1:100 000, the elevation models of the National Land Survey of Finland and the Bedrock weakness zones dataset (GTK) were used. In the construction suitability classification of the bedrock blocks were used the observation data of the project ”Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin” (701 outcrops, 2421 observations).
Prosessointihistoria:
Process step:
Kallioperän lohkot on rajattu rakennegeologisen tulkinnan avulla käyttäen geofysikaalisia ja geologisia aineistoja, sekä Maanmittauslaitoksen korkeusmalleja (lueteltu yllä tarkemmin). Pääkaupunkiseudun kartta-alue jaettiin 94 kallioperän lohkoon. Rakoiluominaisuuksien perusteella lohkot jaettiin neljään rakennettavuusluokkaan A-D, joista A-luokka on ehein ja D rikkonaisin. Perusluokitus (BASIC CLASS) tehtiin kolmen ominaisuuden perusteella: rakopituus, rakotiheys ja rakosuuntien lukumäärä. TULOSLUOKASSA (FINAL CLASS) on otettu huomioon myös muita kalliota heikentäviä tekijöitä (rakotihentymät, haarniskapintaiset raot, avoimet raot, suorat, sileät, voimakkaasti muuttuneet tai rapautuneet rakopinnat, savi-, irtomaatäytteiset tai rapautuneet raot sekä voimakkaasti vettä johtavat raot). Silloin kun näitä tekijöitä on, alenee rakennettavuusluokka. Tällöin siis luokissa A-D voi olla eri ominaisuuksia perusluokka- ja tulosluokka-kentissä. YHTEENVETO-kentässä (SUMMARY) on ilmaistu tulosluokka, perusluokka ja heikentävät tekijät koodein. Heikentävien tekijöiden koodit aukeavat viereisestä LAATUA_LASKEVAT_OMINAISUUDET-kentästä (DECREASING PROPERTIES). Luokittelu kuvataan tarkemmin raportissa Pajunen ja muut (2002a)
/
The bedrock blocks have been defined using structural geological interpretation, geophysical and geological data and the elevation models of the National Land Survey of Finland. The map area of the Capital Region was divided into 94 bedrock blocks. On the grounds of the joint properties, the blocks were classified into four classes A-D, where class A is the most intact and class D the most broken. The basic classification (BASIC CLASS) was done using three properties: trace length, spacing of joints and number of joint sets. More defined classification (FINAL CLASS) is made by lowering the basic class if there are more properties that affect the intactness of the bedrock, like tightly spaced joints, slickensides, open joints, planar joints, smooth joint surfaces, intensely altered or weathered joint surfaces and clay- or soil-filled or weathered joints. Thus the classes A-D may have different properties in the Basic class and Final class. The SUMMARY field reveals the Basic class, Final class and the weakening properties as codes. The codes are clarified in the field DECREASING PROPERTIES. A more specific description of the classification is in the report Pajunen et al. (2002a).

Pajunen, M.; Airo, M-L.; Elminen, T.; Wennerström, M., 2001. Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin-parametrisointi ja mallinnus. Vaihe II. Loppuraportti. 60 s., 3 liites. K 21.42/2001/1 http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k21_42_2001_1.pdf

Pajunen, M.; Airo, M-L.; Elminen, T.; Niemelä, R.; Salmelainen, J.; Vaarma, M.; Wasenius, P.; Wennerström, M. 2002a. Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin. Menetelmäkehitys ja ohjeistus. Raportti I. 95 s., 8 liites. K.21.42/2002/5 http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k21_42_2002_5.pdf

Pajunen, Matti; Airo, Meri-Liisa; Elminen, Tuija; Niemelä, Reijo; Salmelainen, Juha; Vaarma, Markus; Wasenius, Pekka; Wennerström, Marit, 2002b. Kallioperän rakennettavuuskartta 1:50 000. Espoo, Helsinki, Vantaa. Kallioperän geologiseen kehitykseen pohjautuva rakennettavuusluokittelu. 1 kartta. K.21.42/2002/7 http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/k21_42_2002_7.pdf

Pajunen, Matti (ed.); Airo, Meri-Liisa; Elminen, Tuija; Mänttäri, Irmeli; Niemelä, Reijo; Vaarma, Markus; Wasenius, Pekka; Wennerström, Marit. 2008. Tectonic evolution of the Svecofennian crust in southern Finland - a basis for characterizing bedrock technical properties. Geological Survey of Finland. Special Paper 47, s. 15-160, 1 app. http://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_047.pdf

Attribuuttikentät / attribute fields: (1) LOHKONUMERO / BLOCK_NUMBER, (2) HAVAINTOJEN_LUKUMÄÄRÄ /NUMBER_OF_OBSERVATIONS, (3) PERUSLUOKKA / BASIC_CLASS, (4) PERUSLUOKAN_KUVAUS / BASIC_CLASS_DESCRIPTION, (5) TULOSLUOKKA / FINAL_CLASS, (6) YHTEENVETO / SUMMARY, (7) LAATUA_LASKEVAT_OMINAISUUDET / DECREASING_PROPERTIES

PERUSLUOKKA / BASIC_CLASS
PERUSLUOKAN_KUVAUS / BASIC_CLASS_DESCRIPTION

A-luokka/A class
Rakopituus <10 m (keskiarvo); Rakosuuntia korkeintaan 2 satunnaisia; Rakotiheys >1m
/
Trace length <10 m (average); 2+random joint sets; joint space > 1m

B-luokka/B class
Rakopituus <10 m (keskiarvo); Rakosuuntia: 3 selkeätä rakosuuntaa; Rakotiheys 0.5-1m
/
Trace length <10 m (average); 3 joint sets; joint space 0.5-1m

C-luokka/C class
Rakopituus <20 m (keskiarvo); Rakosuuntien lkm 3 + satunnaisia; Rakotiheys 0.3-0.5m
/
Trace length <20 m (average); 3 + random joint sets; joint space 0.3-0.5 m

D-luokka/D class
Rakopituus >20 m (keskiarvo); Rakosuuntien lkm 4 tai useampia; Rakotiheys <0.3 m
/
Trace length >20 m (average); 4 or more joint sets; joint space <0.3 m

Perusluokituksen mukaan tehdyssä jaottelussa D-luokkaa ei esiintynyt. Kun otettiin huomioon rakennettavuuden laatua laskevat ominaisuudet (LAATUA_LASKEVAT_OMINAISUUDET), sijoittui myös D-luokkaan kallioperän lohkoja.
/
Class D is not found in basic classification results. But when the bedrock weakening properties (DECREASING_PROPERTIES) are taken into account, also bedrock blocks in class D occur.

LAATUA_LASKEVAT_OMINAISUUDET / DECREASING_PROPERTIES
h=haarniskapintaiset raot/slickesides
t=savi-, irtomaatäytteiset tai rapautuneet raot sekä voimakkaasti vettä johtavat raot/clay-or soil-filled or weathered joints
s=suorat rakopinnat/planar joints
m=voimakkaasti muuttuneet tai rapautuneet rakopinnat/intensily altered or weathered joint surfaces
r=rakotihentymät/tightly spaced joints
a=avoimet raot/open joints
i=sileät raot/smooth joints.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineiston käsittely on suoritettu ArcGIS -paikkatieto-ohjelmistolla.
/
The dataset has been processed using the ArcGIS mapping tool software.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, personal geodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.6.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen / download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back